2
Cristo Epu'to' Ke Itekare Ekaremekî Pauloya
Uyonpayamî', akore'ta'nîkon wanî yai, tiaronkon yentai epu'nen pe wanî pî' eseurîmasa' pra wai. Moropai tu'ke mai pî' eseurîmasa' pra wai. Tîîse yairon Paapa nekaremekî'pî pî' eseurîma'pî apî'nîkon. Maasa pra akore'ta'nîkon wanî yai, tamî'nawîron esenumenkato' kupî'pîuya uuwanmîra. Tîîse uurî'nîkon ton pe pîika'tîto'pe Cristoya pakî'nan po tîîsa'manta'pî pî' neken eseurîmato'pe kai'ma esenumenka'pî. Amîrî'nîkon kore'ta uutîsa' yai, a'tu'mîra wanî'pî. Eranne' pe wanî'pî amîrî'nîkon pî', mararî pra e'kîkî'ma'pî. Mîrîrî itekare ayenupa'pîuya'nîkon. Mîrîrî e'sa' pra man morî pe umaimu wanî wenai pra, moropai epu'nen pe wanî wenai pra. Tîîse akore'takon meruntîkon Morî Yekaton Wannî nîkupî'pî era'ma'pîya'nîkon, anî' nîkupî eserîkan pepîn. Mîrîrî wenai epu'tî'pîya'nîkon, yairî unekaremekî'pî wanî. Mîrîrî ye'nen innape iku'to'ya'nîkon wanî pepîn, epu'nen pe pemonkon e'to' wenai pra, tîîse Paapa meruntîri wenai innape iku'sa'ya'nîkon.
Paapa Wanî Epu'nen Pe
Ekaremekî Cristo Naipontî'sanya
Tîîse Paapa maimu yawîronkon kore'ta wanî yai, epu'nen pe Paapa nekaremekî'pî wanî pî' ekaremekî annaya. Tîîse eseurîmato' wanî pepîn sîrîrî non ponkon nepu'tî pî' pra moropai manni'kan pemonkonyamî' esanon pe tîwe'sanon nepu'tî pî' pra, manni'kan ipatîkarî pemonkonyamî' esa' pe tîîko'mansenon pepîn. Tîîse mîrîrî unekaremekî wanî Paapa winîpainon pe, pemonkonyamî'ya epu'tî pepîn, Paapa nenomî'pî pe awanî. Mîrîrî Cristo sa'manta'pî wenai pemonkonyamî' pîika'tî tîuya pî' Paapa esenumenka'pî pena, tîwarantî morî pe uurî'nîkon e'to'pe. Pena eesenumenka'pî maasa sîrîrî pata koneka tîuya rawîrî. Pemonkonyamî' esanon pe tîwe'sanon, sîrîrî non ponkonya mîrîrî epu'tî pra awanî'pî. Sîrîrî epu'sa' tîuya'nîkon ya, mîîkîrî ipîkku, pata esa' pe tîwe'sen, tepotorîkon winîpainon pokapîtî'pî to'ya pepîn e'painon pakî'nan pona. Mîrîrî warantî Paapa maimu e'menukasa'ya taasa':
Paapaya î' koneka'pî manni'kan tapurînenan ton pe,
anî'ya era'masa' pra man sîrîrî tîpose.
Moropai etasai'ya pra man.
Mîrîrî pî' eesenumenkasa' pra man tiwin kin Is 64.4
taasai'ya man. 10 Tîîse Paapaya uurî'nîkonya epu'tî emapu'tî'pî, Morî Yekaton Wannî winîpai. Mîîkîrî Morî Yekaton Wannîya tamî'nawîrî Paapa esenumenkato' epu'tî. Mîrîrî uurî'nîkon nepu'tî pepîn epu'tîiya tamî'nawîrî. 11 Anî'ya pemonkon esenumenkato' epu'tî pepîn, tîîse tîîwarîrî eesepu'tî. Mîrîrî warantî Paapa esenumenkato' epu'tî anî'ya eserîke pra awanî. Tîîse Morî Yekaton Wannîya neken tamî'nawîrî epu'tî. 12 Uurî'nîkon esenumenka pepîn tarî non po tîîko'mansenon Paapa epu'nenan pepîn esenumenka warantî. Maasa pra inkamoro winîpai uurî'nîkon esenumenkato' wanî pepîn. Tîîse Morî Yekaton Wannî Paapa winîpainonya uurî'nîkon esenumenka emapu'tî tamî'nawîron Paapa nîtîrî'pî pî' uupia'nîkon, itu'se tîwanî ye'nen.
13 Mîrîrî ye'nen mîî pe anna eseurîma pepîn, anî'ya anna yenupa'pî yawîrî. Tîîse yairon pî' anna eseurîma Morî Yekaton Wannîya anna yenupa'pî yawîrî. Mîrîrî yawîrî Paapa esenumenkato' ekaremekî annaya, anna yenupa'pî Morî Yekaton Wannîya yawîrî. 14 Tîîse manni' pemonkon, Morî Yekaton Wannî yapisîtîpon pepîn, mîîkîrî wanî iipiapainon anetapai pra. Î' kai'ma see Morî Yekaton Wannîya yenupato' epu'tîiya eserîke pra awanî. Maasa pra Morî Yekaton Wannî wenai neken pemonkonya epu'tî mîrîrî. 15 Tîîse manni' pemonkon, manni' Morî Yekaton Wannî yarakkîrî tîwe'sen, mîîkîrî atako'menka tamî'nawîron tîwe'ku'sen pî', maasa pra Morî Yekaton Wannîya epu'tîiya emapu'tîsa'. Tîîse mîîkîrî Morî Yekaton Wannî yarakkîrî tîwe'sen pî' anî' atako'menka eserîke pra awanî. 16 Mîrîrî warantî Paapa maimu e'menukasa'ya taasa' man. See warantî taiya:
Anî'ya Uyepotorîkon esenumenkato' epu'tî pepîn.
Anî'ya Uyepotorîkon panama pepîn Is 40.13
taasai'ya man. Tîîse uurî'nîkon esenumenka Cristo esenumenkato' warantî.