18
I buri, i nau ku rikia tee ensel lau e sifo mai faasia i langi. Ma nia ka too ana na rigitaa baita, ma na raralana ka talafia na molaagali sui. Ma nia e rii baita ka urii, <<Nia e funu naa! Na fera baita baa i Babilon e funu naa! Nia e hau naa ana na fera gera na aagalo gi. Ma na aanoedoo taꞌa gi ma na manu taꞌa gi na da too naa i laona. Sulia na fera baita gi sui da gwoufia naa na waen ana na ooea taꞌa nia. Na aaofia gi la molaagali da ooe fai nia, ma na wane ni rao uria malefo gi da too ana na rikidoo baita ana na doo oro gi na ni nia e too ana.>>
Sui nau ku rongoa tee lingee doo lau faasia i langi e bae urii, <<Tooa nau gi ae, mu lea mai faasia na fera nae! Aata muka ado fai nia ana si aade taꞌalaa nia gi, ma aata muka ado ana na kwakwaelaa nia gi. Sulia na aade taꞌalaa nia gi e fane ka bobola naa fai nia i langi ma a God ka manatatoona go ana na aade taꞌalaa nia gi. Muka iilia na doo taꞌa gi fuana iilingia laugo nia e iilia fuagamu, ma muka duu ani nia ana roo si kada. Muka dolaa na gwoulaa i laona na teu nia ana bubulo ana roo si kada ka liufia na doo aai na e dolaa fuagamu. Muka falea na nonifiilaa ma na liobukonulaa fuana, ka iilingia laugo na initooa ma na too dianalaa na ni nia e falea fuana i talana. Sulia ni nia e bae urii ka totoo go ana fuana i talana, <I nau ku too naa ta geni initoo ma na aaofia! Ma nau langi lau na aai oru, ma nau afetai kuka haitamana liobukonulaa.> Haia, sulia e urinae, ana tee fe dani a God tara ka kwae nia ana na mataia ma na liobukonua ma na fioloa. Ma eere tara ka harufi nia, sulia a Lord God, na wane na e keto nia, e rigita ka tasa.>>
Ma na aaofia gi faasia la molaagali na da ooe fai nia ma daka ado ana na too dianalaa nia, tara daka aangi faafia na fera nae si kada gera rikia na hasu faasia na eere na e haufi nia. 10 Ma gera ka take tau sulia da mou aata gera ka nonifii iilingi nia. Ma daka bae urii, <<E taꞌa asianaa fuamu i Babilon, na fera baita ma fera initoo! Na kwaelaa oe ka dao naa go ana tee si kada toꞌou!>>
11 Haia, ma na wane ni rao uria tooda malefolaa gi la molaagali da aangi ma daka liobukonu fuana, sulia e langi ta wane hai ka folia naa na doo gera gi. 12 Sulia e langi ta wane haia ka folia naa na gold gera gi ma na silva gera gi, ma na fou sinasina gera gi, ma na doo liu baita gi, ma na maku feafealaa gi na liulada e baita, ma na ai gi na liulada e baita, ma na kakai halo gi na liulaa e baita, 13 ma na fanga diana gi, ma na doo moko diana gi na liulada e baita. Ma e langi ta wane hai ka folia naa na waen gera gi, ma na gwai gera gi, ma na doo gera gi uria haungailana na beredi, ma na bulumakau gera gi, ma na sipsip gera gi, ma na hosi gera gi, ma na doo gi na hosi gi da lafia, ma na wane ni rao oꞌoni gi.
14 Ma na wane ni rao uria malefo gi, gera ka bae urii fuana ni geni nae, <<Na doo diana gi sui go na o doori too ana tara ka langi naa faasi oe. Ma na todadoo oe gi sui ma na doo sinasina oe gi ka langi naa laugo, ma e afetai oko rikida lau.>> 15 Ma na wane ni rao uria malefo gi na da todadoo ani nia, tara daka take tau sulia da mou aata gera ka ngalia laugo na nonifiilaa nia. Ma i gera tara daka aangi ma daka liobukonu. 16 Ma tara da aangi daka bae urii, <<E taꞌa asianaa, sulia na fera baita baa e oofi ana na maku diana gi na liulada e baita, ma ka laungia ana na doo sinasina gi na liulada e baita. 17 Haia, ana si kada kukuru tara na todadoo nia gi ka sui faasi nia.>>
Na wane baita gi sui ana faka gi ma na tooa gi sui na da lea ana faka ma na wane na da rao laona na faka, ma na tooa gi sui na da rao la aasi, gera ka take tau na ada. 18 Ma gera aangi si kada da rikia na hasuna na eere na e harufi nia daka urii, <<Ita hafalilana, e langi naa ta fera baita lau iilingia na fera baita naa!>> 19 Ma gera ka uia na keteda ana fua, ma daka aangi ma daka liobukonu daka bae urii, <<Taꞌa asianaa fuana na fera baita naa. Na tooa gi sui na da too ana faka gi, da todadoo ana na todadoo nia. Ana si kada toꞌou na doo nia gi sui ka sui naa faasia.>>
20 Haia, gamu na tooa gi i langi ae, muka noni eele, sulia nia e funu naa. Ma na tooa a God gi ma na aposol gi ma na profet gi, muka eele, sulia a God e keto nia naa faafia si doo taꞌa gi na nia e iilida fuagamu.
21 Sui tee ensel rigita e koua tee fou baita ma ka ui ania la aasi, ma ka bae urii, <<Nia naa na ui anilaa na tara daka iilia ani oe na fera baita naa i Babilon, haia ta wane ka langi si riki oe lau. 22 Ma e afetai lau daka rongoa na lingeena na harp gi doo da kiia gi, ma na suukwadi gi ma na bungu gi faasi oe. Ma e afetai naa ta wane ni rao ka too lau fai oe. Ma na lingeena na raolaa ka langi dasi rongoa naa faasi oe. 23 Ma e afetai ta kwesu ka tala lau ani oe. Ma e afetai daka rongoa lau lingeena ta fungao ma ta geni fungao faasi oe. I nao naa mai, na wane rao gi uria daka todalana gera na tooa baita gi molaagali, sui langi naa. Ma ana na mamanaa susuge oe, oe oko faagaroa na tooa gi sui la molaagali.>>
24 A God e falea na kwakwaelaa fuana na tooa i Babilon, sulia daka haumaelia naa na profet gi ma na tooa a God gi ma teni tooa oro gi lau na gera haungida.