4
Ana tesi kada lau a Jesus e faatolomai i kamena aasi i Galili. Ma na tooa oro asianaa daka figu gali nia, ma i nia ka tae i laona tee baru, ma ka gwouru i laona, ma ka lea toꞌou i kafo. Ma na tooa gi daka take kou i kamena kafo. Ma a Jesus e faatolomainia si doo oro gi fuada ana si baea oomelawane gi ka urii, <<Molu fafurongo fasi! Tee wane e lea ka fasia na mige doo nia gi i laona raoa nia. Ma si kada nia e tagalangainia ana na mige doo nae gi, teni mige doo gi da asida sulia na tala, ma na manu gi da lofo mai, ma daka anida teefou. Ma teni mige doo gi da asida ana si gula foulaa, si gula na gano kasi baita. Ma da tae aliꞌali sulia na gano e rauraua. Haia, si kada na hato e tae mai, nia ka hatofia na ai nae gi, ma daka kuku laugo ada, sulia na lali doo gi kasi lea oolo. Ma teni mige doo gi da asida i matangana na kwaletotore gi, na e tae mai ma ka nuku faafia na ai gi, ma ka langi dasi fungu go. Ma teni mige doo gi lau e asia i laona na gano na e diana, ma da tae mai ma daka fungu ana doo oro gi. Ma teni doo gi daka fungu ana oolu finite doo gi, ma teni doo gi daka fungu ana oono finite mige doo gi, ma teni doo gi lau daka fungu ana tee talange doo gi.>>
Sui a Jesus ka isia baelana urii, <<Muka manata diana sulia si doo nae gi na mu rongoda gi.>>
Doo na e aadea a Jesus ka bae ana si baea oomelawanea gi.
10 Si kada a Jesus e too ana taifilia, na bali ana wane gi na da rongoa na baelana daka lea mai siana fai nia na aakwala ma roo fafurongo nia gi, ma daka ledi nia eeri ka lukea fuada na malutana na baea ni oomelawanea baa gi. 11 Ma nia ka oolisi gera ka urii, <<A God e faatainia sui naa si doo aagwa gi sulia na Initooa nia fuagamu. Haia, ma na tooa gi na da too i maa ana Initooa nia, nau kuka haea si doo gi sui fuada ana si oomelawanea gi, 12 eeri daka aadaada boroi, ma langi dasi aada haitamana go tesi doo, ma da fafurongo boroi, ma ka langi dasi rongo haitamana go tesi doo. Sulia lea so daka aada haitamana ma daka rongo haitamana, gera ka aabulo fuana a God, ma tara nia ka manata lukea na aade taꞌalaa gera gi.>>
A Jesus e inifitaa si oomelawanea sulia na wane baa e fasi.
13 Sui a Jesus ka bae urii fuada, <<Gamu langi molu si haitamana go si oomelawanelaa naa? Lea so molu si haitamana go si oomelawanelaa naa, tara molu kafi haitamana utaa ana oomelawanelaa aai? 14 Na wane baa na e fasi doo, nia e fasia na baelana a God. 15 Ma teni tooa gi na da rongoa na baelana God, da iilingia na mige doo gi na e asia i sulia na tala. Ma si kada da rongo, a Satan e lea mai, ma ka lafua laugo ana faasida. 16 Ma teni tooa gi lau da iilingia na mige doo gi na da asida ana si gula foulaa, ma da rongoa na baelana God ma aliꞌali da ngalia, ma daka eele asianaa. 17 Sui taa, e langi dasi too ana ta lali diana doo. Nia naa da mouri go ada sulia si kada toꞌou. Ma si kada na afetaia ma na nonifiilaa e dao mai i nunufana na faarongolaa nae, daka lugasia na ada na baelana God. 18 Ma teni tooa gi aai da iilingia na mige doo gi na da asida i matangana na kwaletotore gi. I gera rongoa na baelana God, 19 sui taa, da manata aꞌabo ada sulia si doo gi ana mouria gera, ma daka manata baita ana na malefo, ma doo naa gi e iilingia na kwaletotore gi e nuku faafia na mige doo nae, ma langi dasi fungu go ana ta fufue doo. 20 Ma teni tooa gi lau da iilingia na mige doo gi na da asida i laona si gano diana. I gera rongoa si baelana God ma daka roosulia, ma daka fungu ana fufue doo gi. Teni doo ana na oolu finite doo, ma teni doo na oono finite doo, ma teni doo na tee talange doo.>>
Si oomelawanelaa sulia na kwesu.
21 Ma a Jesus ka bae lau urii fuada, <<E utaa? Ta wane e ngalia mai na kwesu ma ka aalua ana i farana na teu langi na iifitai? Langi go. Nia ka aalua i fulina i langi! 22 Urinae tesi doo na da haufinia, tara a God ka aalua ana si gula folaa. Ma si doo na da foda faafia, tara a God ka faatainia. 23 Muka manata diana sulia si doo gi na mu rongoa.>>
24 Ma a Jesus ka bae lau urii fuada, <<Muka manata diana sulia si doo gi na mu rongoa. A God ka keto gamu laugo iilingia si ketolaa na gamu iilia ana tooa eꞌete gi, sui ka baita lau. 25 Ma na wane na e too ana teni si doo gi, a God tara ka falea doo oro gi fuana. Ma na wane na e langi kasi too ana tesi doo, a God tara ka lafua lau si doo toꞌou boroi ana na i nia e too ana.>>
Si oomelawane sulia na mige doo na e bulao.
26 A Jesus ka bae laugo urii, <<Na Initooa a God e iilingia na wane na e fasia si mige doo gi i laona na raoa nia. 27 Nia ka teo ana ana fe rodo ma ka aada ma ka liliu ana ana dani, ma sulia si kada nae na mige doo gi e bulao ana ma ka tae ana. Sui na wane nae kasi haitamana laugo ana na doo na e aadea ka tae. 28 Na gano i talana naa e faataea na ai nae gi ma ka faafungu ana fufue doo gi. Na fufurungana e bango mai i nao, sui na funge doo, ma i buri na mige doo gi kafi bango mai. 29 Ma si kada na mige doo nae gi e moua, na wane nae ka hafalia na tabalilana na funge doo gi, sulia e dao na ana si kada ni gonidoolaa.>>
Si Oomelawanelaa sulia na migena ai na hatana na mastad.
30 A Jesus e ledi lau ka urii, <<Tara si taa naa golu ka bolangainia ana na Initooa nia a God? Ma langi ta si oomelawane taa na golu ka inifitaa ana? 31 Nia e urii: Tee wane e ngalia na migena mastad, na e toꞌou ka tasa ana migena ai gi sui, ma ka fasia lao gano. 32 Ma i buira nia e fasia sui, na migedoo baa ka tae ma ka hau ana na ai baita ka liufia na ai oro gi. Ma ka too ana na hare ai baita gi, ma na manu gi da lofo mai ma da haungainia na nui gera gi ana.>>
33 A Jesus e bae fuana na tooa gi ana si oomelawanelaa nae gi urinae, ma e haea si doo gi na e bobola fai nia daka haitamana. 34 Ma nia e bae fuada ana si baea oomelawane gi sui go. Sui si kada na e too ana taifili nia fai nia na oote fafurongo nia gi, nia ka faafolaalia na doo gi sui fuada.
A Jesus e faaaroaroa na koburu.
35 I haulafia ana fe dani nae, a Jesus e bae urii fuana oote fafurongo nia gi, <<Golu lea fasi fui bali aasi aai loko.>> 36 Ma da tafusia na figua nae, ma daka lea fai nia a Jesus i laona na baru nae nia e gwouru i laona. Teni baru gi aai laugo da too i seenae. 37 Ma na ooru baita e tae mai ma na nanafo gi ka hafalia na lealaa mai i laona na baru, ma ka garangi kuruu naa. 38 Ma a Jesus e teo mai ana i buira na baru, ma ka bogou ana na doo ni bogoulaa. Ma na oote fafurongo nia gi da faaada nia ma daka bae urii, <<Wane baita ae, golu garangi golu ka mae naa! Osi manata aꞌabo go urii?>>
39 Ma a Jesus e tatae ma ka bae rigita fuana na ooru ka urii, <<Oko too aaroaro naa!>> Ma ka bae laugo fuana na nanafo gi ka urii, <<Molu ka ngado naa!>> Urinae ua go, na ooru baa ka aaroaro, ma na folaa ka asia naa. 40 Ma nia ka bae urii fuana oote fafurongo nia gi, <<Uria taa na molu ka mou asianaa? I gomolu molu si manata mamana ua?>>
41 Ma gera ka mou ma daka ledi kwailiu ani gera daka urii, <<Wane taa naa? Na ooru ma na nanafo gi boroi daka roosuli nia!>>
A Jesus e guraa tee wane na aagalo taꞌa e adosia.