4
Sui i nau ku aada, ma ku rikia tee maa i langi e ifi. Ma na lingee doo na ka bae fuagu i nao iilingia na bungu, ka bae lau urii, <<O raa mai i seegi, haia kuka faatainia fuamu na doo gi tara ka dao mai i buri.>> Ma ana si kada nae ua go, na Aanoedoo Aabu ka talai nau, ma ku too na agu i langi. Ma nau ku rikia tee si gula ni gwourua ana initooa ma tee wane na e gwouru i fafona. Ma na maana e iilingia ana na fou sinasina gi na da alangia ana na daspa ma na karnelian. Ma na fulaꞌaro ka too galigalia si gula ni gwourua nae. Haia, na fulaꞌaro nae e aada mala na fou sinasina da alangia ana na emerald. Ma galigalia na wane na e gwouru si gula nae ni gwourua ana initooa, roo aakwala ma fai gula ni gwourua gi ana initooa na e too i seenae. Ma roo aakwala ma fai wane baita gi na da gwouru i fafona na gula nae gi ni gwourua, ma gera ka oofi ana maku kwakwaoa gi, ma na eregwou ana na gold i keteda. Ma na sinamaaru ka sina ma na lingee doo baita gi ma na kukuru ka talo mai faasia na gula nae gi ni gwourulaa ana initooa. Ma na fiu kwesu ka kwesu i seenae i nao ana na gula ni gwourua ana initooa. Ma na fiu kwesu nae gi naa na fiu aanoedoo nia a God gi. Ma i nao laugo ana na gula ni gwourua ana initooa, tee doo iilingia na aasi ana gilasi ma ka folaa asianaa e too laugo i seenae.
Ma na fai doo momouri gi na gera too ana maa e doo oro galigalida i nonida teefou, da too galigalia na gula nae ni gwourua ana initooa. Na eetana doo momouri e aada ana mala na lion. Ma na ruana doo ka aada ana mala na bulumakau. Ma ooluna doo, na maana aada ana mala na maana wane. Ma na faina doo ka aada ana mala na nooabu na e lofo. Na fai doo momouria nae gi da too sui go ana oono kukubae doo gi, ma na maa doo oro gi sui go na e too i noida, i maada ma i farana kukubae doo gi. Ma ana fe hato gi ma ana fe rodo, langi dasi mamalo go ana nguulaa daka urii, <<Aabu, aabu, aabu a Lord God tofungana mamana. I nia e too ua naa mai i nao, ma ka too ana si kada nae, ma ka too ana si kada na e nia ua mai.>>
Si kada na fai doo momouri naa gi da nguulia na nguu naa gi ana faaꞌinitoolaa ma na faabaitalaa ma na tangolaa fuana na wane na e totoo firi na e gwouru i fafona si gula ni gwourua ana initooa, 10 na roo aakwala ma fai wane baita baa gi daka boururu i maana aena na wane na e totoo firi na e gwouru i fafona si gula ni gwourua ana initooa. Ma gera ka aalua na eregwou gera gi i aano i nao ana si gula ni gwourua nae ana initooa, ma daka bae urii, 11 <<A God ma Lord gami, i oe o faorana uria na ngalilana na taloa ma na babaitaa ma na mamanaa, sulia ni oe o haungainia na doo gi sui. Ma sulia na kwaidooria oe naa na doo gi sui daka too ma daka mouri.>>
Na eꞌere doo.