7
'Ũnõy yõg hãpxopmã'ax 'ãktux kummuk
Tikmũ'ũn nõy yõg hãpxopmã'ax kopit hok, nũy nõ kummuk 'ãktux hok, ka Topa 'õg hãpxopmã'ax kopit, nũy 'ãkummuk 'ãktux kamah. 'Ãxop te 'ãnõy yõg hãpxopmã'ax kopit, ha kaxĩy Topa te 'ãkopit putup; 'õg panat hã 'ãnõy pu hãpxop xap hãmenex, puxix nõm panat hã xa hãmenex hãpxop xap kamah 'ũyãnãn tu'. 'Ãnõy puk-tõgnãg hõm, puxix xa' hõm 'ãk-tõgnãg kamah. 'Ãnõy pu punethok hõm, puxix xa' hõm punethok 'ũyãnãn tu'. Xate 'ãnõy yõg hãpxopmã'ax kummuk pẽnãhã'. Teptu xate pẽnã hok yãy yõg hãpxopmã'ax kummuk? Xate 'ãnõy pu hãm'ãktux, hu: “Nãy, tux hok 'ũ xa hãmyũmmũgã',” kaxĩy, 'ĩhã 'ãpa te hãmyũmmũg 'ohnãg. 'Ãpa te hãmyũmmũg 'ohnãg, yã mõ'ãmã'. Yãy yõg hãpxopmã kummuk kux hãmãxap, xayĩy kunãy tu 'ãnõy yõg hãpxopmã'ax kummuk kuxyã'.
—Topa yõg hãpxop max hõm hok kokex putuk xop pu', ka gãy ha 'ãp-top. 'Õg kupxat xap max hõm hok xapup putuk xop pu', ka' gãy ha nõm tonnok. Kaxĩy Topa yõg hãm'ãktux 'ãktux hok hãmgãy xop pu', ka 'ãp-tex 'ũgãy tu'.
Topa mũn max
—Topa tu' xax, puxix xa' hõm. 'Ũxax, hu ta' xipi', hãptopa 'ãxip, tu' xãnã', puxix xa' xõn. Tikmũ'ũn te ta tu' kax, puxi' pop, ha tikmũ'ũn te' xak, puxi' xipi', ha Topa te hãpxõn putup 'ĩhã tikmũ'ũn te hãptopa xãnãhã', hu: “Hãpxõn!” Kaxĩy. 'Ãk-tok te pãm xak. 'Ok hõm putup mĩkaxxap, nũy tu yãnãn? 'Ãmhok! 10 'Ãk-tok te mãm xak. 'Ok hõm putup kãyã gãy, nũy tu yãnãn? 'Ãmhok. 'Ap yãnãn putup'ah. 11 Tikmũ'ũn kuxa kummuk, tu hãpxopmã kummuk, pak-tok putup pax, tu tu hãpxop max hõm, ha 'Ãtak Topa kuxa max xe'ẽgnãg, tu pexkox tu' xip, tu' yãy kutok xop pu hãpxop max xe'e popmãhã', 'ĩhãk-tok xop te ta tu' kax, pu' popmã'.
12 —Xatep-tup tikmũ'ũn xa hãmmaxnã', yĩy nõm pu hãpxopmã max hãmãxap. Yã Mõyyex te' xat, xix tik xop hittap te yũmũ'ã hãmyũmmũgãhã'.
Tute putat 2 'ãktux
13-14 —Hãmpak'ax yĩkox kutõgnãg hã mõy mõnãy. Ha ta' xip hãmpak'ax yĩkox xexkah, 'ũyõg putat te Topa yõg putat xakgãhã', ha tikmũ'ũn punethok te putat xexka hã' mõg, yĩy mõnãy hok, pak-tõgnãg nõm hãmpak'ax yĩkox hã mõnãy, nũy Topa yõg putat xe'e hã mõg, xayĩy 'ãhi xe'ẽgnãg mõkuma mõg.
Tute tik xop te mõ'ãmã'ax 'ãktux
15 —'Õg pa 'ãti'! Yã tik xop te mõ'ãmã', tu Topa pupi hãm'ãktux xop putuk, pãyã hamũn'ah. Yã' koit. 'Ũpa te kahnẽn pa putuk, pãyã' kuxa kopa kokex gãynãm putuk. 16 Tu hãm'ãktux max, pa hãpxopmã kummuk. Xate tikmũ'ũn yõg hãpxopmã'ax pẽnãhã', nũy tikmũ'ũn yũmmũg. Mĩm kup te xãpxox taha', pãyã 'a xupxak ta'ah, xix gõyap ta'ah. 17-18 Kaxĩy mĩm kup max xohix te mĩnta max taha', 'ap kummuk 'ũm ta'ah, ha mĩm kup kummuk te mĩnta kummuk taha', 'ap max mũn ta'ah, 19 ha tikmũ'ũn te' kup kummuk xak, pu hãm tu nãy, pu kuxap hã mõ'xut, ha' nũ' nĩ' nũy nõg. 20 Ha kaxĩy 'ãxop te tik te mõ'ãmã'ax pẽnãhã', tu' yõg hãpxopmã'ax kopit, nũy yõg hãpxopmã'ax kummuk yũmmũg.
Tikmũ'ũn te Yeyox pu' yĩpkox pip
21 —Tikmũ'ũn tek xãnãhã', hu 'ãtu: “Yãyã', Yãyã',” kaxĩy, pa 'ũyãg yĩpkox 'ohnãg, ha yõgnũ 'Ãtak Topah, tu pexkox tu' xip, tu nõm yĩpkox hok xop xat putup 'ohnãg. Pa tikmũ'ũn yãg yĩpkox pi', puxix Topa nõm xat. 22 Yã' yõg hãptup xe'e mõ'nã'ax, 'ĩhã tikmũ'ũn punethok te: “Yãyã', Yãyã', 'ũgmũ'ãte 'ãxuxet'ax 'ãktux nũy hãm'ãpak max'ax 'ãktux, tu yãmĩy kummuk mõy tikmũ'ũn kuxa kopah, tu hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg, tikmũ'ũn puxet te' mĩy hok,” kaxĩy, 23 kopxix hãm'ãktux putup, nũy tu nõy yãnãn, hu: “'Ãte 'ãyũmmũg 'ohnãg. Mõy, mõg, nũy 'ãpep, 'ãte 'ãp-tup'ah, 'ãxop te hãpxopmã kummuk punethok hah.” Kaxĩy.
Tute mĩptut mĩy'ax 'ãktux
24 —Tikmũ'ũn te yõg hãm'ãktux 'ãpak, tu' yĩpkox pi', puxix ta tu hãmyũmmũg, yã tik pet max putuk, ha mĩkaxxap xexka yĩmũ' yã' pet, 25 ha tex gãy mõ'yũm, tu' xupep, tu yã kõnãg xet, ha 'ãmuuh gãy te mõ'kouk xexkah, pa mĩptut yũm ka'ok mĩkaxxap xexka hã.
26 —Ha tikmũ'ũn te yõg hãm'ãktux 'ãpak, tu' yĩpkox 'ohnãg, tu hãmyũmmũg 'ohnãg, tu tik pet kummuk putuk, ha 'ãmot yĩmũ' yã' pet. 27 Ha tex gãy ka'ok, ha mĩptut te 'ãmot tu mõ'yũm, tu' pu'uk, tu yãy koxyõy, tu nũ'nãnãm. Ta tu' kux.
Yeyox te hãm'ãktux ka'ok
28 Tu hãm'ãktux kux, ha tikmũ'ũn kuxãnõg. Yã hãm'ãktux ka'ok hã Yeyox te tikmũ'ũn pu hãmyũmmũgãhã'. 29 Tik te hãmyũmmũg xop te hãm'ãktux pu'uk, pãyã Yeyox mũn te hãm'ãktux ka'ok, 'ũxat tu'.