21
'Ũn hok yũm te Topa pu tayũmak hõm
Ha Yeyox te Topa pet xexka kopa' xip, tu tikmũ'ũn pẽnãhã', ha 'ũp-texop xexka nũn, tu tayũmak punethok mõ'tat Topa pet yõg mĩpkox kopah, ha Yeyox te 'ũn pẽnãhã kamah, 'ũn hok yũm ha' pẽnãhã', ha tayũmak ka'ok 2 hõm. Yĩy:
—'Ãte xa hãpxe'e 'aktux: Nũhũ 'ũn te tayũmak kutõgnãg hõm, pãyã' xexkah, 'ũxohix tu', ha 'ũp-texop xexka xop te tayũmak xexka hõm, pãyãk-tõgnãg, 'ũyãg tu', ha 'ũn 'ũhok te yãy yõg tayũmak xohix hõm. Kaxĩy.
Ha tikmũ'ũn te Topa pet xexka 'ãktux, tu mĩkaxxap max hã' pet 'ãktux, hõmã tikmũ'ũn hittap te' xap popmãhã, ha nõ' pet, ha Yeyox te:
—Hãmyãxatamuk mõ'nãp-tup, 'ĩhã' puknõg gãy xop te Topa pet koxyõy putup, ha' yõg mĩkaxxap max xohix putyõn putup. Kaxĩy.
Hãpkummugã'ax 'ãktux
Ha tikmũ'ũn te' yĩkopit, hu:
—Yãyã', hãm 'ũm hã' mĩy'ax? 'Ok hãpxopmã'ax pẽnãp-tup, nũy tu hãm 'ũm hã' yũmmũg? Kaxĩy.
Ha Yeyox te:
—'Õg pa 'ãti', ka tikmũ'ũn kummuk xop putat kummuk hã 'ãmõgã', yã mõ'ãmã'ax hã 'ãmõgã'ax, tu: “'Ũgmũn yã Topa yõg hãmyãykutnã'ax 'ãxet'ax Kunnix'” kaxĩy, xix: “Hõnhãk nũn,” kaxĩy. 'Õg pa'ãti'! Nõm tikmũ'ũn pe 'ãmõg hok! Ha xa hãm'ãktux'ax, tu tikmũ'ũn xop xohix yãykix'ax 'ãktux, pa 'ãkuxãnõg hok. Yã yãykix punethok putup, pãyã 'ap 'ãmnĩy mõg putõynãg'ah. Kaxĩy.
10 Tu xe:
—Hãpxexka yõg tikmũ'ũn te yãy nõy yõg tikmũ'ũn gãyã'ax, xix gohet te yãy nõy gãyã'ax. 11 Ha hãmyãynuhuk xexka putup, xix hãmhõgnãg, ha tikmũ'ũn te' xit'ax xak putup, pãyã hãmhõgnãg, xix hãmpakut xexka pip putup, ha tikmũ'ũn te hãpxopmã'ax pẽnãp-tup, ha pexkox tu yĩmũ nãp-tup, ha tikmũ'ũn xohix kuxãnõg putup.
12 —Ha' gãy xop te 'ãmũg putup hãmãxap, tu 'ãxũygãp-tup, xix yãy tu nũ'nã'ax pet ha 'ãmõgãp-tup, nũy 'ãyĩkopit, tu' xat'ax xop ha 'ãmõgãp-tup, 'ũgmũn hãh, 13 yĩy 'ãxop te hãm'ãpak max 'ãktux'ax, 14 hu xutigãhok, 'ãkuxãnõg hok, nũy: “Putep mũn 'ãktux'ax 'ãte'?” Kaxĩy. 'Ãmhok. 15 Hãpxip 'ohnãg 'ĩhã 'ãte 'ãyũmmũgãp-tup, ha hãm'ãktux max'ax, pu tu 'ãkupex xop yẽy. 16 Ha yãy 'atak te 'ãmũg putup, xix 'ãtaknõy xop, xix 'ãxape xop, tu 'ãmũg putup, tu kanet ha mõgãp-tup, pũyĩy 'ãp-tex, tu 'ãxop yãg putex putup, 17 ha tikmũ'ũn xohix te 'ãp-tup nõg, 'ãxop yã yõgnũ tikmũ'ũn hah, 18 pa Topa te 'ãpẽnã max, tu 'ãpẽnãnã' xip, yĩy 'ãxe te 'ãp-tox tu 'ap nãp-tup'ah, nũy tu yãyxaxok hok, 19 yĩy Topa yõy putat xak hok, nũy 'ãhi xe'ẽgnãg. Kaxĩy.
Gãy xop te Yenoyanẽn koxyõy putup
20 Tu xe hãm'ãktux, hu:
—'Ãxop te kõmẽn Yenoyanẽn pẽnãp-tup, ha' puknõg yõg xonat xop te kõmẽn Yenoyanẽn xakot putup, nũy kõmẽn koxyõy, tu' koxyõy putup, hõnhã xate' yũmmũg. 21 Pũyã hãpxexka Yonex kopa' pip tikmũ'ũn nũ'mãn, tu yĩktix tu' mõg nũ'paha', pũyã kõmẽn kopa' pip tikmũ'ũn yãy papuk, pũyã kõmẽn tu hãptopa' pip tikmũ'ũn kõmẽn tu mõ'xakux hok. 22 Ha Topa gãy Yoneo yõg tikmũ'ũn mũtik, tu' xũygãp-tup. Hõmã tik te Topa pupi hãm'ãktux, tu tappet tu' kax'ãmi', yã Topa yõg hãm'ãktux hittap hã' pẽnãp-tup nõmhã. 23 Pa 'ũn tek-tok xuk yãy kopah, tu' xũy xexkap-tup, xix 'ũn tek-tok pu yãy xo'opmãhã', tu' xũy xexkap-tup. Nũ tikmũ'ũn xohix potap-tup, ha hãpxexka xohix yõg tikmũ'ũn xũy putup, yã Topa te' xũygãp-tup xexka, 24 ha' kix'ax mĩkax xexka hã, yĩ' yãg'ax tikmũ'ũn 'ũyãg, tu' yãg nõy mũg putup, tu hãpxexka puknõg ha' mõgãp-tup. Hãmpuknõg xop te kõmẽn Yenoyanẽn tonnok putup, nõm xop te Topa yũmmũg 'ohnãg, tu mõktu Topa te puknõg xop pu hãm'ãktux, hu: “Puxi'.” Kaxĩy.
25 Tu xe hãm'ãktux, hu:
—Tikmũ'ũn te hãpxopmã'ax ka'ok pẽnãp-tup, mãyõn tu hãpxopmã'ax pẽnãp-tup, xix mãyõn hex tu', xix mãyõnnãg tu', ha hãpxexka yõg tikmũ'ũn xohix kuxa teknõg, tu kõnãg xexka yo'ok xexka 'ãpak'ax, hu' kuxãnõg. 26 Tik xop kuxa teknõg putup, 'ũkuxãnõg tu', ha hãpxop te hãmnõgnõy tu' pip xop te yãy nuhuk putup, 27 hak mũn yã Tikmũ'ũn Kutok, tuk nũn putup put pu', 'ĩhã tikmũ'ũn tek pẽnãhã', hãmgõy xexka kopak nũn putup, 'ũgka'ok xe'ẽgnãg tu', tuk xexka xe'ẽgnãg nũn putup. 28 'Ãxop te nõm hãpxopmã'ax ka'ok pẽnã', 'ãpu pexkox yokomak pẽnã'. Yã 'ãxuxyã' nũn, pu 'ãmõy, nũy 'ãxũy kuxyã'. Ta tu' kux. Kaxĩy.
Tute piget kup 'ãktux
29 Yeyox te hãm'ãktux nõy hã hãmyũmmũgãhã', nũy Topa yõg hãpxopmã'ax yũmmũgã', hu:
—Mĩm kup piget pẽnã', xix mĩm kup xohix pẽnã', 30 'ũmĩxux xupep, 'ũxokax puk tup, 'ĩhã xate' yũmmũg, yã hãm pukpex xupep. 31 Kaxĩy 'ãxop te hãpxopmã'ax ka'ok pẽnãhã', 'ĩhã hãmyũmmũg, tu Topa nũn yũmmũg, ha' nũn, pu yãy yõg tikmũ'ũn xat, yã' hãmhũmnãg.
32 —'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: Hõnhã' pip tikmũ'ũn yãg te hãpxopmã'ax xohix pẽnãp-tup. 33 Pax pu yõgnũ hãm'ãktux'ax nõg, puxix pexkox xix hahãm nõg hãmãxap, hãm'ãktux'ax ka'ok xe'ẽgnãg hah. Kaxĩy.
Pu tikmũ'ũn yã' pẽnãnã' pip
34 Tu hãm'ãktux kux, tu:
—'Õg pa mõxip! Yãy pupi' pẽnã max, pu yãy yõg hãpxop xak'ax 'ãhĩy hok, pu 'ãmuk xexka xix kenmuk xo'op xexka 'ãhĩy hok, ka 'ãxop hãmyũmmũg 'ohnãg, 'ĩhã Topa yõg hãptup xe'e mõ'nãhã'. 35 Yã mõ'nãp-tup hãpxexka xohix tu', xix tikmũ'ũn xop xohix tu', ha pãmãg te xokxop mũg, 'ũxaptop ha' mũg, kaxĩy Topa yõg 'ãmnĩy mõ'nãp-tup, 'ĩhã tikmũ'ũn pa pip 'ohnãg. 36 'Õg pa mõxip, xix yãy pupi' pẽnã max. Topa pu hãm'ãktux, pũyĩy 'ãka'ogã', pu hãpxopmã kummuk tu hãpxupmã', nũy 'ũgmũn keppa' pi', 'ũgmũn yã Tikmũ'ũn Kutok hah. Ta tu' kux. Kaxĩy.
37 'Ãmnĩy xohix hã Yeyox te Topa pet xexka kopa hãmyũmmũgãhã', tu 'ãmãxak xohix 'ĩhã' mõg, tu yĩktix 'Onimet yĩmũ' mõg, nũy yĩmũ' pi', 38 ha mãyõn kũynãg xut xohix, 'ĩhã' putpu' nũn, tu Topa pet xexka ha' nũn, nũy hãmyũmmũgã', ha tikmũ'ũn xohix xexka nũn, mãyõn xupep 'ĩhã' nũn, nũy Yeyox te hãm'ãktux 'ãpax.