3
Otieno duto kane an e kitandana,
ne amanyo ngʼat ma chunya ohero;
ne amanye to ne ok ayude.
Koro abiro aa malo kendo abiro wuotho koni gi koni e dala,
abiro menyo e yore kod kuonde duto mopondo mag dala;
abiro manyo ngʼat ma chunya ohero.
Omiyo ne amanye to ne ok ayude.
Jorito mag dala noyuda
ka girito dala,
mine apenjogi niya “Bende usenenonae ngʼat ma chunya ohero?”
Gikanyono, kane pok asudo mabor kodgi,
ne ayudo ngʼat ma chunya ohero.
Ne amake matek, kendo ne adagi weye thuolo mondo odhi
mine akele nyaka e od minwa, kama ne onywolae.
Un nyi Jerusalem, asiemou gi nying nyakech kod mwanda manie e thim,
ni kik utug hera kata chiewe ka sa ne pok oromo.
 
Mano to ngʼa mabiro koa e piny motimo ongoro
machalo ka iro madhwolore,
mowirore gi modhi mangʼwe ngʼar,
kendo molosi gi gik madungʼ mangʼwe ngʼar mag jo-ohala madongo?
Neuru, en gach Solomon,
kikowe gi jolweny piero auchiel,
ma gin jo-Israel maroteke,
giduto gimanore gi ligangla,
giduto gilony e kedo,
ka ngʼato ka ngʼato nigi liganglane e bathe,
koikore ne gik mabwogo ji gotieno.
Ruoth Solomon noloso garino ne en owuon;
nolose gi bepe moa Lebanon.
10 Sirnige noloso gi fedha,
to pinyne noloso gi dhahabu,
kombene ne olicho gi nanga maralik,
dier iye to nyi Jerusalem noumo gihera mogundho.
11 Wuoguru oko, un nyi Sayun,
wuoguru uneye Ruoth Solomon korwako osimbone mar loch,
osimbo mar loch mane min mare osidhone,
chiengʼ mane otimo arus, chiengʼno mane chunye oil.