2
Uiwy­ria'in tawa Kurintiu piaria ta'i mekewat e'at pe sa'a­wy­'ite areto ehowawi eimu'e hamo turan areĩne'en eipy­'a­setpe. Woro­ho­'o­mu'e kahato Tupana mimo­herep ok tã. Tupana miky­'esat ewy yn woro­ho­'o­mu'e yt uhehay niatpo hin i atunug eimu'e hap ete. Mio tã are uiwepe — Mesuwe Iesui yn atimo­herep miit'in me hawyi irania'in ehay atiwaure yne. Aipo­typot ete yn aru uhehay are'e uipy'a pe. Aikotã Aika­wiano aria'yp posak ete iku'uro hap yn aru uhehay wo atimo­herep tawa Kurintiu piaria pe are'e uiwepe. Sa'a­wy'i te areĩne'en eipy­'a­setpe turan uipiit yt hesaika hin i hawyi uityry popuo woro­ho­'o­mu'e paa'ui'e popuo woro­ho­'o­mu'e turan. Yt ihay se hin i hap ewy woro­ho­'o­mu'e. Miit'in ehay see hap yt ewy i woro­ho­'o­mu'e ma'ato Tupana Pã'ãu esaika hap kaipyi woro­ho­'o­mu'e. Mi'i hap ewy pytkai ti Tupana Pã'ãu esaika hap topy­hu'at uhehay moesaika hamo. Mi'i pote mi'i hawyi — Pywo pywo ewei'e eipy'a pe uhehay tyry wywo pytkai. Mi'i hawyi Iesui mohey haria eweikup­te'en Tupana esaika hap kaipyi. Yt eweipuẽti hin i eimohey Tupana piat hap miit'in i'atuehay we'eg hap kaipyi.
Ma'ato irania'in Iesui mohey haria wo topot­mu­'eria hawyi ati'a­tu­mu'e mi'iria uhehay wo — Iwe'eg kahato rakat i'atu'e uhetiat pe. Ma'ato uito yt mesu­wa­ro­tiaria we'eg hap kaipyi uhehay yt ahiag we'eg hap kaipyi i. Mesu­wa­ro­tiaria ti koitywy i'atu­we'eg kahato ma'ato yt i'atu­we'eg hin i Tupana wanẽtup hawe. Meiũran Tupana timoma yne aru i'atu­we'eg hap hawyi yt topy­hu'at hin i aru i'atukai. Ma'ato uito ati'a­tu­mu'e Iesui mohey haria Tupana we'eg hamo yn. Yt miit'in mikuap kaipyi hin i ati'a­tu­mu'e ma'ato mekewat we'eg hap Tupana kaipywiat yn wo ati'a­tu­mu'e torania mi'iria. Ma'ato irania'in yt kuap i hap ewy mesuwat sehay uimi­mo­herep kat pote uhehay sehay yianmiat ewywyat aikotã sa'a­wy'i Tupana ai'airo mesuwat yi nug hap e'yianmete hap ewy. Tupana po'og iwe'eg more­kuaria kai katu­pono more­kuaria we'eg hap yt put'ok'e i Tupana Mipo­'oro Aipo­rekuat nuat we'eg hap ete. Ma'ato te'e­ru­we'eg pote kat pote som ta'a­tu­'auka Aipo­typot aria'yp posak ete.
Aikotã Tupana to'e Sa'a­wy'i hap ewy — Mekewat uiky'e haria pe atum neran uiminug wakuat po'og ikahu torania miit'in akasa hap ko'i kai ikahu rakat e. Atum neran uhemiit'in me wakuat sese e. Yt teke i te i'atu­wa­nẽtup hawe ikahu hap e. Mi'i hap ti atum neran uiky'e haria pe e Tupana sa'a­wy'i Isaia miwan 64.4 pe. 10 Mi'i pote koitywy watikuap ta'yn mekewat ikahu rakat Tupana miium. Ma'ato aito yn watikuap. Ta'i Ipã'ãu ti ahepe imoherep ta'yn. Katu­pono Tupana Pã'ãu me heremo yne minug ko'i heremo yne ra'yn. I'ewyte mig'i wuat yt uwe mikuap i ko'i toikuap. I'ewyte toikuap yne kat hamuat kat hamuat Tupana Pã'ãu minug ko'i. Mi'i pote aimu'e torania ete tepiat ikuap hap ok tã. 11 Aipo­typot ti miit aipiit ewywuat sese e. Mi'i hawyi Mi'i Miit wanẽtup hap watikuap toĩne'en aipiit pe Iesui Pã'ãu pote. Mi'i pote watu­wekuap Iesui pã'ãu sese toĩne'en aipiit pe. Mi'i hap ewy Tupana wywo Tupana toĩne'en Ipã'ãu. Mi'i ti ikuap yne tuwetiat. 12 Koitywy toĩne'en na'yn Tupana Pã'ãu aipiit pe. Mi'i hawyi Tupana Mipo­'oro Iesui pe — Ereke ro wato'e hawyi teke ra'yn. Mi'i hawyi Ipã'ãu kaipyi watikuap yne Tupana Pã'ãu py'a piat ewy. Ma'ato irania'in mesu­wa­ro­tiaria kai wẽtup mã'ãu ne'i yt aiwat ewy hin i ra'yn. 13 Mi'iria ti wẽtup mã'ãu ahiag wanuat wanẽtup hap ewy tukup­te'en. Mi'i pote wẽtup sehay i'atuete wuat'i mikuap ewy mi'iria we'eg hap. Mi'i pote i'atuepe uruwe'eg kahato katu­pono Tupana Pã'ãu ti wẽtup sehay wo ra'yn aimu'e. Mi'i hawyi aiwẽ pyi wẽtup sehay ra'yn tuwẽtem sehay pywuat sese yn na'yn. Mi'i pote aimi­mu­'eria Tupana Pã'ãu eiam kahato wo tukup­te'en hawyi pywo i'atu'e ahehay pe. 14 Ma'ato irania'in yt Tupana Pã'ãu yt eiam i ko'i ti — Yt i'atu'e ne'i Tupana ehay pywuat aiwẽ piat ete katu­pono mi'iria yt kat kuap i Tupana miium Topã'ãu wakuat kaipywiat. — Yt kat hamo i ehay i'atu'e Tupana pe. Ta'i aimienoi Tupana Pã'ãu kaipywiat ete ti te'e­ru­we­ky­ry'i ne'i. Yt ta'a­tukuap i kahato Tupana miium ko'i ikahu rakat pytkai katu­pono Tupana Pã'ãu yt toĩne'en i i'atu­py'a pe ikuap hamuat. 15 Ma'ato aipiit pe toĩne'en Tupana Pã'ãu pote watikuap kahato waku sese rakat sehay pywo rakat i'ewyte yt naku i hap watikuap yne. 16 Katu­pono miit'in mesu­wa­ro­tiaria yt tikuap i kahato kat hamo Tupana tunug tomi­ky­'esat ko'i. Aikotã to'e iwan me hap ewy — Ta'i yt uwe i ti ikuap Aika­'iwat wanẽtup hap. Ta'i yt uwe i ti inãpin kuap e Isaia tomiwan me. Yt uwe i Tupana wanẽtup hap kuap hat toĩne'en e Isaia miwan 40.13 pe. Watikuap kahato mesup katu­pono Aika­'iwat Iesui wanẽtup hap aikai kahato toĩne'en mesup. Iesui wanẽtup hap toĩne'en aipy'a pe aiwa­nẽtup hawe hawyi Tupana mikuap ko'i toĩne'en wy aipy'a pe katu­pono Iesui To'ywot ewywuat wanẽtup hat toĩne'en aipã'ãu me aipy'a pe e. Tupana mipo­'oro sese Pauru uito are.