18
E od jachwe agulni
Ma e wach mane obirone Jeremia koa ir Jehova Nyasaye: “Dhiyo e od Jachwe agulni, kendo kanyo anamiyie otena.” Omiyo ne adhi e od jachwe agulni, kendo ne ayude kar chwecho. To agulu mane ichweyo gi lowo nokethore e lwete; omiyo jachwechno nochweye agulu machielo, kochweye maber kaka ne odwaro.
Bangʼe wach Jehova Nyasaye nobirona: Jehova Nyasaye owacho niya, “Yaye od Israel, donge anyalo timonu kaka jachwe agulni timo? Kaka lowo manie lwet jachwe agulni, e kaka un bende e lweta, yaye od Israel. Kapo ni sa moro amora alando ni piny kata pinyruodhi opudh oko, kata kethgi matiekgi, kendo ka ogandano mane asiemo olokore oweyo timbegi maricho, eka analok pacha mi ok anakelnegi masira mane asechano. Kendo ka kinde machielo alando ni piny kata pinyruoth onego ger kendo gur motegno, 10 to kotimo tim marach e nyima kendo ok oluora, to anapar kendo kuom ber mane asechano mar timone.
11 “Emomiyo koro wachne jo-Juda kod jogo modak Jerusalem, ‘Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: Neuru! Aiko masira nikech un kendo achano chenro marach nikech un. Omiyo weuru yoreu maricho, ngʼato ka ngʼato, kendo ulok yoreu gi timbeu.’ 12 To gini dwoke ni, ‘Onge tiende. Wanadhi nyime gi chenro magwa wawegi; ngʼato ka ngʼato kuomwa noluw mana timbe mamono mar chunye marach.’ ”
13 Emomiyo ma e gima Jehova Nyasaye wacho:
“Penjieuru ogendini:
En ngʼa mosewinjo gima chalo kama?
Gima lich mokadho osetim gi
Nyako Ngili ma en Israel.
14 Bende pe mag Lebanon rumo ngangʼ
koa kuondege maridore motimo lwendni?
Bende pige mangʼich mokwe mamol,
koa kuonde maboyo dwono?
15 To joga wigi osewil koda,
giwangʼo ubani ne nyiseche mopa manono,
manomiyo gichwanyore e yoregi
kendo e yore matindo machon.
Giseketogi gi wuotho e yore matindo mogondore,
kendo e yore ma ok opa.
16 Pinygi nodongʼ gunda,
mi enobedi gima inyiero manyaka chiengʼ;
jogo duto makalo bute nobwogi
kendo gini kin wigi.
17 Kaka yamo ma aa yo wuok chiengʼ,
anakegi e nyim wasikgi;
ananyisgi ngʼeya to ok wangʼa e
kinde mar masichegi.”
18 Negiwacho, “Biuru, wangʼad rieko mar hinyo Jeremia; nimar puonj mar chik mikelo gi jadolo ok nolal, kata ngʼado rieko moa kuom joma riek, kata weche moa ir jonabi. Omiyo biuru, wahangne wach kendo kik wachik itwa ne gimoro amora mowacho.”
19 Winja, yaye Jehova Nyasaye;
winj gima joma donjona wacho!
20 Bende ber inyalo chul gi tim marach?
To kata kamano gisekunyona bugo.
Par nine achungʼ e nyimi
kendo awuoyo ka akwayonegi,
mondo kik iol mirimbi kuomgi.
21 Omiyo we nyithindgi kech oka;
bolgi e teko mar ligangla.
We mondegi obed maonge nyithindo
kendo mon ma chwogi otho;
mad chwogi negi,
rowere mag-gi negi gi ligangla e kedo.
22 Mad ywak winji koa e utegi
ka ikelo joma dwaro monjogi apoya nono,
nimar gisekunyona bugo mondo gimaka
kendo giseketo obadho mondo gimak godo tienda.
23 To in ingʼeyo, yaye Jehova Nyasaye,
chenrogi duto mar nega.
Kik ingʼwon-negi kuom timbegi mag jendeke,
kata rucho richo mag-gi e nyim wangʼi.
Mad logi e nyimi;
kendo kumgi e kinde mag mirimbi.