7
Haia, a Melkisadek nia na aaofia ꞌusia fera Salem,)( ma i nia na fataabu a God ꞌinitoo tasa. ꞌAna tee si kada, Abraham e firu fai gera fai wane aaofia gi, ma nia ka saitasa ꞌani gera. Ma si kada Abraham e ooli ꞌana fera, nia ka todaa Melkisadek sulia tala, ma a Melkisadek ka faadianaa a Abraham. Ma Abraham ka falea tangafuluna doo gi nia e lauda gi ꞌana firua. (Haia, ma na malutana hata naa Melkisadek <<na aaofia ꞌana ꞌoꞌoloa>>. Ma nia na aaofia ꞌusia na maefera i Salem,)( na malutana <<na aaofia ꞌana fanualama>>.) Ma e langi gia si haitamana go ni tei naa ni tee nia ma a maa nia ma na kwalafaa nia, ma gia si haitamana go ta uunua sulia na futalana ma langi na maelana. ꞌAena na Melkisadek nia aada mala na Wela nia God, sulia e aada mala nia e langi ta hafalia ma e langi ꞌana ta faasuilana, ma langi laugo na ꞌisilana raolaa nia ꞌana fataabulaa.
Haia, muka manata fasi sulia na babaitaa nia, sulia na koo gia Abraham e falea na tangafuluna doo gi nia e lauda ꞌana si kada nia firu liufia na maalimaea nia gi. Haia, ma na kwalafaa ꞌana Livae gi na da rao ꞌana fataabulaa, na kwaieresia gi e haea gera ka ngalia na tangafuluna bali totodaa faasia wane futa gera na Jiu gi, sui boroi ꞌana na gera tae laugo mai faasia kwalafaa Abraham. Haia, a Melkisadek kesi hagatafa mai faasia ꞌaebara na Livae gi. Ma sui boroi ꞌana si doo nae, nia ka ngalia go ꞌana tangafulu ꞌana doo gi na Abraham e lauda, ma ka faadianaa a Abraham. A Melkisadek e iili ꞌurinae, sui boroi ꞌana a Abraham naa a God e bae aalualu fuana. Ma gia sui gia haitamana, na wane na e falea faadianalaa ni faaabua fuana ta wane aai lau, nia e baita ka liufia na wane naa. Haia, i gera na fataabu gi na da lea mai faasia kwalafaa Livae, gera ngalia na tangafuluna doo gi sui, sui boroi ꞌana tara gera ka mae go ꞌada. Sui a Melkisadek mone, nia e ngalia na tangafulu ꞌana doo gi a Abraham, ma gia haitamana na Kekedelaa Aabu e haea a Melkisadek e mouri ꞌua. Ma gia ka haitamana laugo kada Abraham falea na tangafulu ꞌana bali ꞌana doo gi fuana Melkisadek, a Livae, na kwalafaa nia gi da haitamana ngalia na tangafululaa ꞌana si kada nae, nia iilingia e falea laugo fuana Melkisadek. 10 Sulia kada a Abraham e kwaitodai fai nia Melkisadek, a Livae langi si futa ꞌua, ma e iilingia nia ꞌua laona nonina Abraham na koo nia.
11 Haia, gia haitamana kada God e falea na kwaieresia gi fuagera tooa i Jiu gi, nia ka filia fataabu gi na da lea mai faasia Livae eeri gera na daka baita ꞌusia na kwaieresia nae gi. Ma lea so ka waluda fuana fataabu nae gi daka aadea na tooa gi gera ka ꞌoꞌolo ꞌana raoa gera gi, a God kasi dooria oodua mai ta fataabu lau iilingia Melkisadek, ma i nia langi kasi uusulia Aaron na e lea mai faasia kwalafaa Livae. 12 Sulia ꞌana kada gera oolisi gera fataabu gi, nia e bobola gera ka oolisia laugo na kwaieresia gi na gera dau mai ꞌana. 13 Ma a Lord Jesus na nau ku bae sulia, nia langi kasi haga mai faasia Livae, ma e langi ta wane lau ꞌana ꞌaebara nia ka aalua fataabu. 14 Sulia gia haitamana a Jesus e futa mai faasia kwalafaa nia a Juda. Ma a Moses e langi kasi faatolomainia go haso na wane ꞌana ꞌaebara nae daka aalua fataabu gi.
Ta fataabu lau iilingia Melkisadek.
15 Haia, ma ni gia gi haitamana doo nae gi e folaa ꞌasianaa, sulia ta wane fataabu e hagatafa mai na e iilingia a Melkisadek. 16 Ma na fataabu faalu naa e langi lau ta fataabu sulia na malutanaa kwaieresia gi lao molaagali naa. I nia na fataabu sulia na mamanaa ꞌana mouria firi ta wane. 17 Sulia na Kekedelaa Aabu e haea, <<ꞌOe naa fataabu na ꞌoko too dongaa firi naa ꞌamu mala a Melkisadek.>> 18 Gia ka haitamana sui na kwaieresia gi ꞌua baa mai nao, a God e oolisida sui, sulia e langi si ꞌadomi gia ma ka tatagwai go ꞌana. 19 Sulia na kwaieresia gi na a Moses e falea, nia e ꞌafetai ka ꞌolosia tesi doo. Ma ꞌana si kada nae, a God e falea sui naa fuaga na tala diana lau eeri gia ka lea mai siana.
20 Ma laugo, na tala faalu naa e diana ka tasa, sulia a God e bae aalualu fifii ꞌana si kada nia aalua Jesus ka fataabu. ꞌAna si kada nia aalua na kwalafaa a Livae daka fataabu gi, nia langi go ta bae aalualulaa ꞌurinae. 21 Ma a Jesus mone, a God e aalua fataabu ꞌana bae aalualulaa fuana, sulia na Kekedelaa Aabu e haea, <<A Lord e bae aalualu, ma ꞌafetai nia ka oolitai manata: <ꞌOe tara ꞌoko fataabu totoo firi.>>> 22 Ma sulia na baea aalualu naa, gia haitamana na tala faalu na a Jesus e baita ꞌusia, nia diana liufia na tala i nao.
23 Haia, tee doo lau na aadea gia haitamana na tala faalu na e diana ka tasa. Sulia na fataabu gi ꞌua mai da ꞌita mai faasia kwalafaa Livae e bobola gera ka ꞌoro sulia lea ta wane ꞌada e mae, nia ka waluda go ꞌana fuada ꞌuria na oolisilana ꞌana ta wane aai lau. 24 Ma Jesus mone totoo si sui naa, ma na mouria nia ka totoo firi, ma e too langi kasi oolisi naa ꞌana raoa fataabu. 25 Sulia ka ꞌurinae, e waluda go ꞌana fuana ka faamouria na tooa gi na da lea mai siana a God ꞌani nia ꞌana si kada gi sui. Sulia a Jesus e mouri totoo firi haia ka ꞌadomi gera i maana God.
26 Haia, sulia na doo nae gi, a Jesus naa a doo baa e Fooanigwou na gia dooria, sulia nia e aabu ꞌasianaa ma ka ꞌoꞌolo teefou ma e langi ta taꞌalaa ꞌani nia. A God e ngali nia faasia na tooa taꞌa gi, ma ka aalu nia ka too i langi. 27 Nia e langi kasi iilingia na Fooanigwou baa gi nao. Sulia na Fooanigwou baa gi nao, gera haitamana aadea taꞌalaa gi, sulia gera iimola gi go ꞌada. Nia na aadea gera ka falea kwaisuusia gi sulia dani ꞌuria lafulana na aade taꞌalaa gera gi, suifetei gera ka falea kwaisuusia gi ꞌuria lafulana na aade taꞌalaa gera tooa ꞌeꞌete gi. Ma a Jesus mone, e langi si dooria iili ꞌurinae, sulia nia kasi too ꞌana taꞌalaa. A Jesus e falea na mourilana ꞌuria tee kwaisuusia nia ꞌana tee si kada go, ma ka langi si kwaisuusi lau. 28 Na kwaieresia gi faasia a Moses, nia filia na tooa gi na da too ꞌana aade taꞌalaa gi eeri gera ka aalua fataabu gi. Sui e tau na mai i buira na Kwaieresia nae gi, a God ka bae aalualu fifii ma ka filia na Wela nia na e faatainia nia e ꞌoꞌolo teefou ma ka too firi.
Jesus na Fooanigwou gia.