4
Puonj mamoko
Un ruodhi mag pinyni, daguru gi wasumbini magu kuritogi maber kendo mowinjore nikech ungʼeyo ni un bende un gi Ruodhu e polo.
Timuru kinda kuom lemo, kurito gi paro moyawore, kendo kugoyo erokamano ni Nyasaye. Wan bende lemnwauru mondo Nyasaye oyawnwa dhoot mar yalo Injili, kendo lando wach modhiero ji ngʼeyo mar Kristo momiyo koro otweya gi nyororo. Lemnauru mondo omiya ayale e yo maler kaka owinjore atim. Beduru gi rieko kuom joma odak e dieru kutiyo gi thuolo muyudo e yo maber. Neuru ni wecheu obed mangʼwon man-gi ndhandhu kinde duto, mondo ungʼe kaka dudwoki ngʼato angʼata wach e yo mowinjore.
 
Mos mogik
Tukiko biro nyisou gik moko duto matimorena. En owadwa mageno, jatich ma ja-adiera kendo jatich Ruoth kaachiel koda. Aore iru mondo ungʼe kaka wachal, kendo mondo ojiw chunyu. Obiro biro gi Onesimo owadwa ma ja-adiera ma jathuru. Gibiro nyisou weche duto matimore ka.
 
10 Aristarko motweyago e od twech ooronu mos, kaachiel gi Mariko ma owad gi Barnaba. (Usewinjo wachne, omiyo kobiro to urwake.)
11 Yesu, ma nyinge machielo en Justo, bende ooronu mos. Magi kende e jo-Yahudi wetena matiyo koda ni wach pinyruoth Nyasaye, kendo gisehoyo chunya e yore mangʼeny.
12 Epafra ma jathuru kendo ma misumba Kristo Yesu bende omosou. Osiko olemonu matek ma ok oywe, mondo omi uchungʼ motegno, e dwaro Nyasaye duto kendo ka un gi adiera chutho. 13 Anyalo timo nende kaka otiyonu matek, un kaachiel gi jo-Laodikia kod jo-Hieropoli.
14 Osiepwa mwageno ma Luka jathiethwa kod Dema jomosou.
15 Kowuru mosna ni jowete man Laodikia, kendo ni Numfa gi kanisa man e ode.
 
16 Ka osesomnu baruwani, to neuru ni osome ni kanisa mar jo-Laodikia bende. To Un bende ukaw barupgi mondo usom.
 
17 Nyisuru Arkipo kama: “Ne ni itieko tich Ruoth mane omiyi.”
 
18 An Paulo, andikonu mosni gi lweta awuon. Kik wiu wil kod twechna e od twech. Ngʼwono obed kodu.