3
Pedroya Tînyo Kenankon Panama
Mîrîrî warantî nîrî amîrî'nîkon wîri'sanyamî' tînyo kenankon panamauya. Anyokon maimu yawîrî e'tî. Yai pra Paapa epu'nen pe pra anyokon wanî, tîîse ayeserukon wenai eesenumenka ya, Paapa maimu epu'tîiya, mîîkîrîya innape ikupî. Tîîse morî pe ayeserukon neken era'ma tîuya wenai, yarakkîrî Paapa maimu pî' eeseurîma yu'se awanî pepîn. Maasa pra inkamoroya ayeserukon era'ma morî pe, î' rî imakui'pî kupîya'nîkon pra awanîkon. Moropai innape Paapa namaya'nîkon era'ma to'ya. Mîrîrî ye'nen morî pe, ema'non pe awanîkon tuwai pra e'tî. Moropai apu'paikon tîkinai, moropai ouro ke, epe'ke taatari'ku'tîi, aponkon morî pu'kuru teka'mai teekonekai pra e'tî. Tîîse morî pe awe'to'kon nîsi ayewankon ya'. Maasa pra mîrîrî î' pensa aataretî'katon pepîn. Mîrîrî ye'nen eranmîra moropai tîîwanmîra awanîkon yuwatî. Mîrîrî warantî ayeserukon wanî wenai kure'ne tîwakîri pe Paapaya akupîkon. Maasa pra pena penaronkon wîri'sanyamî' Paapa yapurînenan nurî'tî ekonekapîtî'pî eranmîra tîwanîkonpa moropai tîîwanmîra tîwanîkonpa. Mîrîrî ye'nen inkamoro e'pîtî'pî tînyokon maimu yawîrî, pena Sara nurî'tî e'pîtî'pî mîrîrî warantî. Tînyo Abraão nurî'tî maimu yawîrî awanî'pî. Mîrîrî ye'nen esa'pîtî'pîiya tepotorî pe, inama tîuya ye'nen. Mîrîrî warantî ikupîya'nîkon ya anyokon yarakkîrî, moriya mîîkîrî Sara payanî'san pe awanîkon. Iwarantî awanîkon morî ayeserukon wanî ya, moropai innape ikupîya'nîkon wenai, teesewankono'mai pra aako'mamîkon.
Tîno'pî Kenankon Panamaiya
Tarîpai amîrî'nîkon warayo'kon tîno'pî kenankon panamauya sîrîrî, ano'pîkon yarakkîrî aako'manto'kon pî'. Epu'tîya'nîkon e'pai man inkamoro wanî a'tu'mîra panpî', amîrî'nîkon warantî pra. Mîrîrî ye'nen morî pe ano'pîkon ko'mannîpîya'nîkon e'pai man. Maasa pra tarakkîrî ipatîkarî aako'manto'kon tîrî Paapaya sa'nîrî, amîrî pia, ano'pî pia, itu'se tîwanî ye'nen. Mîrîrî ye'nen ano'pîkon yapurî ye'ka pe, morî pe mîîkîrî ko'mannî'tî, î' pensa eepîremakon yai awe'manenpakon namai.
Morî Kupî Wenai Umoronkon Epu'tî
Sîrîrî eseurîmato' yaretî'kauya sîrîrî. Tauya apî'nîkon tamî'nawîrî si'ma eesenumenkato'kon e'pai awanî tiwin. Moropai ayonpakon wanî ya, tîmoron epu'nen mîîkîrî kaisarî amoronkon epu'tîya'nîkon e'pai awanî. Moropai ayonpakon yarakkîrî tîwe'sa'namai e'tî. Moropai a'noko'pîkon pe esera'matî. Moropai tiaronkon yentai tîwe'ku'se pra e'tî. Mîrîrî ye'nen anî'ya imakui'pî kupî ya awinîkîi'nîkon, mîîkîrî winîkîi imakui'pî tîku'se pra e'tî. Apî'nîkon teeseurîmasen wanî ya, iwinîkîi imakui'pî teeseurîmai pra e'tî. Tîîse imakui'pî pe awinîkîi'nîkon eseurîma'pî maimu miakanmatî morî ke. Maasa pra Paapaya ayanno'pîkon arepakonpa morî ke. 10 Innape awanî epu'tî'nîkon, maasa pra mîrîrî warantî Paapa maimu e'menukasa'ya taasa' ye'nen. See warantî taasai'ya:
Anî' wanî ya, morî pe tîîko'manto' yu'se taatausinpai,
mîîkîrîya morî pe teeseurîma yuwa e'pai awanî,
imakui'pî pe eeseurîma namai.
Moropai mîîkîrî eseurîma e'pai pra awanî
seru'ye' pe, tiaronkon yenku'tî pî'.
11 Mîrîrî ye'ka imakui'pî winîpai
eepe e'pai awanî.
Tîîse morî î' yu'se Paapa wanî neken
kupîiya e'pai awanî.
Tîîwanmîra aako'mamî
yuwaiya e'pai awanî.
Moropai teesiyu'pî'se pra aako'mamî
yuwaiya e'pai awanî.
12 Maasa pra inkamoro ye'ka yaironkon
koneka pî' Uyepotorîkon ko'mamî
tîwîrî wei kaisarî,
moropai tîwîrî to' epîremato'
eta pî' aako'mamî.
Tîîse Uyepotorîkon ekore'masa' ko'mamî
imakui'pî ku'nenan winîkîi, Sl 34.12-16
taasa' Paapa maimu e'menukasa'ya man.
13 Morî anku'pai awanîkon wenai, awinîkîi'nîkon anî'ya imakui'pî kupî e'painon? Anî'ya ikupî pepîn tiwin kin. 14 Mîîwîni pra awanî ya, kure'ne taatausinpai e'pai awanîkon morî ayeserukon wenai awe'taruma'tîkon tanne. Maasa pra Paapaya arepakon morî ke.
Mîrîrî ye'nen atausinpatî,
ataruma'tînenkon pî' eranne' pe pra e'tî,
teesi'nî'se pra e'tî. Is 8.12
15 Tîîse Cristo nama pî' ako'mantî ayewankon ya', moropai itenya' eeturumakatî tîwîrî ayepotorîkon pe awe'to'pe. Moropai tîwîrî tepu'se ako'mantî, î' kai'ma Paapa winîpai morî yapisî pî' nîmîkîya'nîkon anepu'pai pemonkon e'to' ekaremekîkonpa. 16 Mîrîrî ye'nen sîrîrî ku'tî morî pe, tiaronkon yentai awe'kupîkon ye'ka pe pra. Morî pe eeseurîmakon eesewankono'mato'kon epu'tîyakon namai ayewankon ya'. Mîrîrî warantî apî'nîkon teeseurîmasen wanî ya, mîîkîrî eppepî, maasa pra ayeserukon era'ma tîuya'nîkon wenai, morî pe ayeserukon wanî Cristo pemonkono pe awanîkon ye'nen. 17 Mîrîrî morî kupîya'nîkon wenai awe'taruma'tîkon ya, morî pe panpî' awanî. Imakui'pî ku'sa'ya'nîkon wenai awe'taruma'tîto'kon yentai awanî, awe'taruma'tîkon yu'se Paapa wanî ya. 18 Maasa pra mîrîrî warantî Cristo e'taruma'tî'pî tîîsa'manta yai amîrî'nîkon ton pe. Aasa'manta'pî tiwin ite'ka tamî'nawîronkon ton pe imakui'pî to' nîkupî'pî wenai. Maasa era'matî. Mîîkîrî morî teken ku'nen sa'manta'pî uurî'nîkon, yairî pra tîwe'sanon, imakui'pî ku'nenan ton pe. Aasa'manta'pî uurî'nîkon yarîpa kai'ma Paapa pia. Mîîkîrî wî'pî to'ya tarî, pemonkon pe awanî tanne, tîîse aasa'mantasa' tîpo Paapaya amenan pe itekaton ko'manto'pe ikupî'pî. 19 Moropai mîîkîrî wîtî'pî itekare ekareme'se itekatono'pî pe si'ma. Manni'kan pemonkonyamî' e'tî'ka'san yekatono'pî pî' ekaremekî'pîiya. 20 Manni'kan inkamoro e'tî'ka'san yekatono'san pena innape Paapa maimu yawîrî esi'san pepîn teuren, Paapaya to' nîmîkî'pî innape tîkupî to'ya pena tîkanau ton koneka pî', Noé nurî'tî ko'mamî yai. Tîîse innape ikupî to'ya pîn. Tu'kankon pepîn pemonkonyamî'ya eseurîwî'ne mia' pona tîîmo'tai'nîkonya neken innape ikupî'pî. Moropai inkamoro e'pîika'tî'pî kure'nan tuna winîpai. 21 Mîrîrî tuna wanî esenpatakonanto' pî' teeseurîmasen pe. Sîrîrî esenpatakonato' wanî pepîn nura upi'pîkon pî' tîwe'sen ronato'pe, tîîse imakui'pî uyeserurî'pîkon rumakato'pe awanî. Tîîwanmîra imakui'pî unkupî'pîkon ku'sa' Paapaya epu'tî'nîkon, Jesus Cristo pîmî'sa'ka'pîiya wenai. 22 Mîîkîrî yanu'nîpî'pî Paapaya ka' pona. Moropai eereutasa' wanî Paapa meruntîri winî. Mîîkîrî wanî tamî'nawîronkon inserîyamî' esa' pe ipîkku pe tîwe'sanon moropai meruntî ke tîwe'sanon esa' pe aako'mamî ka' po.