10
Nezaag te menge Israilihanen is menge Meǥinged diyà te Divavà
Netudtulan si Hadì Adoni Zedek he hadì te Jerusalem he mid-aǥew ni Josue is Ai ne mibpurung din heini zèdeeti wey midhimetayan din is hadì kayi iring te mibeelan din diyà te Jerico wey te hadì kayi. Nezineg din daan he nekid-emiǥu is menge tig-Gibeon te menge Israilihanen ne mid-amur zan en med-ubpà kandan. Ne utew nahandek sikandin wey is menge etew zin su netuenan dan he mekeǥeǥehem he inged is Gibeon. Minsan pa te wazà hadì kayi, dekelè pa ǥihapun he inged. Ne zekelè pa heini te Ai ne memetau he ebpekidtebek is menge sundaru kayi. Umbe, mibpeuwit te lalag si Adoni Zedek diyà te ki Hadì Hoham he hadì te Hebron, ki Hadì Piram he hadì te Jarmut, ki Hadì Jafia he hadì te Lakish, wey ki Hadì Debir he hadì te Eglon he ke sikandin te: “Uǥupi a keniyu te kedsurung te menge tig-Gibeon su nekid-emiǥu sikandan ki Josue wey te menge Israilihanen.” Umbe, midsevaha heini is lelima he hadì te menge Amorihanen: is hadì te Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakish, wey Eglon. Midtiǥum dan is menge sundaru zan ne midsurung dan is Gibeon.
Ne mibpeuwit is menge tig-Gibeon te lalag diyà te ki Josue diyà te kampu zan diyà te Gilgal he edhenduen te, “Kenè key kenikew vey-ani is menge suluǥuen nu. Segugunè kew hendini ne libriya key. Tevangi key su midsevaha te kebpekigkuntra kenami is langun he menge hadì he Amorihanen he meǥinged diyà te menge vuvungan.” Umbe, migenat si Josue duma te langun he menge sundaru zin, ragkes is utew memetau he ebpekidtebek. Ne migkaǥi is Nengazen diyà te ki Josue te, “Kenè ka mahandek kandan. Imbeǥey ku en sikandan kenikew. Wazà minsan sevaha kandan he ebpekezaag kenikew.”
Tivuuk he kezukileman is kedhipanew eni Josue puun te Gilgal, ne midsurung dan is menge kuntada he wazà mekevantey. 10 Midteranta te Nengazen is menge kuntada hein neehè dan is menge Israilihanen. Ne ziyà te Gibeon mahabet kandan is mibpenhimetayan te menge Israilihanen. Midal-as te menge Israilihanen is duma kandan, ne mibpenhimetayan dan diyà te zalan he ebpeketekezeg diyà te Bet Horon taman te Azeka wey Makeda. 11 Hein edtupang sikandan puun te Bet Horon pehendiyà te Azeka edel-asen sikandan te menge Israilihanen. Ne mibpeuzanan sikandan te Nengazen te zezekelà he menge giyew ne nemematey zan. Mahabet pa is nemematey pinaaǥi te ǥiyew kenà te nemematey pinaaǥi te menge ispada te menge Israilihanen.
12 Dutun te andew he mibpengelinteuwan te Nengazen he mezaag te menge Israilihanen is menge Amorihanen, mid-ampù si Josue ziyà te Nengazen diyà te etuvangan te menge Israilihanen, ke sikandin te:
Nengazen, ipepundu nu is andew ziyà te zivavew te Gibeon, wey ipepundu nu is bulan diyà te Suǥud he Ayalon.” 13 Umbe, midpundu is andew wey is bulan taman te nezaag te menge Israilihanen is menge kuntada zan.
Heini he hitavù ingkesurat diyà te Libru ni Jashar. Mibpundu is andew ziyà te tengàtengà te langit, ne wazà heini medsanlep te senge andew. 14 Wazè pa nehitavù he iring kayi te midineg te Nengazen is iring keniyan he ampù te etew. Tutuu iyan he nekidtebek is Nengazen para te Israel.
15 Ne midlikù si Josue wey is langun he menge Israilihanen diyà te kampu zan diyà te Gilgal.
Midhimetayan sikan is Lelima he Hadì te menge Amorihanen
16 Nemelaǥuy sikan is lelima he hadì ne mid-eles dan diyà te surung he Makeda. 17 Iyan, duen nekaahà he mid-eles sikandan dutun, ne midtudtul zin haazà ki Josue. 18 Umbe, migkaǥi si Josue te, “Elangi niw te zezekelà he vatu is bèbà duen te surung ne peventayi niw heini. 19 Piru kenè kew pundu kayi. Del-asa niw is menge kuntada niw; diyè kew puun te egkeiniyuǥan is edsurung kandan, ne kenè niw mehimuwa he mekeseled sikandan diyà te menge inged dan su imbeǥey en sikandan te Nengazen he Megbevayè niw.”
20 Hapit egkaamin egkepatey eni Josue is menge kuntada zan. Iyan, duen nepipira kandan he nekepelaǥuy ne nemekelikù mekeseled diyà te vinerengbeng he menge inged dan. 21 Ne zutun midlikù is langun he sundaru ni Josue ziyà te kampu zan diyà te Makeda he zutun edtaǥad si Josue. Puun dutun, wazè en nekaaku he egkaǥi te mezaat he lalag he ebpekesuǥat te menge Israilihanen.
22 Mibmandar si Josue te, “Puwasi niw sikan is surung ne uwita niw zini te kedì sikan is lelima he hadì.” 23 Umbe, migkuwa zan ne mid-uwit dan diyà te ki Josue sikan is lelima he hadì: hadì diyà te Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakish, wey Eglon. 24 Ne hein neuwit en diyà te ki Josue haazà is lelima he hadì, midtiǥum din is langun he menge Israilihanen, ne migkeǥiyan din is menge peremandar te menge sundaru zin, ke sikandin te, “Hendini kew, ne ǥieki niw is menge lieg kayi te menge hadì.” Umbe mid-uvey sikandan ne migiekan dan is menge lieg duen te menge hadì. 25 Migkaǥi si Josue ziyà te kandan te, “Kenè kew mahandek wey luyahi. Mebpekelig-en kew wey mebpekevurut. Su iyan heini ebeelan te Nengazen diyà te langun he menge kuntada niw.” 26 Ne zutun mibpenhimetayan ni Josue sikan is lelima he hadì ne imbitey haazà diyà te lelima he kayu taman te mahapun. 27 Ne hein edsanlep en is andew, impekuwa ni Josue is menge lawa zan, ne impetimbag din duen te surung he mid-elesan dan. Mid-elangan dan te zezekelà he menge vatu is bèbà duen te surung, ne taman en guntaan dutun pa heini he menge vatu.
Midsakup ni Josue is Duma pa he menge Lugar te menge Amorihanen
28 Dutun he andew, midsakup ni Josue is Makeda. Midhimetayan din is hadì wey is langun he meǥinged dutun. Mibpurung din heini zèdeeti ne wazà nesamà he uuyag. Mibeelan ni Josue ziyà te hadì te Makeda is iring te mibeelan din duen te hadì te Jerico.
29 Puun diyà te Makeda midlaus si Josue wey is menge Israilihanen diyà te Libna ne midlusuzan dan heini. 30 Imbeǥey zaan te Nengazen kandan heini he inged wey is hadì dutun. Migerè dan is langun he meǥinged kayi, ne wazà nesamà he uuyag. Mibeelan daan ni Josue ziyà te hadì te Libna is iring te mibeelan din duen te hadì te Jerico.
31 Puun te Libna, midhendiyà si Josue wey is menge Israilihanen te Lakish. Midliǥuyan dan heini ne midlusuzan dan. 32 Imbeǥey te Nengazen diyà te menge Israilihanen is Lakish diyà te ikezuwa he andew te tebek. Is mibeelan dan iring ded te mibeelan dan diyà te Libna su miǥerè dan is langun he meǥinged dutun. 33 Hein kemulu zan pa edlusuzi is Lakish, si Hadì Horam he hadì te Gezer wey is menge sundaru zin midtavang te Lakish, piru nezaag gihapun sikandan eni Josue ne wazà nesamà kandan he uuyag.
34 Puun te Lakish, midhendiyà si Josue wey is menge Israilihanen te Eglon. Midliǥuyan dan daan heini ne midlusuzan dan. 35 Dutun he andew, nesakup dan is Eglon ne migerè dan is langun he meǥinged kayi. Mibpurung dan heini zèdeeti iring te mibeelan dan diyà te Lakish.
36 Ne midtekezeg si Josue wey is menge Israilihanen diyà te Hebron ne midlusuzan dan heini. 37 Midsakup dan haazà is inged, ne midhimetayan dan is hadì wey is langun he meǥinged kayi, ragkes is menge etew ziyà te nekepeliǥuy he menge inged. Ne wazà nesamà he uuyag. Mibpurung dan dèdeeti is inged iring te mibeelan dan diyà te Eglon.
38 Ne zutun midlikù si Josue wey is menge Israilihanen ne midsurung dan is Debir. 39 Mid-aǥew zan haazà is inged ne midhimetayan dan is hadì wey is langun he meǥinged kayi, ragkes is menge etew ziyà te nekepeliǥuy he menge inged. Mibpurung dan heini zèdeeti ne wazà nesamà he uuyag. Is mibeelan dan diyà te Hebron wey Libna wey te menge hadì kayi mibeelan dan daan diyà te Debir wey te hadì kayi.
40 Umbe, naaǥew ni Josue is tivuuk he tanà–is menge vuvungan, is Negev, is menge mibuntud-buntud diyà te edsenlepan, wey is lugtenaan te menge vuvungan. Nezaag din is menge hadì kayi, wazà nesamà he uuyag. Mibpenhimetayan dan is langun sumalà te insuǥù te Nengazen he Megbevayà te Israel. 41 Migerà ni Josue is menge etew ziyà te menge lugar he ebpuun te Kadesh Barnea taman te Gaza, wey is tivuuk he tanà te Goshen taman te Gibeon. 42 Naaǥew ni Josue is langun kayi he menge tanà wey nezaag din is menge hadì kayi te sengesurung dà, su is Nengazen he Megbevayà te Israel, mid-uǥup te kebpekidtebek dan. 43 Ne kegkepasad kayi, midlikù si Josue wey is langun he menge Israilihanen diyà te kampu zan diyà te Gilgal.