1 Tsimoot
Pooj jé Tsimoot hã Paw-Ro ma erih do hahỹỹh
1
1-2 Ỹ Paw-Ro, Kristo Jesus mejũũ do seeh, ỹ edëng õm Tsimoot, hëp ỹ n'aa Jesus hã mah'yy ka'eeh do hyb n'aa tah ỹ hado däk doo. Kristo mejũũ do see ỹ wén hado däk, P'op Hagä Doo, ër h'yyb tym dëëb, Kristo Jesus, ta hã ër h'yy kasadä do ỹ ramejũũ do hyb n'aa.
Ỹ karẽn P'op Hagä Do ër Yb, Kristo Jesus ër Wahë N'aa na-ããj hẽ ky en'yym a hã. Ỹ karẽn õm rat'yyd mehĩĩn, baad õm rah'yyb n'yym.
Ma matëg oow ky n'aa hahỹỹh
Masedonija häd näng do häj n'aa hẽnh ỹ bahõm noo gó tak'ëp ỹ betsẽẽ doo da a hã Epeso häd näng do panang bä mabaym hyb n'aa, tii da p'aa hẽnh ỹ betsẽẽ a hã, t'ĩĩ hẽnh mabaym hyb n'aa, mameduuk hyb n'aa ajyy ta see hadoo Jesus ky n'aa ma met'ëëk doo. Maher'ood sa hã raberéd hõm hyb n'aa panyyg heh'äät ub nadoo doo, noo kanesa doo. Maher'ood sa hã na-ããj hẽ, sa wahë makũ sa häd ketsén do nahänh do raberéd hõm hyb n'aa. Ky kedak do du n'aa do tii. Dooh tamasaa bä P'op Hagä Do karẽn do hã. Jããm né hẽ P'op Hagä Do hã ji h'yy kae bä, takarẽn do ji bahapäh. Tii da ỹ karẽn mamejũũ sa hã, sahõnh hẽ Jesus hã h'yy ka'eeh do t'ĩĩ hẽnh habong do rakamahä̃n hyb n'aa sa da hadoo doo. Ỹ karẽn sa da hadoo do rakamahä̃n, baad hado däk do hyb n'aa sa h'yyb tym, t'õp madäk doo me rah'yy ka'eeh do hyb n'aa na-ããj hẽ. Dooh tii da raboo boo bä nanäng ma matëg oow, daap hadoo do rawén her'ood kän. Mosees ky n'aa jaw'yyk do ma mehetëk do rakarẽn rabahado paawä, sa daaj hẽ na-ããj hẽ dooh rah'yyb mepëë bä raher'oot do hã. Baad rabahapäh ji ed'oo raher'oot doo. Ti hado né hẽ paawä, dooh rah'yyb mepëë bä raher'oot do hã.
Baad ub né hẽ Mosees ky n'aa jaw'yyk do ër hapäh, baad ub, P'op Hagä Do karẽn doo da ji mahũũm bä ti ji h'yyb tym gó. Dooh P'op Hagä Do an'oo bä ta ky n'aa jaw'yyk do takarẽn doo da habong do sa hyb n'aa. P'op Hagä Do anoo ta ky n'aa jaw'yyk do hahỹ sa hyb n'aa: Ky n'aa jaw'yyk do ky nadah'eeh do sa hyb n'aa, ta hã h'yy kawereem do sa hyb n'aa, P'op Hagä Do hã h'yy kana'eeh do sa hyb n'aa, nesaa do moo bok do sa hyb n'aa, P'op Hagä Do waneh'ëëh do sa hyb n'aa, P'op Hagä Do raky n'aa rejãã do sa hyb n'aa, sa yb sa ỹỹn ta wób na-ããj hẽ dahej'ëëp do sa hyb n'aa, 10 sa ỹỹm, sa patug nadoo do sii he'ỹỹh do sa hyb n'aa, ajyy ajyy sii he'ỹỹh do sa hyb n'aa, ta wób ramesoo rabesëëm h'ũũm do hyb n'aa sa hyb n'aa, daap men'yyh do sa hyb n'aa, P'op Hagä Do häd gó daap raky kajäk do sa hyb n'aa. P'op Hagä Do banoo ta ky n'aa jaw'yyk doo, baad hadoo do ky n'aa hã baad kanejäk do hyb n'aa na-ããj hẽ. 11 Baad hadoo do ky n'aa ỹ hanäng doo, baad tabadäng P'op Hagä Do ky n'aa hanäm do hã. Ti né hẽ ta T'aah ky n'aa hanäm do P'op Hagä Do anoo hã ỹỹ, ỹ metëëk hyb n'aa ta wób sa hã. P'op Hagä Doo, baad had'op doo, ër weh'ëëh do ky n'aa né tii.
Paw-Ro P'op Hagä Do t'yyd mehĩĩn do ky n'aa hahỹỹh
12 Ỹ tsebé Kristo Jesus ër wahë n'aa wë, ỹ tah'yyb hejoonh doo. Ta hã pé baad had'yyt hẽ ỹ moo wät ỹ tamejũũ doo, ti hyb n'aa hã ỹ tah'yyb däng ta ky n'aa ỹ baher'ood hõm hyb n'aa. 13 P'ooj ub ta hã ỹ ky n'aa rejã né paawä, ta karapee ỹ no n'aa maso né paawä, ỹ rejã né paawä sa hã, Jesus Kristo ỹ tat'yyd mehĩĩn, dooh ta hã ỹ h'yy kae nä bä do hyb n'aa, dooh ỹ h'yy ganyy nä bä P'op Hagä Do t'aah tado bä do hyb n'aa. 14 Tak'ëp né hẽ ër Wahë N'aa ky enyym hã ỹỹ, nes'aa né paawä ỹỹ. Hã ỹ tabanoo baad ỹ h'yy ka'eeh hyb n'aa ta hã. Hã ỹ tabanoo na-ããj hẽ, baad ta wób ỹ kamahä̃n hyb n'aa. Séd hã ji h'yy kata däg bä Kristo Jesus hã, tii d' né hẽ tabanoo ji hã.
15 Te hub né hẽ hahỹỹh, taw'ããts hẽ ji ky daheeh: Kristo Jesus ewäd hyng ër mahang, nesaa do moo bok do tabed'ëëp hyb n'aa nesaa do mahä̃nh. Ta ti nesaa do moo heb'ook do sa bahä̃nh baad nadoo do paa ỹỹh. 16 Ti hadoo né hẽ, ỹ tat'yyd mehĩĩn, ỹ sa bahä̃nh nesaa do moo wät do paah. Ỹ tawén t'yyd mehĩĩn, ta wób rahegãã bä, rahapäh hyb n'aa dooh Jesus Kristo ty n'aa gesyyg bä ji. Baad ub Kristo. Hã ỹ tabad'oo do hã rabahapäh hỹỹ kä, dooh h'yy kejỹỹk pé ta hã. Ỹ tat'yyd mehĩĩn bä, ta wób ta hã h'yy ka'eeh do na-ããj da tat'yyd mehĩĩn, edëb had'yyt do ta pa ragadoo hyb n'aa.
17 P'op Hagä Do né hẽ sahõnh hẽ bag'ããs doo. Ti né hẽ hawäd had'yyt doo, nadajëp doo, ji nahapäh doo. Sét ub né tii. Dooh ta see péh. Taw'ããts hẽ ji wehëë had'yyt hẽ. Taw'ããts hẽ ta hã ji j'aa etsëë had'yyt hẽ. Ỹỹ. Tii d' né hẽ. Taw'ããts hẽ.
18-19 Tsimoot, tah ỹ hadoo doo, õm ỹ mejũũ hahỹỹh, baad mamoo wäd, baad mama met'ëëg, baad awäd, baad mameduug ta s'ee hẽnh ma metëëk do na-ããj hẽ. Taw'ããts hẽ Jesus hã mah'yy kae had'yyt hẽ. Baad awäd, a h'yyb tym õm taky n'aa natapaa hyb n'aa. Õm ỹ mejũũ do baad tanu kejäk P'op Hagä Do kyyh hã p'ooj ub a hã ta rod n'aa raher'oot doo. Ta wób dooh raky dahé bä sa h'yyb tym sa hã metëëk doo. Ti hyb n'aa gawatsig jëng Jesus hã rah'yy ka'eeh do paah. 20 Ti hedoo do mahang ti abong ajyy Imenéw Aresãn häd enäh doo. Ỹ ah'eed h'ũũm, Jesus hã h'yy ka'eeh do mahang ranabok hyb n'aa. Nesaa Do Yb moo gó ỹ bahaëëj däk. Tii d' ỹ wén d'oo sa hã, rabahapäh hyb n'aa, dooh P'op Hagä Do ji ky n'aa rejã bä.