Paulus susulan fee
Filemon
1
Soda-molek
Susulak ia neme au, Paulus mai. Au nonoong Timotius boe haitua soda-molek. Sadi kada kaꞌa bubuluk, ala kena au nai bui ia, huu au afada hataholi laꞌeneu Yesus Karistus.
Au sulak susulak ia
fee o, Filemon fo ai suen, ma dadik neu nonook mana tao ues esa mua ai;
mafada kaꞌa inak Apfia;* fo ai taon sama leo ai tolanoon;
fee Arkipus, fo nasusua noꞌu no ai nai ues ia;
ma fee salanik fo lateme lakabubua fo hule-haladoi lai o umam.
Au oke Amak Manetualain ma ita Lamatuan Yesus Karistus fo latudu Sila dale malolen neu ei, fo ela ei bisa masoda ndondoo no mole.
Paulus nameda makasi huu Filemon
Filemon! Faik fo au hule-haladoi fee o, na au oke makasi neu Manetualain huu o sodam. Huu au amanene noꞌuk so laꞌeneu o namahehelem neu Lamatuak Yesus, ma o susuem neu hataholi kamahele kala. O bisa masoda dalek esa mua hataholi kamahele feꞌe kala, huu o namahehelem ndia. Au hule-haladoi, fo mete ma ei matudu ei dale malolen esa no esa, na, ei bisa malelak neulalau basa dedeꞌa malole, fo ita bisa taon soaneu Lamatuak Yesus. Kaꞌa! Huu o susuem ndia, de o tao mala au daleng namahoko, ma tao matea au daleng. Ma o susuem ndia, ana tao natea hataholi kamahele kala noꞌuk, dale nala.
Paulus noke Filemon boe fo natudu ndia susuen neu Onesimus
8-9 Kaꞌa ei! Au paluung leo iak: au dadik neu Karistus nadedenun. No leo ndiak, na au aena hak, fo palenda o tao dedeꞌak ia. Tehuu au ta nau ambue kada palenda, de kada oke tulu-falik, sama leo hataholi lasik so, fo noke tulu-falik. Au dadik hataholi bui, huu au tungga Yesus Karistus. Huu ndia de, au ambalani oke o tulu-falik, huu au bubuluk o susuem neu hataholi noꞌuk. 10 Au oke fo o matudu o susuem neu au anang, Onesimus. Ndia ndia, sama leo au ana heheling, huu ana dadi namahele neu Yesus neme au ueng mai, faik fo au nai bui ia dalek.
11 Au bubuluk Onesimus ndia, na o atam fo nalai neu fuik. Au boe oo bubuluk, makahulun ndia sosoan ta fa boe, neu o. Tehuu hatematak ia, au amahele ndia kasosoak makadotok neu ita dua nggata. 12 Au sue ndia alan seli, tehuu elan neme naa, huu au haitua fali kana neu o.
13 Teteben, au nau elan fo ana bisa nggati o, fo ana ono-lau au nai ia. Huu au ta akamboꞌik tao hata esa boe nai ia. Au dadik hataholi bui, huu au afada hataholi laꞌeneu Lamatuak Yesus Tutui Malolen. 14 Tehuu au ta nau fo kada o makaheik, huu o mameda hataholi nakaseti o. Au hihiing, o tao dedeꞌa malole ndia tungga o hihii hehelim. De, mete ma o bei ta simbok no malole, na au ta nau tao hata esa boe laꞌeneu Onesimus ia, huu o hak ndia.
15 Fama o bisa duduꞌa leo iak: Lamatuak hanuk Onesimus mopon neme o mai, no faik kekeꞌuk, fo ela ana fali main, fo leo no o. 16 Faik fo ana nalai, na kada ana dadik neu o atam. Tehuu hatematak ia ana fali, de ndia boe dadik neu o fadi susuem. Au boe oo sue ndia alan seli! De hatematak ia, ndia sosoan boe tamba neu o. Ndia ta kada dadik o atam, tehuu ndia boe oo dadik neu o fadim, fo sama-sama mamahele neu Karistus.
17 De, leo iak kaꞌa. Mete ma o tao au ia, o nonoom tao ues esak, na, au oke fo o simbok mala ndia, sama leo au mana maik ndia. 18 Tehuu, leo Onesimus tao nasala o do, ana bei nahuta o, na elan fo au ndia tanggon. 19 Kada mete! Susula hutak, fo au sulak unik au lima heheling: Au, Paulus, dei fo bae nggati Onesimus hutan neu Filemon. Dai ndia so, hetu? Fama au boso asaneda o hutam neu au fo noꞌun lena. Hutam ndia, au fali o bei fo dadik Lamatuak hataholin.
20 Tetebes, kaꞌa! Elan fo kaꞌa fali mala au nai dedeꞌak ia, huu ita kaꞌa-fadik nai Lamatuak dalek. Tao mandoo au daleng leo ndiak, huu ita sama-sama dadik neu Karistus enan.
Paulus nateꞌe ndia susulan
21 Kaꞌa! Au sulak susulak ia fee o, huu au amahele o nau mamanene neulalau neu au. Au ameda, neu ko o tao lena heni hata fo au okek.
22 Hambu dedeꞌak esa bali. Tulun sadia fee au, kama esa dei. Huu au amahele Lamatuak namanene ei huhule-haladoim, de dei fo Ana soi dalak kalua heni au uma bui ia, suek au mai tilo ei nai ndia bali.
23 Epafras nai ia. Ndia boe dadik hataholi bui sama leo au, huu nafada hataholi, laꞌeneu Yesus Karistus. Ndia boe haitua soda-molek neu o. 24 Markus, Aristarkus, Demas, ma Lukas boe lai ia. Sila uen esak lo au. Sila boe haitua soda-molek.
25 Au oke ita Lamatuan Yesus Karistus, fo natudu Ndia dale malolen neu ei basa nggei.
Leo ndiak leo!
Soda-molek,
Paulus
* 1:2 Hambu hataholi malelak noꞌuk laꞌeneu Susula Malalaok, lae Apfia ndia, Filemon saon. Huu ndia de, ndia boe naena hak fo heti ata la. 1:2 Kolose 4:17 1:10 Kolose 4:9 1:11 Nade Onesimus ndandaan ‘kasosoak.’ De, Paulus nakaminak dedeꞌa deꞌek nai ia. 1:23 Kolose 1:7; 4:12 1:24 Hataholi Nadedenu nala Tutuin 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Kolose 4:10; 4:14; 2 Timotius 4:10, 11