12
Ywagruok Jeremia
In kare kinde duto, yaye Jehova Nyasaye,
sa moro amora makelo bucha e nyimi.
To kata kamano we mondo awuoye kodi
kuom ngʼado bura mari makare:
Ere gima omiyo yore mag joma
timbegi mono dhi maber?
Angʼo momiyo jogo maonge yie odak maber?
Isepidhogi, kendo tiendegi osenyaa;
gidongo kendo ginywolo olemo.
Wechegi osiko e dhogi kinde
duto to chunygi bor kodi.
Kata kamano ingʼeya, yaye Jehova Nyasaye;
inena kendo ipimo pacha kaka aparo kuomi.
Ywagi tenge kaka rombo mitero kar yengʼo!
Ketgi tenge ne odiechieng yengʼo!
Nyaka karangʼo ma piny biro
siko kotwo kendo lum motwi e lege ner?
Nikech joma odak e iye timbegi mono,
le kod winy osetho.
Kata kamano,
jogo wacho, “Ok none gima timorenwa.”
Dwoko mar Nyasaye
Ka isepiem gi jogo
mawuotho gi tielo ma gioli,
to ere kaka inyalo piem gi farese?
Ka ichwanyori e piny man-gi kwe,
ere kaka inyalo wuotho e bungu man Jordan?
Oweteni ma jo-dalau bende osendhogi;
kendo gisegolo ywak maduongʼ ka gikwedi.
Kik igen kuomgi,
kata obedo ni giwuoyo maber kuomi.
 
“Anajwangʼ oda, anabol girkeni maga;
anachiw ngʼatno mahero e lwet wasike.
Girkeni osebedona ka sibuor manie bungu.
Orutona; omiyo amon kode.
Donge girkeni maga osebedona
ka kweth mag achudhe,
ma achudhe mamoko lworo mondo okedgo?
Dhi kendo ichok le mag bungu duto;
kelgi mondo gikidh joga.
10 Jokwath mangʼeny biro ketho puotha mar mzabibu
kendo ginyon puotha;
gibiro loko puotha mamiyo
bedo puodho motwo mojwangʼ.
11 Enobed puodho mojwangʼ,
motwo, kendo machalo gunda e nyima;
pinyno duto noyugno nikech onge ngʼama dewe.
12 Kuonde duto mag ongoro
motingʼore gi malo mantiere kama otwo,
joketho nopongʼ,
nimar ligangla Jehova Nyasaye notiekgi,
koa e tungʼ piny konchiel nyaka komachielo;
maonge ngʼama notony.
13 Ginipidh ngano makmana ginikaa kuthe;
gini nyagre gi tich to onge ohala ma giniyudi.
Omiyo yuduru wichkuot mar
keyo maru nikech mirimb Jehova Nyasaye mager.”
14 Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: “To ne jobatha duto ma timbegi mono mamayo joga Israel girkeni mane amiyogi, anapudhgi e pinjegi kendo anagol od Juda e diergi. 15 To bangʼ ka asegologi, anakechgi kendo, bende anaduog moro ka moro ir girkeni mare owuon kod pinye owuon. 16 Kendo ka gipuonjore maber yore mag joga kendo gikwongʼore gi nyinga, kagiwacho ni, ‘Akwongʼora gi nying Jehova Nyasaye mangima,’ mana kaka negipuonjo joga mondo okwongʼre ne Baal, eka gibiro dak e dier joga. 17 To ka oganda moro amora ok dwar chiko ite, to anapudhe chuth mi atieke,” Jehova Nyasaye ema owacho.