4
Jehova Nyasaye wacho niya,
“Ka ibiro duogo, yaye Israel,
to duog ira.
Ka igolo nyisechegi mopa
mamonogo e nyima ma ok ubaro,
kendo kikwongʼori gi adiera gi bura makare kendo gi tim malongʼo ni,
‘Akwongʼora gi nying Jehova Nyasaye mangima,’
eka abiro gwedho ogendini duto manie piny
kendo ogendini duto biro miya duongʼ.”
Ma e gima Jehova Nyasaye wachone jo-Juda kod Jerusalem:
“Pururu puotheu mag mbora
kendo kik ukom e kind kuthe.
Terreuru nyangu uwegi ni Jehova Nyasaye,
teruru chunjeu nyangu,
un jo-Juda kod jo-Jerusalem,
ka ok kamano to mirimba biro muoch mi liel ka mach,
nikech tim mamono ma usetimo manowangʼu,
maonge ngʼama nyalo kweye.”
Masira moa yo nyandwat
“Land e Juda
kendo ior wach e Jerusalem kiwacho ni:
‘Gouru turumbete e piny duto!’
Ywag matek kendo iwachi:
‘Chokreuru kaachiel!
Waringuru wadhi e mier madongo mochiel motegno!’
Oruru wach odhi Sayun!
Ringuru udhi kar pondo ma ok odeko!
Nimar akelo masira koa yo nyandwat,
kata kethruok malich.”
 
Sibuor osewuok e kare mar pondo;
jatiek ogendini osewuok oko.
Oseweyo kare mondo otiek pinyu.
Miechu nomuki madongʼ gunda,
maonge ngʼama nodagie.
Omiyo rwakuru lepu mag ywak,
ywaguru kendo denguru,
nimar mirimb Jehova Nyasaye mager pod ok oweyowa.
 
Jehova Nyasaye wacho niya,
“Chiengʼno ruoth kod jotelo chunygi biro aa,
jodolo nobed gi luoro maduongʼ,
kendo jonabi nobed gi bwok maduongʼ.”
10 Eka ne awacho, “Yaye Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, mano kaka isewuondo jogi kod Jerusalem ka iwacho ni, ‘Unubed gi kwe,’ mana sa ma ligangla ni e dwondwa.”
11 E kindego jogi kod Jerusalem nonyisi niya, “Yamo maliet moa kama gimoro ok nyagie mana kama otwo futo kadhi ir joga, to ok mondo okwadhgi kata pwodhogi; 12 to yamo motegno moloyo mano aa kuoma. Koro asengʼadonegi bura.”
13 Ne! Obiro ka boche polo,
gechene mag lweny biro ka kalausi,
farese mage ringo matek moloyo ongo.
Kagiwacho niya, mano kaka wan gi lit!
14 Yaye Jerusalem,
luok timbe mamono manie chunyu mondo iresri.
Nyaka karangʼo mi ibiro kano timbe richo e pachi?
15 Koko wuok koa Dan,
ka goyo milome mar masira koa e gode matindo mag Efraim.
16 “Nyis ogendini
kendo go milome ne Jerusalem niya,
‘Jolweny mager biro iru kawuok e piny mabor,
ka gigoyo koko mar agengʼa
mar lweny kuom mier madongo mag Juda.
17 Gilwore mana ka joma rito puodho,
nikech osengʼanyona,’ ”
Jehova Nyasaye ema owacho.
18 “Kiti kod timbegi iwuon
osemiyo ma obiro kuomi.
Ma en kum mari. Mano kaka olit!
Mano kaka opowo nyaka e chuny!”
 
19 Yaye, iya nyawni,
iya nyawni! An gi rem malit.
Yaye, lit mager mar chunya!
Chunya ridore, ok nyal lingʼ thi.
Nimar asewinjo koko mar turumbete;
asewinjo ywak mar kedo.
20 Masira bangʼ masira;
piny duto okethi.
Ka diemo wangʼ nono hembena omuki,
kara mar dak ka mil polo.
21 Nyaka karangʼo mabiro nenoe kedo machalo kama,
kendo winjo dwond turumbete?
 
22 “Joga ofuwo; ok gingʼeya.
Gin nyithindo maonge wigi gionge rieko,
gilony mana kuom timo timbe maricho;
kendo ok gingʼeyo; kaka digitim maber.”
 
23 Ne angʼiyo piny,
ne en nono kendo noonge gi kido;
kendo bende ne angʼiyo e polo,
to ler ne onge.
24 Ne angʼiyo gode madongo
kendo negiyiengni,
to gode matindo duto ne rundore koni gi koni.
25 Ne angʼicho to ne onge ji,
winy duto manie kor polo nosefuyo molal.
26 Ne angʼicho to piny
mane miyo nolokore kama otwo;
dalane duto nokethi e nyim mirimb Jehova Nyasaye mager.
27 Ma e gima Jehova Nyasaye wacho:
“Piny mangima ibiro kethi,
kata kamano ok nakethe chutho.
28 Omiyo piny biro dengo
kendo polo malo notim mudho,
nikech asewuoyo kendo ok analok pacha,
asengʼado wach chuth kendo ok anadog chien.”
 
29 Ka dwol mar joidh farese
kod jo-asere owinji,
to dala ka dala golo aputh njiri.
Moko dhi e bunge modinore;
moko idho dhi ewi lwendni.
Mier duto ji odarie;
onge ngʼama odak eigi.
 
30 En angʼo mitimo,
yaye ngʼama osetiekni?
Angʼo momiyo irwakori gi law marakwaro
kendo idusori gi gige dhahabu?
Angʼo momiyo ibuko wangʼi gi rangi.
Idusori kayiem nono.
Johera magi jari;
gidwaro mana ngimani.
 
31 Awinjo ywak kaka mar dhako mamuoch kayo,
lit mana ka dhako ma nywolo nyathine makayo,
ywak mar Nyar Sayun ka gamo yweyo,
kotengʼo bedene kendo owacho,
“To mano kaka apodho;
ngimana omi jonek.”