16
Atipo­'oro ehowawi wẽtup hary­poria Iesui mohey hat kahato. Mi'i ti aheinyt mana Wepi. Iwepit kahato mana Wepi wakuat kahato Iesui mohey hat sese. Mi'i ti ipotpap kahato tawa Sekeia totiaria Iesui mohey hap tote i'atu­wa­'a­tunug hap howare totiat hat. Mi'i atipo­'oro ehowawi meiũwat mana Wepi. Aikotã Iesui kape — Ereke o eiwese hap wywo hap ewy o — Ereke ro ewei'e mana Wepi pe aikotã Tupana mẽpyt'in ewywuat eweikup­te'en pote eiwese tuete. Topo­wyro hap toiky­'esat eikaipyi mi'i o ewetunug tope imiky­'esat ok tã. Mana Wepi ti mesuwe uipo­wyro kahato i'ewyte uiwy kahato topy­hu'at i'ewyte toi'a­tu­po­wyro kahato mesuwiat Iesui mohey haria. I'atu kahato mesu­wa­ro­tiaria wy ok wo topy­hu'at mana Wepi. Wakuat kahato uipot­po­'oro mi'i.
Pyno kuekatu atipo­'oro mana Pisira he'aito Akira kape uipo­wyro Aipo­typot Iesui eropat hap etiat are. Sa'a­wy'i sese mi'iria uipo­wyro kahato. Wẽtup e'at pe tõ'ẽ tõ'ẽ kahato miit'in ui'auka hamuat wen ma'ato uhyt Akira iwary Pisira uheha­kye­ra'at uhewa­nĩ­kaptia po pyi. — Uru'auka teran mote waku ma'ato yt naku i ewei'auka Pauru i'atu'e wanĩ­kaptia pe arepopy pytkai. Mi'i hap upi uheha­kye­ra'at uhyt Akira mana Pisira. Mi'i ete yne Iesui mohey haria yne ywania aimẽpuo aimẽpuo te'e­ru­wa­'a­tunug hap ok tã te'e­ru­wehum Tupana pe mehĩ Akira mana Pisira ete. Mi'iria kape atipo­'oro uhekue­katu. I'ewyte atipo­'oro uhekue­katu Iesui mohey haria mehĩ Akira mana Pisira yat piaria wa'a­tunug haria kape.
I'ewyte atipo­'oro uhekue­katu uhewakuap uiwy sese mekewat mehĩ Epenetu kape. I'atu kahato mio Iesui mohey haria tawa Asia pe yi Asia pe ma'ato uiwy Epenetu torania mi'iria e'yianmete topy­hu'at Iesui mohey hano tawa Asia piaria kai. Mi'i inug yianmete Iesui Topo­rekuat no. Uhewaku hap atipo­'oro mekewat mana Maria pe eheropat hap ete ipotpap kahato rakat kuekatu atipo­'oro mi'iria pe mi'i pe. Sa'a­wy'i toĩne'en typy ok ui'y­wania Iuteuria wo'o­pyhik hawe wẽtup ok Ãtu­niku wẽtup ok Iunia. Mi'iria Iesui mohey haria ahe'yianmiat haria kahato mi'iria Iesui potpo­'o­roria mikuap kahato ko'i. Mi'iria kape uhewaku hap kuekatu e hap atipo­'oro. I'ewyte atipo­'oro kuekatu sese mekewat uiwy sese mekewat mehĩ Ãpiatu kape. Iesui urumo­wehik kahato wẽtup miit ewy yn uruto­py­hu'at. Uiwy kahato mi'i Iesui mohey hat pote. Etum uhekue­katu mehĩ Upanu pe Aika­'iwat Iesui eropat uruwywuat hat kahato mi'i. Uhekue­katu sese atipo­'oro uiwy sese Etaki kape. 10 I'ewyte atipo­'oro kuekatu kahato aiwy Apere kape. Mi'i ti toku­'uro hap kapiat Aika­'iwat mohey hap — Yt atoiat i e hat. Sa'a­wy'i ta'a­tu­hã'ãg ihep imohey hap kaipywiat hap ma'ato yt ta'a­tuhep kuap i. Kuekatu mehĩ Aritũ­puru yat piaria kape ati'a­tue­waku. 11 Arehum kahato uhehay wo i'ewyte mehĩ Erotiãu kape mi'i ti Iuteu ywania ui'ewy. I'ewyte kuekatu atipo­'oro Nasisu kape i'ewyte ha'y­ru'in Iesui mohey haria kape. 12 Ati'a­tue­waku teran mehĩ Tiwena I'ewyte Tiwosa. Mi'iria aheropat kahato Aipo­typot potpap nug hap ete. Yt atiwaure i aiwy mana Pesĩte Aipo­typot potpap ahyt nug hat. Mi'i ti Aipo­typot eropat hat kahato. 13 Mi'i hawyi haika'at mehĩ Huwu kape sepap nug hap ewy Aika­'iwat potpap nug hap ete ipotpap i'ewyte ety kape atipo­'oro uiwy Huwu kuekatu. Waku kahato ety are. Uity ewywuat kahato mi'i topy­hu'at uipy'a pe are. Ta'i uipo­wyro kahato ety aikotã uity sese hap ewy uipo­wyro are. 14 — Tupana are etipoi­tyro uiwy­ria'in kuekatu atipo­'oro mehĩ Asikitu kape mehĩ Wẽkũte kape aiwy Ema kape mehĩ Patũpa kape mehĩ Eme kape i'ewyte yne Iesui mohey haria i'atu­wy­wuaria kape atipo­'oro yne kuekatu. 15 Yt atiwaure teran hin i uhekue­katu po'oro ewawiat hap mehĩ Wiro­ruku are. I'ewyte mana Iuria kape i'ewyte mehĩ Nereu kape i'ewyte inyt kape i'ewyte uhehay atipo­'oro ewawi uiwy Urĩpa kape i'ewyte yne i'atu­wywuat ieĩne'en haria Tupana Sa'yru emiit'in ko'i kape kuekatu atipo­'oro.
16 Karãpe put'ok'e wẽtup ok Iesui mohey hat sese ahowawi pote waku iwese kahato rakat howawiat hano wato­py­hu'at. Waku ahehay wese kahato iwywo waku. Waku wati­wesat — Waku aiwy­ria'in Iesui mohey haria sese. Ta'i waku wati­'a­hi­'y­pysat aimẽpuo aimẽpuo Iesui mohey haria te'e­ru­wa­'a­tunug hap kaipyi ta'a­tu­po­'oro ehowawi ta'a­tue­kue­katu eipe Humanu ywania kape mesu­wepyi.
17 Tukup­te'en Iesui mohey ran haria ma'ato mesuwat yi tote yt naku i rakaria katu­pono wo'oehay uka teran sehay wuat haria tukup­te'en. Ta'i mi'iria ta'a­tu­pat'ok pat'ok teran kahato aito hap ta'a­tu­ky­'esat kahato. Mi'iria aimo­'a­kag'aia ta'a­tuehay wuat hap ta'a­tuehay wo. Yt Iesui ky'e hap kaipyi i ma'ato wẽtup mohey hap kape wẽtup sehay kape aimo­'a­kag'aia teran. Typy mohey hap nug hamo yt Aimi­mohey Iesui ewy i ta'a­tu­mo­herep yt aimi­mohey sehay yt ewy i yt aimu'e hap sa'a­wy'i wuat Iesui potmu­'eria piat yt aimu'e hap ewy i aimu'e. Yt naku i. Uiwy­ria'in karãpe mi'iria ewywuaria put'ok­'i­'a­tu'e eipy­'a­setpe ehepiat Iesui mohey hap nug kowo­'i­ko­wo'i hanuaria eiwe'eg wo o mi'iria pupi. Mi'iria put'ok­'i­'a­tu'e turan waku eweikuap meremo i'atuepiat eima'at reran hap hawyi yt eweiwat i i'atuehay upi. — Urumu'e ro uhyt mana yt ewei'e tei'o i'atuepe. I'atuehay pupi eweiken'ẽ o. Uiwy­ria'in Iesui mohey haria eipe pyno woro­ho­'o­nãpin haty puo yt eweipo­me'eg tei'o ehewaure ka'a wo'o­pat'ok pat'ok Iesui mohey haria etiat i'atu­mo­'a­kag'aia hap kaipy­wiaria kape. 18 Katu­pono wo'o­pat'ok pat'ok haria yt Aika­'iwat Iesui eropat haria i hin i. Ta'i yt Aika­'iwat Iesui upiat hin i aimo­'a­kag'aia hamo. Ta'i mi'iria tõ'ẽ tõ'ẽ ahowawi katu­pono ta'a­tu­ky­'esat kahato aito ta'a­tue­miit'in no haype sa'ag nug hamuat ai'u hamo tõ'ẽ. Mi'i pote eiwe'eg wo o pyno i'atuehay sese kahato mi'iria wẽtup sehay ete aima'at ta'a­tuehay iwese rakat nuat hamo — Yt uwe i po'og ikahuria eipe kawiat haria i'atu'e ahepe ma'ato yt pywo pe i aima'at reran haype. I'atuehay upi mekewat hira­karia wanẽtup hap ewywuaria meremo tuwat kahato i'atuehay upi. Mi'i pote uipy'a pyi are'e — Eiwe'eg wo o eima'at tet pupi eipat'ok hamuaria ne'i pote ahekat ky'ewi aima'at haria mi'iria. 19 Ma'ato eiperia yt irania'in ekat ky'ewi i miit'in mu'e hanuaria mi'iria ewywuaria hin i. Ta'i aito sehay wakuat Iesui etiat yn aiwẽ ete. Ta'i yt kat i wẽtup sehay kowuat kowuat hap upiaria aito. Aito ti wẽtup mohey hap yn aikai Iesui mowepit hap yn aikai waku. Mi'i pote uimo­wepit kahato eipe. Eipe Iesui ehay upiaria Humanu ywania katu­pono yt miit'in piit ky'ewi eweimu'e Iesui hũria. Waku kahato. Pyno waku wato­py­hu'at waku nug hap sepap nug haria wo. Waku watikuap yn wakuat ko'i we'eg haria ewy. Ma'ato yt naku i wato­py­hu'at yt ikuap i hat ewy sio waku sio yt aikotã aimẽ­pyt'in yt ikuap i te haria ewy aikotã — Waku atunug yt naku i mig'i wo mesup e haria ewy yt naku i wato­py­hu'at i'atuehay upi. Waku watu­wewãi yt naku i nug hap ko'i ete Iesui esura­ra'in ewy waku. 20 Pyno Tupana aiwa­nẽtup kowo­'i­ko­wo'i hap monik kahato hat topy­hu'at aiwa­nẽtup hawe. Waku ahewaure kahato Tupana kape. Mi'i watunug mote aimo­wese kahato hap topy­hu'at aiwo­'ope. Waku aiwo­'o­ky'e hap upi watu­'uka te at ka'ap ahiag ete. Mi'i watunug mote meiũran yt pya hin i ra'yn hap e'at pe Tupana ti'akit sese ra'yn ahiag aipy wo toi'a­porok ahiag. Ta'i aipy wo aru toi'akit ahiag akag aikotã wati­'akit moi akag ewy e.
— Uipo­typot Iesui ereĩne'en kahato ro emiit'in Humanu ywania wywo. Ereĩne'en hegyi'at kahato itotiaria piat hano. Ereĩne'en egyi'at i'atu­ky'e hap wywuat wywo hap ahẽtup epe Iesui pe ehepiat.
21 Uha'yru Timoteu ipotpap kahato uiwy wo mesuwe. Kuekatu toipo­'oro teran ehowawi — Aikotã sura­ra'in timõ­typot ta'a­tu­'akag hap ewy ta'a­tu­wehum hap wywo hap ewy arehum ehowawi e Timoteu ehepe. Tupana potpap nug haria mesuwe ui'y­wania Iuteuria kawiat ui'e­wy­wuaria — Woro­ho­'o­ky'e kahato eipe woro­ho­'o­mõ­typot eipe i'atu'e ehepiat. Aiwy Irusiu mio tã e mi'i hawyi mehĩ Iasãu i'ewyte mekewat aiwy Sosi­patu tipo­'oro teran mi'i e hap ehowawi.
22 Mesuwat uipot­po­'oro iwan nug hat topo wywuat hat uiwẽ pywiat aiwy uhyt Tesiu e hap het rakat i'ewyte toipo­'oro teran kuekatu e hap ehowawi. — Pyno uiwy­ria'in Tupana Mipo­'oro Eipo­rekuat nuat Iesui piat ei'a­tu­poi­tyro hap atipo­'oro ehowawi atiwan mesuwe uito Pauru e hap wan nug hat Tesiu uito toran are.
23 Uito Pauru mesup areĩne'en mehĩ Kaiu yat pe areket mesuwe. Iesui mohey haria te'e­ru­wa­'a­tunug mesuwe mehĩ Kaiu yat pe. Pyno uipo­wyro hat Kaiu i'ewyte toipo­'oro teran kuekatu e hap ehowawi. Wẽtup ok mehĩ Eratu tipo­'oro kuekatu ehowawi. Aiwy Eratu ti toĩne'en mesuwat tawa pe morekuat ekare'en apykok kuap hat miit'in miat imõ'ẽ kuap hat.
24 — Uika­'iwat Iesui eti'a­tu­ky'e kahato o emiit'in yi Humanu totiaria are'e mesuwe eti'a­tu­ky'e hap upi eti'a­tu­poi­tyro o mi'iria egyi'at hap ok tã are'e mesuwe Iesui pe.
25 Pyno to'iro wati­mõ­typot Tupana ahehay wo — Tupana En ni wakuat kahato waku wato'e. Ikahu kahato ewakuap uruto'e. Urumoe­hãite kuap kahato Esa'yru sese mohey hap ete uruto'e. Ehay wakuat Esa'yru etiat wo Urupo­rekuat etiat Emimo­herep ete urumoe­hãite kuap kahato urumotag kuap kahato Esa'yru mohey hap ete uruto'e. Nimo te Esa'yru yt put'ok'e i te mesuwat yi tote turan ehay moherep haria urue'a­se­'i'in timo­herep kahato yianmete Esa'yru Iesui etiat ta'a­tu­miwan me waku wato'e. Aikotã sehay mig'i wuat ewy ta'a­tu­mo­herep uruepe ma'ato yt heremo kahato i aikotã mesup e'at hap ewy uruto'e Epe Tupana. Esa'yru e'yianmete ta'a­tu­mo­herep yne Esa'yru ete yn uruto'e. Put'ok'e hawyi urumoe­hãite hanuat kahato. Mi'i miwan kaipyi Esa'yru mohey uruepiat hamo uruto'e. Urupo­wyro kahato emohey hap ete uruto'e. 26 Mekewat miwan pywuat sehay etiat yianmiat Tupana ehay moherep haria mienoi heremo kahato topy­hu'at wuat'i ywania mikuap mo kahato. Waku kahato En Tupana uruto'e. Ta'i Iesui etiat miwan ko'i Emipo­'oro Aipo­rekuat nuat etiat waku kahato uruto'e. Mi'i pote uruimo­herep Esa'yru etiat mesuwat sehay pywuat torania ywania pe mesuwat yi tote hap uruhẽtup ewawi Tupana. Uruiky­'esat kahato yne ywania Esa'yru mohey haria wo tukup­te'en hap uruto'e. I'ewyte uruiky­'esat yne mi'iria Esa'yru ehay upiaria wo tukup­te'en uruto'e ewawi Tupana. 27 En yn ni Tupana mi'i hawyi yt uwe i Tupana wo toĩne'en uruto'e. En yn ni wuat'i wuat'i kuap hat uruto'e. En yn ni yne yne we'eg hap eiam sese uruto'e. Uruimõ­typot kahato En katu­pono etipo­'oro Esa'yru Iesui uruewawi Uru'akag Sese wo uruto'e. Uruimõ­typot kahato En at ka'ap wuat'i e'at pe uruto'e. Waku kahato ti rat En pãi an uruto'e. Mi'i hap ewy waku wato'e Tupana pe. Waku.
Waku ra'yn ui'e hap ehowawi Iesui mohey haria yi Humanu wanuat rotiaria.
Uito ti Iesui potpo­'oro Pauru.