5
Yeyox te yãy yõg tik xop yĩmõgatux
'Ãmnĩy 'ũm 'ĩhã Yeyox te kõnãg xexka Gẽnẽyane yõg hãpkux tu' xip, tu hãm'ãktux, ha tikmũ'ũn punethok pip, tu' xupak xũy, hu Yeyox yĩkãgnãg hã' pip, nũy xupak max, ha Yeyox te' pẽnãhã', tu kõnãg tu mĩpkox hã' mõg pẽnãhã', tu nõm mĩpkox 2 pẽnãhã', ha tikmũ'ũn te mĩpkox hã mõxakux, nũy kõnãg yĩmũ mõg, nũy mãpxamut, tu' nĩm nõmhã, nũy mãpxamut'ax pix, ha Yeyox mõg, tu mĩpkox kopa' yũm, tu Xĩmãm yõg mĩpkox kopa' yũm, tu Xĩmãm tu' xak, pu mĩpkox te kõnãg xet hã' mõg kutõgnãg. Ha' mõg, ha Yeyox te tikmũ'ũn yũmmũgãhã'.
Tu hãmyũmmũgã kux, tu Xĩmãm pu':
—Mõg, kõnãg xexka tu' mõg, xayĩy mãm pop, pu 'ãxape xop mãpxamut. Kaxĩy.
Ha:
—Yãyã', 'ãmnĩy tox hãk mũg mãm xut 'ohnãg, pãyã xate' xat, yĩk mũ'ãte mãpxamut'ax putyõn kõnãg kopah. Kaxĩy.
Tu' mĩy, tu mãm xohix punethok pop, mãpxamut hu' pop, ha mãm putux ha' koxyõy, yĩy' xape xop xãnãhã', pu mõ'nĩynãm, ha mõ'nĩynãm, tu mãm pop, tu mĩpkox nõy te kõnãg yĩmũ' mõg kopa' xex, ha mĩpkox putux nãm, yĩy mõ'nãhã 'ũptux hah. Ha Xĩmãm te' pẽnãhã', 'ĩhã' kopaxux hã' nãhã', nũy Yeyox keppah 'ũxup, tu:
—Yãyã, 'ãmõg, tuk nĩm, 'ũgkummuk hah! Kaxĩy.
Tu kuxãnõg, xi' xape xop kuxãnõg mãpxamut xexka hah, 10 ha Yemeneo kutok Tiak xi' taknõy Yoãm, tu kuxãnõg kamah, tu Xĩmãm mũtik mãm pop, ha Yeyox te Pet pu hãm'ãktux, hu:
—'Ãkuxãnõg hok. Hõmã xate mãm pop. Hõnhã xix hãptup 'ĩhã xate tikmũ'ũn nũnnãp-tup pax 'ũgmũn hah. Kaxĩy.
11 Ha mĩpkox yĩkũy, tu hãpkux ha' yĩkũy, tu' nĩm, tu ta Yeyox mũtik mõg.
Yeyox te tik xax tapmãhã'
12 Ha 'ãmnĩy 'ũm 'ĩhã Yeyox te kõmẽn 'ũm tu' xip, ha tik xip, yã yãy xax kunut, tu Yeyox pẽnãhã', tu' kopaxux ha' nãhã', tu:
—Notot, 'ok xatek putup 'ũghittupmã'? Kaxĩy.
13 Ha Yeyox te yãy yĩm yok, tu' xupit, tu:
—'Ãte 'ãp-tup, 'ãhittup. Kaxĩy.
Hãpxip 'ohnãg 'ĩhã tik hittup, ha' xax tup. 14 Ha Yeyox te' xat, hu:
—Tik 'ũm pu 'ĩy hok, pa mõg 'ãmãnex hah, pu 'ãxax pẽnã', ha xokxop 'ũm Topa pu mõ'hap. Hõmã Mõyyex te' xat, ha tikmũ'ũn xohix te' yũmmũg'ax, tu Topa te 'ãhittupmã yũmmũg'ax. Kaxĩy.
15 Pãyã tikmũ'ũn xohix te' xupak, tu' nũn, pu Yeyox yõg hãm'ãktux 'ãpax, pu Yeyox hittupmã', 16 pãyã Yeyox mõg, tu hãm panip xexka ha' mõg, nũy Topa pu hãm'ãktux.
Yeyox te tik te hãpkumep hok hittupmãhã'
17 'Ãmnĩy nõy 'ĩhã Yoneo yõg Paniye xop, xix hãmyũmmũg xop te hãpxexka Ganinet yõg kõmẽn xohix tu' pip, xix hãpxexka Yonex yõg kõmẽn xohix tu' pip, xix kõmẽn Yenoyanẽn tu' pip, tu' nũn tu nũktu mõxaha mĩptut tu', tu' mãm, nũy Yeyox 'ãpax, ha tikmũ'ũn yũmmũgãhã', ha Topa te Yeyox ka'ogãhã pu pakut xop hittupmã', 18 ha tik xop nõy nũn, tu tik pakut tat, tu tutpe hã tat, yã tik te hãpkumep hok, ha' nũn tu nũktu mõxaha mĩptut tu', tu mõxakux putup, nũy tik pi Yeyox keppa', pãyã mĩptut nũ'xip, 19 tu' xak, pãyã' mõxa 'ohnãg, hu mĩptut tu pepi' mõg, tu hãpxax mõy, tu tik pakut te hãm tu' nãhã', tu mĩptut kopa' nãhã', ha Yeyox keppa' pip, 20 ha' pẽnãhã', ha' kuxa mãm ka'ok Yeyox kopah, yĩy tik pakut pu hãm'ãktux, hu:
—'Ãmũn, 'ãte xa hãm'ãktux, Topa te 'õg hãpkummuk mĩy'ax xaxogãhã', pu tu' kux. Kaxĩy.
21 Ha hãmyũmmũg xop xix Paniye xop tep-tup nõg, tu hãm'ãktux hã' nõy yãnãn, tu' yãy pu yĩkopit, hu:
—Tik 'ũm 'õhõm? Topap-xehnãg te hãpkummuk mĩy'ax xaxogã 'ãktux, pãyã Yeyox te yãy 'ãktux, hu Topa 'ãktux kummugãhã'. Tik 'ũm 'õhõm? Kaxĩy.
22 Ha Yeyox te' yũmmũg, tu hãmpe'paxex yũmmũg, hu:
—Putep mũn tu 'ãpe'ãpaxex 'ãkuxa kopah? 23 Pi'ya xatep-tup, pe 'ãte mĩy'ax kummuk xaxogã 'ãktux, pe 'ãte' kup yok, nũy hãpkumep 'ãktux. Pi'ya xatep-tup? 24 'Ãte xa hãm'ãktux, xa hãmyũmmũg. 'Ũgmũn yã tikmũ'ũn kutok pit. 'Ũgka'ok, ha Topa te' yãy 'ãxet'ax hõm 'ã', 'ũyĩy hãpkummuk mĩy'ax xaxogã 'ãktux. 'Ĩy hok, nũy tak 'ãpax. Kaxĩy.
Tu tik te hãpkumep hok pu:
—'Ãyok, nũy 'ãgnĩhãxip, tutpe tu pepi' xup, nũy 'ãpet ha mõg. Kaxĩy. Tu' xat'ax hã hittupmãhã'.
25 Ha hãpxip 'ohnãg 'ĩhã' yok, tuknĩha' xip, tu tutpe pepi' xup, tu yãy pet ha' mõg, tu Topa max 'ãktux. 26 Ha tikmũ'ũn kuxãnõg, tu Topa max 'ãktux, hu:
—Hõnhã yũmũ'ãte hãpxopmã max xe'ẽgnãg pẽnãhã'! Kaxĩy.
Yeyox xix Nemix
27 Ha ta' mõg, Yeyox mõg, tu tik nõy pẽnãhã', ha tik te gohet pupi tikmũ'ũn yõg tayũmak pop, tu' xuxet'ax Nemix, tu gohet yõg pet kopa' yũm, ha Yeyox te nõm pu:
—'Ũkpe mõg. Kaxĩy.
28 Ha' yok, tuknĩhã'xip, tu hãpxop xohix nĩm, nũy Yeyox mũtik mõg. 29 Tu 'ãmuk xexka mĩy yãy pet tu', Yeyox tu' mĩy, ha tik punethok pip, tu gohet pupi tayũmak pop, tu mĩmpe xit'ax yĩmap mãm, 30 ha Paniye xop tep-tup nõg, xix hãmyũmmũg xop tep-tup nõg kamah, tu tik xop yĩkopit, nõm xop te Yeyox mũtik hãpkumep xop, hu:
—Tep tu 'ãxit nõm tayũmak pop xop mũtik, xix tik kummuk xop mũtik xit? Kaxĩy.
31 Ha Yeyox te' xupak, hu:
—Tikmũ'ũn hittup xop 'a' hehmẽn putup'ah, 'ap notot xãnã'ah, pãyã pakut xop mũn te hehmẽn putup, hu notot xãnãhã'. 32 Ha kaxĩy 'ũgnũn nũy tikmũ'ũn kummuk xop xãnã', pu nũ', nũy yãyhãhup, nũy hãpkummuk mĩy'ax nĩm, pãyã tikmũ'ũn 'ũm te yãy pe'paxex, hu: “'Ũgmax.” Kaxĩy. 'A 'ãte xop xãnã'ah pu nũ'. Kaxĩy.
Yeyox te' xit hok 'ãktux
33 Ha tikmũ'ũn te:
—Tik xop te Yoãm mũtik hãpkumep, Yoãm nõm tep-tox pix, ha 'ãmnĩy punethok hã' xit hok, nũy Topa pu hãm'ãktux, ha Paniye xop yõg mũtik hãpkumep xop xit hok kamah, pãyã 'õg tik xop xit hok'ah, xi' xo'op. Kaxĩy.
34 Ha Yeyox te hãmyũmmũgãhã', nũy Topa yõg hãpxopmã'ax yũmmũgã', tu:
—Tik te yãytaha', ha' xape xop hittup, tu 'ãmuk xexka mĩy, ha' xape xop xit punethok, 'ĩhã' xip, 'ĩhã tik te yãyta' xip, 35 pãyã hãpxip 'ĩhã tik nõy te nõm mõgãhã', ha' mõg, 'ĩhã' xape xop kuxa teknõg, tu' xit 'ohnãg. 'Ũgmõg, puxix yõg tik xop xit hok kamah. Kaxĩy. 36 Tu xe hãmyũmmũgãhã', tu hãm'ãktux'ax hã hãmyũmmũgãhã', nũy Topa yõg hãpxopmã'ax 'ãktux, tu hãm'ãpak'ax tup 'ãktux, hu:
—Tikmũ'ũn xax kunox. 'Ok 'ũn te ta tu mõ'yãg nõm, tu 'ũn 'ũm tu' yãg tup paha', pu tu xax kunox tu mõ'xeh? 'Ap pa'ah. Topixxax tup ka'ok, ha' xax kunox pu'uk, tu yãy pot'ax. Kaxĩy Yoãm yõg tik xop te mõnãyxop yõg hãpxopmã'ax hittap tat, ha yõg tik xop te yõgnũ hãpxopmã'ax tat, yã hãpxopmã'ax tup tat. 37 Ha tikmũ'ũn te' hep xupyãg mĩy, tu xokxax tup hã' xuk, pãyã 'ũ 'ũm te xupyãg tup xuk, tu xokxax kutut hã' xuk? Yãmhok. Xokxax tup ka'ok, ha' xax kutut pu'uk, tu' yãy pot'ax, ha xupyãg nũ'nã'ax, tu mõktu nõg, 38 yĩy tik te' hep xupyãg tup mĩy, mũy xokxax tup hã' xuk. 39 Ha tik te xupyãg kutut putup, tu ta' hep tup putup nõg, tu: “Nõm kutut nõm 'ũmax. 'A' tup max'ah.” Kaxĩy Yoãm yõg tik xop te hãpxopmã'ax hittap tat putup, tu nõm tup putup nõg. Ta tu' kux. Kaxĩy.