2
Esta oket mondo obed mikach ruoth
Kane mirimb ruoth Ahasuerus noserumo, noparo gima ne Vashti otimo, to gi chik mane osegolo. To jotich matiyone ruoth nowachone niya, “Owinjore mondo odwar ne ruoth nyiri man-gi chia mapok ongʼeyo chwo. Kuom mano yier ji mondo odhi omany nyiri mabeyo e pinje duto manie bwo lochni, kendo gikelgi e dalani Susa mondo oketgi e lwet Hegai ma jatich ruoth mabwoch mane jarit mon; kendo mondo omigi modhi mag loso del mondo gibed maberie moloyo. Bangʼe to owe nyako molombo wangʼ ruoth obed mikach ruoth kar Vashti.” Paroni ne ber ne ruoth mi notimo kamano.
E dala mochiel mar Susa ne nitie ja-Yahudi moro ma ja-dhood Benjamin ma nyinge Modekai wuod Jair, ma wuod Shimei, wuod Kish, mane ogol Jerusalem gi Nebukadneza ruoth Babulon, ma gin e joma ne oter e twech kaachiel gi Jehoyakin ruodh Juda. Modekai ne nigi nyamin, ma nyar owadgi wuon-gi ma nyinge ne Hadasa, mane opidho nikech ne en kich. Nyakoni ma bende ne ongʼere gi nying machielo ni Esta ne en jachia, kendo ne osekawe mobedo ka nyare, bangʼ tho wuon gi min.
Kane chik ruoth kod lendone osetim, nyiri mangʼeny ne okel e dala mochiel mar Susa e od mon mi oketgi e lwet Hegai mondo oritgi. Esta bende ne okel moter e dala ruoth mokete kaachiel gi mon-go ka Hegai ritogi. Nyakono ne longʼo kendo noyudo ngʼwono e wangʼ Hegai. Nomiye modhi miwirruokgo gi chiemo mabeyo mana gisano. Nomiye nyiri abiriyo moyier moa e od ruoth bende ne ogole motere kama berie moloyo e od mon kanyo.
10 Esta ne pok onyiso ngʼato ni en nyar oganda mane, kata nonro mar anywolane, nikech Modekai ne osekwere ni kik onyis ngʼato wachno. 11 Pile ka pile Modekai ne wuotho e dala kanyo machiegni gi koma ochiel ni mon mondo ongʼe kaka Esta dhi kod gik mane timorene.
12 Kane nyako moro amora pok oyudo thuolo mar dhi ir ruoth Ahasuerus, nimiye dweche apar gariyo mane owirore gi modhi maloso del mane oket ni mon-go mondo owirrego, dweche auchiel mokwongo ne imiyogi mo molos gi mane-mane mondo giwirrego, to dweche auchiel mamoko ne giwirore gi modhi moko mangʼwe ngʼar. 13 Ma e kaka ne onego odhi ir ruoth: Gimoro amora modwaro lichorego kodhi e od ruoth ne imiye koa e od mon. 14 Kane ochopo odhiambo ne odhi kuno to kochopo okinyi, to noduogo e od mon komachielo mirito gi Shashgaz, ma en bende ne en bwoch mane ruoth oketo mondo orit monde. Ne ok onyal dok ir ruoth makmana ka ruoth ne mor kode moluonge gi nyinge.
15 Kane chiengʼ mane Esta onego dhi ir ruoth ochopo, ne ok okwayo gimoro mondo odhigo, makmana gik mane Hegai, jatich ruoth mabwoch mane rito mon, omiye. Esta ne en nyar Abihail, ma owadgi wuon Modekai, mane Modekai opidho kaka nyare. Ji duto mane oneno Esta ne mor kode. 16 Notere ir ruoth Ahasuerus e ot ma ruoth dakie e dwe mar apar miluongo ni Tebeth, e hike mar abiriyo mar lochne.
17 Koro ruoth ne ohero Esta kendo chunye ne otwere kuome moloyo nyiri duto, nolombo wangʼ ruoth, kendo ruoth noyie kode moloyo nyiri mamoko. Mine osidhone osimbo mar duongʼ, mi okete obedo mikache kar Vashti. 18 Ruoth noloso nyasi maduongʼ mirwakogo Esta, nolose ne jodonge gi jotelo duto, noloso chiengʼno mondo obed chiengʼ yweyo maonge tich e pinyruodhe duto ka ooro ni ji mich mabup.
Modekai ofwenyo ni jomoko dwaro nego ruoth
19 Kane ochak ochan nyiri mabeyogi kendo Modekai noyudo obet e dhoranga ruoth. 20 To Esta ne pok owacho ne ngʼato angʼata nonro mar anywolane kata oganda mowuokie mana kaka ne Modekai osechike mondo otim, ne pod orito chik mane omiye gi Modekai mana kaka ne otimo kane pod odak kode kopidhe.
21 Kane Modekai obet e dhoranga ruoth kaka nojabet, Bigthana gi Teresh, ariyo kuom jotend ruoth mane rito rangach, nokecho kendo negichano mondo gineg ruoth Ahasuerus. 22 To Modekai nofwenyo wachgino monyiso Esta ma mikach ruoth, mane otero wach ne ruoth konyiso ni Modekai ema owachone. 23 Kane onon wachno moyud ni en adieri, jotelo ariyogo nolier e yath. Magi duto ne ondiki e kitap weche mag ruodhi mana ka ruoth neno.