4
A Satan e iilitoona a Jesus.
Na Aanoedoo Aabu e fungulia a Jesus, ma a Jesus ka ooli mai faasia na kafo i Jodan, ma na Aanoedoo Aabu ka talaia uria laona aanogwou. Ma a Satan ka iilitoona i seenae sulia fai aakwala fe dani. Ma sulia fe dani nae gi, a Jesus ka langi si ania go tesi fanga, ma nia ka fiolo asianaa naa.
Ma a Satan ka bae urii fuana, <<Lea so ni oe na Wela a God, o haea fuana si fou naa ka hau ana na beredi.>>
Ma a Jesus e oolisia ka urii, <<Na Kekedelaa Aabu e haea, <Na wane langi kasi mouri ana fanga taifilia.>>>
Sui a Satan ka talaia uria si gula na e fane, ma ana si kada toꞌou go, nia ka faatainia fuana na initooa gi sui ana molaagali. Ma nia ka bae urii fuana a Jesus, <<Tara nau ku falea na initooa naa gi sui go ma na doo diana naa gi sui go fuamu. Sulia na doo naa gi na doo nau gi sui go, ma i nau kuka bobola eeri kuka faleda sui go fuana wane taa na ku filia. Ma lea so o boururu ma oko fooasi nau, i nau kuka falea na doo naa gi sui go fuamu.>>
Ma a Jesus e oolisia ka urii, <<Na Kekedelaa Aabu e haea, <Tee taifilia a Lord na God oe go na oko fooasia ma oko rao fuana.>>>
Sui a Satan ka talai nia lau uria na fera baita baa i Jerusalem, ma ka faatakea ana tesi gula na e too asianaa i langi i fafona na Beu Aabu a God. Ma i nia ka bae urii fuana a Jesus, <<Lea so ni oe na Wela a God, oko lofo kou i aano faasia i seegi. 10 Sulia na Kekedelaa Aabu e haea, <A God tara ka falea mai na ensel nia gi hai so daka folo usi oe.> 11 Ma, <I gera daka hako oe, eeri na aemu boroi kasi fotongai ana ta fou.>>>
12 Ma a Jesus e oolisia ka urii, <<Na Kekedelaa Aabu e bae urii laugo, <Langi osi iilitoona a Lord na God oe.>>>
13 I buira, a Satan e iilitoona a Jesus ana si doo naa gi sui, nia ka lea naa faasia a Jesus sulia si kada totoꞌou go.
A Jesus e hafalia raolaa.
14 Ma na rigitaa ana na Aanoedoo Aabu e too naa fai nia a Jesus, ma i nia ka ooli naa uria na lolofaa na i Galili. Ma na uunuunua suli nia e liufia i laona na bali lolofaa nae loulou. 15 Ma nia ka faatolomai i laona na Beu Aabu ni figulaa gera gi, ma na iimola gi sui daka baelafe nia.
16 Sui a Jesus ka lea fui Nasaret, si fera baa nia e baita mai ana. Ma ana fe dani Sabat, nia ka lea i laona na Beu Aabu ni figulaa iilingia na malutaa nia. Ma nia ka take uria na iidumilana na Kekedelaa Aabu, 17 ma gera falea fuana na kekedelaa na profet Aesea e kedea. Ma nia e ifingia, ma ka daotoona si gula na Aesea e kedea ka bae urii, 18 <<Na Aanoedoo a Lord e too naa faafi nau, sulia nia e aadafili nau eeri kuka bae sulia na Faarongolaa Diana fuana tooa siofaa gi. Ma nia ka fale nau mai eeri kuka ainitalongainia na noniharailaa fuana tooa gi na da too i laona na beu ni kanilaa, ma kuka guraa na iimola gi na maada e rodo. Ma eeri kuka faanonilaa na tooa gi na da iinokesida, 19 ma hai so ku faatalo ana si kada e dao na mai ana si kada a Lord ka faamouria na iimola nia gi.>>
20 Si kada a Jesus e iidumia sui, nia ka bilakea na kedelaa nae, ma ka oolifainia fuana na wane na e aadasulia, ma ka gwouru uria faatolomailaa. Ma na tooa gi sui na da too i laona na Beu Aabu nae, daka bubu baita fuana. 21 Ma i nia e hafalia na baelaa fuada ka urii, <<Si Kekedelaa Aabu naa e fuli mamana naa i taraꞌena, ana kada na molu rongoa ku iidumia kou fuamolu.>>
22 Ma na tooa gi sui daka tangoa, ma daka kwele asianaa ana bae dianalana. Ma daka bae urii, <<E utaa? I nia wela baa a Josef go ana naa?>>
23 Ma a Jesus ka bae urii fuada, <<I nau ku haitamana tara gomolu molu ka haea si baea urii fuagu, <Wane kwaifaamouri ae, o gura oe fasi i talamu.> Ma tara molu ka bae laugo urii fuagu, <O iilia fasi seegi fera oe si doo baa gi melu rongoda o iilida mai ana fera i Kapaneam.>>> 24 Sui a Jesus ka bae lau urii, <<I nau ku haea na doo mamana gi fuagamu, e afetai daka gonitainia na profet i laona fera nia i talana. 25 I nau ku haea lau fuagamu, na geni oro Jiu gi na da oru da too i Israel ana si kada a Elaeja e too ana. Ma si kada baa na uuta ka langi si aru sulia oolu fe ngali ma oono sinali, ma na fioloa baita ka liu laugo ana fera gia gi sui. 26 Sui a God e langi si falea a Elaeja siana ta aai ani gera i Israel. I nia e fale nia go ana i siana tee aai oru maadiu na e too i Serefat fera laona lolofaa i Saedon. 27 Ma na tooa oro Jiu gi i Israel na fura e haungida ana si kada a Elaesa nia e profet. Sui nia kasi guraa go ta wane ada. Tee taifilia a Neman na wane maadiu baa faasia fera i Siria go na Elaesa e guraa.>>
28 Ma si kada da rongoa si doo naa, na tooa gi sui i laona na Beu Aabu daka rakehasu. 29 Ma gera ka tatae, ma daka taria a Jesus faasia na fera nae. Ma da talaia a Jesus uria gwouna na tataea na da haungainia na fera gera i fafona, eeri daka ui ania a Jesus i hae gano eeri ka mae. 30 Sui taa, i nia e kwaidolali go ana i matangana na figua nae, ma ka lea na ana faasida.
Na wane na aagalo taꞌa e haungia.
31 Sui a Jesus e lea fui Kapaneam, tee maefera ana lolofaa nae i Galili, ma tee maedani ana Sabat nia ka faatolomainia tooa gi i seenae. 32 Ma na tooa na da figu mai siana, daka kwele asianaa ana faatolomailaa nia gi, sulia a Jesus e faarai ana mamana baita. 33 Ma i laona Beu Aabu ni figulaa nae, tee wane e too ana aagalo taꞌa, nia ka gwouru laugo. Nia e rii baita ka urii, 34 <<Jesus wane i Nasaret ae, nau ku haitamamu ni oe na wane aabu a God. Taa naa o dooria oko iilia ani gemelu? Oe o lea na mai uria haungilamelu?>>
35 A Jesus e faabona aagalo taꞌa nae, ka bae urii, <<O too aaroaro, oko haga mai faasia wane nae!>> Ma aliꞌali na aagalo taꞌa nae ka ui ania wane nae i hae gano i naona figua naa, ma kafi hagatafa faasia. Ma na wane nae kafi too diana lau.
36 Na tooa na da rikia si doo naa, daka kwele baita asianaa, ma daka ledi gera kwailiu daka bae urii, <<Si baea taa gi na e urii? Ana mamanaa fai nia rigitaa nia e oodua na aagalo taꞌa gi, ma daka hagatafa teefou mai i maa!>> 37 Ma na uunuunua sulia Jesus kafi talo ana maefera gi sui galigalia si lolofaa nae.
Jesus e guraa na tooa oro.
38 Sui a Jesus e lea faasia na Beu Aabu ni figulaa, ma ka lea i luma a Simon. Haia, na fungo geni a Simon e matai ana tatasua baita ana si kada nae. Ma gera ka gania Jesus eeri ka guraa. 39 A Jesus e lea ka take i ninimana iifitai nia geni naa, kafi oodua na tatasulaa nae faasia. Ma na inite nae ka akwaa naa, ma ka lea ka rao naa uria si fanga fuada.
40 Ana si kada na hato e suu naa, tooa oro gi da ngalia mai siana a Jesus na ruana gera gi na mataia eꞌete kwailiu e haungida. Ma a Jesus ka aalua abana faafida, ma ka gurada teefou. 41 Aagalo taꞌa oro laugo da hagatafa faasia tooa oro, ma daka rii urii, <<Ni oe na Wela a God.>>
Ma a Jesus ka luia aagalo taꞌa nae gi eeri langi dasi faarai, sulia gera haitamana sui naa i nia na Christ na wane a God e aadafilia uria Aaofialaa.
Jesus e funao laona Beu Aabu ni figulaa gi.
42 Ubongi mae galogalo, a Jesus e lea faasia maefera Kapaneam, ka lea uria si gula aaroaro. Sui na tooa gi daka hafali nanisi nia, ma si kada gera daotoona, gera ka haea fuana langi kasi lea faasia na maefera nae. 43 Sui a Jesus ka bae urii fuada, <<Nau ku ngalia mai na Faarongolaa Diana sulia Initooa a God, eeri kuka ainitalo ana i laona maefera gi sui. Sulia aena si Faarongolaa Diana naa na a God oodu nau mai.>>
44 Ma a Jesus ka ainitalo ana Faarongolaa Diana i laona Beu Aabu ni figulaa gi laona lolofaa nae.
Jesus e filia na eetana fafurongo nia gi.