5
Tik te' nõy hã' xupxet
Tikmũ'ũn te 'ãxop 'ãktux kummuk, yã 'ãxop 'ũm yõg tik 'ũm te' nõy hã' xupxet kummuk, yã' xonnix kummuk, ha tikmũ'ũn nõy te Topa hã' puknõg te' mĩy 'ohnãg. Yã tik te yãy tak xetut mũg, nũy nũ mũtik 'ãnõm, tu hãpkummuk mĩy pax. Tep te xĩy 'ãxop te yãy mũn max pe'ãpanõm? Yã 'ãkummuk! 'Ãpu yãyhãhup, nũy tik kummuk xupmã. 'Ũyãk xihip nõmhã 'ãxop mũtik! 'Ãte tik yõg hãpxopmã'ax kummuk kopit, 'ĩhã hãptox tuk xip, ha yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix te 'ã' hõm yãy 'ãxet'ax, 'ãte tik hãpxopmã'ax kummuk kopit. 'Ũyãk xihip 'ãxop mũtik, 'ĩhã 'ãxop te yãy kotĩnnãhã', ha yũmũg xuxyã te 'ãka'ogãp-tup, xa tik kummuk hõm Hãmgãyãgnãg pu'. Pũyã tu xok, pãyã Topa te' kuxa kummuk xit, pu' koxuk tu xip ka'ok, 'ĩhã yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix nũn putpu'.
'Ãxop yãy mũn max pe'ãpaxex. 'Ap max'ah. Xate hãm hittap yõg hãm'ãktux yũmmũg, yĩy: “Pãm yõg tokatogã'ax kutĩgnãg te pãm xexkanãhã',” kaxĩy. Yã tokatogã'ax te hãpkummuk mĩy'ax putuk, yĩy hãpkummuk mĩy kux, nũy tu max, tu pãm putuk'ax, pãm tokatok hok putuk, yã' tũmnãg. Hãpxip kutõgnãg 'ĩhã 'ũgmũ yõg Yoneo xop te 'ãmuk xexka 'ãxet'ax Nõã'yẽn mĩy putup, 'ĩhã kahnẽn putex, pu' xohix' mã'. Ha Kunnix te yũmũ yõg kahnẽn xe'e', tu mĩpkupnix tu' xok tap yũmũg pupi', hu yũmũg hã kahnẽn xe'e'. 'Ãpu yũmũg Kunnix pekpaxeh, nõm te yũmũg pupi' xok pekpaxeh, yã 'ãmuk xexka Nõã'yẽn putuk, yĩy yũmũ'ãte hãpkummuk mĩy kux, ha pãm yõg tokatogã hok putuk. Yã pãm te hãmyok mĩy'ax 'ãktux, xix hãmmaxnã'ax 'ãktux.
'Ãte xa kax'ãmi tap, pu tikmũ'ũn kummuk mũtik 'ãkotĩnnã hok, nõm tikmũ'ũn te' nõy hã' xupxet. 10 'Ãxop te hãm xexka tu' pip, yĩy hãpkummuk mĩy xop te xa yãy kote' pip. Yĩ' xohix tu 'ãxop 'ãxatat hok. Ha nõm kummuk xop te' nõy hã' xupxet, xi' nõy yõg hãpxop putup pax, xix hãpxopmã kummuk xix topa komut pu nũ' xup. 11 Pa tikmũ'ũn te yãy 'ãktux, tu' kuxa yũm ka'ok'ax 'ãktux, tu hãm'ãktux max, pãyã' nõy hã' xupxet kummuk, xi' xupkumĩy, xix topa komut pu nũ'xup, xix kenmuk xo'op tu mõktu paptux, xi' nõy kupex, xix hãpxop hã' xupxet, puxix nõm tu 'ãxatat, nũy nũ mũtik 'ãxit hok.
12-13 'Ãte Topa hã' puknõg xop yõg hãpxopmã'ax kopit hok. Yã Topa mũn te' kopit putup. Pa 'ãxop te yãy yõg hãpxopmã'ax kopit'ax. Yã' max xa' kopit. Topa yõg tappet te: “Tikmũ'ũn kummuk xupmã', puyĩy 'ãxop mũtik tu ti hok,” kaxĩy.