10
Mia' Ke Ikonekasa' Yapurî To'ya Namai
Pauloya To' Panama
Uyonpayamî', awenpenatakon yu'se wanî sîrîrî penaronkon utamokon rî'san manni'kan Judeuyamî', Moisés nurî'tî pîkîrî itî'san yarakkîrî e'kupî'pî pî'. Inkamoro yarî'pî Paapaya tamî'nawîrî katupuru wenairî moropai inkamoro rukku'nîpî'pî Paapaya tamî'nawîrî kure'nan pîrana, suuyu itese' arakkita pî', tîmeruntîri ke. Mîrîrî warantî tamî'nawîronkon inkamoro esenpatakona'pî Moisés wenairî to' wîtîto'pe, Cristo wenairî wîtînto'pe esenpatakonan warantî. Maasa pra katupuru, Paapa winîpainon wenairî to' wîtî ye'nen, moropai pîrana arakkita pî' to' wîtî ye'nen, Moisés wenairî to' wîtî'pî ipemonkono pe. Moropai inkamoroya tamî'nawîrî si'ma Paapa nîtîrî'pî yekkari wanî enapî'pî keren po. Moropai inkamoroya tamî'nawîrî si'ma tîwukukon pe Paapa nîtîrî'pî enîrî'pî tî' yai. Manni' tî' wanî'pî Cristo warantî, maasa pra mîîkîrîya inkamoro ko'mannîpî'pî. ˻Mîrîrî warantî tamî'nawîronkon ko'mannîpî'pî Paapaya.˼ Teuren mîîwîni tîîse tu'kankon wanî'pî Paapa maimu yawîrî pra. Mîrîrî wenai, Paapaya to' tî'ka pinunpa'pî keren poro.
Tarîpai seeni' tamî'nawîron e'kupî'pî pî' esenumenkan e'pai man, penaronkon pemonkonyamî' wanî'pî warantî uurî'nîkon wanî namai, imakui'pî yu'se e'nî namai. Mîrîrî ye'nen mia' ke ikonekasa' kîsapurîtî, penaronkonya yapurî'pî warantî pra. Maasa pra awe'menukasa' man Paapa kaaretarî po. Taawon see warantî:
—‍Inkamoro Paapa pemonkonoyamî' ereutasa' entamo'kanto' pî',
moropai tekkarikon yonpa'pî to'ya.
Moropai tîwukukon enîrî'pî to'ya.
Moropai mîrîrî tîpo, inkamoro mananu'pî taatausinpai.
Mîrîrî kupî'pî to'ya mia' ke ikonekasa' yapurîkonpa Êx 32.6
—‍taasai'ya man. Mîrîrî warantî nîrî se' tapairî wîri'sanyamî' yarakkîrî e'nî e'pai pra man, pena ikupî'pî to'ya warantî. Pena mîrîrî ku'sa' to'ya wenai, tu'ke 23.000 kaisarî pemonkonyamî' wî'pî Paapaya tiwin wei tîîse. Mîrîrî warantî penaronkonya Paapa yonpa'pî warantî, Cristo yonpapai pra man. Maasa pra pena mîrîrî warantî Paapa yonpasa' to'ya wenai, îkîiyamî' tîrî'pî Paapaya to' ye'kapî'to'pe to'ya, moropai to' e'tî'ka'pî. 10 Mîrîrî ye'nen amîrî'nîkonya ayesanonkon, Cristo nîtîrî'pî yasi'sirunpa e'pai pra man, penaronkonya tesanonkon Paapa nîtîrî'pî yasi'sirunpa'pî warantî. Moropai mîrîrî wenai Paapaya inserî yarima'pî to' tî'kai.
11 Tamî'nawîrî sîrîrî e'kupî'pî utamokon penaronkon yarakkîrî. Mîrîrî wanî uurî'nîkon nepu'tî ton pe sîrîrîpe, î' kai'ma Paapaya ikupî tîmaimu yawîrî pra tîîko'mansenon yarakkîrî. Moropai mîrîrî menuka'pî penaronkonya, sîrîrîpe uurî'nîkon pî' ekareme'nen pe, sîrîrî pankon tîîko'mansenon. Maasa pra uurî'nîkon ko'manto' man pata ataretî'ka kupî tanne. 12 Mîrîrî ye'nen anî' esenumenka ya yairî tîwanî kai'ma, meruntî ke tîwanî pî', aka, mîîkîrî ye'ka esenumî, Paapa piapai aatarima. Mîrîrî namai, tîwarî mîîkîrî ko'mamî e'pai awanî, imakui'pî kupî tîuya namai. 13 Imakui'pî anku'pai tamî'nawîronkon pemonkonyamî' e'to', mîrîrî rî erepamî sîrîrî apona'nîkon. Tîîse ayentainokon awanî tîrî Paapaya pepîn. Maasa pra taasa' tîuya yawîrî ikupîiya. Imakui'pî yapîtanîpîkonpa meruntî tîrîiya aapia'nîkon, imakui'pî kupîya'nîkon namai.
14 Mîrîrî ye'nen uyonpayamî' uwakîrikon pu'kuru mia' ke ikonekasa' kîsapurîtî. 15 Sîrîrî eseurîmato', epu'nenan pî' eseurîma sîrîrî, amîrî'nîkon pî'. Mîrîrî ye'nen eseurîmato' pî' esenumenkatî, yairî, yairî pra ikupîya'nîkon pî'. 16 Cristo sa'manta'pî pî' enpenatatî. Uurî'nîkon ton pe tîmînî kansai'ya pî' enpenatan, mîrîrî uwukukon enîrî yai. Moropai trigo puusa' yaku'nîkon yai, uurî'nîkon yarakkîrî Cristo ko'mamî, maasa pra uurî'nîkon ton pe tîîsa'mantasa' wenai. Ipemonkono pe e'nî eesepu'tî, mîrîrî wenai. 17 Teuren arinîke e'nî tanne, mîrîrî tiwinan trigo puusa' pîrikkapî'sa' yaku uurî'nîkonya, tiwin pî' si'ma. Moropai mîrîrî ya'sa' wenai, tiwin e'nî ipemonkono pe esepu'tî.
18 Maasa enpenatatî Judeuyamî' pî' manni'kan Paapa yapurîkonpa to' nîpo'tî yonpa yaanenan pî'. Mîrîrî yanî to'ya wenai, inkamoro pia Paapa ko'mamî tîpemonkono pe to' kupî tîuya ye'nen. 19 Î' ankapai wanî epu'tî pî' naatî mîrîrî yekare pî'? Mîrîrî mia' ke ikonekasa' pia to' narî'pî entamo'kanto' wanî tiaron pe? Kaane, entamo'kanto' rî wanî. Mîrîrî mia' ke ikonekasa' wanî to' yepotorî pe pu'kuru? 20 Kaane, mîrîrî pî' eseurîma pepîn sîrîrî. Tîîse tauya manni'kan pî' mia' ke ikonekasa' yapurînenanya tînpo'tîkon yarî kinî imakui'san o'ma'kon pia, makui poitîrîtonon pia, Paapa pu'kuru pia pra. Inkamoro wanî esenku'tîsa'kon pe. Mîrîrî ye'nen mîrîrî ye'ka ku'nenan kore'ta awanîkon yu'se pra wai. Inkamoro ye'kakon, makui poitîrîtonon yarakkîrî aako'mamîkon yu'se pra wai. 21 Mîrîrî warantî si'ma Cristo sa'manta'pî pî' enpenatan pe tenî'sen enîrî ye'ka pe, makui poitîrîtonon pia to' narî'pî pî' entamo'kan eserîke pra man. Mîrîrî wenai asakî'ne yapurî e'pai pra man. 22 Mîrîrî kupî'nîkon ya, Uyepotorîkon ekore'ma yu'se e'nî mîrîrî? Mîrîrî kupî'nîkon wenai Uyepotorîkon yentai meruntî ke e'nî kai'ma e'nî mîrîrî?
23 Tiaronkonya taa: —‍“Mîrîrî kî'ku'tî”, taa Paapaya pra awanî ya, î' itu'se e'nîto' kupî uurî'nîkonya î' wani' pra —‍taa to'ya. Inna seru' pepîn. Tamî'nawîrî tîku'sen wanî morî pe, î' anku'pai e'nîto' kupî, tîîse mîrîrî tamî'nawîron unkupîkon wanî pepîn morî pe, tiaronkon pîika'tîiya pra awanî ya. 24 Mîrîrî ye'nen anî'ya itu'se tîwe'to' yawîrî ikupî e'pai pra man. Tîîse tiaronkon pîika'tîto'pe ikupî e'pai man.
25 Mîrîrî ye'nen tamî'nawîrî tansen, to' e'repato' yennaya'nîkon ya, yennatî anî' tekaranmapoi pra. Mia' ke ikonekasa' itîîsa' mîrîrî? tîkai pra yennatî. Mîrîrî wanî imakui'pî pe awanî kai'ma teesenumenkai pra yennaya'nîkon. 26 Anî' yekaranmapoya'nîkon pepîn maasa pra Paapa maimuya taasa' man
—‍Sîrîrî pata esa' pe, moropai tamî'nawîrî sîrîrî pata po tîîko'mansen esa' pe Uyepotorîkon wanî Sl 24.1
—‍taasai'ya man.
27 A'kî, pemonkon, innape Jesus ku'nen pepînya ayetakon ya, tewî' ta ipîkîrî attî ya entamo'kai, tamî'nawîrî intîrî aapia yonpakî, î' wani' pra. —‍O'non pata pai seeni' eporî pî' nan? —‍taa e'pai pra man. Yairî, yairî pra yanîya'nîkon epu'tîkonpa, anî' kîsekaranmapotî. 28 Tîîse mîrîrî tanne, tiaronya taa ya apî': —‍Seeni' entamo'kanto' wanî morî pe pra, maasa pra mia' ke ikonekasa' pia yaasa' sîrîrî —‍taiya ya apî', mîrîrî yanîya e'pai pra man. Maasa pra mîrîrî yansa' ya, imakui'pî pe awanî kai'ma tiaron esenumenka. Moropai mîrîrî teesenumenkato' yawîrî pra ikupîiya emapu'tîya namai, mîrîrî kîsanîi. 29 Amîrî pia imakui'pî pe awanî pepîn, tîîse mîîkîrî pia imakui'pî pe awanî. Mîrîrî ye'nen mîîkîrî esenumenka wenai, mîrîrî yanîya pepîn. Maasa pra —‍Î' wani' awanî pepîn mîrîrî yanîuya ya —‍eesenumenka ya, î' wani' kin awanî ye'nen tiaronya unkupî ton ekaremekî e'painon, teesenumenka yawîrî? 30 Morî pe man Paapa, taasau'ya tanne uyekkari pî' tîîse, î' wani' kin awanî ye'nen mîrîrî pî' tiaronkon wo'ma'ta?
31 Mîrîrî pî' tauya sîrîrî. Î' amîrî'nîkon nenapî moropai aninnîrîkon, tamî'nawîrî î' kupîya'nîkon manni', mîrîrî ku'tî Paapa yapurîto'pe tiaronkonya, ankupîkon era'masa' tîuya'nîkon ya. 32 Tiaronkon ma'nîpanen pe pra ako'mantî, innape Jesus ku'to'pe to'ya, manni'kan Judeuyamî'ya iku'to'pe, moropai Judeuyamî' pepînya nîrî, moropai a'tu'mînankon innape Jesus ku'nenan ko'manto'pe inî' panpî' Paapa maimu yawîrî. 33 Mîrîrî ku'tî, uurîya ikupî manni' warantî. Tîwakîrikon pe uku'to'pe tamî'nawîronkonya tamî'nawîrî î' kupîuya. Mîrîrî kupîuya upî'rî esenumenka wenai pra, tîîse tamî'nawîronkon e'pîika'tî yu'se wanî ye'nen.