8
Mesup woro­ho­'o­nãpin neran tupa­naria iã'ãkap mõtypot hap mi'u ete mekewat wewato ahup auka tupa­naria iã'ãkap e'at piat ko'i ete. Pyno mesuwat uimienoi kuap haria ra'yn eipe ma'ato ti ahenoi pakup i teran ehepe ikuap i hamo. Pyno Uwe uwe to'e topy'a pe — Uito po'og atikuap tuwe­mo­wato teran tuwe­wa­nẽtup hawe ma'ato tuwe­ma'at haype katu­pono yt uwe i mimu'e wo topy­hu'at i'ewyte yt uwe i wy wo toĩne'en. Ma'ato uwe uwe to'e topy'a pe — Miit'in ky'e hat areĩne'en neran mi'i e hat Tupana mipo­wyro topy­hu'at hawyi yt aima'at kuap i rakat toĩne'en. Mi'i tupono karãpe — Uito po'og atikuap e hat put'ok'e ahete hawyi yt aiwe'eg i hap topy­hu'at katu­pono mesuwat yi totiat yt uwe i topy­hu'at ikuap yne hat. Mi'i tupono waku wato­py­hu'at — Atikuap teran e haria wo — Uimu'e ro e haria wo. Pyno Tupana kuap teran haria yn aru Tupana kuap haria te'e­ro­py­hu'at. I'ewyte Tupana ky'e haria yn ni aru Tupana kuap haria tukup­te'en e. Mi'i tupono ahenoi pakup i ra'yn aikotã tupana iã'ãkap mõtypot haria mi'u etiat. Pyno koitywy watikuap ta'yn mesu­wa­rotiat mo wuat minug ko'i tupana ko'i yt Tupana sese hin i hap tukup­te'en ma'ato aria'yp nu yi kawiat yn tukup­te'en. Mi'i tupono ti koitywy watikuap ta'yn tupa­naria miit'in mo wuat minug ko'i yt kat hamo i tupana wo tukup­te'en katu­pono yt kat i ieĩne'en hap ipuo hap watikuap. Ma'ato wẽtup ok yn Tupana Sese toĩne'en. Mi'i ti atipy piat wuat'i e'at piat ieĩne'en hat. Pyno irania'in tupana mesu­watroiat yi kawiat nu kawiat hap ko'i yt Tupana hin i. Uruetu­pa­naria at waty waikiru ko'i i'atu'e. Irania'in — Uruetu­pa­naria mesu­wa­rotiat gupte'en haria i'atu'e. I'atu kahato iã'ãkap ko'i pe — Uruetu­pa­naria uruka­'i­waria i'atu'e mesu­wa­ro­tiaria. Ma'ato Tupana sese toĩne'en wẽtup yn Mi'i wato'e. Tupana ti Ainug hat Ai'ywot wato'e. Mi'i ti wuat'i nug hat wato'e. Mi'i yn Aimoieĩ­ne'en hat wẽtup yn Aipo­typot wato'e. Aika­'iwat ti Iesui e hap het rakat wato'e. Tupana tunug yne topo wo aimoieĩ­ne'en hap wato'e. Yt aheso hin i wuat'i miit'in tikuap ai'e hap pywo rakat. Tukup­te'en aipy­'a­setpe Iesui mohey pakup haria. Mi'iria sa'a­wy'i ta'a­tu­mohey kahato tupa­naria miit minug ko'i. Mi'i pote mesup te ta'a­tu­wa­nẽtup hawe — Mekewat iã'ãkap uimi­mohey sa'a­wy­'iwuat wẽtup Tupana wo toĩne'en yt Tupana wo toĩne'en hin i pytkai. Katu­pono Tupana Sese yn toĩne'en Tupana wo. Mi'i hawyi mi'u pu'i ta'a­tu­kyi'at pote — Pyno etum apo mesuwat pu'i ehetu­pa­naria pe sio yt i'atu'e pu'i weneru haria pe. Ta'i Tupana iã'ãkap mõtypot hap yne mesuwat pu'i i'atu'e hawyi mekewat Iesui mohey haira — Pyno yt atiky­'esat i emiwe­neru hap ko'i i'atu'e. — Ta'i urumiium na'yn tupa­naria iã'ãkap pe i'atu'e pote te'e­ru­we­mõti kahato i'u hap ete Iesui mohey haria pakup pote — Yt atu'u i i'atu'e. Ma'ato yt aimi'u kaipyi i aimohun hap topy­hu'at e Iesui. Yt watu'u i pote waku wato­py­hu'at Tupana wanẽtup hawe. Watu'u teran mote waku Tupana wanẽtup hawe. Tupana yt tuwehum i aheko mi'u u hap kape. Yt ai'a­piheg hin i sio watu'u sio yt. Watu­wehum Tupana kape aimi'u watu'u turan mote waku pe watoĩ­ne'en Tupana wanẽtup hawe. Ewe'eg wo o karãpe etu'u tupa­naria miit minug ko'i mõtypot hap mi'u turan. Toĩne'en ekai Iesui mohey hat pakup — Yt etu'u tei'o tupa­naria mõtypot hamuat miium u hap ete i'atu'e pote pyno yt etu'u tei'o. Etu'u pote — Yt etu'u tei'o e haria te'e­ru­we­mõti etu'u hap turan Iesui mohey haria yt itag i te rakaria Iesui mohey hap ete pote. Mi'i hawyi i'aparap hat ereĩne'en i'atu­wa­nẽtup hawe. 10 Pywo watikuap ta'yn tukup­te'en kahato miit'in — Yt naku i etu'u mi'u pu'i tupa­naria mõtypot kapiat miium e haria ta'a­tu­mohey Iesui pytkai. Ta'a­tu­mohey te ta'a­tu­wa­nẽtup hawe tupa­naria tukup­te'en hap. Ma'ato aito watikuap Tupana wanẽtup hawe — Waku etu'u yne mi'u ko'i e ma'ato watu'u Iesui mohey hat pakup ehamo pote meiũran — Pyno waku wato­mohey tupa­naria i'ewyte i'atu'e ta'a­tu­wa­nẽtup hawe e. Mi'i hawyi teke tupa­naria mõtypot yat pe aikope toĩne'en mi'u iã'ãkap kapiat miium ko'i hap kape hawyi tutu'u itote yt iwe'eg i hat ewy katu­pono ta'a­kasa aito i'u hap ete ai'yat pe sa'a­wy'i pote. 11 Iesui mohey pakup hat yt hesaika i rakat tukup­te'en Iesui mohey hap ete mi'i pote yt naku i wati­ma'at mi'iria — Watu'u yne mi'u ai'e hap wywo katu­pono mi'iria yt kat i mi'u tupa­naria mõtypot mi'u u haria tukup­te'en katupno ta'a­tu­wa­nẽtup hawe tupa­naria Tupana wo tukup­te'en ne. Watikuap ta'yn yt kat i tupana ko'i mesu­wa­rotiat hap. Ma'ato aiwy­ria'in Iesui mohey pakup haria ta'a­tu­wa­nẽtup tupana nu kawiat ihaĩte rakaria tukup­te'en. Yt naku i pyno watu'u tupana ko'i mõtypot hap mi'i Iesui mohey pakup takaria ehamo katu­pono meremo ta'a­tu­'atoiat Iesui hawyi te'e­ra­'aipok i i'atuetu­pana ran ko'i kape mekewat mi'u ta'a­tu'u aito ewy hawyi e. 12 Aika­'iwat Iesui iku'uro mio tã e haria ehakye­ra'at hamo. Ma'ato watu'u yne hap kaipyi Iesui mohey haria pakup takaria te'e­ra­'aipok tupana iã'ãkap yat kape pote aiwy ma'at hat no watoĩ­ne'en i'ewyte Aika­'iwat Iesui ma'at hat no watoĩ­ne'en katu­pono yt nakuat i yt ta'a­tu­mohey kahato i te turan watu'u i'atu­py­'a­setpe mo wuat minug tupa­naria mõtypot hap mi'u katu­pono haty kahato mi'iria ete watu'u pote. 13 Pyno uito yt karãpe i atu'u mi'u pu'i mekewat uipot­ma'at hap pupi katu­pono yt atiky­'esat i uiwy'ok wẽtup ok Iesui mohey pakup hat ma'at hano areĩne'en. Yt atima'at reran i uheywyt uheinyt uheyke'et pote — Waku atoiat mi'u pu'i tupa­naria mõtypot hap areĩne'en i'atu­wywo turan are'e yn uipy'a pe.
Uito ti Pauru eimu'e hat Iesui etiat.