PAOT TE PINẼM PU KAX'ÃMI'
1
'Ũgmũn Paot, 'ũkxip kanet kopah, Yeyox Kunnix pu 'ãte hãpxopmãhã', tu kanet kopak xip, ha yũmũg xape Tĩmõn tek mũtik tihi', yĩk mũ'ãte xa kax'ãmi', Pinẽm, yãk mũg mũtik hãpxopmãhã', ha 'kuxa mãm ka'ok xop pu kax'ãmi kamah, nõm te yãy tu nũ'nãhã 'ãpet tu', hak mũ'ãte kamah nũ mĩy tappet, yũmũg xape hex 'Apit pu' mĩy, xix 'Akip pu' mĩy, yã yũmũg mũtik hãm kamah.
Pũyã yũmũg Tak Topa xa hãmmaxnã', xix 'ãkuxa mãmmã'. Pũyã yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix xa hãmmaxnã'.
Pinẽm te' xape xohix putup pax
Pinẽm, xatek mũn hãk xape xe'e', yĩy 'ãte Topa pu hãm'ãktux pax, tu 'ãpekpaxex, tu Topa pu hãm'ãktux, hu: 'Ãmax Topah! Kaxĩy. 'Ãte hãm'ãktux tap, hu: Xate Topa yõg tikmũ'ũn xohix putup pax, ha tikmũ'ũn te' yũmmũg, tu' xuktux, ha 'ãte' xupak, tu 'ãkuxa yũm ka'ok'ax yũmmũg, ha 'yũm ka'ok yũmũg xuxyã Yeyox kopah. Topa te yũmũ'ã hãmmaxnãhã', tu Kunnix hã hãmmaxnãhã', yĩy 'ãte Topa tu' xak, puyĩy yũmũ'ã yũmmũgã', 'ũyĩy hãmyũmmũg, nũy yũmũg kuxa mãm ka'ok yũmmũg, yã yũmũg kuxap-xet Kunnix kuxa mũtik hah. Xatek mũn hã 'ãxape', tuk mũn putup pax, tuk kuxa hittupmãhã', ha mõgnĩynãm. Yã xate Topa yõg tikmũ'ũn kuxa xohix ka'ogãhã'.
Paot te Pinẽm tu' xak, pu 'Onẽy mõ'nĩynãm
Yĩy 'ãte xa' xat'ax, 'ãhã 'ãtaknõy hah, xa hãpxopmã max. Pa 'ãte 'ãp-tup pax xexka', hu xa tu' xak puxehnãg, yãk mũn Paot, tu Yeyox Kunnix pu hãpxopmãhã', huk xip kanet kopah Yeyox 'ãktux tu', pa 'ãte 'ãxat 'ap putup'ah. 10 Hu xa tu' xak, 'Onẽy pupi' xak, hak kutok putuk. 'Ãte nõ mõgãhã Topa yõg putat hã, yĩy 'ãhak-tok, ha kanet kopak xip 'ĩhãk mũn 'Onẽy hã' tak, tu hãmyũmmũgãhã'. 11 Hõmã 'Onẽy hãm kummuk 'ãmũn pu', pa' hãm max 'ũgmũn pu', xix 'ãmũn pu hãm maxp-tup nõmhã.
12 Yĩy mõ'kutnãhã 'ãha putpu', 'ĩhãk kuxa te' xak. 13 'A 'ãte mõ'kutnãp-tup'ah, pãyã tu xip ka'ok nũnte, hu mõgnĩynĩynãm, 'ĩhãk xip kanet kopah hãm'ãpak max'ax 'ãktux tuk xip, pu 'Onẽy 'ã miy pupi nõ tuk tehet, 14 pãyã 'ãte yãy pu' mĩy putup'ah, tup-tup, xate 'ã hãm'ãktux, hu: “Yã' max, 'Onẽy xihip 'ãmũtik, nũy 'ãhã 'ãtehet,” kaxĩy. Yĩy 'ãte mõ'kutnãhã 'ãha, xayĩy' tux hok pu putpu nũ'.
15 Pe 'Onẽy te xa hãptox ha' xip, nũy hõnhã tu' xip ka'ok 'ãmũtik. 16 Hõmã' hãm putup'ah, tu 'õg kãmãnat, tu' hok hã' hãm, pa hõnhã 'ãmũn hã' xape, 'ãtaknõy putuk, tu Kunnix hã 'ãxape', ha yũmũ'ãtep-tup pax, 'ãmũn xik mũn, yã yũmũ'ã hã' xape xe'e'.
17 Xate 'ãhã 'ãxape, 'ĩhã 'Onẽy xãnã', pu 'ãpet tu mõ'xip, xatek mũn xãnã'ax putuk. 18 Ha hãpxop 'ũm xa' xupxet, kopxix tu pago. 19 Nũnte 'ãte kax'ãmi tappet tu', hu: 'Ũgmũn yã Paot, tu 'Onẽy pupi pagop-tup. Kaxĩy. Hõmã 'ãte xa hãm'ãpak max'ax 'ãktux, tu yã Kunnix 'ãktux, ha 'ãkuxa yũm ka'ok, ha Kunnix te 'ãkuxa hĩnnã xe'e', 'ãte xa' xuktux hah, yĩy xatek tu 'ã tu yãy xit'ax hã ta nemẽn, pãyã 'a 'ãte xa' xuktux putup'ah. 20 'Ũkxape: 'Ãpu 'ũgmũn pupi 'Onẽy putup pax, yũmũg xuxyã pupip-tup pax, nũy 'ũgkuxa 'ũm hittupmã', nũy 'ãmũn te 'ãhã' taknõy.
21 'Ãte xa kax'ãmi', 'ĩhãk kuxa yũm ka'ok xa', tu hãmyũmmũg. Yã xate hãpxopmãp-tup mãynãg, nũy 'Onẽy hã 'ãxape xe'e'. 22 'Ãxop te Topa pu hãm'ãktux, tu tu' xak, pu 'ãhak mõgã', ha 'ãte' hip, pu Topa xe mõgkutnã', yĩy 'ãte 'ãpet tu mõ'xip putup.
Tuk-nãy tu 'ãneo
23 'Epap te 'ãneo, yã kanet kopa' xip 'ũgmũtik. Yeyox Kunnix pu' hãm, hu kanet kopa' xip. 24 Xix Mã'ak, xix 'Anixtah, xix Nep, xix Nok te 'aneo. Yã' xohix tek mũtik hãm.
25 Pũyã yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix xa hãmmaxnã'. Tu ta tu' kux.