23
Yeyox xix Yoneo xexka xop
Ha Yeyox te hãm'ãktux yãy mũtik hãpkumep xop pu', xix tikmũ'ũn xohix pu', tu:
—Tik xop te hãmyũmmũg, xix Paniye xop te Mõyyex yõg xat'ax yũmmũgãhã', ha Topa te yãy 'ãxet'ax hõm puyĩy hãmyũmmũgã', yĩy 'ãyĩpkox pi', nũy tu 'ũm hãpxopmã max, pãyã' xexka xop yõg hãpxopmã'ax hitop tat hok, 'ũyãy yõg hãm'ãktux pu' yĩpkox 'ohnãg hah. Yã' xat, pu tikmũ'ũn hãpxop putux tat, ha hã tu te 'ohnãg. Tu hãpxopmãhã', pu tikmũ'ũn pẽnã', tu Topa yõg tappet tox kax'ãmi', nũy kux tu' tat, xi' yĩm kõ'õ tu tu mõ' tat. 'Ok 'ãxop te' pẽnã hok? Ha kayak xexka mõ'tat, tu 'ãmuk xexka ha' mõg pax, tu yãy mãm'ax max xak, nũy ta tu' mãm, tu Topa pet kopa' xexka xop yõg mãm'ax yĩmũ' mãm. Tup-tup tikmũ'ũn te: “Notot!”, kaxĩy, kõmẽn kopah, nũy tu' xexkãnã'. 'Ũtux hok pu tikmũ'ũn 'ãxãnã hok, hu: “Notot,” kaxĩy. Yã 'ãxop te 'ãnõy hã yã 'ãxape', hak mũn puxet te 'ãxop yũmmũgãhã'. 'Õg 'Ãtak xe'e te pexkox tu' xip, yĩy hãm tu' xip tik xãnã hok, hu: “'Ãtak,” kaxĩy. 10 Tu 'ãnõy xãnã hok, hu: “Yã yũmũg xuxyã',” kaxĩy. Yã Kunnix mũn puxet 'ãxop hã' xuxyã'. 11 Tikmũ'ũn te hãpxopmãhã', nũy tu' nõy hã tu tehet, puxix yã 'ãkopa 'ũxexkah. 12 Tikmũ'ũn te yãy xexka pe'paxex, pũyã yãy yãyhãhup kutõgnãg, ha Topa te' xexkãnãp-tup.
Yeyox te' xat hok pu mõ'ãmã hok
13 —Yã 'ãkuxãnõg hãmyũmmũg xop xix Paniye xop! 'Ãpa hitop tu max, pãyã 'ãkux mũn kummuk. Tikmũ'ũn kuxa te Topa xak, puyĩy yõg putat hã mõg, pa 'ãxop te' xat hok, pu mõg hok, 'ĩhã kama 'ãmõg 'ohnãg.
14 —Yã 'ãkuxãnõg hãmyũmmũg xop xix Paniye xop! 'Ãpa hitop tu max, pãyã 'ãktux mũn kummuk. 15 Yã 'ãxop te hãpkumep hãpxexka xohix tu', tu kõnãg xexka xohix mep, puyĩy tikmũ'ũn puxet 'õg hãpxopmã'ax tat, tu' tat, puxix yã tu' kummuk xexkah, ha ta 'ãxop kummuk miax, nũy yã 'ãxohix 'ãpet Hãmgãyãgnãg mũtik.
16 —Yã 'ãkuxãnõg 'ãpa hok xop, tu tikmũ'ũn pa hok xop mõgãhã', yã tikmũ'ũn yũmmũgã kummuk, tu: “Tikmũ'ũn te Topa pet xexka 'ãktux, nũy nõy pu hãm'ãktux xeh, puxix yã' hitop hã' xex, 'ap ta nemẽn'ah. Yã' max tu' mĩy hok. Pãyã tikmũ'ũn te Topa pet xexka yõg pipkup yãnãm 'ãta 'ãktux, nũy hãm'ãktux xeh, puxix hãm'ãktux xex ka'ok, tu ta nemẽn. Pũyã tu' mĩy,” kaxĩy. 17 'Ãxop putox kummuk xix 'ãpa hok! Pi'yã' mũn yã' xexkah, 'ok pe pipkup yãnãm 'ãta', 'ok pe Topa pet xexkah? Yã' pet yã' xexkah! 18 'Ãxop te hãmyũmmũgãhã kamah, hu: “Tikmũ'ũn te mĩmpe pipkup mõ'hap'ax 'ãktux, nũy hãm'ãktux xeh, puxix tu' hitop hã yã' xex, 'ap ta nemẽn'ah. Pa tikmũ'ũn te xokxop mõ'hap'ax 'ãktux, nũy hãm'ãktux xeh, puxix tu ta nemẽn, nũy tu' mĩy.”, kaxĩy. 19 'Ãpa hok xop! Pi'yã' mũn te mãxap, 'ok pe xokxop mõ'hãp'ax, 'ok pe mĩmpe mõ'hãp'ax, nũy Topa pu' haxyã'? Yã mĩmpe te mãxap! 20 Yĩy 'ãte xa hãpxe'e 'ãktux: Tikmũ'ũn te mĩmpe 'ãktux, nũy hãm'ãktux xeh, puxix xokxop mõ'hap'ax xohix 'ãktux, tikmũ'ũn te mĩmpe yĩmũ mõ'hãp tu'. 21 Tikmũ'ũn te Topa pet xexka 'ãktux, nũy hãm'ãktux xeh, puxix kama Topa 'ãktux, yã' xip yãy pet tu'. 22 Tikmũ'ũn te pexkox 'ãktux, nũy hãm'ãktux xeh, puxix Topa xip'ax xe'ẽgnãg 'ãktux kamah, xix Topa mũn 'ãktux, yã' xip pexkox tu'.
23 —Yã 'ãkuxãnõg hãmyũmmũg xop xix Paniye xop! 'Ãxop te Topa pu mĩxux kutĩgnãg popmãhã', 'ũyãg te 9 'õgnũ', tu' yãg puxet hõm Topa pu', tu mĩxux 'otãg yõg yãg hõm, xix mĩxux 'emanox yõg yãg hõm, xix mĩxux kõmĩn yõg yãg hõm Topa pu', tu yã tu' hõm mãynãg, pãyã hãpxopmã max'ax xaxok, xix hãmyok mĩy'ax xaxok, xix hãmmaxnã'ax xaxok, xix 'ãyĩpkox pip'ax Topa pu xate' xaxok. 'Ãpu hãpxopmã max, xix hãpxop hõm Topa pu kamah, xayĩy hãpxopmã max xohix xaxok hok! 24 'Ãpa hok xop te tikmũ'ũn mõgã kummuk! Tikmũ'ũn te kumãyõynãg xut nũy putyõn, pãyã' xok xexka kãmẽn tõmãhã', ha kaxĩy 'ãxop te hãpxopmã'ax kutĩgnãg mĩy mãynãg, pãyã hãpxopmã'ax max 'ãxop te' xaxok!
25 —Yã 'ãkuxãnõg hãmyũmmũg xop xix Paniye xop! 'Ãpa mũn max, pãyã 'ãkuxa mũn kummuk! Yã 'ãxop te kãnẽy pet xax pix, xix kãnẽy xãm pix, pãyã kãnẽy kox kopa yã' ĩgã', ha kaxĩy 'ãkuxa kummuk. Yã 'ãxop te 'ãnõy hã yĩpkumĩy, xi' yõg hãpxop hã' xupxet, xix 'ãnõy yõg hãpxop hã xupkumĩy kamah. 26 Paniye pa hok 'ãxop! Kãnẽy kox pix hãmãxap, puxix tu xãm max kamah.
27 —Yã 'ãkuxãnõg hãmyũmmũg xop xix Paniye xop! 'Ãpa mũn max, pãyã 'ãkuxa mũn kummuk! Yã' xukpot putuk, hãptopa mũn max, pãyã' kopa' xuk xokxax, xi' kup, yãk-tox xe'ẽgnãg. 28 Ha kaxĩy 'ãxax max, pãyã 'ãkuxa kopa 'ãkummuk, yã 'ãxop te koit, tu hãpxopmã kummuk xohix.
Topa te' kuxa kummuk xop nõãp-tup
29 —Yã 'ãkuxãnõg hãmyũmmũg xop xix Paniy xop! 'Ãpa mũn max, pãyã 'ãkuxa mũn kummuk! 'Ãxop te xukpot mãynãg 'ãhã mĩy, nũy Topa pupi hãm'ãktux xop no hãpkot, ha tik xop hittap te Topa pupi hãm'ãktux, tu' max, ha 'ãxop te xukpot maxnãhã', 30 tu: “Pax 'ũgmũg pip hõmã', 'ĩhã tik xop te Topa pupi hãm'ãktux, kopxix tu mõnãyxop yõg hãpxopmã kummuk tat hok, nũy tu tik max xop kix. 'Ãmhok!” kaxĩy. 31 Hamũn. 'Ãxop yã mõnãyxop kummuk hã 'ãmõkputox, ha Topa pupi hãm'ãktux xop kix, 32 ha 'ãxop te mõnãyxop yõg hãpxopmã'ax kummuk tat, nũy tu' mĩy kamah. 33 'Ãxop te kãyã gãynãm xop putuk, xix kãyã gãy hã 'ãk-tok! Ha Topa te 'ãkummugãp-tup 'ũyãnãn tu', xa' xupmã hok Hãmgãyãgnãg Pet tu'. 34 'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: 'Ãte xa ha mõ'pok putup, tik te Topa pupi hãm'ãktux xop, xix tik te hãmyũmmũg xop, xix tik te hãmyũmmũgã'ax xop, ha 'ãxop te' yãg kix putup, xi' yãg xupmãp-tup mĩpkupnix tu', xi' yãg kix kakixnãg putup Topa pet kopah, tu kõmẽn xohix tu 'ũpapuk putup. 35 Yĩy Topa te 'ãxũygãp-tup, xix 'õg mõnãyxop yõg hãpxopmã'ax kummuk hã 'ãxũygãp-tup. Ha mõnãyxop hittap max 'Ameo putex, hõmã, hãmyãxatamuk hittap 'ĩhãp-tex, xix mõnãyxop Manakit kutok Yakanit putex, 'ĩhã Topa pet xix mĩmpe mõ'hãp'ax tu yãy kote' xip, tu hãpkummuk mĩy 'õhnãg, yĩy Topa te 'ãxũygãp-tup. 36 'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: Yã Topa te yã hõnhã' pip xop xũygãp-tup 'ũyãnãn tu', nũy mõnãyxop yõg hãpxopmã'ax kummuk hã pago. Kaxĩy.
Yeyox te mõ tikmũ'ũn yãy xe'ẽgnãg
37 Yeyox te hãm'ãktux kux, tu kõmẽn Yenoyanẽn yõg tikmũ'ũn pu hãm'ãktux, hu:
—'Ũg 'ãpax! Topa te xa mõ tik xop pok, pu xa Topa pupi hãm'ãktux, ha 'ãxop te' kix, tu mĩkaxxap hã' tux, pãyã 'ãte mõ'ãyãy xe'ẽgnãg. Xokakkak tek-tok xãnãhã', nũy mõ'tat yãy kaka', ha kaxĩy 'ãte tikmũ'ũn xãnãhã', pãyãk ha 'ãnũn putup 'ohnãg! 38 Yĩy 'ãpet hõgnãg putup. 39 'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: 'Ãxop tek pẽnãp-tup 'ũxeheh, 'ĩhãk mũn 'ãktux, hu: “Pũyã Topa tu hãmmaxnã'! Yã tu yãy 'ãxet'ax hõm pu nũ'!” Kaxĩy