YOT TE' KUXA MÃM KA'OK XOP PU KAX'ÃMI'
1
'Ũgmũn Yot, Yeyox Kunnix pu 'ãte hãpxopmãhã', yã Tiak hãk taknõy, tu xa kax'ãmi', Topa te 'ãxop xãnãhã hah, ha Topa yũmũg Tak te mõ'ãyãy xe'ẽgnãg, xix Yeyox Kunnix te 'ãpẽnãnã' xip, nũy 'ãpẽnã max.
Pũyã Topa 'ãkuxa mãmmã', xix mõ'ãyãy xe'ẽgnãg, xix 'ãkuxa ka', ha mõktu yã 'ãkuxa hittup xexka'.
Yot te mõ'ãmã'ax xop 'ãktux
'Ũkxape xop, 'ãte 'ãp-tup pax, tu xa kax'ãmi', nũy 'ãkuxa ka'ogã', nũy yũmũg xuxyã 'ãktux. Yã yũmũg pupi' xok, nũy yũmũg kuxa kummuk xit, nũy yãnãn tu' kuxa max tat. Yĩy 'ãte nũ mĩy tappet, nũy mõ'ãnĩynãm, xayĩy kuxa mãm hok xop pu hãm'ãktux hã' nõy yãnãn. Yã Topa te yãy yõg tikmũ'ũn pu hãm'ãktux xe'ẽgnãg, tu 'ap xep 'ãktux putup'ah. Yã tik xop kuxa mãm 'ohnãg, tu' xaptop hã' kuxa mãm ka'ok xop kopa' tihi', tu Topa yõg tikmũ'ũn pu' koit, tu hãmyũmmũgãhã', tu mõ'ãmã'ax hã hãmyũmmũgãhã', tu Topa yõg hãm'ãktux xe'e hã' yãnãn hãm'ãktux nõy. Yã yũmũ yõg Topa te yũmũ'ã hãmmaxnãhã', tu yũmũg kuxa kummuk tupmãhã', pãyã tik te koit xop te' nõy xop pu yã mõ'ãmã', nũy yãy putup'ax kummuk mĩy, tu' nõy hã' xupxet pax, tu yũmũg xuxyã puxehnãg putup nõg, nõm te yũmũ'ã hãmyũmmũgã xe'ẽgnãg. Ha Topa yõg tappet te nõm tik te koit xop 'ãktux tap. Yã Topa te' yõg hãpxopmã'ax kummuk 'ãktux, tu' kummugãp-tup 'ũyãnãn tu', nũy tu pago. 'Ãxop te hãmyũmmũg tap, pãyã' xaxok hok: Yã Topa te 'Iyaet yõg tikmũ'ũn mõy hãpxexka 'Eyit kopah, ha hãmyãxatamuk punethok nõg, 'ĩhã' kuxa mãm hok xop kix. Pexkox yõg nũ'pok xop xohix, pãyã' yãg yĩpkox 'ohnãg Topa pu', tu Topa 'ãxet'ax xe'ẽgnãg pa', nũy Topa yãnãn tu' xat, yãy xexka pe'paxex, tu' hitop hã yãy xexka pe'paxex, tu' xat kummuk nãm, tu yãy xip'ax nĩm. Yĩy Topa gãy kãmãnat kummuk xop tu', tu pexkox yõg kãmãnat kummuk hã' gãy, tu pipkup mãkxap'ax hã' hĩy ka'ok, ha nõm koa hok, ha kaxĩy Topa te' kummuk xop mõgãhã', tu' tat, ha hãpkoxtap tu' mãm, tu' hip, pu Topa' yãnãn tu' xũygã xexka', ha' xũy kuxyã 'ohnãg. Tikmũ'ũn te xa kõmẽn Xonõm 'ãktux, xix kõmẽn Gõmõg 'ãktux, xix kõmẽnnãg te hãmhumnãg tu' pip 'ãktux. 'Ũxohix kõmẽn hittap. Ha' yõg tikmũ'un xop te hãpxopmã kummuk pax kamah, nũ'pok xop putuk, tu' nõy mũtik nõm kummuk pax, xi' nõy hã' xupxet. Yã kuxap te mõ'hap mõ'kuma' mõg, tu' xũygãhã'. 'Ũxaxok hok, xa 'ãxop kaxĩy 'ãxũy hok.
Yã nõm te koit xop yãy yõnkup hã hãpxopmãhã', nũy yãy yĩn kummugã', 'a Topa yõg hãm'ãktux 'ũm 'ãpak'ah, 'ũyĩpkox 'ohnãg tu', tu pexkox yõg nu'pok xop max mãnõg kummuk. Yã nũ'pok xop yõg xat'ax yã Mĩget, tu 'ap nõy xop mãnõg'ah. 'Ãmhok. Hõmã Mĩget te Hãmgãyãgnãg pu hãm'ãktux, tu Mõyyex yõg xokxax 'ãktux, ha' nõy yãnãn, 'ĩhã Mĩget mãnõg 'ohnãg, tute: “Pũyã Topa 'ãmãnõg!” kaxĩy. 10 Pa tik te' koit xop te mãnõg, pa hãmyũmmũg 'ohnãg. Tu hãm yõg hãpxopmã'ax puxet yũmmũg, xokxop putuk, ha' nõg. 11 Pũyã tu kuxãnõg, nõm tik te koit xop! Tute tik hittap Kãyĩy yõg putat kummuk hã' mõg, nũy yõg hãpxopmã'ax kummuk tat, tu tayũmak putup xũy, tik hittap Mana'ãm putup, yĩy hãpxopmã kummuk kamah. Hõmã Kone gãy Topa tu', ha Topa tep-tex, hãpkummuk mĩy hah, ha tikmũ'ũn te hãpkummuk mĩy kamah, Kone putuk, ha Topa te' kix kamah. 12 Ha tikmũ'ũn te' koit xop te 'ãxop yõg 'ãmuk xexka hã' mõg, tu kenmuk xo'op, tu mõktu paptux, tu' nõy xop pu' hupmãhã'. Tu yãy pe'paxex, pa' nõy 'ũm pe'paxex 'ohnãg. Yã texgõy xexka putuk, 'ãmuuh te 'ũnõã mõ'ka'ok. Tu mĩnta kup kummuk putuk, yã hãmyãxatamuk xohix hã mĩnta 'ohnãg taha', ha mĩm kup putuk, tikmũ'ũn te nõm xut hãm kopah, ha yĩpxatit te hãptopa tu' tap. 13 Tu kõnãg kox xexka gãy putuk, ha yãy mahapnãm. Kaxĩy tikmũ'ũn te' koit te hãpxopmã'ax kummuk hã' hupmãhã'. Ha mãyõnnãg 'ũm putuk, nõm te pexkox yõg putat xaxok, ha hitop hã hãpkumep, tu' xupep 'ohnãg, yĩy Topa te' koit xop pu' pet, ha hãpkoxtap kopa' pip ka'ok, mõ'kuma' mõg, tu' pip kux 'ohnãg, yã hãptupmã 'ohnãg.
14 Mõnãyxop hittap xexka 'Ẽnõg te Topa pupi hãm'ãktux, tu tik te mãxap 'Anão hã mõkputox. Yã 'Anão tek-tok put, ha tehomik tok put, ha tehomik-tok put, ha tehomik-tok put, tu mõktu xohix te 7, ha mõkputox 'ãxet'ax 'Ẽnõg, tu tikmũ'ũn te' koit xop 'ãktux, hu: “Pẽnã'! Yũmũg xuxyã nũn, pexkox yõg nũ'pok xop xohix te 1.000 punethok mũtik nũn, 15 nũy tikmũ'un yõg hãpxopmã'ax xohix kopit, tu' nũn, nũy kuxa mãm hok xop yõg hãpxopmã'ax kopit, nũy yõg hãm'ãktux'ax kummuk hã' kopit, Topa 'ãktux kummuk ha' kopit putup, tu' kummugãp-tup 'ũyãnãn tu',” kaxĩy.
16 Yã' koit xop yĩy, yã' nõy nãg, hu yãy pupi' gãy nãm, xi' nõy kupex, tu yãy yõg putup'ax mĩy, tu yãymũn xexka 'ãktux, tu tikmũ'ũn nõy pu' hitop hã hãm'ãktux, hu: “'Ãte 'ãp-tup pax,” kaxĩy. 'Ũnõy yõg hãpxop pop'ax tu hãm'ãktux max, pãyã' kuxa kummuk!
Tute hãmyũmmũgãhã'
17 Pa 'ãxop yã 'ãhã 'ãxape, yĩy yũmũg xuxyã yõg mõ'pok xop pe'ãpaxeh, ha Topa pupi hãm'ãktux, 18 tu: “Hãmyãxatamuk xox putox mõ'nãp-tup, 'ĩhã tikmũ'ũn te' koit'ax nũn putup, tu xa hã yĩxix kummuk. Yã nõm xop kuxa mãm 'ohnãg, hu yãy putup'ax mĩy,” kaxĩy. 19 Tu 'ãxop gãyãp-tup, xayĩy 'ãyãyxatat. Yã Topa Koxuk pu' yĩpkox 'ohnãg, pa yãy pup-xet yĩpkox pip. 20 'Ũkxape xop, 'ãpu 'ãxop mõ'kuma 'ãmõg Topa yõg putat hã, 'ãkuxa mãm ka'ok tu 'ãmõg, nũy yãy ka'ogã'. Yã Topa te hãm'ãktux max xe'ẽgnãg, tu 'ãkuxa tupmãhã', xa 'ãkuxa max. Topa te 'ãka'ogãhã', xa Topa pu hãm'ãktux pax. 21 Topa te mõ'ãyãy xe'ẽgnãg, yĩy hãpxopmã max nõm pu', 'ĩhã yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix hip, puyĩy 'ãkuxa ka', nũy 'ãkuxa hĩnnã xe'ẽgnãg.
22 'Ãpu tikmũ'ũn yãy kuxa yĩkopit'ax xop 'ũm kuxa ka', yãp-tox 2. 23 Tu' kuxa xakix putũmnãg, 'ũmãm pu'uk tu'. Tikmũ'ũn te kuxap tu hãpxop max mõy, ka mõ'hap, hu' nõg, kaxĩy 'ãnõy xop kuxa ka' kamah, pu Topa yã 'ũkuxa ka xexka', pa 'ãkuxãnõg, ka 'ũyõg putup'ax kummuk te 'ãmõgã', xa hãpkummuk mĩy.
Tu Topa pu hãm'ãktux, nũy tu' xuktux max
24 Topa te 'ãpẽnã'ax max, xa Topa yõg putat xak hok, tu 'ãkuxa tupmã'ax, xa 'ãkuxa max xe'ẽgnãg, xix 'ãkuxa hittupmã'ax, xa Topa keppa 'ãpi'. 25 Pũyã Topa yãp-xehnãg max xe'ẽgnãg, xi' xexka xe'ẽgnãg, xi' ka'ok xe'ẽgnãg, xi' xohix xat xe'ẽgnãg, yã hõmã xix hõnhã, xix hãmyãxatamuk xohix xox putox 'ĩhã', mõ kuma' mõg. Pũyã' xohix Topa xexka xe'ẽgnãg 'ãktux. Hamũn!.