4
Ana si kada a Peter fai nia a John daaro faarai ua ana fuana tooa, teni fataabu gi ma na wane baita ana wane da fofolo usia Beu Aabu a God fai nia teni Sadusi gi, gera ka dao mai siadaaro. Gera rake hasu sulia na roo aposol naa gi daaro faatolomainia na tooa sulia a Jesus e tatae faasia na maea, na faamamanalana urinae, na tooa gi laugo na da mae tara daka tatae laugo faasia na maea. Nia naa aadea gera ka dumuli daaro ma daka aalu daaro laona beu ni kanilaa, daaro ka too i seenae maasia ruana mae dani, sulia nia e haulafia naa. Ma na tooa oro na gera rongoa baelaa daaro, gera ka manata mamana. Haia, na tooa na gera manata mamana ana si kada nae, nia bobola fai nia lima tooni wane.
Sui ana bobongi, na wane naonao gi ma na wane baita gera Jiu gi ma na faatolomai gi ana kwaieresia gi, gera ka oofu i Jerusalem. Gera oofu fai nia a Anas na Fooanigwou, ma a Kaeafas, ma a John, ma a Aleksanda fai nia teni wane gi lau ana aebara na ana Fooanigwou. Sui gera faatakea a Peter fai nia a John i nao ani gera, ma gera ka soeledi daaro daka urii, <<Gomoro guraa utaa ana na wane tero naa? Na mamanaa taa na moro too ana fai nia na hatana ni tei na moro iilia ana?>>
Ma a Peter e fungu ana Aanoedoo Aabu, ma ka bae urii fuada, <<Wane baita gi ae, lea so molu ka soeledi gemere taraꞌena sulia na aadelaa diana na mere iilia fuana wane na aena e mae, ma utaa naa nia ka diana, 10 nia bobola fuana molu ka haitamana, ma i gamu sui na tooa gi i Israel bobola fuana molu ka haitamana laugo, hasa na wane na molu rikia e akwaa ma ka take na siamolu naa, nia e akwaa ana mamanaa ana hatana a Jesus Christ faasia i Nasaret, baa molu haungia i fafona airarafolo, ma a God ka tataea faasia na maea. 11 A Jesus baa na Kekedelaa Aabu e bae sulia ka urii, <Na fou baa na i gomolu na wane tole luma gi na mu haea e langi kasi diana e hau na ana na fou na e diana ka tasa uria tolelumalaa.> 12 Taifili nia go na e haitamana ka faamouria na tooa, langi lau ta wane laona molaagali na a God e oodua eeri ka faamouri gia ana.>>
13 Ma na wane baita gi ana oofuofua nae, gera ka kwele asianaa ana Peter ma John, sulia langi daaro kasi mou ana bae raraꞌalaa, ma gera ka kwele laugo ana haitamadoolaa daaro roo wane langi dasi sukulu go, ma dafi haitamana daaro roo wane da liliu oofu fai nia a Jesus. 14 Ma gera ka lalafusia na haelana lau tesi doo, sulia na wane baa daaro guraa e take laugo fai daaro. 15 Nia naa, gera ka oodua a Peter ma a John fai nia na wane nae, daalu ka haga faasia gula ni oogulaa. Sui, gera ka bae fasi ada sulia taa naa tara gera ka aadea ana Peter ma John. 16 Ma gera ka bae urii, <<Taa naa tara golu ka aadea ana roo wane naa gi? Sulia na tooa gi sui go na da too i Jerusalem da haitamana sui go na doo kwaibalatana na daaro iilia, langi golu si bobola uria tofelana. 17 Haia, ma fuana si doo na ka langi kasi talo fuana teni tooa lau, golu haea fuadaalu langi daalu si bae lau sulia hatana Jesus fuana teni iimola lau.>>
18 Sui gera ka soea lau mai a Peter ma a John, gera ka bae fifii urii fuadaaro, <<Gomoro langi moro si bae naa lau ma langi moro si faatolomai naa lau sulia a Jesus.>>
19 Ma a Peter fai nia a John, daaro oolisi gera daaro ka urii, <<Molu manata fasi na taa naa na e oꞌolo i maana a God, ana roolaa suli gamu, langi roolaa sulia a God. 20 Sulia i gemere e afetai mere ka too naa faasia baelaa sulia na taa naa mere rikia i talamere ma mere ka rongoa.>>
21 Ma na oofuofua na ana wane baita gi gera ka bae rigita lau fuadaaro, sui gera ka luke daaro. Sulia e afetai gera ka kwae daaro, sulia na tooa gi sui, gera baelafea asianaa a God faafia si taa naa e fuli. 22 Sulia na wane na daaro guraa, nia bobola fai nia ana fai aakwala fe ngali ma ka tasa.
Tooa da manata mamana da fooa uria noni raraꞌalaa.
23 Haia, ana si kada gera lukea a Peter ma a John, daaro ka ooli lau siana bubulutaa gera, ma daaro ka faarongo gera ana taa gi na fataabu baita gi ma na wane baita gi gera haea. 24 Ana si kada gera rongoa, gera ka fooa fuana a God daka urii, <<Lord ae, ni oe naa haungainia na mamangaa ma na molaagali ma na aasi ma na doo gi sui i laona na doo nae gi. 25 Ma oko falea na Aanoedoo Aabu oe fuana koo gami a David na wane raoa oe eeri ka bae urii, <Utaa naa na tooa maadiu gi gera ka rakehasu asianaa ma daka manata uria iili taꞌalaa fuana a God, sui afetai daka iilia mone? 26 Na aaofia gi gera ka aade aagau ani gera talada ma na wane baita gi gera ka oofu uria firulaa fai nia a Lord ma na wane aadafililana nia.> 27 Sulia a Herod ma a Pontias Paelat daaro oofu laona fera nae fai nia tooa na langi dasi Jiu gi ma na tooa gi i Israel laugo. Gera oofu uria falelana kwaelana fuana Jesus, na wane rao aabu oe baa o aadafilia. 28 Gera oofu uria aadelana na doo gi sui iilingia o manata ua na mai, sulia ana mamanaa oe ma na kwaidoorilamu fuana ka fuli urinae naa. 29 Ma ana si kada nae Lord ae, oko rikia fasi si baelaa fifii gera gi, ma oko falea mai na rigitaa oe fuagami na wane ni raoa oe gi, eeri mika bae raraꞌa ana baelamu. 30 O faatainia mai na mamanaa ni guralaa oe, eeri daka rikia ana aadelana doo kwaibalatana gi ma na doo ni kwelelaa ana gi, ana hatana wane raoa aabu oe a Jesus.>>
31 Ma ana si kada gera faasuia na fooalaa, si gula na gera oofu ana ka igiꞌigi. Ma a God ka faafungu gera ana Aanoedoo Aabu, ma gera ka bae raraꞌa naa sulia baelana a God.
Gera ado ana na doo gera gi.
32 Ma na tooa gi sui na da manata mamana, gera ka oofu ana tesi manatalaa fai nia tesi lio. Ma e langi ta wane na e too ana tesi doo so ka haea ana si doo nia i talana, sulia gera ado sui ana si doo gera gi sui. 33 Ma na aposol gi ka ainitalongainia raraꞌa ana tataelana Lord Jesus faasia na maea, ma a God ka faadiana gera asianaa sui go. 34 Haia, ma e langi ta wane la bubulutaa na hasa ka dooria ana tesi doo, sulia ni tei ani gera na da too ana gano langi so ta luma, gera ka faafoli ana, sui gera ka ngalia mai si malefo nae, 35 daka falea fuana aposol gi, gera ngalia daka tolingia fuada sui sulia si kwaidoorilaa gera gi.
36 Ma a Josef tee wane ana kwalafaa a Livae baa e futa i Saeprus baa na aposol gi da alangia ana Banabas (malutana wane faagwagwari lio), 37 nia e faafoli ana tee si gano nia, ka ngalia si malefo nae, ka falea fuana na aposol gi.
Ananias ma ni Safira.