10
Ji ofulo richo mag-gi
Kane Ezra lemo kendo hulo richo, koywak kendo kongʼielore piny e nyim od Nyasaye, oganda maduongʼ mar jo-Israel; chwo, mon kod nyithindo nochokore kolwore. Gin bende ne giywak malit. Eka Shekania wuod Jehiel, achiel kuom nyikwa Elam, nowachone Ezra niya, “Ok wasebedo jo-ratiro ni Nyasachwa kuom kendo nyiri ma ok jo-Yahudi. To kata ka wasetimo kamano, to jo-Israel pod nigi geno. Koro we walos singo e nyim Nyasachwa mondo oriemb mon-gi kod nyithindgi duto, kaluwore gi ngʼado rieko mar Ruoth Nyasachwa kod jogo moluoro chike mag Nyasachwa. We time kaluwore gi Chik. Chungʼ malo; wachni ni e lweti. Wabiro konyi; omiyo jiwri kendo itime.”
Omiyo Ezra noa malo mi oketo jonabi gi jo-Lawi ma jotelo kod jo-Israel duto e bwo kwongʼruok mondo otim gima ne osepar. Omiyo negitimo kwongʼruokno. Eka Ezra noa e nyim od Nyasaye mi odhi e agoch Jehohanan wuod Eliashib. E sa mane en kanyo, ne ok ochamo chiemo kendo ne ok omodho pi, nikech nodhi nyime kokuyo kuom bedo maonge ratiro mar joma noa e twech.
Eka nogo milome e Juda kod Jerusalem ni jogo duto mane oa e twech mondo ochokre Jerusalem. Ngʼato angʼata ma ok onenore e thuolo mar ndalo adek biro lalo gige duto, kaluwore gi gima jotelo kod jodongo ongʼado, kendo enodire oko mar chokruok mar joma noa e twech.
 
Kuom thuolo mar ndalo adek joma chwo moa Juda kod Benjamin duto nochokore Jerusalem. To e odiechiengʼ mar piero ariyo mar dwe mar ochiko, ji nobet e laru manie nyim od Nyasaye, ka gionge gi kwe nikech wachno kendo nikech koth ne goyogi. 10 Eka Ezra ma jadolo noa malo kendo owachonegi niya, “Usebedo joma ok nikare; usekendo mond dhoudi mamoko, mumedo ketho mar jo-Israel. 11 Koro miuru Jehova Nyasaye, ma Nyasach kwereu duongʼ, kendo utim dwarone. Thegreuru gi joma ni butu kod mondeu mag dhoudi mamoko.”
12 Chokruok mar ogandani duto nodwoko gi dwol maduongʼ niya, “In kare! Nyaka watim kaka iwacho. 13 To nitiere ji mangʼeny kae kendo en kinde koth, omiyo ok wanyal chungʼ oko. Ewi mano wachni ok nyal losi gi ndalo achiel kata ariyo, nikech wasetimo richo maduongʼ e gini. 14 We jotendwa otime e lo chokruokni duto. Eka we ngʼato ka ngʼato mosekendo nyi joma ok jo-Yahudi obi e sa moketi, kaachiel gi jodongo kod jongʼad bura moa dala ka dala, nyaka mirima mager mar Nyasachwa kuom wachni ogol kuomwa.” 15 Ji duto noyie timo kamano, makmana Jonathan wuod Asahel gi Jazeya wuod Tikva, koriwe lwedo gi Meshulam kod Shabethai ja-Lawi, ema notamore.
16 Omiyo joma noa e twech notimo kaka nochan. Ezra jadolo noyiero chwo mane jotend dhoudi, achiel koa e migawo mar dhoot ka dhoot, kendo giduto noluongogi gi nying-gi. E odiechiengʼ mokwongo mar dwe mar apar negibedo piny mondo ginon wechegi, 17 kendo kochopo odiechiengʼ mokwongo mar dwe mokwongo negitieko gi chwo mane okendo mon moa e dhoudi mamoko.
Joma ne nigi ketho mar nyombo e dhoudi mamoko
18 Kuom nyikwa jodolo, magi ema nokendo nyi joma ok jo-Yahudi.
Koa e nyikwa Jeshua wuod Jozadak, kod owetene:
Maseya, Eliezer, Jarib gi Gedalia. 19 Negitingʼo bedegi kaka singruok mar riembo mondegi, kendo kuom ketho mag-gi negichiwo im ngʼato ka ngʼato koa e kweth kaka misango mar pwodhruok e ketho.
20 Koa e nyikwa Imer:
Hanani gi Zebadia.
21 Koa e nyikwa Harim:
Maseya, Elija, Shemaya, Jehiel gi Uzia.
22 Koa e nyikwa Pashur:
Elioenai, Maseya, Ishmael, Nethanel, Jozabad gi Elasa.
 
23 Kuom jo-Lawi ne gin:
Jozabad, Shimei, Kelaya (tiende ni Kelita), Pethahia, Juda gi Eliezer.
24 Koa kuom jower:
Eliashib.
Koa kuom jorit dhorangach:
Shalum, Telem gi Uri.
 
25 To kuom jo-Israel mamoko:
Koa kuom nyikwa Parosh:
Ramia, Izia, Malkija, Mijamin, Eliazar, Malkija gi Benaya.
26 Koa kuom nyikwa Elam:
Matania, Zekaria, Jehiel, Abdi, Jeremoth gi Elija.
27 Koa kuom nyikwa Zatu:
Elioenai, Eliashib, Matania, Jeremoth, Zabad gi Aziza.
28 Koa kuom nyikwa Bebai:
Jehohanan, Hanania, Zabai gi Athlai.
29 Koa kuom nyikwa Bani:
Meshulam, Maluk, Adaya, Jashub, Shil gi Jeremoth.
30 Koa kuom nyikwa Pahath-Moab:
Adna, Kelal, Benaya, Maseya, Matania, Bezalel, Binui gi Manase.
31 Koa kuom nyikwa Harim:
Eliezer, Ishija, Malkija, Shemaya, Shimeon, 32 Benjamin, Maluk gi Shemaria.
33 Koa kuom nyikwa Hashum:
Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manase gi Shimei.
34 Koa kuom nyikwa Bani:
Madai, Amram, Uel, 35 Benaya, Bedeya, Keluhi, 36 Vania, Meremoth, Eliashib, 37 Matania, Matenai gi Jasu.
38 Koa kuom nyikwa Binui:
Shimei, 39 Shelemia, Nathan, Adaya, 40 Maknadebai, Shashai, Sharai, 41 Azarel, Shelemia, Shemaria, 42 Shalum, Amaria gi Josef.
43 Koa kuom nyikwa Nebo:
Jeyel, Matithia, Zabad, Zebina, Jadai, Joel gi Benaya.
 
44 Magi duto nokendo nyi joma ok jo-Yahudi, kendo moko kuomgi nonywolo nyithindo gi mon-gi.