4
1-3 Haia, a Jesus fai nia oote fafurongo nia gi gera ka lea faasia i Judea, ma gera ka lea fui Galili. Gera lea, sulia Jesus e haitamana na Farisi gi gera rongoa hasa nia aadea wane oro gi asianaa gera lea suli nia liufia a John Siuabu, ma ka tasa dongaa fai nia siuabulada. Sui, a Jesus langi kasi siuabu go ta iimola. Na fafurongo nia gi ana na da iilia. Ma si kada gera lea kou fui Galili, gera ka liufolo ana lolofaa i Samaria.
Ma gera ka dao ana tee maefera na hatana Saeka i laona na lolofaa i Samaria, na e too garangia na gano na a Jakob e falea fuana a Josef na wela nia i nao ua mai. Ma na mae kafo elilana a Jakob e too i seenae. Ma a Jesus e noni daola ana na leaa, ma nia ka gwouru ana ninimana na kafo elilana nae. Ma si kada nae, nia e bobola naa fai nia na initoona na hato.
7-8 Haia, ma na oote fafurongo nia gi gera ka lea i fera nae uria na foli fangalaa. Ma tee geni faasia i Samaria ka lea mai uria na tafo kafolaa. Ma a Jesus ka bae urii fuana, <<O falea mai si kafo, ku gwou fasi.>>
Ma na geni nae e oolisia ka urii, <<I oe na wane i Jiu, ma ni nau na aai i Samaria. Utaa naa oko gani nau uria gwoulaa?>> Nia e bae urinae sulia na tooa i Jiu gi langi dasi kwaimaani fai nia na tooa i Samaria gi.
10 Ma a Jesus e oolisia ka urii, <<Lea so oko haitamana na taa na a God e falea, ma oko haitamana ni tei na e gani oe uria si kafo, tara oko gani nau amu ma nau kuka falea na kafo ana mouria fuamu.>>
11 Ma na geni nae ka bae urii fuana, <<Aarai ae, oe e langi amu ta doo ni taofilana kafo, ma na elilana laugo ka oolo asianaa. Tara oko daotoona na kafo naa ana mouria i fai? 12 Na koo gia a Jakob na e falea na mae kafo elilana naa fuaga. Ma i nia fai nia na wela nia gi ma na doo fai ae nia gi, gera gwou faasia na kafo elilana naa. Haia, ma ni oe langi osi manata go hasa oe o baita ka liufia a Jakob, langi utaa?>>
13 Ma a Jesus ka bae urii, <<Ni tei na e gwoufia na kafo naa, nia haitamana ka maeligwou laugo ana. 14 Ma so ni tei na e gwoufia na kafo na nau ku falea, e afetai ka maeligwou lau. Ma na kafo naa i nau ku falea fuana ka hau ana na kafo busuna na e falea na mouria firi fuana.>>
15 Ma na geni naa ka bae urii, <<Wane baita ae, o falea na kafo nae fuagu, hai ka langi kusi maeligwou lau, ma e langi kusi lea lau mai i see uria na ngali kafolaa.>>
16 Ma a Jesus ka bae urii fuana, <<O lea, oko soea mai na aarai oe, ma moro ka ooli mai i see.>>
17 Ma na geni naa e oolisia ka urii, <<Nau langi kusi too ana ta aarai.>>
A Jesus ka bae urii, <<Oe o bae mamana ana si kada o haea langi osi too ana ta aarai. 18 Sulia ni oe o toowane ana na lima wane, ma na wane aai na o too fai nia si kada nae, nia langi lau na aarai oe mamana. Na doo mamana naa o haea fuagu.>>
19 Ma na geni naa e oolisia ka urii, <<Wane baita ae, nau ku manata i oe na profet. 20 Haia, na koo gami gi i Samaria da fooasia a God i gwouna fe tolo naa. Ma ni gamu na tooa i Jiu gi muka haea si gula uria na fooasilana a God naa i Jerusalem.>>
21 Ma a Jesus ka bae fuana ka urii, <<Inite ae, o manata mamana ani nau, tara si kada ka dao mai fuana na tooa gi langi dasi fooasia na Maa i gwouna fe tolo naa ma langi so i Jerusalem. 22 I gamu na tooa i Samaria gi mu lalafusia go agamu ni tei na mu fooasia. Ma ni gami na tooa i Jiu gi mi haitamana ni tei na mi fooasia, sulia na mouria e lea mai faasi gami. 23 Ma si kada ka dao mai ma e dao sui naa, hai na tooa na da fooa mamana daka fooasia na Maa ana na aanoedoo ma ana na mamanalaa. Sulia nia e fooalaa na a Maa e dooria. 24 A God, nia na Aanoedoo, ma ni tei gera na da fooa fuana, daka fooa ana na mangoda, ma daka fooa ana mamanalaa.>>
25 Ma na geni nae ka bae urii fuana, <<I nau ku haitamana na wane na a God e filia na gera alangia ana a Christ, tara ka dao mai. Ma si kada nia ka dao mai ana, tara ka faarongo gia ana na doo gi sui.>>
26 A Jesus e oolisia ka urii, <<I nau naa i nia.>>
27 Ma ana si kada nae, na oote fafurongo nia gi gera ka dao na mai, ma gera ka kwele asianaa sulia gera rikia a Jesus e bae ana fai nia na geni naa. Sui, ta wane adaalu e langi kasi ledia go na geni naa, <<Na taa na o dooria?>>, ma langi ka ledia a Jesus, <<Uria taa na oko bae fai nia na geni naa?>>
28 Ma na geni baa ka lugasia na doo nia ni ngali kafolaa, ma ka ooli i fera, ma ka bae urii fuana na tooa gi i seenaa, 29 <<Molu lea mai, eeri molu ka rikia amolu tee wane na e faarongo nau ana na doo gi sui na nau ku iilida. Nia boro wane aadafililana baa a God oto?>> 30 Ma gera tafusia na maefera baa, ma daka lea mai siana a Jesus.
31 Ma ana si kada nae, na oote fafurongo nia gi da soea a Jesus daka urii, <<Wane faatolomai ae, o ania amu tesi fanga!>>
32 Ma a Jesus e oolisida ka urii, <<I nau ku too ana na fanga nau ni anilana na mu lalafusia.>>
33 Ma na oote fafurongo gi daka ledi gera kwailiu daka urii, <<Boro ta wane e ngali fanga mai fuana oto?>>
34 Ma a Jesus ka bae urii fuada, <<Na fanga nau naa na roosulilana na baelana a God naa e fale nau mai, ma na faasuilana na raoa gi na e falea fuagu uria iililana. 35 Haia, ma ni gamu mu too ana na tesi tarafulalaa baa e urii, <Fai fe sinali lau, suifetei na uuni soogonilaa.> Haia, ma ni nau ku haea fuagamu, muka aada fasi ana na tooa gi na da lea mai. Gera ka iilingia na raoa baita i hara, na e moua naa ma ka kwaimaasi naa uria na soogonilana. 36 Ma na wane naa ka soogonia na aaludooa, da folia naa. Ma nia ka oogua naa na aaludooa uria na mouria firi, eeri na wane na e fasi ma na wane na e soogoni doo, daaro ka eele oofu. 37 Ma si tarafulalaa e mamana ka urii, <Tee wane e fasi, ma ta wane aai ka soogoni.> 38 I nau ku oodu gamu uria na soogonilana na doo gi laona raoa na e langi musi rao ana. Sulia teni wane aai gi ana na da rao ana, ma ni gamu ana muka ngalia dianalana raolada.>>
39 Ma na tooa oro gi i laona na fera naa ana na lolofaa naa i Samaria daka manata mamana ana a Jesus, sulia na geni naa e haea, <<I nia e faarongo nau ana si doo gi sui na ku iilida.>> 40 Ma si kada gera ka lea mai siana a Jesus, daka gania hai ka too lau siada. Ma a Jesus ka too lau i seenae sulia roo maedani.
41 Ma na tooa oro gi lau daka manata mamana sulia na faarongolaa nia gi a Jesus. 42 Ma gera ka haea fuana na geni baa daka urii, <<Haia, gami mi manata mamana naa nae, langi lau sulia na doo baa gi o haeda fuagami, ma sulia gami ana i talagami mi rongoa na baelana laugo. Ma mika haitamana i nia mamana naa na Faamouri mamana ana na tooa gi sui.>>
Jesus e guraa na wela nia tee wane initoo.
43 Buira Jesus fai nia oote fafurongo nia gi gera too ana maefera naa sulia roo maedani sui, gera ka lea fui Galili. 44 Jesus i talana ana na e bae urii, <<Na tooa faasia fera nia na profet, langi gera kasi manata baita go ani nia.>> 45 Ma si kada a Jesus e ooli mai fui Galili, na tooa gi seenae da gonitai nia, sulia gera ka lea laugo i Jerusalem ana Fangaa ana Lofoagaua, ma daka rikia na doo gi a Jesus e aadeda i seenae.
46 Sui, Jesus ka ooli lau fuana i Kena na fera i Galili, na gula baa nia bulasia kafo ka hau ana waen. Ma ana si kada nia too ana i seenae, na alakwa nia tee wane initoo faasia i Kapaneam e matai baita asianaa. 47 Ma ana si kada wane naa e rongoa Jesus e lea naa faasia i Judea ma ka ooli lau mai fui Galili, nia ka lea mai uria rikilana Jesus eeri ka gani nia uria lealaa fai nia fui Kapaneam uria guralana alakwa nia, sulia e matai ka garangi mae. 48 Buira wane na e bae urinae sui, Jesus ka bae urii fuana, <<Gamu dooria go agamu rikilana doo kwaibalatana gi uria kwelelaa ana gi suifetei gamu kafi manata mamana ani nau.>>
49 Sui boroi ana Jesus ka bae urinae, na wane naa ka tasa dongaa go ana uria baelaa urii fuana Jesus, <<Wane naonao ae, o lea fasi mai fai nau, aata na wela nau ka mae.>>
50 Jesus ka bae urii fuana, <<O ooli amu, na alakwa oe e akwaa naa.>>
Ma na wane naa ka lea, sulia nia e manata mamana ana na baelana Jesus. 51 Ma si kada nia e lea ua kou ana sulia tala, na wane raoa nia gi gera ka lalao mai uria faarongolanalaa, ma gera ka bae urii, <<Wane naonao ae, na wela oe baa, nia akwaa naa, ma ka mouri naa!>>
52 Ma na wane initoo nae ka soeledi gera, <<Kade hato taa naa na alakwa nau e akwaa ana?>>
Ma gera oolisia daka bae urii, <<Na tatasua e sui faasia i aasoa i roogi.>> 53 Ma na maa nia wela naa e haitamana si kade hato baa na a Jesus e haea na ana si baelaa baa gi nae. Haia, i buira si doo naa, na wane initoo naa fai nia na tooa nia gi sui go, gera ka manata mamana ana Jesus.
54 Haia, nia naa na ruana si doo kwaibalatana Jesus e aadea ana si kada nia ooli mai ana faasia Judea fui Galili nae.
Jesus e guraa tee wane ana maedani Sabat.