19
Elija oringo odhi Horeb
Koro Ahab nonyiso Jezebel mago duto mane Elija nosetimo kendo kaka nosenego jonabi gi ligangla, omiyo Jezebel nooro jaote ir Elija mondo owachne niya, “Mad nyiseche timna kata bedi ni en malit machalo nade ka kiny sa ma kama ok atimo ni ngimani machal gi achiel kuom jonabigo.”
Elija ne luor kendo noringo nikech ngimane. Kane obiro Bersheba e Juda, noweyo jatichne kanyo, ka en to nodhi e wuodh ndalo achiel e thim. Nochopo e tiend yien ma wiye opedhore mobedo e tiende kendo nolamo ni mad otho. Nowacho niya, “Jehova Nyasaye, aseneno moroma, kaw ngimana, ok aber moloyo kwerena.” Eka nonindo e tiend yien ma nindo otere.
Mapiyo piyo nono malaika nomule mowachone niya, “Chungʼ malo mondo ichiem.” Nongʼicho kendo noyudo makati matin maliet motedi gi makaa koketi but wiye kod pi e agulu. Nochiemo mometho eka bangʼe kendo nodok monindo.
Malaika mar Jehova Nyasaye noduogo ire mar ariyo kendo nomule mowachone niya, “Chungi mondo ichiem nimar wuoth pod bor.” Kamano nochungʼ mi ochiemo kendo ometho. Kane osechiemo noyudo teko mowuotho ndalo piero angʼwen, odiechiengʼ gotieno nyaka Horeb, got mar Nyasaye. Kanyo nodonjo ei rogo monindo kanyo.
Jehova Nyasaye ofwenyore ne Elija
Kendo wach Jehova Nyasaye nobirone mawachone niya, “En angʼo mitimo ka, Elija?”
10 Nodwoko niya, “Asebedo katiyo matek ni Jehova Nyasaye Maratego. Jo-Israel osekwedo singruokni, gisemuko kende mag misengini kendo nego jonabigi gi ligangla. An kenda ema adongʼ kendo koro gidwaro nega.”
11 Jehova Nyasaye nowacho niya, “Wuogi mondo idhi ichungi ewi got e nyim Jehova Nyasaye, nimar Jehova Nyasaye chiegni kadho.”
Eka yamo maduongʼ makudho matek nobaro got mokeyo kite e nyim Jehova Nyasaye, to Jehova Nyasaye ne onge e yamono. Bangʼ yamono piny noyiengni, to Jehova Nyasaye ne onge e yiengni pinyno. 12 Bangʼ yiengni pinyno mach nobiro, to Jehova Nyasaye ne onge ei majno. To bangʼ majno yamo makudho mos nobiro. 13 Kane Elija owinje noumo wangʼe gi law abola mowuok oko kochungʼ e dho rogo.
Eka dwol nowuoyo kode kawacho niya, “En angʼo mitimo ka Elija?”
14 Nodwoko niya, “Asebedo katiyo matek ni Jehova Nyasaye Maratego. Jo-Israel osekwedo singruokni, gisemuko kende mag misengini kendo nego jonabigi gi ligangla. An kenda ema adongʼ kendo koro gidwaro nega.”
15 Jehova Nyasaye nowachone niya, “Dog gi yo mane ibirogo kendo idhi e thim mar Damaski. Ka ichopo kuno, to wir Hazael mondo obed ruodh Aram. 16 Bende wir Jehu wuod Nimshi obed ruodh Israel, kendo iwir Elisha wuod Shafat ma ja-Abel Mehola mondo okaw kari kaka janabi. 17 Jehu biro nego ngʼato angʼata motony e ligangla mar Hazael kendo Elisha biro nego ngʼato angʼata motony e ligangla Jehu. 18 To kata mana sani an gi jodolo alufu abiriyo e piny Israel duto mapok okulore ne Baal, kendo ma pod olame ka nyodhe.”
Luong mar Elisha
19 Omiyo Elija nowuok kanyo modhi oyudo Elisha wuod shafat. Nopuro gi rwedhi motwe e jok apar gariyo kendo en owuon ema nochwado rwedhi machien. Elija nodhi machiegni kendo nobolo lawe mar abola kuome. 20 Elisha noweyo rwethe mag pur moringo koluwo bangʼ Elija. Nowachone niya, “Yie iwe ago ne wuonwa kod minwa oriti bangʼe to abiro dhiyo kodi.”
Elija nodwoke niya, “Dogi, en angʼo ma asetimo?”
21 Omiyo Elisha noweye modok. Nokawo rwethe mag pur moyangʼogi. Nowangʼo gik mane opurogo mondo ochwakgo ringʼo mi nomiyo ji kendo gichamo. Eka nochako wuoth moluwo bangʼ Elija kendo nobedo jakonyne.