2
Sa'a­wy'i tukup­te'en Tupana ehay enoi haria ma'ato ti yt pywuat sese ko'i i te. Mi'i hap ewy te ti mesup tukup­te'en ne eimu'e haria heso rakaria eipy­'a­setpe. Mi'iria ti imoherep yt pywo piat i sehay eima'at hamuat ne'i Tupana etiat. Mi'iria ti — Iesui ti yt Aheha­kye­ra'at hat i e haria. Yt Iesui kaipyi i ti aheha­kye­ra'at hap sa'up e haria. Aipo­rekuat pun haria ne'i mio tã e haria. Pyno mio tã e haria ti Aipo­rekuat Iesui atoiat haria. Mi'i haria ti te'e­ru­we­'a­tu­'uka aima'at hap kaipyi. Mi'iria ehay aimu'e hap topy­hu'at i'atuehay se ma'ato yt pywo piat i. Mi'i hawyi irania'in tuwat i'atu­mienoi upi. Ta'a­tunug sa'ag kahato ta'a­tu­mu'e haria minug ewy. Mi'i hawyi hary­po­ria'in seha­ry'i wo hary­po­ria'in wywo i'ewyte ihainia'in se'aito wo ihainia'in wywo hap ta'a­tunug iwaire waire hap ewy. Yne mi'i tã sa'ag hap ewy ta'a­tunug. Mi'i hawyi irania'in weha'at haria mekewat pywuat sese hap ete i'atuehay sa'ag sa'ag ne'i meimuẽ waria wẽtup sehay upiaria inug sa'ag hap haria kaipywiat. Pyno ehekat ky'ewi yn eimu'e haria. Ta'i ehekat ta'a­tu­ky­'esat ei'a­tu­mu'e hap eima'at hamuat hap kaipyi. Mi'iria ti eiky­'esat ta'a­tuemiit no i'ewyte ta'a­tu­ky­'esat torania ta'a­tupo puo hap eheka­re'en eimẽ­pyt'in. Mi'i tã hap yn ta'a­tu­ky­'esat. Pyno Tupana toĩne'en ne mi'iria apiheg hamo. Ta'i Tupana toĩne'en eima'at hanuaria moma hanuat. Ta'i Tupana ti yt pya hin i i'atukai i'atu­'uka hamo. Sa'a­wy'i sese ti atipy piaria Tupana wywuat hap ta'a­tu­'atoiat kahato ra'yn. Mi'i pote ti yt naku i nug haria te'e­ro­py­hu'at mi'iria. Mi'i pote ti Tupana ti'a­tu­'a­piheg na'yn. Yt toihep hin i i'atu­'a­piheg hap kaipyi ma'ato ti aria koro kape toi'ok­hyt­pugha atipy kaipyiaria are. I'ypyryp hap kape toi'a­tu­po­'oro po'oro are i'atu­pyhik hap i'ypyryp takat kape. Mi'i hawe ti tukup­te'en ta'a­tu­pyhik hawe iheg me. Meiũran ti aru put'ok'e mekewat uwe waku uwe yt naku i hap moherep hap e'at pe hawyi Tupana timo­herep ta'yn i'atu­minug sa'ag ko'i wuat'i puo. Sa'a­wy'i te tukup­te'en kahato yt nakuaria mesu­wa­rotiat. Mekewat e'at turan Nu'e wywuaria to'yat piaria 7 ok takaria yn wakuaria Tupana tipuẽti. Mi'i pote mi'iria yn toi'a­tue­ha­kye­ra'at. Ma'ato irania'in yt Tupana mohey i haria yt naku i nug haria Tupana ti'a­tu­moma yne yne y'y wato wo i'aman 40 e'at piat 40 wãtym miat tutunug hawyi. Mekewat aha'a­se'i Nu'e ti'a­tu­mu'e kahato wen — Ewei'atoiat ro eiminug sa'ag ko'i hawyi ewei'aipok to Tupana kape e wen ma'ato yt te'e­ru­we­morem hin i Tupana kape yt ta'a­tu­'atoiat teran i i'atu­minug sa'ag hap ko'i pote. Mi'i pote ti Tupana tikaykay y'y kahato i'atu­'a­tu­'uka hamo. Mi'i hawyi te'e­ropap kahato Tupana yt miky­'esat ewy i gupte'en haria. Te'e­ru­we­'ã­py­hyka ãpy­hyka miit'in. Tupana yt ipohep hin i i'atu­'a­piheg hap ete. Mi'i hawyi aha'a­se'i Nu'e'in 8 ok takaria imohey haria yn Tupana ti'a­tue­ha­kye­ra'at ra'yn.
I'ewyte ahenoi teran tawa Sutuma tawa Kumura e hap etiat are. Itotiaria ti yt nakuap i nug kahato haria torania. Sa'ag nug hap kape yn te'e­ru­wa­nẽtup. Mi'iria ti Tupana timoma ra'yn aria wato wo. Toi'a­tuwuk kahato i'atu'yat ko'i yne yne i'atue­tawa ko'i. Yne yne Tupana tiwuk ta'yn torania. Mi'i hawyi itup yn topy­hu'at itote. Mi'i hawyi yt wẽtup ok i topy­hu'at itote. Toi'a­tu­'akit yne ra'yn mi'iria. Mi'i tupono koitywy eiminug sa'ag hap kai eiwe'eg wo o. Yt eweiwaure tei'o tawa Sutuma tawa Kumura Tupana piat i'apiheg hap ko'i. Yt nakuaria i minug upiat mi'i tã hap. Mi'iria ti Tupana kuap hap pun haria. Mi'i pote waku i'atu­'a­piheg hap aimu'e hap aimo­ken'ẽ hamuat hap topy­hu'at are. Mi'i ete ti aimu'e kahato ra'yn aimo­ken'ẽ hap ete are. Mi'i hawyi watikuap yt naku i nug motiat yt naku i kue pãi ai'e aiwa­nẽtup hawiat hamo. Ma'ato toĩne'en tawa Sutuma pe wẽtup ok Tupana mohey sese hat wakuat nug neran hat Iro e hap het rakat. Mi'i ti Aparãu ywyt sa'yru — Yt naku i yn nug haria mesuwe uhetawa piaria e. Sewaire hap kape yn wanẽtup haria e. Yt naku i kahato atipuẽti mi'iria e Iro tawa Sutuma totiat gupte'en haria minug sa'ag ko'i ete. Iro yt tiky­'esat hin i itotiat seko sa'ag ko'i. Mi'i tupono Tupana tieha­kye­ra'at Iro tosa­ki­'yt'in wywo. Mi'i pote mekewat aria yt tu'u hin i iro'in mekewat tawa wuk turan katu­pono yt toiky­'esat hin i i'atu­minug sa'ag itotiat hap ko'i. Itotiaria yt ta'a­tunug hin i Tupana miky­'esat ewy. I'ewyte yt miit'in miky'e ewy hin i ta'a­tunug. Ta'i i'atu­minug ko'i yt miit'in eko ewy hin i ta'a­tunug. Mi'i hap ko'i Iro yt tiky­'esat i pote Tupana mieha­kye­ra'at wo topy­hu'at. Ta'i Tupana aheha­kye­ra'at kuap kahato ahã'ãg hap kaipyi inug hap kaipyi imohey haria aito pote. Yne mekewat yt tomi­ky­'esat ewywuat i hap ko'i kaipyi aihep kuap. I'ewyte toikuap yt nakuaria i apiheg hap. Pyno ti yt nakuaria i apiheg hamuat Tupana po pe toĩne'en. Ta'i yt pya hin i mekewat e'at Tupana piat — Yt naku i kahato eipe e hamuat hap e'at are. 10 Tupana timoma yne ra'yn tawa Sutuma tawa Kumura piaria. Katu­pono Tupana yt tiky­'esat hin i i'atuwat i'atuieĩ­ne'en hap. Wuat'i yne ta'a­tu­pu'i miky­'esat ewy yn ta'a­tunug wuat'i hary­po­ria'in wywo wuat'i ihainia'in wywo. Ta'a­tupiit miky­'esat hap ko'i yn ta'a­tunug to'ope to'ope. — Yt kan hamo i Tupana miky­'esat hap ko'i ta'a­tu'e haype. Ta'a­tu­mi­ky­'esat ewy yn ta'a­tunug. Yt ta'a­tu­mõ­typot hin i Tupana wãi'e hap i'ewyte miit'in wãi'e hap yt ta'a­tu­mõ­typot i. Yt te'e­ru­we­mõti hin i ta'a­tu­minug sa'ag hap ko'i ete. — Atunug mote atunug e haria yn. Ta'i mi'iria ti to'o­ky­ry'i kahato ne'i wakuaria ete. I'ewyte atipy piaria ete to'o­ky­ry'i. Ta'i atipy piaria ti sakpo'e ikahuria i'ewyte po'og hesaika rakaria. Mi'i pytkai wemu'e haria yt pywuat i enoi haria — Uruto po'og irania'in kai i'atu'e yn i'ewyte mio tã i'atu'e atipy piaria pe. 11 Ta'i atipy piaria ikahu rakaria hesaika kahato rakaria. Ta'i po'og hesaika mekewat eima'at haria kai wen ma'ato yt kat i sa'ag i'atu'e Tupana pe yt pywo piat i henoi haria ete. 12 Meke­waria ti aikotã miat haiwot rakaria ewywuaria. Aikotã miat wati­'auka teran meremo hap ewywuaria mi'iria. Mi'i haype to'o­ky­ry'i kahato mekewat wakuap wuat'i mikuap wuat ete. Ma'ato ti yt ta'a­tukuap i haype. Mekewat seko sa'ag ta'a­tu­minug wo ne'i ti te'e­ru­we­'a­tu­'uka kahato. 13 — Urumi­ky­'esat ewy yn urutunug neran i'atu'e sa'ag. Mi'i hawyi miit'in py'a­setpuo ihot'ok puo yt naku i kahato ta'a­tunug irania'in ehamo. Ma'ato Tupana ha'up nug irane i'atu­minug sa'ag hap ko'i. Yne i'atu­mi­ky­'esat ewy ta'a­tunug hawyi yt te'e­ru­we­mõti hin i. Ma'ato eipe ti eiwe­mõti kahato eweipy­hu'at meke­waria te'e­renuk eipy­'a­setpe turan katu­pono te'e­ru­we­mo'ok sa'ag kahato. Ta'i eima'at kahato ti eimi'u wuat te'e­renuk turan. I'atupiit mo'ok hap mowepit hap yn ta'a­tu­ky­'esat. Mi'iria ti te'e­ru­wa­nẽtup hap ywyk hanuaria. Ta'i sa'ag nug hap ete ti to'o­mo­wepit kahato ra'yn. Ma'ato i'atu­sa'up i'atu­minug sa'ag hap ete put'ok'e irane. Ta'i Tupana ti'a­tu­sa­ty'i saty'i irane yt naku i nug hap ko'i ete. Ta'a­tu­mo­so­'opot hap ewy ta'a­tu­puẽti irane. 14 Mi'iria eha pe ti toĩne'en hary­po­ria'in ihainia'in ky'esat hap ko'i yn ti ra'yn. Mi'iria ti — Ta'i yt karãmuo hin i ti aru ahero aiminug sa'ag wo e haria. Mi'i hawyi Tupana mohey haria yt hesaika kahato rakaria ma'at haria wo te'e­ro­py­hu'at mi'iria. Ta'i miit'in ekare'en ko'i ta'a­tu­ky­'esat yne ta'a­tu­wano hap. Mio tã hap ewy i'atuieĩ­ne'en hap yt naku i kahato. Pywo ti rat mi'iria Tupana mikuasa wuanuaria wo te'e­ro­py­hu'at. 15 Ta'i mi'iria ti mu'ap hãpyk takat atoiat haria wo te'e­ro­py­hu'at. Aikotã ga'apy piat ho'o­wasat rakaria ewy tukup­te'en. Mekewat Tupana ehay moherep sa'ag hat Parãu e hap Posu sa'yru upiaria mi'iria. Kat pote Parãu ti ha'up etiat Tupana ywania ma'at hat — Pyno ha'up ewetum uhepe pote kat e kat e hap sa'ag atunug e hat mi'i. Ma'ato inug sa'ag hat ete Tupana ihay pirik kahato ne'i. Wãi'e kahato ne'i Tupana mekewat ete. 16 Mi'i hawyi Tupana tinãpin yt we'eg i hat wẽ pyi mekewat ihũ wẽ pyi wãi'e Parãu me. Mi'i hawyi ihay mekewat ihũ miit ehay ewy — Wãi'e etiwaure ro eso hap e. Heso'ok takat ewy ereĩne'en e mekewat Iumentu ihay mekewat kat ko'i kat ko'i moherep hat pe mekewat Tupana ehay moherep ran hat pe. 17 Pyno meke­waria yt pywuat sehay enoi haria i yrasa gag ewy mi'iria. Aiwe­'y­'utui turan y'y hit'i yrasa kaipyi waku kahato wati­puẽti ma'ato wẽtup tuereto igag na'yn pote yt kat i y'y wati­puẽti aiwe­'y­'utui hap monik hamuat. Mio tã hap ewy yt kat i waku wati­puẽti mi'iria kai. Aikotã ywyhig ko'i ywytu uato turan hewyry kahato wasere upi hap ewy mi'iria. Ta'i mi'iria eiam ti Tupana tunug na'yn i'ypyryp sese yt wẽtup i'ypyryp ewywuat'i ti i'atueiam Tupana minug. Mi'i hawyi ti aru mi'iria tukup­te'en i'ypyryp we yn na'yn wuat'i e'at pe. 18 Mi'iria i'atuehay se wen ma'ato yt kat i'atu'e pytkai i ra'yn. Ta'i i'atuehay kahato ma'ato kat i'atu'e kat i'atu'e yt watikuap i. — Uruto ti iwe'eg kahato rakaria i'atu'e. Mi'i wo ti ahekyi te'e­ru­we­wawi. Mi'i hawyi ta'a­tupiit ko'i wywo ta'a­tu­ma'at ne'i irania'in Iesui mohey pakup haria yt hesaika kahato rakaria i te. Irania'in te'e­ru­wẽtem neran yt naku i nug hawyi ma'ato mi'iria ta'a­tuiã'ãg kahato irania'in ta'a­tupiit minug sa'ag wo. Mio wyti ta'a­tunug aikotã pina puta ewy miit'in pytyk teran haype. Mi'i hawyi sa'ag nug hap kaipyi wẽtem neran haria yt hesaika i pote wo'o­pyhik hawiat ewywuaria te'e­ro­py­hu'at. Mi'i tã me ti ta'a­tu­ho­'o­ma'at reran Iesui mohey pakup i haria. 19 Mi'i hawyi — Eweiwat uruupiat pote ti ren eweikup­te'en eimi­ky­'esat ewy e haria. Yt uwe po pe i eweikup­te'en e haria ti. Mi'i pote yn ti ren waku kahato rakaria wo eweikup­te'en e haria. Ta'i eweiwat uruupiat pote yt uwe i eipo­'oro hat e haria. Mi'i tupono po'og waku pe eweikup­te'en i'atu'e sa'ag. Ma'ato ti i'atueso kahato ne'i katu­pono mi'iria yt te'e­ru­we­nõ'ẽ kuap i mekewat ta'a­tu­minug sa'ag pyi. Pywo pe ti ta'a­tu­minug sa'ag ko'i eropat haria mi'iria. I'atueko sa'ag ni topy­hu'at i'atu­'okpe tote i'atu­'akit hamo. — Yt uwe i uruka­'iwat i'atu'e pytkai i'atu­minug sa'ag hap ko'i i'atu­ka­'iwat sese topy­hu'at. Pyno ti mi'iria iheg me tukup­te'en mekewat seko sa'ag eiam me. Pyno uwe po pe watoĩ­ne'en pote pyno mi'i ti ra'yn aika­'iwat no toĩne'en. Yt watoiat kuap i aiminug sa'ag pote aiminug sa'ag topy­hu'at aipo­typot no ti ra'yn are. 20 Ma'ato tukup­te'en yt naku i nug hap atoiat haria Iesui kuap haria ma'ato meiũran te'e­ra­'aipok i mekewat sa'a­wy­'iwuat seko sa'ag kape ra'yn mesuwat yi totiaria wemohun hap kape i ra'yn. Mi'i hawyi ti aikotã kiã e'yni pianuaria ewy tukup­te'en. Mi'i hawyi ti yt te'e­ru­we­nõ'ẽ kuap i ira'yn mekewat ta'a­tu­minug sa'ag hap sa'a­wy­'iwuat kaipyi. Mi'i hawyi ta'a­tu­minug sa'ag hap ko'i po pe i ra'yn tukup­te'en. Mi'i hawyi po'og po'og sa'ag sa'a­wy­'iwuat kai te'e­ro­py­hu'at. 21 Mi'i hawyi ti yt naku i kahato ra'yn tukup­te'en. Ta'i po'og waku mi'iria yt karãpe i ta'a­tu­puẽti mu'ap hãpyk takat wakuap nug hap sio ta'a­tukuap hawyi te'e­ra­'aipok i ra'yn sa'a­wy­'iwuat yt naku i nug hap kape. Mi'i hap ewy pote po'og na'yn sa'ag te'e­ro­py­hu'at sa'a­wy­'iwuat kai. 22 Aikotã aware te'en hawyi tutu'u i hap ewy are. Hã'ãkap aimikuap awareria etiat hap ewy mi'iria. Aikotã hamaut tuwei hawyi meiũran ta'at i ra'yn ipitpit pe hap ewy tuwei hawyi. Tuwesot sot ihy nem nakat pe hap ewy mi'iria are. Pyno typuat ra'yn uimiwan ewawi.