2
Timoteu enãpin sese hap ahenoi teran kahato epe. Pyno waku wahẽtup kahato Tupana pe wuat'i miit'in powyro hamuat hap — Tupana etum o ihaky­'e'i rakaria pe i'atu­mi'u i'atue­sokpe i'atu'yat waku wato'e mot'i haty wo hum hap kape. Tutum hawyi — Waku kahato En Papai etum na'yn uimiẽtup ewy waku wato'e Tupana pe Timoteu. I'ewyte waku wahẽtup Tupana pe — Eti'a­tu­po­wyro o urupo­re­kuaria uru'akag ko'i mesu­wa­ro­tiaria. Urupo­wyro kahato urutu­kup­te'en hap ete hamo meiũpe waku wahẽtup. Eti'a­tu­po­wyro uruieĩne'en hap wẽtup ehay yn hamuat. Yt karãpe i sa'ag uruete hamuat yt wẽtup ok i urupyhyp pyhyp wakuat nug hap ete emiky­'esat nug wuat'i puat hamo. Eti'a­tu­po­wyro more­kuaria tu'i­saria waku kahato wahẽtup Tupana pe. Mio tã wahẽtup pote wati­mo­wepit kahato Tupana aheha­kye­ra'at hat. Katu­pono toiky­'esat kahato miit'in torania tomie­ha­kye­ra'at nuaria tehay pywuat sese hap kuap hanuaria toiky­'esat. Wẽtup yn Tupana ma'ato yt uwe i miit ihay kuap iwywo katu­pono sa'ag nug haria yn pote ma'ato wẽtup miit ihay kuap iwywo. Aika­'iwat Iesui ihay kuap iwywo katu­pono miit sese yt sa'ag nug hat i pote. Mi'i iku'uro wo'o­wese nug Tupana wywo hap. Koitywy imohey hap upi ahehay kuap Tupana wywo. Put'ok'e ra'yn aheha­kye­ra'at hap e'at hawyi Aika­'iwat iku'uro ra'yn aika­wiano hamo tuweium na'yn ahepe. Mi'i kape wata­'a­kasa ra'yn hawyi watikuap kahato wuat'i ywania Tupana ti'a­tu­ky­'esat kahato tomie­ha­kye­ra'at no hap watikuap ta'yn. Yt uheso i ti pywo sese ti. Sa'a­wy'i ti uimu'e Tupana mesuwat sehay wo Tosa­'yru etiat — Etimo­herep to mesuwat uhehay wuat'i yt Iuteuria i irania'in ywania pe e. Uwe mesuwat uhehay pywuat mohey haria ti aru uimie­ha­kye­ra'at no tukup­te'en e uhepe sa'a­wy'i Tupana.
Timoteu atiky­'esat kahato miit'in torania i'atuehay Tupana kapiat hap atiky­'esat uito. Atiky­'esat mi'iria Tupana wanuaria wo yn hap. Atiky­'esat mi'iria tukup­te'en yt wo'o­weu­ka'i hap mywo i ma'ato wo'o­wese hap yn atiky­'esat yt kat i sa'ag hap i'atu­wywo. I'atuehay to'o­'e­wy­'ewy wẽtup ehay yn hap atiky­'esat.
Hary­po­ria'in atiky­'esat kahato eweikup­te'en Iesui mohey haria kahato. Waku we'eg sese rakaria wo eweikup­te'en. Waku eiwe­painug hap ehesokpe hãpyk kahato rakano Iesui mõtypot hap eiwa­nẽtup hawe. Waku ei'asap i'ewyte ehewahi ehesokpe imõtypot hap wywo yn ehete. Eiwe'eg wo o mekewat — Uito po'og hekat rakat ei'e hap eiwe­painug hap pupi. Ma'ato waku ikahu rakano o eweikup­te'en imõtypot ehepiat hap ok tã. 10 Waku po'og ma'ato eiwe­painug eiwa­nẽtup hawe eiwese sese hap wywo i'ewyte waku eweiwe­painug waku nug hap wywo — Uito Iesui mohey hat sese ei'e hap enoi hamuat. 11 Karãpe ewa'a­tunug aiwo­'o­mu'e hamo turan waku eweimu'e kahato yt kat i mekewat sehay sehay hap wywo. Waku eiwe­waure ka'a kahato wo'o­mu'e hat kape. Eweikup­te'en perup'i puo ei'a­tunik takaria wo eweikup­te'en itote. 12 Yt atiky­'esat i eipe ihainia'in akag wo eweikup­te'en. I'ewyte yt naku i ihainia'in mu'e hat akag wo eweikup­te'en. Po'og waku i'atu­mi­mu­'eria wo hewaure ka'a kahato rakaria wo eweikup­te'en. 13 Katu­pono sa'a­wy'i Tupana tunug ihainia ti irokirẽ hary­poria. Ei'yianme mimi Ãtau tutunug hawyi mana Ewa tutunug. 14 I'ewyte sa'a­wy'i mana Ewa ti ipun Tupana piat ainãpin hap. Toi'a­parap mi'i sa'a­wy'i ahiag ehay upi pote. 15 Mi'i pote toĩne'en mesup ehete mekewat Tupana ei'a­piheg hap mekewat haty kahato hap eimẽpyt tuwe­mo­herep hap turan. Koitywy Iesui ti'a­tue­ha­kye­ra'at teran yne eipe hary­po­ria'in. Toiky­'esat eipe tomie­ha­kye­ra'at wuaria hawyi wo'o­ky'e haria hawyi we'eg kahato haria eipe hap toiky­'esat are uito Pauru.