4
Uiwy­ria'in uruto ti Tupana potpo­'o­roria pote waku ti eiwa­nẽtup urumienoi kape — Mi'iria wyti Aipo­typot eropat haria sese waku ewei'e. Mi'iria wyti yt aimikuap i Tupana etiat moherep haria waku ewei'e uruepiat pe. Karãpe watu­we­potpap Aika­'iwat potpap nug hap ete turan waku kahato watunug i'e hap ewy. Waku watunug imiky­'esat ewy. Mi'i hawyi watoĩ­ne'en heropat kuap sese haria wo aito. Irania'in eipy­'a­setpe tukup­te'en — Mi'i wakuat kahato i'atu'e uhepiat pe. Irania'in — Yt naku i i'atu'e uhepiat pe. Ma'ato ti uito yt atikat i miit'in kaipyi — En ni waku e hap katu­pono — En ni waku kahato e hap Tupana kaipyi atiky­'esat. Koitywy yt are'e i uiwepe uiwa­nẽtup hawe — Uito waku uito yt naku i yt are'e i uiwepe ma'ato atikat kahato Tupana piat uikuap hap — En waku e hap. Karãpeĩ yt kat i uiwe­mõti hawe pytkai — Pyno waku kahato uito are'e uiwa­nẽtup hawe ma'ato Tupana yn ikuap sio uito waku sio yt hap. Sio atunug waku tope sio yt nakuap i atunug. Karãpeĩ Aika­'iwat put'ok'e atipy kaipyi miit'in pat'ok pat'ok hamo hap e'at pe ti aru Tupana tomo­herep aru wuat'i pe aiwa­nẽtup sa'ag hap sio watunug waku tope sio yt hap sio tomõ­typot haria watoĩ­ne'en sio watu­we­mõ­typot ne'i sio miit'in mõtypot haria aito. Ta'i mekewat e'at pe watikuap ta'yn Tupana kaipyi — En ni waku e hap sio yt hap watikuap ta'yn mekewat e'at pe — Uito waku ai'e pytkai aito waku ai'e pytkai. Mi'i hap ewy ti uruto uiwy­ria'in. Uito Pauru eimu'e hat i'ewyte Aporu toĩne'en itote eimu'e hat. Waku eiwa­nẽtup kahato urehay kape katu­pono wẽtup ehay yn uruto'e Iesui etiat yn uruimu'e eipe. Pyno atiky­'esat kahato uru'ewy eweikup­te'en wẽtup sehay yn moherep haria Iesui moherep haria uruto ewy uruhãiku ewywuat urupusu ewywuat waku eweikup­te'en hap atiky­'esat urupot­mu­'eria. Urumi­mu'e wẽtup ok yn uruto typy ok pytkai. Yt naku i ewei'e Uito Pauru mimu'e hawyi wẽtup ok — Uito yt Pauru upi i ma'ato uito Aporu upi uito pãi an yt naku i ewei'e katu­pono Aporu uito wẽtup miit ewy hawyi wẽtup sehay yn eimu'e Iesui Aimi­mõ­typot moherep hap yn uruehay. Yt naku i wati­mohit wẽtup ok aimu'e hat hawyi yt naku i watunug wẽtup ok aimu'e hat Tupana wo e. Mi'i pote kat hamo wato'e irania'in me — Uito po'og ekai katu­pono Tupana tum ahepe tomi­sepap kuap nug kuap hap. Yt aiwewi i watikuap wuat'i nug hamuat ma'ato Tupana miium kaipyi wahepap ma'ato yt pote yt kat i aikai. Pyno kat hamo ten — Uito po'og waku eikai wato'e aipy'a pe. Koitywy — Uruto po'og ewei'e katu­pono uruikuap yne ewei'e. Ta'i Miit'in mu'e haria akag wo urutu­kup­te'en ewei'e. Ikap kahato rakaria ewy urutu­kup­te'en mesup pote yt kan hamo i urupoi po'og Tupana ehay mesup uruikuap yne ra'yn mote ewei'e eipy'a pe yt iwe'eg i haria ewy. Pywo pote waku uimu'e waku Aporu mu'e haria wo eweikup­te'en ma'ato yt pywo hin i ewei'e eipy'a pe. Hira­karia ewy te eweikup­te'en eiwa­nẽtup hawe. Uruto urutu­kup­te'en wuat'i mu'e hamo Tupana mipo­'oro sese ko'i uruto. Ma'ato mi'i pytkai eimi­mohit ko'i wo urutu­kup­te'en po'og yi kape wuat'i kai wuat'i miit'in wanẽtup hawe urutu­kup­te'en. Irania'in uru'auka teran urukuasa teran urumohit teran wuat'i ehamo miit'in ehamo i'ewyte atipy piaria ehamo urumohit turan. 10 Mi'i pytkai Aipo­typot Iesui moherep hap ete yt urupohep hin i miit'in te'e­ru­we­ky­ry'i teran uruete pytkai. Ma'ato ehete yt uwe i te'e­ru­we­ky­ry'i uruetiat ewy. Mi'i pote — Uruto po'og Aipo­typot emiit ewei'e. Uruwe'eg po'og irania'in kai ewei'e. Uruto imohey pakup kahato haria ewei'e. Ta'i uruwa­nẽtup hawe eipe ipakup kahato ko'i. Ma'ato uruto miit'in mimohit ko'i wo uruto­py­hu'at. 11 Koitywy hesy'at rakaria wo urutu­kup­te'en. Urute­'y'u kahato uruhe­wyry hap upi. Uruesokpe ko'i hiot hiot'e rakat. Miit'in mi'a­hy­kahyk ko'i uruto. Yt kat i i'yat rakaria uruto. Kowo'i kowo'i uruewyry yt urue'yni wywo i. 12 Urupotpap sa'up hap kaipyi urutenuk. Karãpe miit'in urumohit ta'a­tuehay wo haywi urui'a­tu­poi­tynug mi'iria uruehay wo. — Tupana etia­tu­mo­hãite no uruwa­nĩ­kaptia uruto'e at ka'ap. I'atue­haĩte hap urutum urusa­ty­'i­sa­ty'i kahato mi'iria pytkai. 13 Urutoĩ­ne'en mot'i Iesui mohey hap wywo uru'akit ta'a­tuehay wo kahato pytkai ma'ato uruto uruiwesat sehay iwese rakano yn. Mesu­wa­ro­tiaria mipun wuat uruto­py­hu'at. — Waku urumi­mohit haria wo eweikup­te'en i'atu'e uruepe. Mio tã i'atu'e uruepe Tupana mi'ai­roria sese uruto pytkai.
14 Ahenoi yne mesup ehepe uiwy­ria'in uimiwan me. Yt atiky­'esat i eiwe­mõti ne'i uimiwan ete uhehay ete ma'ato eimoe­haĩte eiwa­nẽtup hawe yn woro­ho­'o­nãpin. Aikotã wati­nãpin aimẽpyt iky'e haype hap ewy woro­ho­'o­nãpin mesuwe. 15 Katu­pono uito areĩne'en ei'ywot ewy katu­pono uiwẽ pyi eweikuap sa'a­wy'i Aipo­typot Iesui etiat. Mi'i hawyi eweimohey Iesui hawyi wuat'i e'at pe gupte'en haria uimienoi wakuat kaipyi Uimi­mo­herep kaipyi aikotã uimẽ­pyt'in ewy eweikup­te'en. Toĩne'en i'atu kahato eimu'e haria ei'a­pykok haria Tawa Kurintiu piaria wen ma'ato wẽtup yn ei'ywot hap ewy toĩne'en. Mi'i ti uito Pauru rat katu­pono wuat'i irania'in eimu'e haria yianme sehay wakuat ahenoi ehepe Iesui etiat. 16 Mi'i hawyi uipy'a pyi ahẽtup ehupi eweikup­te'en itote ui'ewy kahato hamuat hap Aika­'iwat Iesui mohey hamuat hap ete. 17 Atiky­'esat kahato eipe uito ewywuaria Iesui mohey haria. Mi'i pote atipo­'oro eimu'e hat ehowawi Uito ewywuat Timoteu. Mi'i ti uha'yru sese wo ewywuat toĩne'en uiwa­nẽtup hawe. Uiky'e kahato mi'i katu­pono yt karãpe i uima'at hano toĩne'en. Mi'i put'ok'e itote hawyi toimo­herep ehepe eimi­waure aikotã woro­ho­'o­mu'e sa'a­wy­'iwuat hap ko'i ete. Aikotã watoĩ­ne'en ipakup takaria ewy yn na'yn wẽtup piit ewy Aika­'iwat Iesui wywo hap ete. Aikope aikope miit'in tukup­te'en hap kape uruhenoi hawyi Iesui mohey haria wo uruepiat ta'a­tu­nãpin hap ewy ipakup takaria wo ra'yn tukup­te'en. Wẽtup miit ewy yn Iesui piit wywo tukup­te'en. Mi'i hap ete eimu'e hamo atipo­'oro uha'yru Timoteu. 18 Sa'a­wy'i urutuwat eipy­'a­setpyi hawyi i'atu kahato wemõ­typot haria tukup­te'en eipy­'a­setpe — Pauru yt ta'aipok i i'atu'e haypiat haria. 19 Ma'ato ara'aipok irane te Tupana tum mu'ap uhepe hawyi. Areĩne'en eipy­'a­setpe hawyi atikat eipy­'a­setpiat haria tukup­te'en. Mi'i hawyi atikuap irane uwe uwe eipy­'a­setpe Tupana mõtypot haria tukup­te'en. 20 Tupana toĩne'en Aipo­typot no yt aiwẽ kaipywiat i — Uipo­rekuat no En ereĩne'en Tupana yt e hap kaipyi i ma'ato aipy'a pyi watunug imiky­'esat ewy hap kaipyi Tupana toĩne'en kuap Aipo­typot no.
21 Waku areto eimo­pe­rup'i hamo sio ei'a­piheg hap mywo. Sio waku woro­ho­'o­mo­pe­rup'i eiky'e hap mywo uiwese hap wywo sio aikotã eweiky­'esat hap wywo areto ehewowi. Uito Pauru.