16
Timoteo mɨjhuäcpejty je Pablo etz Silas
Chi Pablo etz Silas yja'ty ajcxy jɨm Derbe etz Listra. Jɨm ajcxy paty tüg jäy huɨdi anajty yxɨɨ Timoteo huɨdi anajty mɨjpɨdaacp Jesús. Judíojäy anajty ytaj'ajtpy, e griegojäy anajty yteedy'ajtpy. Je' ytaj nañ ymɨbɨjcpy anajty Jesús. Je jäy ajcxy huɨdi yajmɨj'ajtp Jesús jɨm Listra etz jɨm Iconio ooy anajty oy nimɨydaaccɨxy Timoteo. Pablo ooy jatzojcy co Timoteo ycajäymɨɨd'ajtɨ. Chi Pablo yajtɨy'ajttɨɨyɨ Timoteo, jɨgɨx ca' ymɨjotmädɨɨyb je judíojäy huɨdi anajty ajcxy jɨm tzɨnaayb, com tüg'ócɨy ajcxy nejhuɨ̈y co griegojäy teedy'adyii. Cajp cajp ma anajty ajcxy ñaxy yajmɨɨdmɨydaaccɨxy ajcxy je mɨbɨjcpɨdɨjc je cötujcɨn huɨdi je apóstoles ajcxy, etz huɨdi nigohuajc'ajt je mɨbɨjcpɨdɨjc jɨm Jerusalén. Je' ajcxy huɨdi yajmɨj'ajtp Jesús cajp cajp nïgɨ anajty yjotmɨcpɨjccɨxy, etz mɨjpɨdaaccɨxy Dios y'ayuc, etz ñimayɨy'ɨdɨɨtzcɨxy jabom jabom.
Pablo yhuin'ijx tüg Macedonia jäy
Je Espíritu Santo ca' a'ɨxɨy nɨcx capxhuäcxcɨxy Dios y'ayuc jɨm Asia ñaaxjot. Paady ajcxy huingduum ñɨcxy yajyöyñajxy ajcxy Frigia ñaaxjot etz Galacia ñaaxjot. Chi ajcxy jɨm yja'ty ma Misia ñaaxtzɨba'n. Chi huinmay co ñɨcxa'ñ ajcxy Bitinia ñaaxjot. E je Espíritu yajnejhuɨɨy ajcxy co ca' yɨ' tzocy co jɨm nɨ́cxcɨxɨpy. Chi ajcxy jüyöyñajxy Misia ñaaxjot, chi ajcxy y'idacy jɨm Troas. Chi Pablo cumäyjoty huin'ijxy tüg yëydɨjc, huɨdibɨ yconaaxɨty anajty Macedonia, ytɨnay'ahuɨɨy ma Pablo yhuinduu, e ycohuanɨ̈yii, ñɨmäyii: “Tun may'ajt nɨcx jɨm Macedonia, e jɨm xypubedɨpy ɨɨch ajcxy.” 10 Co Pablo jadu'n huin'ijxy cumäyjoty, chi ɨɨch ajcxy n'ixtay barco huɨdi nɨcxamb jɨm Macedonia. Nhuinjɨhuɨɨy ɨɨch ajcxy co jɨm Dios xyquéjxcɨxyɨch jɨgɨx jɨm ngapxhuäcxɨbɨch Jesucristo ytɨy'ajt je oybɨ nej jëbɨ ajcxy alma nïdzoocɨn paadɨpy.
Pablo etz Silas jɨm Filipos
11 Chi ɨɨch ajcxy nbarcotɨgɨɨy jɨm Troas nɨcxy ɨɨch ajcxy tɨɨyɨ ma naax mejy'agujcpɨ huɨdibɨ anajty yxɨɨ Samotracia. Chi com jabom ajcxy nja'tyɨch jɨm Neápolis. 12 Co ɨɨch ajcxy jɨm ndzooñ, chi ɨɨch ajcxy nɨcxy jɨm Filipos. Filipos hue' je' romanojäy ycajp. Je' je cajp jac mɨjpɨ ma je Macedonia ñaaxpa'. Jɨm ɨɨch ajcxy nhuäcxɨjpy jecy. 13 Tüg sábado nɨcxy ɨɨch ajcxy cajppa', mɨhuingon tüg mɨjnɨɨ, ma anajty judíojäy ajcxy mɨɨdɨty Dios ojadajttac. Chi ɨɨch ajcxy n'ixtacy jɨm, e ngapxhuäcxɨch ajcxy Jesús y'ayuc ma je töxyjäydɨjc ajcxy huɨdi jɨm anajty ajcxy tɨ yöymujccɨxy. 14 Je Lidia anajty y'amɨdo'ijtp. Hue' je' anajty Lidia ycogajpɨty jɨm Tiatira, e ytocpy anajty ucy huit oy jatypɨ. Lidia yajmɨj'ajtpy anajty Dios, e je Huindzɨn Dios yajyungɨɨyɨ yjot yhuinma'ñ, jɨgɨx amɨdo'idɨpy nej Pablo Dios y'ayuc capxhuäcxɨ. 15 Je Lidia nɨɨbejt mɨɨd tüg'ócɨy yjuugy ymɨgüg, chi ɨɨch ajcxy xycohuanɨɨy, e xyñɨmáaygɨxɨch:
―Pen mɨnamb ajcxy co nmɨbɨcyɨch je Huindzɨn Jesús, miin jättaaccɨx ma ɨɨch ndɨjc.
Chi ooy xycohuanɨɨy ɨɨch ajcxy, ixtɨ coonɨ jɨm xyajhuɨ'myɨch ajcxy.
16 Jadu'n yjajtɨ tüg tecy co ɨɨch ajcxy anajty ñɨcxy ma Dios ojadajttac, chi ɨɨch ajcxy nbaty tüg tumbɨ töxy'anäg mañ'ajt mɨɨdpɨ huɨdi ooy ytɨygapxy. Ymɨɨd anajty yhuindzɨn ma ytuñ, e je' yhuindzɨn ooy anajty ymeeñybaaty co je töxy'anäg ytɨygapxy. 17 Je töxy'anäg ypanɨcxy chach yam Pablo etz ɨɨch ajcxy ymɨnañ:
―Jada yëydɨjc Dios tzajpjotypɨ ajcxy ymɨdumyb. Capxhuäcxɨ ajcxy Dios y'ayuc jadu'n nej jëbɨ ɨɨch ajt n'alma nïdzoocɨn paady.
18 Canaag xɨɨ jadu'n ɨɨch ajcxy xychach'amayɨɨy. Co Pablo chijpɨn, chi yhuäc-huimbijty nɨmay je mañ'ajtmɨɨdpɨ:
―Mɨɨd Jesucristo yxɨɨ n'ane'myɨch, pɨdzɨm ma jada töxy'anäg.
Tɨm huin'ítɨy je ca'oybɨ yajyöyduuty je töxy'anäg.
19 Co je töxy'anäg yhuindzɨn jadu'n ijxy co ca' y'ocmeeñybadaanɨ, chi mɨɨd je' ycɨxpɨ ajcxy majch Pablo etz Silas, e yajnɨcxy ajcxy ma je tungmɨɨdpɨ ma je' ajcxy y'agujctɨjc. 20 Co ajcxy jiiby mɨɨdja'ty ma je tungmɨɨdpɨ, chi ymɨnañ:
―Jada yëydɨjc ajcxy judíojäy jada, nɨgoo ajcxy ñaax yajmäty ycajp yajmäty, 21 etz yaj'ixpɨcy ajcxy costumbre huɨdi ca' huaad ɨɨch ajt ngöbɨjcɨm, e nihuaad ngatuunɨm, com hue' ɨɨch ajt romanojäy.
22 Chi je mayjäy ajcxy mɨɨddziptzoon Pablo etz Silas, e je tungmɨɨdpɨ ni'ane'mdɨy co huen ajcxy yajnïjeñ yaj'ixjeñ huen yajhuojpcɨxy mɨɨd matz. 23 Co ajcxy huojptay, chi pɨdacy ajcxy pujxtɨgoty, e ane'my ajcxy pujxtɨjc huindzɨn co huen cuend'ajtcɨxy yajxon. 24 Co je pujxtɨjc huindzɨn ypaatɨ je cötujcɨn, chi pɨdacy Pablo etz Silas jac jiiby öc'am, e chi ajcxy ixmajch co'adzïty ytecy ma je quipy huɨdi yxɨɨ cepo.
25 Chi jadu'n yjajty mɨjcuctz anajty, co Pablo etz Silas chach Dios ojadajtcɨxy chach huin'ɨɨgɨxy yɨ Dios, e jacjadyii machyjäy chach amɨdoo'ijtcɨxy. 26 Chi tɨmɨtiinɨ ujx huinxijty pujxtɨjc poch. Chi y'ahuaatztay je pujxtɨjc agɨ', e y'adzïttuttay je cadena ma tüg'ócɨy machyjäy. 27 Chi oy ymähuijy je pujxtɨjc huindzɨn. Co jadu'n ijxy ac'ahuädz pujxtɨjc aguu, chi yajpɨdzɨɨmy y'espada ñayyaj'öga'ñyii anajty. Com hue' anajty tijy tɨ je machyjäy yqueectäy. 28 Huin'it Pablo mɨc'amy mɨgapxy je pujxtɨjc huindzɨn nɨmay:
―Ix nej mnayduunɨ, cheeby ajcxy nidüg'ócɨy.
29 Chi je pujxtɨjc huindzɨn pɨjctzoy jɨɨn, e ytɨgɨɨy poyɨ̈gy pujxtɨgoty, janch tzɨyuuyb mɨɨd tzɨgɨ'ñ. Chi ycoxtɨnay'ahuɨɨy ma Pablo etz Silas ajcxy yhuinduu. 30 Chi yajpɨdzɨmy Pablo etz Silas, e yaj'amɨdooy:
―Huindzɨn, ¿ti ɨɨch jëbɨ nduñ jɨgɨx nïdzoocɨn nbáadɨbɨch?
31 Chi je' ajcxy mɨnañ:
―Mɨbɨc Huindzɨn Jesús etz mbaadɨpy nïdzoocɨn, miich etz m'ungdöxyɨjc.
32 Chi ajcxy yajnɨmay je Huindzɨn Jesús y'ayuc tüg'ócɨy pɨnjaty anajty jɨm ma je pujxtɨjc huindzɨn ytɨjc. 33 Mɨjcuctz je pujxtɨjc huindzɨn pujɨ je Pablo ajcxy chaachɨ̈'au, e chi je pujxtɨjc huindzɨn ñɨɨbejttay ajcxy mɨɨd y'ung ytöxyɨjc. 34 Chi je pujxtɨjc huindzɨn yajnɨcxy Pablo etz Silas ma ytɨjc, yajcaay yaj'uucy ajcxy. Ooy anajty ajcxy yjotcujcɨty nidüg'ócɨy, com tɨ anajty mɨbɨjccɨxy Dios.
35 Com jabom je mɨjtungmɨɨdpɨ quejxy mutztungmɨɨdpɨ jɨm ma pujxtɨjc huindzɨn mɨɨd cötujcɨn huen najtzmadzɨɨygɨxy Pablo etz Silas. 36 Chi je pujxtɨjc huindzɨn nɨmay Pablo:
―Tɨ je tungmɨɨdpɨ quexy cötujcɨn co jëbɨ nnajtzmadzɨ̈yɨch miich ajcxy. Nɨcxcɨx jotcujc.
37 Chi Pablo mɨgapxy je mutztungmɨɨdpɨ, e chi nɨmay:
―Romanojäy ɨɨch ajcxy. Yɨ cajptungmɨɨdpɨ tɨ xyhuopyɨch mɨɨd matz mayjäy agujc, ni ca' jayɨjp tɨ xytɨyduñɨch, e tɨ xypɨdägyɨch pujxtɨgoty. ¿Nej co jadachambɨ xyñajtzmadzɨ̈hua'ñɨch ameechɨ? Ca' jadu'n y'óyɨty. Huen mɨjtungmɨɨdpɨ cɨ'm miiñ xyajpɨdzɨ́mgɨxɨch ɨɨch ajcxy.
38 Chi je mutztungmɨɨdpɨ cɨjx nimɨydactäy ma mɨjtungmɨɨdpɨ tüg'ócɨy Pablo y'ayuc. Chi ajcxy ñay'adzɨgɨɨyɨ co nejhuɨɨy co Pablo etz Silas hue' je' anajty ajcxy romanojäy. 39 Chi je mɨjtungmɨɨdpɨ ñɨcxy cɨ'm oy capxjotcɨdägy je Pablo etz Silas. Chi yajpɨdzɨmy pujxtɨgoty, e pɨjctzoy may'ajt huen huingduum nɨ́cxcɨxnɨ. 40 Co Pablo etz Silas ypujxtɨjcpɨdzɨɨmy, chi ajcxy ñɨcxy ma Lidia ytɨjc. Jɨm ajcxy jadu'n ijxy mɨbɨjcpɨdɨjc, e jot'amɨjmoy ajcxy. Chi ñɨ́cxcɨxnɨ.