12
Paruru jachwechu
kapod utindo,
kendo kapok ndalo mag chandruok obiro,
ma ubiro wachoe niya,
“Onge gima tinde bernwa e piny.”
Mano en ndalo ma wangʼ chiengʼ,
dwe kod sulwe lokore mudho,
kendo angʼwengʼo kwako piny bangʼ ka koth osechwe.
Jorito makonyou koro tetni,
jou maroteke koro gumbo,
rego biro chungʼ nikech jorego nok,
kendo wengeu biro lokore boo ma ok unyal neno maber.
Dhorangeye momanyore gi wangʼ yore nolor
kendo koko mar rego ok nowinjre maber;
kendo kata mana ywak winy
machiewou e nindo ok unuwinji.
Ji noluor kuonde motingʼore gi malo
kendo wuoth nobednigi matek e wangʼ yore.
Maua mar oyungu thiewo
kendo ongogo lak mondo odhi ocham it yien-no,
to oyudo ka it yien-no onge gi ndhandhu.
Kamano e kaka dhano dhiyo e dalane mosiko
ka joywak to dengo e wangʼ yore.
 
Paruru jachwechu kapod utindo,
kendo pok ndalo mar chandruok obiro e piny.
Kik urit nyaka ubed joma onge paro gi rieko,
kata teko mar timo gimoro,
e kinde ma lowo dok kuom lowo,
to chuny dok ir Nyasaye mane ochweye.
 
Emomiyo an jayalo awacho niya, “Ngima en gima nono!
Gik moko duto onge tiendgi!”
Weche mogik
Nikech jayalo ne riek, nopuonjo ji gik moko duto mane ongʼeyo. Noparo matut kendo omanyo mi ochano ngeche mangʼeny kaka owinjore. 10 Jayalo nomenyo mana mondo oyud weche makare, kendo gima nondiko noriere tir kendo adiera.
11 Weche joma riek jiwo mondo omi giti; to wechego kochoki to chalo gi ludh jokwadh makwayo rombe kata musmal mogur matek. Nyasaye ma jakwadhwa achiel kende ema osechiwo wechego. 12 Koro wuoda nitiere gimoro machielo ma bende onego ingʼe.
Tich ndiko kitepe ok norum kendo somo mangʼeny biro olo pachi.
13 Gik moko duto koro osewinji,
omiyo koro ma e wach mogik:
Luor Nyasaye kendo rit chikene
nimar ma e tich mane omi dhano.
14 Nimar Nyasaye biro ngʼado bura ni tich moro amora,
kaachiel gi gimoro amora mopondo,
bed ni ober kata orach.