7
Yeyox te kãmãnat hittup mãhã'
Ha Yeyox te hãm'ãktux kux, tu tikmũ'ũn pu hãm'ãktux kux, tu ta' mõg tu mõktu xupep kõmẽn Kapãnãn tu', ha tik puxet yã Hõm yõg gohet hã kãmãnat, ha' hãm max, yĩy' xat'ax tep-tup pax, ha' pakut, tu' xok putũmnãg, ha tikmũ'ũn te Yeyox 'ãktux, yĩy gohet yõg tik te Yoneo xexka xop tu' xak, pu nũ', pu Yeyox tu' xax, pu mõg, nũy tik pakut hittupmã'. Ha Yeyox ha' nũn, tu' mõxaha', tu tu' xak, hu:
—Gohet yõg tihik max, 'ãpu, nõm mõ'nĩynãm. Tute yũmũ yõg tikmũ'ũn putup pax, tu Topa pet mĩy yũmũ yõg tikmũ'ũn pu'. Kaxĩy.
Ha ta' mõg, 'ũxexka xop mũtik mõg, tu gohet yõg kãmãnat ha' mõg, ha' pet hũmnãg tu' yũm, ha gohet yõg tik te' xape nũ'pok, tu Yeyox ha nũ'pok, nũy yãy pupi hãm'ãktux, nũy Yeyox pu' hãm'ãktux, hu:
—'Ãnũn hok, 'ãxexka tu', hak-tõgnãg, hu 'ãte yãyhãhup 'ãkeppah. 'Ãte hãm'ãktux yũmmũg'ah. 'Ãka'ok, nũy hãmpakut'ax mãnõg, pu mõg. 'Ãpu, hãmpakut'ax xat, puyĩy kãmãnat hittup, nũy xat'ax hã' hittup. Yũmmũg, gohet yõg xexka xop tek xat kamah, ha 'ãte yõgnũ xonat xop xat, ha' yĩpkox pip. 'Ãte xonat pu: “Mõg, mõg,” kaxĩy, ha' mõg, ha xonat nõy pu: “Mã', 'ãnũ'!” kaxĩy, ha' nũn, ha 'ãte kãmãnat pu' xat, hu: “'Ũmĩy,” kaxĩy, ha' mĩy. Puxi'. Kaxĩy.
Ha Yeyox hup, tu tik pakut ha' mõg'ah, tu gohet yõg tik te hãm'ãktux 'ãpak, tu' hittup, tu tikmũ'ũn te' pe' mõg xop pu hãm'ãktux, hu:
—'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: Tik kuxa yũm ka'ok yõgnũ hãm'ãktux'ax kopah. Yã' puknõg, pãyã Iyaet yõg tikmũ'ũn kuxa mãm pu'uk, yũmũ yõg tikmũ'ũn kuxa mãm pu'uk. Kaxĩy.
10 Ha gohet yõg tik xape xop putpu' mõg, kãmãnat pet ha' mõg, tu' mõg tu mõktu mõxaha', ha kãmãnat xip, tu' hittup nõmhã, 'ũxat'ax hã Yeyox te nõm hittupmãhã'.
Yeyox te' putpu hĩnnãhã 'ũn kutok pit
11 Hãpxip kutõgnãg 'ĩhã Yeyox mõg, tu ta' mõg tu mõktu kõmẽn Nãĩy tu', ha' xop te Yeyox mũtik hãpkumep xop pip, xix tikmũ'ũn punethok pip, 12 tu kõmẽn yĩka' pip, 'ĩhã tikmũ'ũn nũn, tu kõmẽn yĩka' nũn, nũy tik nõ hãpkot. 'Ũn hok yũm, tuk-tok pit puxehnãg, ha' xok, ha tikmũ'ũn punethok te 'ũn mũtik nũn, nũy tuk-tok nõ hãpkot, 13 ha Yeyox te' pẽnãhã', tu 'ũn kuxa ka', hu:
—'Ãpota hok, 'ũxak hok. Kaxĩy.
14 Tu' mõg, tu tik xok yõg mĩpkox 'ãpit, ha tikmũ'ũn hup, tu' mõg 'ohnãg, yĩy Yeyox te:
—'Ũgnix! 'Ate 'ãxat, hu: 'Ãyok. Kaxĩy.
15 Ha put pu hi', tu' yoah, tu' yũm, tu hãm'ãktux, ha Yeyox te' mũk tut pu' hõm, ha' hittup. 16 Ha' xohix kuxãnõg, tu Topa 'ãktux max, hu:
—Topa te nũ tik yãykutnãhã', puyĩy yãy pupi hãm'ãktux, tu' nũn, nũy tikmũ'ũn pu hãm'ãktux, ha' xexkah! Topa nũn, nũy yãy yõg tikmũ'ũn mõ'nĩynãm. Kaxĩy.
17 Ha kaxĩy tikmũ'ũn te Yeyox 'ãktux, tu hãpxexka xohix kopa hãm'ãktux, xix hãpxexka hãmhũmnãg tu hãm'ãktux.
Yoãm te mõ tik pok
18 Tik xop te Yoãm mũtik hãpkumep, tu nõm tep-tox pix mũtik hãpkumep, ha tik xop te Yoãm pu hãm'ãktux, tu Yeyox te tik xok putpu' hĩnnã 'ãktux, ha Yoãm te' yõg tik 2 mõg yĩmõgatux, 19 tu Yeyox ha mõ'pok, nũy yĩkopit, hu: “'Ok 'ãmũn tihik, Topa te nõm yãykutnãhã'? 'Ok pe Topa te' nõy nũ'kutnã'ax?” Kaxĩy. 20 Ha tik xop te Yeyox ha' mõg, tu hãm'ãktux, tu Yoãm te hãm'ãktux 'ãktux, hu:
—'Ok 'ãmũn yã tihik, Topa te nõm yãykutnãhã'? 'Ok pe Topa te' nõy nũ'kutnãp-tup? 'Ũkux. Kaxĩy.
21 'Ĩhã Yeyox te tikmũ'ũn punethok hittupmãhã nõmhã, tu yãmĩy kummuk kopa' pip xop hittupmãhã', xi' pa hok xop hittupmãhã', 22 tu hãm'ãktux hã' nõy yãnãn Yoãm yõg tik xop mũtik, hu:
—Putpu mõg, nũy Yoãm pu hãm'ãktux, tu hãpxopmã'ax xohix pẽnã'ax 'ãktux, hu: 'Ũpa hok xop te hãmpẽnãhã, xix hãpkumep hok xop te hãpkumep, xix yãy xax kunut xop yã' xax tup, xi' yĩpkox hok xop te hãm'ãpak, ha' xok tihik, tu putpu hi', ha' hok xop te hãm'ãpak max'ax 'ãpak. 23 Ha tikmũ'ũn kuxa yũm ka'ok 'ũgmũn kopah, tu' kuxa hittup, tuk yĩkopit 'ohnãg. 'Ũkux. Kaxĩy.
24 Ha Yoãm yõg tik xop mõg, ha Yeyox te Yoãm 'ãktux tikmũ'ũn pu', hu:
—'Ãmõg hãm panip tu', nũy Yoãm pẽnã'. Putep xate pẽnãhã'? 'Ok mõg nũy mĩxux tox pẽnã'? 'Ok 'ãmuuh te nõm mĩxux nuhuknãm? 'Ap pẽnã'ah. 25 Xatep-tep pẽnãhã? 'Ok mõg nũy tik pẽnã', tik te topixxax maxnãg mõ'tat? 'Ãmhok. Yoãm te xoktut xax mõ'tat, 'ap xax max'ah. Yũmmũg. Tikmũ'ũn nõy te topixxax max xe'e mõ'tat, tu mĩptut max xe'e kopa tihi', tu 'ãmuk xexka mĩy pax, tu' xexka xop mũtik tihi', pãyã panip xexka tu' ti'ah xexka xop, ha Yoãm hok xip, tu panip xexka tu' pet. 26 Pãyã xatep-tep pẽnãhã'? 'Ok tik te Topa pupi hãm'ãktux pẽnãhã'? Hamũn. 'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux. Yoãm mũn te Topa pupi hãm'ãktux xe'e'. 27 Xate' yũmmũg. Hõmã tik hittap te Yoãm 'ãktux, tu Topa yõg tappet tu kax'ãmi', hu: “Topa te hãm'ãktux, ha tik te' nõm pupi hãm'ãktux. Topa te nõm tik 'ãkeppa mõ'kutnãp-tup, nũy 'õg putat maxnã'.” Kaxĩy.
28 —'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux. Tik xop hittap xexkak-tõgnãg, ha Yoãm xexka xe'e', pãyã tik kutõgnãg, tu' yĩpkox xip, Topa te nõm xat hah, nõ'õm xexka xe'ẽgnãg. Kaxĩy.
29 Ha tik xop te gohet pupi tayũmak pop, tu Yeyox yõg hãm'ãktux 'ãpak. Hõmã Topa te nõm xat, ha' yĩpkox pip, ha Yoãm tep-tox pix.
30 Pãyã Paniye xop xix yũmmũgã xop yĩpkox 'ohnãg, yĩy Yoãm tep-tox pix 'ohnãg kamah.
31 Ha Yeyox te xe hãm'ãktux, nũy hãmyũmmũgã', hu:
—Hõnhã tikmũ'ũn tep-tep putuk? 32 Tu kakxop putuk, nõm te hãmnuhnõg tu' mãm, ha hãmkute'ex, tu' nõy pu' yĩy ka'ok, hu: “'Ũgmũ'ãte kãyãhã', yãyta'ax kãyã putuk, payã 'ãxop te hãmyã 'ohnãg, hakmũ'ãte kãyãhã, nõ hãpkot kãyã'ax putuk, pãyã 'ãxop tekmũ mũtik pota 'ohnãg.” Kaxĩy. 33 Yoãm tep-tox pix, tu' xit hok, nũy Topa pu hãm'ãktux, tu' hep xupyãg xo'op hok, ha 'ãxop te: “Yãmĩy kummuk te nõm kopa' xip.” Kaxĩy. Pãyã' koit. 34 'Ũgnũn, 'ũgmũn yã Tikmũ'ũn Kutok, tuk nũn, tuk xit xi' xo'op, ha 'ãxop tek mũn kummuk 'ãktux, hu: “Pẽnã', 'ũxit xexka nãm, tu xo'op xexka nãm kamah, tu tix kummuk hã' xape, xix tik xop te gohet pupi tayũmak pop xop hã' xape.” Kaxĩy. 35 Tukmũn 'ãktux kummuk, pãyã Topa te hãmyũmmũg, ha tikmũ'ũn yãg te nõm hãmyũmmũg putup, tu nõm max 'ãktux, tu' hãpxe'e 'ãktux. Ta tu' kux. 'Ũkux. Kaxĩy.
Yeyox te Paniye tik pet ha' mõg
36 'Ãmnĩy 'Ũm 'ĩhã Paniye xop yõg tik te Yeyox xãnãhã, pu yãy pet tu' xit, ha' mõg, tu mõ'nãhã', tu' yũm, tu' xit, 37 ha kõmẽn yõg xotit xip, ha tikmũ'ũn te nõm pu hãm'ãktux, hu: 'Ok yũmmũg xate'? Yeyox te tik pet kopa' xit. Kaxĩy. Yĩy nax tõynãg paha', yã naxnãg max, takat xexkah, ha hãpxop hax max kopa' xuk, tu kamah takat, 38 ha Yeyox yĩkãgnãg hã' xip, tu potaha', ha' pa hep te Yeyox pata tu' nãhã', tu' pa hep hã' pata pix, hu Yeyox pata nakgãhã', tu yãy xetox hã 'ũktux tu' nakgãhã', tu Yeyox pata hax, tu hãpxop hax max pux, tu Yeyox pata tu' pux. 39 Ha Paniye yõg tik te' pẽnãhã', tu hãmpe'paxex, hu: “'Ok yũmmũg hok Yeyox te'? Paxpu tu Topa pupi hãm'ãktux xe'e', puxix 'ũn xotit yũmmũg, hu' tux hox pu tu' xupit hok.” Kaxĩy.
40 Ha Yeyox te Paniye yõg tik pu hãm'ãktux, tu:
—Xĩmãm, 'ãte xa hãm'ãktux putup. Kaxĩy.
Ha:
—'Ãyĩy. Kaxĩy.
41 Ha hãm'ãktux, nũy Topa yõg hãpxopmã'ax yũmmũgã', hu:
—Hõmã tik 2 ta nemẽn tik nõy pu', tu' nõy pu ta nemen tayũmak hã, ha tik 'ũm ta nemẽn tayũmak te 500, ha' nõy ta nemẽn tayũmak te 50. 42 Pãyã' nõm tik te tayũmak 'ũm xip'ah, 'ap pagok yũmmũg'ah, ha tik max te' homip tu' kax 'ohnãg, ha' kux. 'Ãte xa yĩkopit, hu: Tik 'ũm kuxa hittup xe'e', nũy tik max tup-tup pax xexkah, pe tik ta nemẽn tayũmak te 50, pe tik ta nemẽn tayũmak te 500? Putep pe'ãpaxex? Kaxĩy.
43 Ha Xĩmãm te:
—Nõm tik ta nemẽn kutõgnãg 'ũkuxa hittup kutõgnãg, ha tik ta nemẽn xexka kama' kuxa hittup xexkah, hu tik max tup-tup pax xexkah. Kaxĩy.
Ha:
—Hamũn. 44 Nũ 'ũn pẽnã'. 'Ãpet tu mõknãhã', ha kõnãg 'ũm xate tat'ah, puk pata pix, ha 'ũn tek pata pix, yãy pa hep hã' pix, tu xetox hã' nakgãhã', 45 hak mũg 'ohnãg yãy kep ha, nũy 'aneo, pãyã 'ũn tek pata hax punethok. 46 Xate 'ã' hõm'ah mĩxux hep tox, puk xe 'ãnnut, pãyã 'ũn te hãpxop hax max hep pux 'ũkpata tu', 47 yĩy 'ãte xa hãpxe'e 'ãktux: Topa te 'ũn kuxa kummuk xit nũy kuxa max tat 'ũyãnãn tu', yĩy ha Topap-tup pax xexkah. Topa te tikmũ'ũn yõg kummuk mĩy'ax xexka xaxogãhã', yĩy ha Topap-tup pax xexka 'ũyãnãn tu', ha Topa te tikmũ'ũn yõg kummuk mĩy'ax kutõgnãg xaxogãhã', yĩy ha Topap-tup pax kutõgnãg. Kaxĩy.
48 Tu 'ũn pu hãm'ãktux, hu:
—Topa te 'õg kummuk mĩy'ax xaxogãhã', ha' kux. Kaxĩy.
49 Ha tikmũ'ũn te Yeyox mũtik mãm te:
—'Ũ 'ũm nũhũ'? Topap-xehnãg te hãpkummuk mĩy'ax xaxogã 'ãktux. Yeyox te' xaxogã 'ãktux hok! Kaxĩy.
50 Ha Yeyox te 'ũn pu hãm'ãktux, hu:
—'Ãkuxa yũm ka'ok 'ũgmũn kopah, yã' puxi'. Mõg. Pũyã 'ãkuxa yũm. Kaxĩy.
Ha' mõg.