12
Ma ana si kada nae, a Herod na aaofia nia ka iinokesia teni wane ana soefaataia. Ma ka oodua na wane ana oomea nia gi uria haungilana a James na aua a John ana naefe. Ma si kada nia rikia na Jiu gi gera eele asianaa sulia na doo na nia e aadea, nia ka oodua na wane ana oomea nia gi daka dumulia laugo a Peter. (Nia aadea si doo na ana si kada ana Fafangaa da alangia ana <<Beredi na e langi ta iisi i laona>>.) Ma i buira gera dumulia a Peter sui, gera ka aalua i laona beu ni kanilaa, ma fai bubulutaa ana wane ana oomea gi na gera folo usia, ma i laona bubulutaa nae gi, gera aalua fai wane laona tee bubulutaa. Sulia a Herod e manata uria ketolana a Peter i maana tooa gi buira na Fafangaa ana Lofoagaua. Ma a Peter ka too go ana lao beu ni kanilaa. Ma na tooa gi la soefaataia, gera ka fooa agoꞌago asianaa fuana a God fua a Peter.
Na ensel e faahagaa a Peter faasia la beu ni kanilaa.
Ma ana fe rodo i nao suifetei a Herod kafi ketoa a Peter i maana tooa, a Peter e teo ana matangana roo wane fofolo gi. Gera kania ana roo si oko kakai halo, ma na wane fofolo gi gera ka folo laugo mai maana maehagaa ana beu ni kanilaa. Ma aliꞌali na ensel a Lord e lea mai ka take siana, ma na raralaa ka talafia laona kade beu ni kanilaa nae nia teo ana. Ma na ensel e dau ana gwouna abana a Peter ka faaadaa, ka bae urii, <<O tatae aliꞌali!>> Haia, na oko baa gi gera kania ana abana gi ka asia na ana faasia na abana gi. Sui na ensel naa ka bae urii, <<O oofi ana maku oe, ma oko aalua tatae silipa oe gi aemu.>> Ma a Peter ka aade sulia. Sui na ensel ka bae lau urii, <<O fuu faafi oe ana maku ruruu baita oe, oko lea mai fai nau.>> Ma a Peter ka lea sulia i maa faasia laona beu ni kanilaa. Ma nia langi kasi haitamana na doo gi na ensel na e aadea ana, na doo mamana, sulia nia manata hasa nia rikia go ana na faataia. 10 Sui na ensel naa fai nia a Peter daaro ka lea, daaro ka tafusia eetana wane fofolo, sui ruana wane lau, sui daaro kafi dao ana maa na gera haungainia ana kakai halo gi, na e lea kou uria fera. Ma na maa nae ka ifi go ana i talana fuadaaro, ma daaro ka haga kou. Ma si kada daaro fali sulia tala baita, aliꞌali na ensel naa ka lea na ana faasia a Peter.
11 Ma a Peter kafi haitamana na doo na e aadea ma ka bae urii, <<Haia, nau kufi haitamana nia e mamana. A Lord e oodua mai na ensel nia ma ka adomi nau eeri a Herod fai nia na tooa i Jiu gi, langi gera kasi haungi nau iilingia na da manata uria iililana.>>
12 Sulia nia haitamana naa si doo na e aadea, nia ka lea fui luma ni Mary tee nia John Mark. Ma na tooa oro gi gera oogu lao luma nae, gera fooa ada. 13 Si kada a Peter e dao mai, nia ka take i buira maa, ka kidikidi. Ma tee haari raolaa i luma nae na hatana ni Roda e lea mai. 14 Ma si kada nia rongo haitamana lingeena a Peter, nia ka eele asianaa, ma ka langi si ifingia lau na maa. Nia e lalao ooli, ka faarongo fasi ana ana a Peter na e take mai maa. 15 Sui langi dasi manata mamana ana, ma gera ka haea nia e ooewanea. Sui nia e uunuunu dongaa ka bae urii, <<Nau ku bae mamana.>>
Sui gera oolisia gera ka urii, <<Na ensel nia naa.>>
16 Ma ana si kada nae laugo, a Peter ka kidikidi lau. Ma ana si kada gera ifingia na maa, gera ka rikia a Peter, ma gera ka kwele asianaa. 17 Sui nia ka mamalafooa fuada haia gera ka too aaroaro haia ka faarongo gera ana na a Lord e faahaga nia faasia laona beu ni kanilaa. Ma nia ka bae urii, <<Molu lea, molu ka faarongo ana doo nae gi fuana a James fai nia na tooa gi aai na da manata mamana.>> I buira nia e haea na doo nae gi sui, nia ka lea na ana uria ta gula ete.
18 Sui i ubongi, na ngalungalua baita ka nii matangana wane da fofolo gi, sulia da lalafusia na taa na e aadea a Peter. 19 Ma a Herod ka falea baelana haia gera ka nanisia a Peter. Ma langi gera kasi daotoona. Ma nia ka soea mai na wane fofolo gi, ka soeledi gera. Sui nia ka oodua na wane ana oomea nia gi hai daka haumaeli gera.
Ma i buira, a Herod ka lea faasia i Judea lea ka too i Sesarea.
Na maelana a Herod.
20 Ma a Herod ka rakehasu asianaa fuana too i Taea ma i Saedon. Ma gera oofu gera i talada, sui daka lea siana a Herod. Suifetei dafi lea siana Herod, gera ka lea fasi ada siana a Blastus eeri ka adomi gera, sulia nia na wane baita laona luma a Herod. Sui gera lea siana a Herod, gera ka gania uria fanualama. Gera gania urinae, sulia na fera gera gi na da ngali fanga faasia na lolofaa na a Herod e Aaofia ana.
21 Haia, ma e dao ana fe dani baita na a Herod e aadafilia eeri ka ruufia ana maku ni aaofia, ma kafi gwouru ana gula ni gwourulaa ni aaofia hai ka faarai fuana tooa. 22 Si kada nia faarai ana, na tooa gi da rii daka urii, <<Na lingeena e langi si iilingia na lingeena wane, na lingeena e iilingia lingeena ta god!>> 23 Ma aliꞌali na ensel a Lord e lea mai ma ka kwaea Herod, sulia nia langi kasi hae initoo ana a God. Ma na waawaa gi daka ania, ma nia ka mae.
24 Ma na baelana a God ka tagala ana fera oro gi, ma na tooa oro gi daka manata mamana ana.
25 Ma a Banabas ma Saul daaro ka ooli mai faasia Jerusalem buira daaro faasuia na raoa na gera falea fuadaaro. Ma daaro ka talaia a John Mark fai daaro.
Gera aadafilia Banabas ma Saul.