Paulus susulan
fee hataholi kamahele kala malai kota
Filipi
1
Paulus mulai ndia susulan
(Hataholi Nadedenu nala Tutuin 16:12)
Susulak ia neme au mai, Paulus. Au nonoong Timotius fee soda-molek neu ei boe. Ai dua nggai ia, Yesus Karistus ata nala.
Ai haitua susulak ia fee basa hataholi kamahele kala neu Yesus Karistus malai kota Filipi. Ma ai boe oo mahiik, fo basa malangga salanik, ma mana tulu-fali malangga salani kala boe, bubuluk latalolole susulak ia isin.
Manetualain ndia, na ita Aman. Ma Yesus Karistus ndia, na ita Lamatuan. Boe ma ai moke fo Ala latudu Sila dale malole nala neu ei, fo ela ei bisa masoda mia mole-dame.
Paulus hule-haladoi fo Lamatuak nanea Ndia hataholi nala lai kota Filipi
Mae au ta ita ei dook so, tehuu au ta lilii heni ei! Tungga ledoeik, au asaneda ei, na au oke makasi neu Manetualain, huu ei mamahele makandoo neu Ndia. Tungga ledoeik au hule-haladoi fee ei, au daleng namahoko, huu neme fai sososan ei simbok Manetualain Hala Malolen, ei makalalaꞌok makandoo Ndia uen noꞌu mia au. Ndia natudu, nae, Manetualain mulai tao ues nai ei dale mala. Ma au bubuluk no teteben, Ana nakalalaꞌok nakandoo Ndia uen malole ndia, losa basan, dei fo faik fo Yesus Karistus fali main.
Memak nandaa au sue ei, huu au daleng nanambaꞌak no ei neme makahulun mai. Fain, ei tao ues noꞌu mia au, faik fo au afada hataholi la laꞌeneu Manetualain Hala Malolen, ma ledoeik au ataa bala hataholi mana laban Hala Malole ndia. Mae au maso bui boe oo, tehuu ei ta malai laꞌo ela au. Manetualain mesa kana bubuluk, au daleng naisak tebe-tebe neu ei. Huu au sue ei, sama leo Yesus Karistus susuen boe.
9-10 De, au hule-haladoi fee ei leo iak: au oke ei sue esa no esa, boe ma ei susuen namanoꞌu nakandoo, losa sasi deak mai. Au boe oke, fo Manetualain fee ei bubuluk tebe-tebe dedeꞌak bee ndia malole, fo ela ei sodam dadik malalaok. Boe ma neu ko faik fo, Karistus naketu basa hataholi la dedeꞌa nala, na Ana nafada, nae, ei ta hambu salak fa boe, 11 huu Ndia mesa kana tao ei dale mala malalaok, fo ei bisa masoda ndoos. Ma ei masoda ndoos leo ndiak, suek hataholi feꞌe kala soꞌuk lamadedema Manetualain, ma koa-kio Ndia.
Mae ita hambu totoꞌak, tehuu ita tamahele takandoo neu Lamatuak Yesus
12 Tolanoo susue nggalei! Au nau fo ei bubuluk, hambu hataholi tao nakatotoꞌak au, losa ala sese au uni bui dale uu. Tehuu na te, Manetualain Hala Malolen nana tui-benggak nakandoo, 13 losa soldadu la lanea nai uma malangga nala ma basa hataholi feꞌe kala bubuluk, au maso bui huu au tungga Yesus Karistus. 14 Boe ma Manetualain hataholi nala manai ia lita, de lae, Lamatuak tao leo ndiak neu faik fo au nai bui ia dalek. Huu ndia de ala boe lambalani, losa ala ta bii so. Boe ma ala kokolak ledo-ledo Manetualain Dedeꞌa-kokolan nai sudi bee.
15-17 Nai ia, hambu hataholi matak dua ala manggate lanoli laꞌeneu Karistus. Huu ndia, de hambu tao ues lo dale ndoos, ma hambu tao ues lo dale pekok. Mana tao ues lo dale ndoos, dale nala malole lo au. Ala bubuluk no teteben, au lemba au totoꞌang ia, huu au akalalaꞌok au ueng, fo ta esok fa boe.
Tehuu mana tao ues no dale pekok, ala dale hedi ma sangga nadek. Ala tao latanggenggelak hataholi kamahele kala, sadi hambu mana tungga sila. Huu ala sangga dalak, fo bisa ala sosoꞌuk aok, lae, sila ana seli lena au. Laehetuk hambu hataholi tungga sala, na, dei fo ndia boe tao namabela au totoꞌang nai bui dale.
18 Tehuu neme naa! Au ta mbali, mete ma hataholi lanoli no dale ndoos, do, ta. Sadi, ala lanoli laꞌeneu Karistus! Naa, ndia tao nala au daleng namahoko.
Ma au amahoko tebe-tebe, 19 huu au bubuluk ei hule-haladoi fee au, ma Yesus Karistus Dula Dale Malalaon tulu-fali au. Huu ndia, de au bubuluk ndia sasaimain ndia, au musu nggala ta bisa lakalulutu au! 20 Mae au asoda do au mate, na ta hata-hata. Sadi Manetualain pake au fo soꞌuk adedema Lamatuak Yesus naden, ma anoli sala ledo-ledo laꞌeneu Ndia, losa ta hambu hata esa boe, fo ana tao au mae. Basa ia, au amahehenak akandoon neme makahulun mai losa hatematak ia.
21-23 Huu au duduꞌa leo iak: mete ma au asoda, na, ela au asoda nanambaꞌak ua Karistus, ma akalalaꞌok akandoo Ndia uen. Ndia malole. Tehuu mete ma au mate, na au hambu nanalak lena bali. Huu au bisa laꞌo ela daebafok ia, ma asoda fali fo leo noꞌu ua Karistus nai nusa-sodak. Huu ndia, de au daleng nabaꞌe, ma au ta bubuluk bee ndia malolen ana lena! 24 De, kada leo iak! Huu ei bei paluu au nai ia, de malolenak au leo noꞌu ua ei, nai daebafok ia leo. 25 Au amahele au teung bei naluk, de au bisa leo noꞌu ua ei. Huu Lamatuak nau fo au tao atea ei dale mala, na ei namahelen tamba natea boe neu Ndia, no dale namahokok. 26 De, dei fo ei bisa soꞌuk mamadedema Yesus Karistus naden, huu Ana soi dalak, fo au bisa fali uu tilo ei bali.
Masoda ndoos makandoo
27-28 Tehuu mae leo bee boe oo, ei soda mala musi ndoos, huu ei ia Lamatuak hataholi nala. De, ei musi masoda no mandaan, ma tao tungga hata fo Karistus Hala Malolen nafada neu ei so. Boe ma dei fo, mete ma au dadi fali uu tilo ei do, kada au amanene neme hataholi la lae, ei masoda neulalau, na, au bisa amahoko. Huu au bisa bubuluk, ei bisa masoda dalek esa, huu ei nanambaꞌak esa mia Dulak. Ma au bisa bubuluk, ei mbalak ei mala, fo makalalaꞌok noꞌu Lamatuak Yesus Hala Malolen, fo ela hataholi feꞌe kala tungga lamahele boe. Ma ei boe oo ta bii, mae hambu hataholi laban ei, huu ei nambalanin ndia dadik tanda neu musu la, lae, Manetualain nau mbia heni sala. Tehuu Ana nasalaꞌe nala ei, fo dei fo ei masoda makandoo mia Ndia. 29 Huu Manetualain malolen seli, losa Ana soi dalak so, fo ei bisa mamahele Karistus, ma dadik Ndia hataholi nala. Ta kada mamahele, tehuu Ana hanuk ei hambu totoꞌak, huu ei tungga Ndia. 30 Huu au amanene hambu hataholi nai ele laban ei, huu ei makalalaꞌok Karistus Hala Malolen. Masanenedak, huu fai makahulun sila boe oo laban au leo ndiak. Ma hatematak ia, ala tao leo ndiak lakandoo boe.
1:13 Hataholi Nadedenu nala Tutuin 28:30 1:30 Hataholi Nadedenu nala Tutuin 16:19-40