7
Sui nau ku rikia fai ensel gi da take ana fai susui molaagali gi, ma gera lui na fai ooru gi ana molaagali, eeri na ooru ka langi si oorufia na molaagali ma ka langi si oorufia na aasi ma ka langi si oorufia ta ai. Ma i nau ku rikia tee ensel lau ka tae mai faasia i taelana hato, ma ka ngalia mai na mamalafooa nia God momouri. Ma ka rii baita fuana fai ensel nae gi, na a God e falea na rigitaa fuada uria labasilana na molaagali fai nia na aasi. Ma ka bae urii, <<Langi molu si labasia ua na molaagali ma na aasi ma na ai gi, lelea golu ka kedea na mamalafooa i maadarada tooa rao nia gi a God gia.>> Ma gera ka faarongo nau ana fita iimola gi na gera kedea na mamalafooa naa a God i maadarada, e urii: tee talange ma fai aakwala ma fai tooni, ma gera na faasia na aakwala ma roo kwalafaa gi ana tooa i Israel gi.
Faasia kwalafaa a Juda, tee aakwala ma roo tooni iimola. Faasia kwalafaa a Ruben, tee aakwala ma roo tooni iimola. Faasia kwalafaa a Gad, tee aakwala ma roo tooni iimola. Faasia kwalafaa a Asa, tee aakwala ma roo tooni iimola. Faasia kwalafaa a Naftali, tee aakwala ma roo tooni iimola. Faasia kwalafaa a Manase, tee aakwala ma roo tooni iimola. Faasia kwalafaa a Simion, tee aakwala ma roo tooni iimola. Faasia kwalafaa a Livae, tee aakwala ma roo tooni iimola. Faasia kwalafaa a Isakar, tee aakwala ma roo tooni iimola. Faasia kwalafaa a Sebulun, tee aakwala ma roo tooni iimola. Faasia kwalafaa a Josef, tee aakwala ma roo tooni iimola. Faasia kwalafaa a Benjamin, tee aakwala ma roo tooni iimola.
I buira, nau ku aada, ma ku rikia tee figua baita, na langi ta wane kasi bobola naa fai nia na iidumilana. Ma i gera da lea mai faasia na aebara gi sui ma na fera gi sui ma na baelaa eꞌete gi sui, ma daka take i nao ana si gula ni gwourua ana initooa ma i naona gale Sipsip nae. Ma daka ruufia na maku kwakwaoa tekwa gi ma daka dau ana abe niniu gi. 10 Ma gera da rii baita daka urii, <<Na mouria e lea mai faasia a God gia na e gwouru ana si gula ni gwourua ana initooa ma faasia laugo na gale Sipsip.>> 11 Ma na ensel gi sui da take galigalia si gula ni gwourua naa ana initooa ma na wane baita gi ma na fai doo momouria gi. Ma gera ka boururu i naona si gula ni gwourua nae, ma gera ka fooasia a God, 12 daka urii, <<Nia mamana! Na baelafea ma na initooa ma na liotooa ma na tangolaa ma na babaitaa ma na mamanaa ma na rigitaa, na doo nae gi na doo fuana a God gia na ka tau firi! Nia mamana.>>
13 Ma tee wane ana wane baita nae gi e ledi nau ka urii, <<Ni tei gera naa da oofi ana maku kwakwaoa naa gi, ma gera ka lea mai faasia i fai?>>
14 Ma nau ku oolisia ku urii, <<I nau ku lalafusia. Ni oe na naa o haitamana.>>
Ma nia ka bae urii fuagu, <<Na tooa naa gi naa na tooa gi da liu mai i laona na iinokesilaa baita, ma daka too diana go ana. I gera ka saufia na maku tekwa gera gi ma gera ka faakwakwaoa ana na abuna na gale Sipsip. 15 Nia naa daka take i naona si gula ni gwourua nia a God, ma daka rao fuana i laona Beu Aabu nia sulia dani ma na rodo. Ma a God na e gwouru ana si gula ni gwourua nae, ka aadasuli gera. 16 Ma e afetai lau daka fiolo ma langi daka maeligwou, ma langi ta hato agoꞌago langi ta doo agoꞌago ka harangi gera. 17 Sulia na gale Sipsip na e too i fafona si gula ni gwourua ana initooa, ka aadasuli gera. Ma nia ka talai gera uria na kafo busu gi ana mouria. Ma a God ka uusua na kafona maada.>>
Na fiuna mamalafooa.