4
Tolanoo susue nggala ei! Huu basa sila, de au oke fo ei masoda ndoos makandoo, ma boso maeok. Au haladoi tilo ei. Huu ei mesa nggei dadik neu au ueng buna-boan. Ei tao mala au daleng namahoko. Ma au bisa botik au langgang, huu ei.
Lamatuak nau tao natea ita dale nala, mete ma ita tasoda ndoos takandoo
Au oke ina kadua kala sila, fo ndia Yodia ma Sinteke, fo boso lasisimbo bafak bali. Ala musi mole, fo lasoda malole esa no esa. Huu dua sala Lamatuan ndia, kada esak, huu ndia de ala nanambaꞌak esa no esa.
Nonoo mana tao ues aa! Au oke fo o makaneni tolanoo ina kadua kala sila, losa ala malole. Huu makahulun, ala tao ues mbilu mbuse tingga-tingga, fo tulu-fali au, fo lafada hataholi la laꞌeneu Manetualain Hala Malolen. Ala tao ues leo ndiak noꞌu lo Klemens, ma nonoo feꞌe nala. Sila basa sala nade nala nana sulak so nai Lamatuak susula nadek hataholi la fo neu ko lasoda noꞌu lo Ndia nai nusa-sodak.
Huu ei maso dadik neu Lamatuak hataholi nala, de ei dale mala musi lamahoko leledo-leꞌodaen. Au afada seluk bali: tao ei dale mala lamahoko lakandoo!
Ei boe musi dale malole mia basa hataholi la. Ma boso lilii, Lamatuak Yesus deka-deka sangga fali main so. Mete ma ei hambu totoꞌak, na, ei boso bii hata esa boe. Tehuu hule-haladoi, fo moke Manetualain tulu-fali ei nai basa dedeꞌa kala. Ma basa hata fo ei mokek ndia, na, boso lilii soꞌuk ei dale mala fo moke makasi neu Ndia. Mete ma ei tao leo ndiak, na neu ko Lamatuak tao ei dale mala dadik ndoo-ndoo. Memak hataholi tana bisa bubuluk tebe-tebe dale ndoo-ndoo, fo ita hambun neme Lamatuak mai. Huu ei mamahele neu Yesus Karistus, de Lamatuak tao ei dale mala ndoo-ndoo. Ndia boe oo nau nanea fo ei dale mala ma ei duduꞌa mala fo boso kalambua.
Tolanoo nggala ei! Ndia nggoen leo iak: boso duduꞌa madabak. Tehuu manea duduꞌa mala, fo duduꞌa dedeꞌak fo nandaa no Manetualain dalen, ma duduꞌa dedeꞌak fo tao dalek namahoko. Ei musi duduꞌa ndoos ma malalaok. Duduꞌa dedeꞌak fo tetebes, ma malole. Sangga dalak fo hataholi feꞌek bisa hambu hada-holomata. Sangga dalak, fo soꞌuk dedeꞌa malole. Ma boso hahae duduꞌa basa dedeꞌa malole la ia. Au anoli ei so, fo tungga Manetualain dala sodan. Ei musi tungga au sodang fo au atuduk. Ei boe oo musi tao tungga basa au kokolang ma tao itak ndia so. Mete ma ei tungga leo ndiak, na Manetualain tao natea ei dale mala, fo ei dale mala ndoo-ndoo, ma bisa masoda mia mole.
Paulus noke makasi, huu ala tulu-fali ndia
10 Au oke makasi, ma au koa-kio Manetualain, huu ei ta lilii tulu-fali au. Memak au bubuluk, makahulun ei masaneda au, ma bei ta hambu lelak fo tulu-fali au. 11 Au ta ahiik oke hata esa boe, huu au alelak tao amahoko ua hata fo manai au. De, au ameda ta toꞌa itak hata esa boe. 12 Au asoda itak unik lima louk. Au boe asoda itak ua sudi hata fo mana sasik. Au boe ameda teik kio, ma teik manggadila. Nai dedeꞌak sudi hata, au alelak hata fo hataholi bei ta lalelak, fo bisa akatataka asoda. 13 Huu au bisa lemba basa dedeꞌa kala, huu Karistus tao natea au!
14 Mae leo bee boe oo, au oke makasi, huu ei matudu ei dale malole mala, ma tulu-fali au nai au totoꞌang dale. 15 Makahulun, faik fo au laꞌo ela nusa Makedonia, fo uu afada Lamatuak Hala Malolen nai mamana feꞌe kala, kada ei manai kota Filipi, tulun au ongkos. Salani feꞌe kala, na taa. Tehuu ei bubuluk tutuik ndia so. 16 Natutuduk leo, faik fo au nai kota Tesalonika boe, ei haitua doik fo tulu-fali au. 17 Hatematak ia, au taa ahiik sangga oke sudi hata bali neme ei mai. Huu au nau fo Lamatuak bala fee babaꞌe-babatik neu ei, huu ei dalem malole neu au. 18 Au simbo ala basa tulu-falik ndia neme Epafroditus mai, fo ei haituan neu au. Ndia dadik babaꞌe-babatik soaneu au, de losa hatematak ia, au taa toꞌa hata so. Ndia boe dadik tunu-hotuk kaboo menik fo hataholi nakaluku-nakatele neu Manetualain. Ma Lamatuak simbok no malole fefeek ndia, huu ei fefeek ndia tao namahoko Ndia dalen.
19 Manetualain fo au akaluku-akatele neu Ndia, kamasuin lena. Ma Ndia bubuluk ei paluum. Dei fo Ana natudu Ndia dale malolen, ma fee Ndia babaꞌe-babatin fo ana seli ndia neu ei, huu ei nanambaꞌak mia Yesus Karistus. 20 De, ela ita soꞌu tamadedema nakandondoo henin Amak Manetualain naden, losa dodoon neu. Ndia, tetebes ndia!
Paulus nateꞌe ndia susulan
21 Au haitua soda-molek fee basa hataholi mana tungga Yesus Karistus malai kota Filipi.
Au nonoo nggala malai ia kala boe haitua soda-molek fee ei.
22 Basa hataholi kamahele kala manai kota Roma ia boe haitua soda-molek.
Leo ndiak boe oo, tolanoo mana tao ue sala manai mane inahuuk uma manen fee soda-molek neu ei.
23 Au oke fo ita Lamatuan Yesus Karistus natudu Ndia dale malolen neu ei basa nggei.
Au susulang losa kada ia,
Paulus
4:16 2 Korintus 11:9; Hataholi Nadedenu nala Tutuin 17:1 4:18 Kalua neme Masir mai 29:18