6
Aro ler lemioong i motu mo te mit engeng.
1-2 Maken aro te mothonglelu pamirealing semelnga nge a Krais, ako toko lemioonga ponganga i pavurvur nge elnga, ranga ve ini ako, toko aro i lel ikime nge vothung kerenga areko God aro i paomelal i nge, na toko e aro ilemio nge a God, na toko aro i el pamirealing nge paninuong kene i vava, na Judare ole nunuong pelekngare i vava, na riong nge toko meni ronganga, na riong nge toko rinrinongare ole los wereraing, na riong nge toko kerengare ole mitong nge riong na ole paomelaling ako aro ile vusonga avele. Pamirealing elonga areken ini pamirealing semelnga nge a Krais, naro te mothonglelu i a toko lemioonga pongangare nge. Aveto it, aro te el pamirealing motunga ako i pavurvur nge tokokoe areko ole lemioong i motu. Aro vene mo, te velpol ranga ve ini toko ako i mostun inga vel a wovek pamitanga, aveto i ari vel nge avele. Na aro ve God isa wom i a it nge ve aro te oma venen aken, aro te oma i.
4-6 Na toko na seng pelie nomenga olemi mire senu tel nge a Krais ile omaing a or nge, na o el tel opoaling a i nge ako i esu a Pen a Urvet me, na o elo tel Oni Riringa a ole mimiong, na o tongporum tel a God ile riong ma olemi mire ako i sivenga, na o rov tel a God ile engenging a or nge, ranga ve ako aro i velpol panen, aveto o lel werer selele ol okime nge a God. Na areko o venen aken i pavurvur ako aro pamirealing semelnga aken nge a Krais, aro i wol werer or mo o lel werer okime nge ole vothung kerenga, kene avele, eneke i ranga ve ako aro o pamon werera mun a God Itun a won ngoronga nge, mako tokokoere aro o ri sililal werer mun nge i. Na i venen aken, mako aro te mothonglelu pamirealing semelnga pamirealnga, naro te eso ol nge pamirealing motunga pamirealnga.
Eneke tokokoere o ranga ve ini ulue, pelie i sivenga na pelie i kerenga. Na ulue ako vit i molu mola nge, ma ilemi pis, aro i pavelpol aning sivenga ako aro i opoal toko ako i les pen nge wop aken. Aken i pathengal it ako ve, God i oma senu nge ulue aken. Aveto ulue ako i pavelpol tuokre na kikire i opoal toko e avele, ini ulue kerenga na i toth ako aro God i paomelal i, na panen aro i ongtun selele i.
Na areko ok sagu thomu, tho pator lomu venen aken, aveto lemik mire ako ve, thomu o lel kimomu nge a God venen aken avele, eneke tho thepol lomu omaing sivenga ako o opoal tokokoere nge. Ini omaing ako areko God i pamimi or kene o oma i. 10 God kene i vengveng, naro ilemi simikal lomu vothung sivenga ako thomu o oma i, kene avele. Ranga ve ako omu sagu a God, mako o pesrou avele nge ile tokokoere oopoalnga. 11 Na tho sis ve aro thomu omole omole aro o betet inga nge lomu omaing, na lomu lemioong venen aken, i pavurvur nge lomu rinong, aken aro lomumu mire senu ako aro o el ur sivesivengare ako o men sial nge. 12 Na nik plong ve aro thekumu namal nge ur aken omanga, aveto aro thomu o velpol ranga ve ini areko ole lemioong na ole punapoing i oma or mo o el ol ur sivesivengare ako God i kin ile riong nge nomenga.
Te pavurvur aro lemiro nge ur ako God i kin ile riong nge nomenga.
13 Na nomenga nge ako God i kin ile riong tomo nge a Abraham, i panunganga ile riong aken nge isivenga iion apetnga, eneke e avele iion i aolonga ol nge i ako aro i panunganga ile riong nge. 14 Na i ria Abraham vene:
“I nunganga, sivengek aro tho oma senu nge wong,
naro tho pavelpol titovumre
mo o pom rintet.” Stat 22:17
15 Na Abraham i punapo inga, makola i velpol a i nge ranga ve ako God i kin ile riong nge.
16 Na aro ve toko e i sis ve aro i panunganga ile riong, aro i apet toko e ako i aolonga nge i kene iion mo i panunganga ile riong nge. Na aro ve i oma venen aken, toko aken aro i teltuno i nge ile riong aken. Na aken o pavurvur aro o ri pompom ol nge ile riong aken avele ol. 17 Na nomenga God i oma venen aken nge ako i kin ile riong tomo nge a Abraham ve aro i oma senu nge it ini ititeviere. Na i panunganga ile riong venen aken, eneke i sis ve aro i panine rintet lemir, mo lemir mire senu ako ve, i pavurvur aro i eksing ilemi nge ur ako i kin ile riong nge lale, kene avele. 18 Make God i kin ile riong tomo nge it, na e mun e, i panunganga ile riong aken, na riong or aini aken o pavurvur aro o eksing avele, eneke i pavurvur ako aro God ile apaltet avele. Na i oma venen aken mo ako aro, it areko te korlelo a God isa thewo la, kene aro i paengeng rintet it nge ler men sialing nge ur sivesivengare ako i kin ile riong nge lale. 19-20 Na ler men sialing aken i paengeng ler lemioong ranga ve ini imot krim tuntunnga ako i mathe, kene i krim bibim imot mo aro i monpot avele. Na imot krim tuntunnga aken i esu ruru a rua lemi ranga ve ako Jisas i eso tel a God ile vothinga, ini Pen ako i Riri Rintet ako a God ile lotuonga a vel Pen a Urvet anga lemi, ako a lavlav kime ako i mon rupal pen aken. Na Jisas i mukalpoo it nge pen aken mo i opoal it. Na i velpol ranga ve ini Pris Pomnga ako aro ile vusonga avele, ranga ve ini mun i a Melkisedek.