11
Pyno waku eiwe­ha'at uhowawi ui'e­wywuat eweipy­hu'at katu­pono uito Aika­'iwat Iesui iã'ãkap kahato uito imiky­'esat ewy yn atunug neran are. Pywo pe ti arehum kahato ehete uipot­mu­'eria katu­pono yt uiwaure hin i eipe uimienoi upi kahato eweikup­te'en. Ha'a­wyte woro­ho­'o­mu'e kahato Iesui moherep hap ete. Mi'i hawyi areto ra'yn ma'ato yt eweiwaure hin i uimiatoiat i'ewyte yt eweiwaure hin i eimu'e hap. Pyno wẽtup ete woro­ho­mu'e teran. Atiky­'esat eweikuap Torania Ihainia'in akag no topy­hu'at Iesui Aipo­typot Po'og torania Kawiat. Mi'i hawyi hary­poria akag topy­hu'at he'aito. Mi'i hawyi Aipo­typot Iesui akag topy­hu'at Tupana. Yt naku i ihainia aimu'e Tupana ehay etiat turan sio ihainia ihay Tupana wywo aiwo­'o­mu'e hawe yt naku i morekuat painug hap i'akag note katu­pono mi'i pote To'akag Iesui mõti te hap topy­hu'at. Karãpe Tupana mõtypot yat pe wẽtup ok hary­poria aimu'e teran Tupana ehay wo waku totopag ta'akag note sokpe hit kawiat yt kat i — Uito po'og ihainia'in kai e hap toĩne'en mekewat hary­poria wanẽtup hawe e hap moherep hamo. Ma'ato tuwepyi aimu'e hary­poria yt kat i paa'e hap wywo pote ihainia'in mõti hap toĩne'en hawyi he'aito tuwe­mõti sese — Uheha­ry'i uimu'e hat toĩne'en mesup e hap tuwa­nẽtup hawe pote. Ma'ato sokpe hit ta'akag note pote waku aimu'e. Mi'i pote waku hary­poria topag ta'akag tote te'og sokpe hit kawiat aimu'e Tupana ehay etiat turan sio ihay Tupana kape turan — Ihainia'in ywyt'ok­pype areĩne'en e hamo. Tupana mõtypot kahato hat ihainia'in Tupana iã'ãkap sese ihainia hary­poria i'ewyte ma'ato ihainia mõtypot hat ihary'i. Sa'a­wy'i Tupana tunug hary­poria ihainia kawiat mekewat e'at pe. Yt tutunug i ihainia hary­poria kawiat. Sa'a­wy'i sese Tupana tunug ihainia hary­poria mu'e hamo. 10 Mi'i pote waku hary­po­ria'in tuwe­'akag suwy sokpe wo — Uito atimõ­typot uhe'aito to'e hamo wuat'i miit'in ehamo hamo. I'ewyte atipy piaria he'aito po'og ikai e hamo. 11 Karãpe wato­py­hu'at Iesui mohey haria wati­po­wyro kahato hary­poria. Yt wati­mohit i i'ewyte aiwo­'o­mõ­typot hap yn. 12 Pyno ti Tupana tunug hary­poria ihainia eturu­'okpy kawiat. Ma'ato i'ewyte pywo kahato torania ihainia'in tuwẽtem toty ymyẽ pyi. Ainug hat sese ma'ato Tupana sio aito hary­poria sio ihainia. 13 Pyno uiwesat eipe sio waku aheha­ry'i ihay Tupana kape Tupana mõtypot yat pe aiwa­'a­tunug hap tote yt kat i hin i i'akag me te'og wywo sio yt. 14 Ma'ato ihainia tunug to'asap hary­poria wat ewywuat pote mi'i hawyi aiwe­mõti hap topy­hu'at kat pote ihainia aito pote. 15 Ta'i yt naku i katu­pono watikuap yne aito yt uwe i aimu'e pytkai hary­poria i'asap ywop takat waku. Watikuap ta'yn hary­poria asap hesokpe ewywuat Tupana tunug sa'a­wy'i hary­poria painug hap ewywuat topy­hu'at. 16 Ma'ato uiwa­nẽtup hawe waku hary­poria topag ta'akag tote sokpe hit ta'a­tu­henoi ihainia'in Tupana ehay wo turan sio ta'a­tuehay Tupana kapiat turan. Yne Iesui mohey haria mi'i seko ewy toĩne'en ahetamã pe. I'ewyte uruto Iesui potmu­'eria sese 12 ok takaria wy wẽtup seko yn urutu­kup­te'en. Pyno waku aheko ewy watunug. — Yt naku i sokpe hit ai'akag toto ewei'e pote Iuteuria eko ewywuat urueko mohit haria wo eweikup­te'en katu­pono yne Tupana mõtypot yat piaria uruetama pe mi'i ewywuat nug haria tukup­te'en.
17 Pyno woro­ho­'o­nãpin teran uito Pauru. Waku kahato ti eipe tawa Kurintiu piaria ma'ato mesup ahenoi teran ehepe yt uimo­wepit i hap ko'i eiminug. Pyno eiwe­'a­tunug kahato o itote Tupana mõtypot hamo ma'ato yt hãpyk hin i eweimõ­typot Iesui. Mi'i hawyi mi'i kaipyi miit'in aparap hap topy­hu'at. Mi'i hawyi eiwe­'a­tunug hawe po'og wu'uka hap topy­hu'at itote. Kat pote som mi'i tã. 18 Ta'i irania'in henoi uhepe — Yt to'o­'ewy hin i itotiaria hawyi wu'uka hap yn topy­hu'at itote i'atu'e. Pyno eipe Iesui mohey haria pytkai eiwe­pat­'ok­pat'ok itotiat hap atikuap ta'yn. Yt atimohey i yne i'atuehay ko'i ehetiat ma'ato mi'i i'atu'e hap ehetiat hap atimohey. 19 — Waku wati­pat'ok pat'ok ewei'e sa'ag eiwo­'ope. Waku irania'in aimu'e hat Peteru upiaria. Waku irainia'in aimu'e Aporu upiaria. Waku irania'in aimu'e hat Pauru upiaria ewei'e sa'ag me'i eiwo­'ope. Mi'i tã watunug hawyi meremo watikuap uwe hãpyk uwe yt hãpyk i ewei'e sa'ag ma'ato mi'i tã ti yt Tupana miky­'esat ewy hin i. 20 — To'iro watenuk Aika­'iwat enuk hap man pikpik hap kape ewei'e. To'iro sapo hy u hamo Iesui kapiat kuekatu hamo waku wato'e ma'ato yt mi'i tã hin i ewetunug. 21 Yt Aipo­typot enuk hap ewy hin i ewetunug itote katu­pono yt iwe'eg nakaria ewy i ewehenuk yt eweimõ'ẽ hin i pote. Sa'a­wy­'i­wuaria tu'u yne mi'i hawyi irania'in hesy'at topy­hu'at. Mi'i hawyi irania'in te'e­ru­we­sapo hy u yne hawyi imopẽ'ã rakaria wo tukup­te'en. 22 Yt naku i mi'i tã. Ehesy'at pote waku yianmete ewetu'u mi'u ei'yat pe katu­pono irania'in yt hekat i rakaria yt terut kuap i mi'u ko'i. Mi'i hawyi yt hekat i rakaria pe yt kat i ewetum kuap. Mi'i hawyi te'e­ru­we­mõti kahato yt eiwe'eg hin i hap ete. Yt arehum hin i mi'i eminug ete pãi.
23 Pyno waku woro­ho­'o­mu'e i ra'yn Aika­'iwat aimu'e hap ete aikotã Aika­'iwat Iesui enuk hap ewy. Sa'a­wy'i Iesui ma'at hap wãtym turan totat man teneg e. 24 Mi'i hawyi waku e Tupana pe hawyi toipik pik man i'atue­hamo — Mesuwat man ui'ewy e katu­pono uipik irane eheha­kye­ra'at hamo e. Karãpe ewetu'u mesuwat man turan uhowawi waku eiwa­tetup aikotã uiku­'uro eika­wiano hap kape e. 25 Te'e­renuk kahu hawyi Iesui tat sapo hy kui'a piat. Mi'i hawyi to'e — Mesuwat sapo hy uhuu ewy e. Mi'i atum irane sa'up mo Tupana pe iwywuat miit'n wo'o­wese hap pakup i nug hamuat e. 26 Pyno karãpeĩ ewetu'u mesuwat man ewywuat i'ewyte eiwe­'y'u mesuwat sapo hy wo eweimo­herep wuat'i miit'in me uiku­'uro hap iã'ãkap ui'aipok hap kape e. Mi'i ewywuat ewetunug uiku­'uro hap moherep hamuat e Iesui ima'at hap e'at pe turan. 27 Waku hãpyk kahato wati­mõ­typot Aika­'iwat Iesui. Uwe uwe i'u i'ewyte te'y'u yt kat i imõtypot hap wywo mi'i hat Tupana mi'a­piheg wo topy­hu'at katu­pono Iesui piit etiat miky­ry'i hat mi'i. 28 Ma'ato waku Iesui enuk hap ewy ahenuk hamo. E'yianmete waku watu­wa­nẽtup kahato — Aipy'a pe sio waku pe watoĩ­ne'en Tupana wywo hap kape. Ma'ato waku pe watoĩ­ne'en Tupana wywo pote waku watu'u sapo hy i'ewyte man pikpik'e rakat Iesui ku'uro hap kape aiwa­nẽtup hamuat. 29 Ma'ato watu'u man pikpik i'ewyte mekewat sapo hy aiwe­ky­ry'i popuo ne'i mi'i pote Tupana mi'a­piheg wo watoĩ­ne'en. Aima'at hap topy­hu'at Aika­'iwat piit pun haria ne'i aito. 30 Mi'i pote i'atu kahato eipy­'a­set­piaria i'ahu rakaria wo ipiit perup takaria wo get rakaria wo tukup­te'en itote Iesui suu etiat weky­ry'i haria eweikup­te'en mote. 31 Pyno waku aiwe'eg wo waku po'og ahepiat. I'u hap e'yianmete waku wato'e Tupana pe — Waku atu'u sio yt wato'e. Mi'i tã watunug mote yt wato­py­hu'at i Tupana mi'a­piheg wo. 32 Ma'ato yt naku i wywo watu'u pote mi'i hawyi — Yt naku i eipe e aru Tupana ahepe ai'a­piheg hap wywo katu­pono yt toiky­'esat i aho'o­wasat hap irania'in mesuwat yi totiaria ewy. 33 Uiwy­ria'in tawa Kurintiu piaria karãpe eiwa­'a­tunug mekewat Aika­'iwat ienuk hap ewywuat u hamo turan eiwo­'oe­katup wo'oe­katup o tukup­te'en yne itote hawyi waku ewetu'u. 34 Ma'ato wẽtup ok toĩne'en eipy­'a­setpe uhesy'at kahato e hat mi'i hat pe — Waku mehĩ waku erenuk e'yat pe hawyi eriot meikowo ewei'e e'yianmete katu­pono yt naku i Tupana mi'a­piheg haria wo wato­py­hu'at. Ma'ato Iesui mõtypot hap upi wat'u man pikpik'e hap uwa hy iku'uro aika­wiano hap moherep hamo mi'i watunug mote Tupana mipoi­tyro ko'i wato­py­hu'at e. Mi'i pote mi'i hap ete yt ahenoi kuap i koitywy uimiwan me. I'atu kahato te yt ahenoi i ehepe ma'ato areto ehowawi hawyi ahenoi yne ehepe heĩpyt ko'i.