14
Kada gera haungia ana John Siuabu.
Haia, ana si kada nae, a Herod Antipas na aaofia i Galili, nia e rongoa faarongolaa sulia Jesus, ma nia ka bae urii fuana tooa na gera rao fai nia, <<Wane naa nau ku rongoa faarongolaa sulia naa i nia a John Siuabu oto naa, e mouri lau. Na nia naa ka too ana mamanalaa uria iililana doo kwaibalatana nae gi.>>
3-4 Si kada John e mouri ua ana, Herod naa e aadea ni Herodias na afe nia na haasina a Filip. Ma a John langi kasi aalafaafia, ma ka ngatafia Herod. Nia naa a Herod ka oodua teni wane eeri gera ka dumulia John ma gera ka kani nia, ma daka aalua lao beu ni kanilaa. Herod e iilia si doo naa sulia na afe nia Herodias naa e dooria.
Ana si kada John e too lao beu ni kanilaa, Herod ka dooria uria haumaelilana, sui ma ka mou ana tooa gi, sulia gera haea a John nia ta wane ana profet gi.
Sui ana, tefe maedani, Herod ka haungainia tee fafangaa baita uria manatatoolana fe maedani nia futa ana. Ana fafangaa nae, na haari ni Herodias e lea mai ka wae fuana Herod fai nia oote ruana nia gi eeri gera ka bubungia. Si kada Herod e rikia haari na e wae, nia ka eele asianaa fuana. Ma nia ka bae aalualu naa fuana haari nae urii, <<Nau tara kuka falea tesi taa go ana na o gani nau uria.>>
Haia, ni tee nia na haari naa e faarongoa haari nia ka bae urii, <<Haia, o gani, oko bae urii, <Nau ku dooria o falea mai gwouna a John Siuabu fuagu ana si kada nae naa. Oko aalua mai fafona ta karao.>>> Ma na haari naa e iili urinae.
Ma si kada Herod e rongoa si doo naa, nia ka liobukonu asianaa. Sui boroi ana, nia ka iilia naa mone ana, sulia i nia e bae aalualu ma na oote ruana nia gi gera ka rongoa sui naa. 10 Ma nia ka oodua oote wane rao nia gi lea daka olea mai gwouna a John Siuabu lao beu ni kanilaa. 11 Ma gera ka ngalia mai gwouna John fafona karao ma gera ka falea naa fuana haari ni Herodias. Ma na haari naa e ngalia ka falea naa fuana ni tee nia. 12 Kada oote fafurongo a John gi da rongoa si doo naa, gera lea mai, gera ka ngalia nonina uria aalulana lao na kwaingeia. Sui, gera lea gera ka faarongoa a Jesus ana.
Jesus e hangonia na lima tooni wane.
13 Si kada a Jesus e rongoa si doo nae e fuli sulia a John, nia ka tafusia si gula nae, ma ka lea taifili nia ana baru uria si gula na e langi ta wane kasi too ana. Na tooa gi da rongoa si doo naa a Jesus e iilia, ma gera ka tafusia na fera gera gi, ma da fali i buira sulia tala. 14 Ma si kada a Jesus e oolo ma ka rikia na figua baita, nia ka kwaimanatai fuada, ma ka guraa na tooa gi ani gera na da matai.
15 Ma i haulafia nae, na oote fafurongo nia gi da lea mai siana, ma daka bae urii, <<Si gula nae e langi si too garangia ta fera, ma ka garangi rodo naa. O oodua na figua naa eeri daka lea na ada, hai daka lea ada uria na maefera gera gi uria folilana ada tesi fanga.>>
16 A Jesus e oolisida ka urii, <<Gera dasi lea. Gomolu naa molu falea tesi fanga uria anilana.>>
17 Ma gera oolisia urii, <<Gemelu melu too go ana lima fe beredi ma roo gwe iia.>>
18 Ma a Jesus ka bae urii fuada, <<Molu ngalida mai i seenaa siagu.>> 19 Ma nia ka oodua na tooa gi daka gwouru i aano i fafona na laua. Sui nia ka ngalia na lima fe beredi baa gi ma roo gwe iia baa gi. Ma ka aada alaa uria i langi, ma ka tangoa a God. Sui i nia ka niia fe beredi nae gi, ma ka falea fuada na oote fafurongo nia gi, ma daka tolingia fuada na tooa nae gi. 20 Na tooa nae gi sui daka fanga lea daka aabusu naa. Sui na oote fafurongo nia gi daka gonia na fanga na e oore i laona tee aakwala ma roo koko lea ka fungu go. 21 Ma na tooa gi baa da fanga e bobola fai nia lima tooni wane, ma e langi dasi iidumia lau na geni ma na wela gi.
A Jesus e fali i fafona na kafo.
22 A Jesus e oodua na oote fafurongo nia gi daka tae i laona na baru ma daka lea i nao ani nia fui bali aasi aai, si kada nia e faaolia na tooa baa gi. 23 Ma i buira nia e faaolia na tooa baa gi, nia ka raa taifili nia i gwouna fe uuo uria na fooalaa. Ma ana fe rodo nae, i nia ka too ana taifili nia i seenae. 24 Ma si kada nae, na baru baa ka nia tau naa faasia i hara ma na nanafo gi ka kwaea sulia e naofia na ooru.
25 Ma ana kada rodo i ofaidani, a Jesus ka fali na mai i fafona na kafo, ma ka lea na mai siada. 26 Ma si kada gera riki nia e fali mai i fafona na kafo, daka mou asianaa. Ma i gera ka rii urii, <<Na aagalo!>> Ma gera ka aararai.
27 Ma aliꞌali a Jesus ka bae siada ka urii, <<Molu langi molu si mou! I nau go ana naa.>>
28 Ma a Peter e oolisia ka urii, <<Lord ae, lea so ni oe mamana naa naa, o bae mai suli nau hai kuka lea kou siamu i fafona na kafo naa.>>
29 A Jesus ka bae urii, <<O lea mai.>>
Sui a Peter e sifo faasia na baru baa, ma ka hafali fali i fafona na kafo siana a Jesus. 30 Sui ana si kada nia ka rikia na ooru e baita, nia ka mou ma ka hafali kuruu naa i laona na kafo. Ma nia ka rii ka urii, <<Lord ae, o faamouri nau!>>
31 Ma e aliꞌali go a Jesus ka fale aba kou fuana, ka dau ani nia, ma ka bae urii, <<Na fiitoolaa oe e toꞌou asianaa. Uria taa na oko manata ruarua?>>
32 Ma ana si kada daaro tae naa i laona na baru, na ooru ka aaroaro naa. 33 Sui na tooa na da too i laona na baru, daka boururu i naona Jesus, ma daka bae urii, <<I oe na Wela nia a God mamana naa.>>
Si kada Jesus e guraa tooa matai gi.
34 Ma si kada gera faafolo lao aasi, daka oolo ana tee maefera gera alangia ana Genesaret. 35 Ma na tooa gi ana maefera nae gera ka aada haitamana a Jesus. Ma gera ka fale baea fuana teni maefera gi lau sulia Jesus eeri tooa nae gi daka soea mai tooa matai gi gera ka lea mai siana. Ma gera ka ngalia mai tooa matai oro gi siana. 36 Ma na tooa na gera ka gania Jesus eeri so ka faalamainia na tooa matai nae gi gera ka hamosia mone ada na kakamuna na maku nia. Haia, ma ni tei gera na da hamosia maku nia, gera ka akwaa naa.