3
Midlayun is menge Israilihanen te Jordan
Utew midsayu med-enew si Josue wey is menge Israilihanen. Mid-awè dan diyà te Shitim ne midhendiyè dan te Wahig he Jordan. Migkampu zan dèpa zutun, te wazè pa sikandan medlayun. Kedlavey te tetelu he andew, midliǥuy ziyà te kampu zan is menge edumala, ne mibmenduan dan is menge etew te, “Emun egkeehè niw en he ebintingen en te menge memumuhat he menge kevuwazan ni Levi sikan is Kavan te Kebpekid-uyun te Nengazen he Megbevayè niw, ne tundug kew en kandan, su wey niw metueni ke hendei kew ebayà, su wazè kew pa keenu mekevayà kayi. Piru kenè kew utew uvey zuen te Kavan te Kebpekid-uyun. Pekeziyui niw heini te keziyù he menge 1,000 he mitrus.”
Ne migkeǥiyan ni Josue is menge etew te, “Mebpekelumpiyu kew, su keeselem ebaal is Nengazen te egkengein-inuwan diyan te keniyu.” Ne migkeǥiyan daan ni Josue is menge memumuhat te, “Uwita niw en is Kavan te Kebpekid-uyun ne huna kew zutun te menge etew.” Ne midtuman dan haazà is migkaǥi ni Josue.
Ne zutun migkaǥi is Nengazen diyà te ki Josue te, “Guntaan he andew ebpuunan ku is kebeǥey kenikew te zengeg diyà te etuvangan te menge etew te Israel, ne egketuenan dan he ebpekiduma a kenikew iring te kebpekiduma ku ki Moises. Keǥiyi nu is menge memumuhat he ed-uwit duen te Kavan te Kebpekid-uyun ku he emun ebpekeuma zan en duen te Wahig he Jordan, ne mebpundu sikandan dutun te wahig.”
Ne zutun mid-umew ni Josue is menge etew te, “Hendini kew su edtudtulan ku sikiyu te migkaǥi te Nengazen he Megbevayè niw. 10 Guntaan egketuenan niw he mibpekiduma keniyu is uuyag he Megbevayà, su emun edsurung kew en ne iyan sikandin edsegseg te menge Canaanhen, menge Hitihanen, menge Hivihanen, menge Pirisihanen, menge Girgasihanen, menge Amorihanen, wey menge Jebusihanen. 11 Sigureduwa niw he egkehuna sikan is Kavan te Kebpekid-uyun te Nengazen he iyan ebayàbayà te tivuuk he kelibutan dutun te kedlayun niw te Wahig he Jordan. 12 Guntaan pilì kew te 12 he menge etew, sevaha ziyà te kada tribu te Israel. 13 Ne emun ebpekeǥiek en te wahig is menge memumuhat he ebinting duen te Kavan te Kebpekid-uyun te Nengazen he iyan teǥiǥaked te tivuuk he kelibutan, ne ed-engked he edtudà is Wahig he Jordan. Is wahig he edtudà ne ebpundu ziyà te sevaha he lugar.”
14-15 Timpu haazà te tiraǥun ne midalem haazà is wahig. Ne mid-awà is menge etew zuen te kampu zan su edlayun dan en duen te wahig. Ne iyan midhuna sikan is menge memumuhat he ebinting duen te Kavan te Kebpekid-uyun. Ne kebpekeǥiek duen te menge memumuhat duen te wahig, 16 ne mid-engked he edtudà haazà is wahig. Mibpundu is wahig diyà te sevaha he lugar he egngezanan te Adam, inged heini he uvey te Zaretan. Wazè en wahig he edtudà pehendiyà te Zaǥat te Araba, umbe nekelayun haazà is menge etew ziyà te lugar he uvey te Jerico. 17 Midhitindeg diyà te teliwazà dutun te nemezahan he wahig sikan is menge memumuhat he mibinting duen te Kavan te Kebpekid-uyun te Nengazen taman te nekelayun is langun he menge zuma zan.