15
Uiwy­ria'in tawa Kurintiu piaria pyno mesup uito Pauru ahenoi teran po'og mekewat sa'a­wy­'iwuat uimienoi hãpyk takat sehay etiat. Sa'a­wy'i ui'e hap eweimohey haty wo hap ahenoi ira'yn teran ehepe. Ui'e hap sa'a­wy­'iwuat ewy yt atiky­'esat i eweiwaure katu­pono mi'i wato­mohey mot'i hawyi Iesui mohey haria sese wato­py­hu'at. Pyno mio tã are woro­ho­'o­mu'e sa'a­wy­'iwuat sehay wakuat sese ahenoi. Mi'i eweimohey mot'i pote Tupana mieha­kye­ra'at ko'i eweikup­te'en ma'ato wato­mohey ran ne'i pote yt e. Yt uiwe­kaipyi i sa'a­wy'i woro­ho­'o­mu'e ma'ato Tupana tum tesaika hap uhepe tehay wakuat moherep miit'in miat hamo pote sehay wakuat po'og torania kai atimo­herep ehepe Aipo­typot Iesui iku'uro aria'yp posak ete ai'a­piheg hap Tupana piat aiminug sa'ag ko'i etiat. Aimõti hap ko'i moma hamo iku'uro itote aika­wiano aikotã Tupana to'e sa'a­wy'i hap ewy aikotã miwan me to'e hap ewy iku'uro ra'yn. Mi'i hawyi ta'a­tusyp ipiit mi'i hawyi itote mye'ym e'at tosyp hawe iku'uro sese hawyi mye'ym e'at hawyi Tupana tomoieĩ­ne'en i ra'yn gu'uro pyi Tosa­'yru aikotã Tupana to'e sa'a­wy'i hap ewy aikotã Isaia tiwan 53 piat to'e hap ewy. Tuwe­mo­herep gu'uro pyi hawyi tuwe­mo­herep sa'a­wy'i temiit Peteru kape. Mi'i hawyi tuwe­mo­herep temiit'in 12 ok takaria kape topot­mu­'eria sese kape. Mi'i hawyi meiũran Iesui tuwe­mo­herep i ra'yn miit'in sem kape temiit'in 500 ok takaria kape sa'a­wy'i hewyry iwywuat rakaria kape. Mi'iria te'e­ra­'a­kasa kahato ta'a­tukuap ihay. Koitywy ti mi'iria tukup­te'en ne aimu'e haria wẽtup ok wẽtup ok ma'ato iku'uro ra'yn iraina'in. Mi'i hawyi ipotmu'e Tiaku ta'a­kasa hawyi yne ipotmu­'eria te'e­ra­'a­kasa pakup i ira'yn 11 ok takaria. Meiũran aru tuwe­mo­herep uhowawi. Uito Pauru ara'a­kasa i ra'yn Iesui uheha wo. Uito aikotã aimẽpyt yt tuwe­mo­herep i te rakat ewy areĩne'en katu­pono ara'a­kasa uito irania'in Iesui potpo­'o­roria i'atue­wat­'ymo ma'ato ipotpo­'oro sese uito are. Hirakat no areĩne'en Iesui toĩne'en aipy­'a­setpe turan mote. Ma'ato uhewaku hap yt put'ok'e hin i irania'in Iesui potmu­'eria kai katu­pono sa'a­wy'i Iesui mohey haria ti ati'a­tu­sa­ty'i saty'i ka'ato. Sa'awy'i ati'a­tu­moma kahato mi'iria. Sa'awy'i ati'a­tu­'uka mi'iria ma'ato mi'i pytkai Tupana uiky'e. Yt uhewaku hap upi hin i ui'airo topot­po­'oro wo. Sa'a­wy'i hewa­nĩkap nuat areĩne'en pytkai ui'airo topot­po­'oro wo are. 10 Hegyi'at kahato Tupana uhepe atikuap koitywy. Atikuap iwese hap hawyi yt atipun hin i uiky'e hap. Arepotpap po'og ipotpo­'o­roria irania'in kai aikotã uiky'e hap ok tã arepotpap uiky'e hap moherep hamo. 11 Mi'i hawyi uruimo­herep ehepe Tupana ehay Iesui etiat sio uito sio 12 ok takaria Tupana ehay yn Iesui etiat. Ta'i wẽtup sehay yn uruwẽ pyi tuwẽtem katu­pono uruto wẽtup sehay moherep haria yn uruimo­herep wote. Mi'i tupono Iesui mohey haria sok eipe mesup urupo­'oro hat mohey haria eipe pote. 12 Urumi­mo­herep sa'a­wy­'iwuat ehepiat wẽtup sehay yn aikotã Aipo­typot Iesui tuwẽtem gu'uro pywiat hap yn. Mi'i hawyi eweimohey Mi'i ra'yn. Ma'ato mesup toĩne'en eipy­'a­setpe — Aiku­'uro rokirẽ yt kat i aito. Yt karãpe i watoĩ­ne'en i e haria. 13 Ma'ato yt kat i miit'in ieĩne'en hap toku­'uro hawyi mi'i pote yt toĩne'en i toku­'uro hawyi Aika­'iwat Iesui katu­pono Aika­'iwat aipu'i kawiat sese toĩne'en MIIT SESE kawiat toine'en Iesui piit. Iku'uro hawyi toĩne'en i ra'yn gu'uro pyi. 14 Aika­'iwat yt tuwẽtem i gu'uro pyi pote yt kat hamo i wati­mu'e miit'in Iesui ete hawyi yt kat hamo i etimohey Iesui sio iku'uro te gu'uro pe te toĩne'en mote. 15 Ha'a­wyte urui'a­tu­mu'e eipe i'ewyte mesup te Aika­'iwat Iesui tuwẽtem gu'uro pyi uruto'e. Ma'ato mio tã yt wato'e i pote heso rakaria watoĩ­ne'en — Heso rakat e Tupana iro pote ahepe. 16 Tupana yt aihep i gu'uro pyi aiku­'uro hawyi pote yt toihep i sa'a­wy'i Aika­'iwat Iesui gu'uro pyi wy. Aika­'iwat yt ihaĩte i te pote heso hap wato­mohey hawyi yt kan hamo i wahe­katu aheĩne'en hap wuat'i e'at piat are. Ma'ato tuwẽtem gu'uro hawyi hap watikuap ta'yn i'ewyte aheĩne'en aiku­'uro hawyi hap watikuap. 17 Uiwy­ria'in ta'i Tupana yt timoieĩ­ne'en i Aika­'iwat gu'uro pyi pote te neke iku'uro te mio topy­hu'at. Mi'i hawyi Iesui toĩne'en pakup i hap mohey hamo yt kat i. Yt kat hamo i imohey hap. Aimo­'a­kag'aia hap yn topy­hu'at. Mi'i hawyi wato­py­hu'at ho'o­wasat rakaria ewywuat. Mi'i hawyi yne aiminug sa'ag topy­hu'at ahete te i'ewyte ai'a­piheg hap aru topy­hu'at ahete Iesui iku'uro te pote. 18 I'ewyte yne aiwy­ria'in iku'uro rakaria wo tukup­te'en ne nimuaria Iesui mohey haria. Yt kat i aheĩne'en i hap aiku­'uro hawyi pote yne aitoria ho'o­wasat rakaria watu­kup­te'en wuat'i e'at pe i'ewyte aiwy­ria'in iku'uro rakaria i'atu­wo­'osyp hawe te tukup­te'en ne. Mi'iria yt karãpe i tuwẽtem wo'osyp hap popyi yt kat i aheĩne'en i hap wote. 19 Uiwy­ria'in yt watoĩ­ne'en i aiku­'uro hawyi mi'i pote mesu­wa­rote yn watu­kup­te'en. Aiku­'uro hawyi yt kat i topy­hu'at aiwywo Iesui. Iku'uro te pote heso rakaria watoĩ­ne'en katu­pono wato'e miit'in me — Iesui toĩne'en ne wato'e. 20 Pywo ti rat Aika­'iwat yt nem rakano no hin i toĩne'en. Mio yt iku'uro i koran katu­pono Tupana timoieĩ­ne'en pakup i ra'yn Aika­'iwat. Toihep Tosa­'yru gu'uro pyi aimu'e hamo — Aikotã atihep Uha'yru mi'i hap ewy woro­ho­'ohep eipe gu'uro pyi e hamo toihep Tosa­'yru. 21 Sa'a­wy'i sese wuat'i miit'in aha'a­se'i Ãtãu kaipyi ta'a­tu­'a­parap Tupana pe mi'i pote iku'uro rakaria tukup­te'en. Mi'i hawyi yne aito Ãtãu ewy aiku­'uro hap toĩne'en aha'a­se'i ewywuat topy­hu'at i'aparap haria aito pote. Mi'i pote iku'uro rakaria yne aito. Mi'i hawyi wẽtup MIIT tuwe­mo­herep. Mi'i MIIT Iesui. Mi'i yt i'aparap hin i Tupana pe. Mi'i Tupana tihep gu'uro pyi. Mi'i hawyi koitywy imẽpyt'in ko'i wo aito i'ewyte watu­wẽtem gu'uro pyi imohey haria aito pote. 22 Yne miit'in te'e­ro­py­hu'at ta'a­tue­'a­se'i Ãtãu ewywuat to'o­'e­wy­'ewy yt naku i nug haria sok. Mi'i pote ti yne aito iku'uro rakaria. Mi'iria Ãtãu saipe­piaria to'o­'e­wy­'ewy. Karãpe wato­mohey Aika­'iwat Iesui hawyi Mi'i MIIT ewywuat wato­py­hu'at. Mi'i hawyi wẽtup miit ewy aito aikotã Tupana tihep Aika­'iwat Iesui gu'uro pyi hap ewy i'ewyte aihep aru aimoieĩ­ne'en aru Tupana. 23 Nimo te ti Aika­'iwat Iesui tuwẽtem gu'uro pyi wuat'i miit'in e'yianmete. Meiũran aito imohey haria hewat­'ymo watu­wẽtem iwywo e. Karãpe Iesui tuut turan watoĩ­ne'en hewat­'ymo. 24 Mi'i hawyi ikahuro hap put'ok'e ra'yn mekewat e'at pe Aika­'iwat tum aru torania temiit'in To'ywot Tupana pe. Mekewat e'at pe topy­hu'at wuat'i Porekuat no Iesui more­kuaria porekuat no topy­hu'at. Miit'in akag akag wo topy­hu'at. Imohey haria akag Akag wo topy­hu'at. Mi'i hawyi Iesui tum yne torania To'ywot pe mi'iria. 25 Koitywy Aika­'iwat Iesui topy­hu'at Wuat'i Porekuat no ra'yn ma'ato mi'i pytkai i'atu kahato miit'in — Yt atiky­'esat i Iesui Uipo­rekuat no e haria. Mi'iria ti i'atu­py­'ahak Iesui ete. Nimo more­kuaria ti'a­tu­'akit ta'a­tupy wo ta'a­tue­wa­nĩ­kaptia akag okpe tote wuat'i ehamo. Mi'i hawyi i'atu­mi­mohit wo te'e­ro­py­hu'at. Mi'i hap ewy ti aru Aipo­typot Iesui ti'a­tu­'akit ne'i — Yt uruiky­'esat i En Urupo­rekuat no e haria aru mekewat e'at pe. 26 Toi'a­tu­moma yne tewa­nĩ­kaptia hawyi hemiit'in yn topy­hu'at. Mi'i hawyi toimoma i'ewyte aiku­'uro hap. Gu'uro toimo­weityk yne ra'yn hawyi yt kat i ra'yn are.
27 Nimo Tupana to'e — Areĩne'en aru yne Porekuat no e. Areĩne'en aru torania sa'ag akit hano e sa'a­wy'i Tupana miwan me mekewat morekuat Tawi wepy hawe miwan 8.6 piat pe. Yt tuwete i ihay morekuat Tawi ma'ato Tupana Sa'yru ewanĩ­kaptia ete ihay. Mi'i hap ewy Tupana tunug mesup katu­pono tutunug na'yn Tosa­'yru Wuat'i Porekuat no. 28 Meiũran aru wuat'i wanĩ­kaptia okpe tote topy­hu'at. Mi'i hawyi wuat'i Porekuat no topy­hu'at hawyi yne toĩne'en yi kai. Mi'i hawyi tuwe­pỹ­'ã­tutuk To'ywot kape — Ui'ywot e aru En yn waku uru'akag wo e. Koitywy atum torania uhemiit epe e Iesui Tupana pe. Mi'i hawyi Tupana topy­hu'at wuat'i akag wo i ra'yn.
29 Uiwy­ria'in tawa Kurintiu piaria kat pote ewei'e — Yt kat i aiku­'uro hawyi aheĩne'en pakup i hap ewei'e. Yt eiwe'eg hin i mio tã ei'e pote katu­pono toĩne'en wẽtup eheko itote — Karãpe wẽtup ok mi'asyp miit toĩne'en ma'ato yt ta'a­tu­set'ok i te waku wahet'ok wẽtup ok iku'uro rakat kawiano ewi'e sa'ag ma'ato — Yt kat i aheĩne'en i hap ewei'e pote kat hamo ten eti'a­tu­set'ok miit'in iku'uro rakaria eheko ewy are'e. 30 Yt kat i aheĩne'en hap aiku­'uro hawyi pote kat hamo ten woho­'opot at ka'ap miit'in mu'e Iesui etiat hamo apo'are. 31 Yt karãpe i aiku­'uro hawyi watoĩ­ne'en mote yt kat hamo i uito ati'a­tu­mu'e at ka'ap wanĩ­kaptia ui'auka teran haria. Uiwy­ria'in pywo ti woro­ho­'o­ky'e eipe uimo­wepit haria eipe. Mesuwe uimohan haria tukup­te'en. Yt ta'a­tu­ky­'esat i uhehay Iesui etiat hap wote ui'auka teran. Ma'ato mi'i hap ahenoi teran ehepe katu­pono aito wẽtup miit ewy Iesui mohey haria aito pote woro­ho­'o­ky'e haype. 32 Meiũpiaria tawa Ewesu piaria haiwot rakaria te'e­ro­py­hu'at uhete. Ta'i aikotã awyato ko'i ewy haiwot rakaria uimienoi hap ete. Ma'ato mi'i pytkai ati'a­tu­mu'e te — Aiku­'uro hawyi watoĩ­ne'en i e hap ete. Ma'ato ati'a­tu­mu'e te mi'i hap ete wãi'i­'a­tu'e pytkai. Ui'auka pote ui'auka are ma'ato woro­ho­'o­mu'e te pywo ui'e hap pote. Ma'ato yt kat i aheĩne'en pakup i hap toĩne'en mote kan homo ten uho'opot mesup meiũpe tawa Ewesu pe are'e. Yt uiwe'eg hin i ei'e hap pywo pote.
Tawa Kuritiu piaria woro­ho­'o­mu'e kahato pytkai yt uimohey hin i. — Yt kan hamo i woro­ho­'o­mu'e kuap katu­pono yt eiwe'eg hin i eiperia. — Yt watoĩ­ne'en i aiku­'uro hawei ewei'e yt pywo pe i eiwo­'ope itote. Kat pote tig mio tã ewei'e sa'ag are. Yt pywo pe i watoĩ­ne'en aiku­'uro hawyi yt kat i aheĩne'en hap toĩne'en aru pote po'og waku ienuk hap yn watunug at ka'ap mahy ete at ka'ap hawyi waku aisyp hawyi toran na'yn aheĩne'en hap. 33 — Aipap wuat'i e'at aiku­'uro hawyi i'atu'e irania'in eimu'e haria. Yt naku i i'atu'e ehepe eimu'e haria eima'at sehay wo katu­pono ta'a­tu­ky­'esat yt naku i nug haria eiperia eiĩa'ãg teran haype mi'iria. Ta'a­tu­ky­'esat eipe i'atu­'e­wy­wuaria hap. Eiwe'eg wo o mi'iria pupi. I'atuehay upi eweipy­hu'at hawyi i'atu­mi­ma'at ko'i eweikup­te'en aru. 34 Aikotã watoĩ­ne'en pya heso'ok takaria pupi hap ewy waku watoĩ­ne'en mi'iria pupi. Ewei'aipok to eiwe­mo­we'eg hamo. Ewetoiat ro sa'ag nug hap ko'i katu­pono i'atu kahato aria kapiat wat hanuaria tawa Kurintiu piaria katu­pono yt karãpe i ewei'a­tu­mu'e mi'iria Aipo­typot Iesui ete. Waku eiwe­mõti aria kapiat ehehay pyi tuwat hap pupi. 35 Ma'ato ewei'e — Aikotã aru iku'uro rakaria tuwẽtem gu'uro pyi. Aikotã aru i'atupiit pakup ewei'e. 36 Mio tã ewei'e pote yt ikuap sese i hat ewy eweikup­te'en. Yt eweikuap i te karãpe watikoi awati aiko pe meiũran aru aimikoi iã'ỹi tuweityk katu­pono hẽtyt ra'yn yi pyi pote. 37 Kat iã'ỹi watikoi sio awati sio wẽtup mi'i ti yt ipiit i te ma'ato hẽtyt hawyi ipiit itag na'yn. Mi'i ti ipiit sese. 38 Mi'i hap ewy ra'yn Tupana tum na'yn yne iã'ỹi pe tesaika hap hẽtyt hamo itag hamo. Yne wati­waure meremo aikopiat iã'ỹi tuweupi weupi. 39 Mi'i hap ewy aipiit yt miat piit ewy hin i yt weita piit ewy hin i yt pira piit ewy hin i. Mi'iria ipu'i kawiat ma'ato yt aipiit ewy hin i. 40 Mi'i hap ewy ti atipy piaria tukup­te'en. Ta'i mi'iria yt mesu­wa­ro­tiaria ko'i yt ewy hin i ra'yn. Ta'i atipy piaria wyti ikahu kahato i'ewyte mesu­wa­ro­tiaria ikahu wy ma'ato ti yt to'o­'e­wy­'ewy hin i. 41 At i'ewyte ikahu. Waty mi'i i'ewyte ikahu ma'ato ikahu hap yt at kahu hap ewy hin i. Waikiru ko'i i'ewyte ikahu wen ma'ato yt at waty ewy i ikahu hap ewy hin i. Ma'ato yne mi'iria ikahu kahato Tupana minug ko'i pote. 42 Mi'i hap ewy ti gu'uro pywiat aheĩne'en pakup i hap. Aipiit wyti aikotã hã'ỹi ewy. Ta'a­tusyp mi'i hawyi ti tuweityk ta'yn aimikoi awati iã'ỹi ewy ma'ato hẽtyt hap tuwẽtem hawyi yt sa'a­wy­'iwuat hã'ỹi ewy i. Mi'i hap ewy aipiit wẽtup ta'a­tusyp hawyi aipiit aimikoi ikahu kahato tuwẽtem gu'uro pyi. Tupana tum ne wuat'i e'at piat ieĩne'en hap aipiit pakup we e. 43 Ta'i aipiit aisyp turan yt ikahu hin i. Yt kat i ahesaika hap aiku­'uro hawyi. Ma'ato karãpe aheĩne'en hap ipakup i hawyi aipiit ikahu sese ra'yn topy­hu'at hesaika sese toĩne'en. 44 Aisyp hap e'at pe turan aipiit ipu'i yn toĩne'en ma'ato Tupana aimoieĩ­ne'en i hap e'at pe hawyi aipiit pakup toĩne'en Ipã'ãu minug. Mi'i ewywuat topy­hu'at toĩne'en aipiit ipu'i ikag kawiat ma'ato toĩne'en i'ewyte mekewat piit atipy piaria ewywuat yt aiwat ewy i Tupana Pã'ãu minug. 45 Katu­pono sa'a­wy'i Tupana tunug Ãtãu miit ihaĩte kahato rakat e ti miwan me. Ma'ato i'ewyte to'e miwan me — Put'ok'e aru Ãtãu Saipepiat e Iesui piat. Mi'i Miit po'og na'yn katu­pono aikotã Tupana toĩne'en hap ewy aimoieĩ­ne'en hap toĩne'en. 46 Sa'a­wy'i aipiit ipu'i kawiat ikag kawiat toĩne'en ma'ato watu­wẽtem gu'uro pyi hawyi aipiit Tupana Pã'ãu minug Iesui piit ewywuat toĩne'en. 47 Sa'a­wy­'iwuat Tupana tunug Ãtãu yi kawiat. Mekewat Ãtãu Saipepiat Iesui toĩne'en. 48 Mi'i hap ewy ti aito mesu­wa­rote watoĩ­ne'en aha'a­se'i Ãtau ewywuat pote ti aito mesu­wa­rotiat kape yn aiwa­nẽtup hap ma'ato mekewat wẽtup ok Miit Iesui Miit sese atipy Kaipywiat mẽpyt'in no watoĩ­ne'en mote atipy kapiat wanẽtup haria wo ra'yn aito. 49 Pyno ti Ãtãu iã'ãkap ko'i aito mesup watoĩ­ne'en ma'ato meiũran ti aru Atipy Kaipywiat Aika­'iwat Iesui iã'ãkap ko'i wato­py­hu'at e. 50 Pyno eiwe'eg wo o uheka­tu­wyria katu­pono aipiit mesu­wa­rotiat yt teke kuap i atipy pe katu­pono aipiit ipu'i kawiat huu kawiat iku'uro i'okpuk takat toine'en. Aikope Morekuat no Tupana toĩne'en hap tote yt uwe i iku'uro rakaria wo toĩne'en itote.
51 Pyno atomo­herep teran mio wuat uimiwan etiat Tupana ehay ehepe. 52 Iesui ut turan ni tukup­te'en ihaĩte rakaria ma'ato mekewat e'at pe ti aru aipiit pakup we Iesui piit ewywuat topy­hu'at meremo. Mekewat hap e'at pe merep hap ewy tut Iesui aikotã aheha mehit hap ewy meremo hap ewy e. Mi'i hawyi Tupana huhu'e — Ariot ra'yn e hamo. Mi'i hawyi huhu'e hap ihay pirik pya wo hawyi ti aru meimuẽwat map haria te'e­ru­we­nõ'ẽ ra'yn gu'uro pyi e. Ipaku we watoĩ­ne'en mekewat e'at pe. Aikotã Satere ut topopy kuap hap ewy mekewat e'at pe ikahu kahato watu­wẽtem aiwo­'osyp hawyi. 53 Ma'ato ti aru aipiit pakup hap yt iku'uro rakat nuat i ra'yn watu­we­nõ'ẽ. Mi'i hawyi aito yt iku'uro rakat i te rakaria i'ewyte aipiit topy­hu'at meremo ipakup sese. 54 Mekewat e'at pe aipiit meremo ipakup we toĩne'en. Mesup aipiit iku'uro rakat toĩne'en ma'ato mekewat e'at pe ieĩne'en hat watoi­ne'en aikotã Tupana to'e hap ewy topy­hu'at aru — Atimoma aru gu'uro hawyi yt karãpe i eiku­'uro hap toĩne'en e hap ewy. 55 Wato­ken'ẽ kahato aiku­'uro hap pupi mesup aikotã moi aheka­tu'u hap pupiat ewy wato­ken'ẽ. Ma'ato mekewat e'at pe Tupana aihep gu'uro pyi hawyi yt kat i aiken'ẽ hap toimoma ra'yn pote e. 56 Iku'uro rakaria aito katu­pono yt naku i nug haria aito wato­py­hu'at pote. Karãpe Tupana ainãpin hap ko'i yt watunug i mi'i hawyi watikuap yt naku i nug haria aito Tupana wanẽtup hawe wato­py­hu'at hap watikuap. 57 — Tupana urutu­wehum ewawi urupy'a pyi. Waku kahato En katu­pono etum na'yn Esa'yru uruepe Urupo­typot no waku kahato En. Mesup Esa'yru urumoe­saika wakuat nug hamo. Urutu­wehum ewawi wato'e Tupana pe. 58 Urumi­ky­'eria uheka­tu­wyria yt eweitoiat tei'o ehepiat Iesui mohey hap. Waku eweikup­te'en mot'i o iwywo e yne e'at pe. Po'og Tupana miky­'esat ewy ewetunug no katu­pono watikuap ta'yn aha'up iwato tutum aru aipotpap iwato hap ok tã. Watikuap ta'yn aiminug Tupana miky­'esat ewywuat hap wuat'i e'at piat topy­hu'at. Uito ti Pauru.