PAOT TE KÕMẼN PINIO YÕG KUXA MÃM KA'OK XOP PU KAX'AMI'
1
'Ũgmũ'ũg Paot xix Tĩmõn, tu Yeyox Kunnix puk mũ'ãte hãpxopmãhã', tu nũhũ tappet kax'ãmi, tu kõmẽn Pinio yõg tikmũ'ũn pu kax'ãmi', nõm xop kuxa mãm ka'ok Yeyox Kunnix kopa' xop pu kax'ãmi', ha' kuxap-xet Yeyox Kunnix kuxa mũtik, xi' yõg tik pẽnã max'ax xop pu kax'ãmi', xix tik xop te' hok xop pu hãpxop popmãhã pu kax'ãmi'.
Pũyã Topa yũmũg Tak xa hãmmaxnã'. Pũyã yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix xa hãmmaxnã kamah, nũy 'ãkuxa mãmmã'.
Paot te Topa pu hãm'ãktux
'Ãte Topa pu hãm'ãktux, 'ĩhã 'ãte 'ãpekpaxex, tu: “'Ãmax Topa', yã xate Pinio yõg kuxa mãm ka'ok xop ka'ogãhã',” kaxĩy. Hu Topa pu hãm'ãktux, 'ũgkuxa hittup tu', 'ĩhã 'ãte 'õg hãpxopmã'ax pekpaxex. Yã 'ãxop 'ũgmũn 'ahã 'ãtehet, nũy hãm'ãpak max'ax 'ãktux, tu hõmã xix hõnhã 'ũgmũn mũtik hãpxopmãhã', nũy hãm'ãpak max'ax 'ãktux. Topa te 'ãkuxa kopa hãpxopmãhã', tu xa hãmmaxnãhã', tu' kuxyã 'ohnãg, ha mõktu Yeyox Kunnix yõg hãptup xe'e mõ'nãhã', ha tute kuxyãp-tup, 'ĩhã Kunnix putpu' nũn. Yã 'ãte' yũmmũg. Tu 'ãxop pekpaxex, 'ãmnĩy xohix hã hãmpekpaxex, tu 'ãte 'ãp-tup pax xexka', 'ũgmũn mũtik 'ãxop te hãpxopmãhã'. Topa te 'ãxop xexkanãhã 'ũgmũtik, tu yũmũg xexkanãhã', nũy hãm'ãpak max'ax 'ãktux, yã 'õhõm Topa yõg hãm'ãktux xe'e. 'Ãte nõmhã' xuktux, 'ĩhã kanet kopak xip, tu hõmã' xuktux, 'ĩhã 'ãte hãpkumep hã, hãm'ãktux ka'ok hã tuk mõg. Yeyox Kunnix te mõ'ãyãy xe'ẽgnãg, ha kaxĩy 'ãte 'ãp-tup pax kamah, 'ap koit'ah 'ãte', Topa te' yũmmũg.
Ha 'ãte Topa tu' xak, pu 'ãxop 'ãxape kuxa mãm xop xohix 'ũp-tup pax, tu mõktu yãp-tup xe'ẽgnãg, tu hãmyũmmũg, tu mõktu hãmyũmmũg xexka', 10 nũy hãmmax 'ũm yãykutnã', nũy 'ãkuxa tup tat, 'ĩhã Kunnix te putpu' nũn, xayĩy yã 'õg hãpxopmã'ax xa' hupmã hok. Yã Kunnix yõg hãptup xe'e mõ'nãp-tup. 11 Ha Yeyox Kunnix yãp-xehnãg te 'ãkuxa kopa hãpxopmã max, puyĩy tikmũ'ũn xohix Topa max xe'ẽgnãg 'ãktux.
'Ãte Kunnix tu hãpxopmãhã'
12 'Ũkxape xop: 'Ãte xa hãmyũmmũgãp-tup. Gãyxop tek xũygãhã', xik hĩy kanet kopah, pãyã Topa te hãmmaxnãhã nõmhã', hak xape punethok te 'ãhã' tehet, tu hãm'ãpak max'ax 'ãktux, 13 ha kaxĩy gohet yõg xonat xop te hãm'ãpak, tu 'ãte hãpxopmãhã Kunnix pu' yũmmũg, tuk hãm'ãx ha kanet kopak xip yũmmũg. 14 Ha yũmũg xape xop te' yũmmũg kamah, hu' kuxa mãm ka'ok yũmũg xuxyã Yeyox kopah, tu' hittup, nũy hãm'ãpak max'ax 'ãktux, 'ũkuxãnõg 'ohnãg. 15 Yã' yãg yĩpkũmĩy, tu' yãykix pax, hu Kunnix 'ãktux, pa' yãg hittup, nũy xuktux, 16 'ũkputup pax tu 'ãktux, Topa te mõgkutnãhã', nũy hãm'ãpak max'ax 'ãktux, ha 'õm te' yũmmũg, 17 Ha' yãg nõy te mõ'ãmã pax, tute 'ũgyĩpkũmĩy tu', 'ũyĩy 'ũgkuxa hittup hok, yã' gãy tu hãm'ãktux max 'ãktux, 'ũyĩy 'ũgmũn pu hupmã'.
18 Yã' xohix te Kunnix 'ãktux, yã' puxi'. Yĩk kuxa hittup pax, 19 tuk kuxa yũm ka'ok 'ãxop kopah. Yã 'ãxop te Topa tu' xak, puk xut kanet kopah, yĩy Yeyox Kunnix Koxuk tek ka'ogãhã', hak kuxa yũm ka'ok. 20 'Ũgkuxa yũm ka'ok, nũy Topa pu hãpxopmã max, nũy 'ãmnĩy xohix hã xix hõnhã Topa pu 'ãte hãpxopmãhã', nũy yã yãyhãhup 'ohnãg, xik kuxãnõg 'ohnãg, pu tikmũ'ũn Kunnix 'ãktux max, 'ok pek hi'ax, 'ok pek xok'ax. 21 Tephak xip hãm tu'? Hãm tuk xip, nũy Kunnix xexka xe'ẽgnãg 'ãktux. 'Ũkxok, kopxix pexkox hãk mõg, nũy Kunnix mũtik xihip, nũy 'ũghittup xexka mõ'kumak mõg. 22 Hãm tuk xip, kopxix hã hãpxopmã max Kunnix tu'. 'Ap yũmmũg'ah 'ãte', piyã' mũn max, 'ok pek hãm tuk xip, 'ok pek mõg pexkox hah. 23 Yã' max 'ũkxip hãm tu, pãyã 'ãte' xak, nũy mõy xip Kunnix mũtik pexkox tu'. Yã' max xe'ẽgnãg! 24 Pãyã 'ãxop puk max, nũy xihip hãm tu', 25 tu hãmyũmmũg, hu 'ãxop tuk xip putup, nũy 'ãka'ogã', nũy 'ãkuxa hittupmã', xayĩy 'ãkuxa hittup, 'ĩhã' mãm ka'ok yũmũg xuxyã kopah. 26 'Ãte putpu 'ãhak mõg'ax, xa 'ãkuxa tu hittup 'ũgmũn hah, yã 'ãkuxap-xet Yeyox Kunnix kuxa mũtik. 27 'Ãxop te hãm'ãpak max'ax 'ãpak, tu 'ãyĩpkox pip, yĩy hõnhã hãpxopmã max, nũy Kunnix putup hãpxopmã max. Kaxĩy 'ãte 'ãxop putox puxet yũmmũg'ax, 'õg hãpxopmã'ax hã 'ãte hãmyũmmũg'ax, 'ok pe 'ãhak mõg, 'ok pe 'ahak mõg hok. 'Ãxop xohix hãm max, kopxix 'ãxop kuxap-xet yũmmũg, yã 'ãxop te hãm'ãpak max'ax 'ãpak, hu 'ãkuxa mãm ka'ok. 28 'Ũgãyxop yĩpkutuk hok, nũy ta tu 'ãka'ok, ha kaxĩy 'ũgãyxop te' pẽnã'ax, tu hãmyũmmũg'ax, hu: “Yã Topa te nõm xop mũtik ti xe'e', yĩk mũg xũygãp-tup 'ũyãnãn tu', ha nõm kuxa mãm ka'ok xop mõgãp-tup pexkox hah, pu tu pip ka'ok,” kaxĩy. 29 Ha Topa te 'ãxop xexkãnãhã', xa hãpxopmã Kunnix pu', nũy 'ãkuxa mãm ka'ok 'õm kopah, nũy 'ãxũy kamah nõm pu'. 30 Hõnhã 'ãxop tek mũtik hãpxopmã'ax, nũy hãm'ãpak max'ax 'ũm 'ãktux, xix 'ũghãm'ax pẽnãhã', ha' gãy xop tek mũn pu hupmãhã', tu hõnhã kamak xũygãhã', kaxĩy.