3
Tüg tecyma'tpɨ chögy
Tüg xɨɨ Pedro etz Juan ypättɨgɨ̈y ajcxy tú'cɨy ma Dios ytɨjc, mɨjmɨnacy xɨɨ anajty, je' je' anajty je horɨ mɨna ajcxy Dios mɨbɨjctzoogɨxy. Jabom jabom anajty jäy yajnɨcxcɨxy ma je Dios ytɨjc'aguu tüg tecyma'tpɨ, jadu'n je' anajty tɨ yma'xung'aty. Chi ajcxy pɨdägy je tecyma'tpɨ ma je Dios ytɨjc'aguu huɨdi anajty yxɨɨ la Hermosa, jɨgɨx jɨm pɨjctzohuɨpy meeñ ma je jäy ajcxy huɨdibɨ tɨgɨɨyb ma Dios ytɨjc. Co je jäy tecyma'tpɨ ijxy Pedro etz Juan ytɨgɨ̈huaangɨxy anajty ma Dios ytɨjc, chi pɨjctzoy meeñ. Co Pedro etz Juan ijxy je tecyma'tpɨ, chi Pedro ymɨnañ:
―Huindɨcxpejtcɨch.
Chi je jäy huindɨcxpejty, yjɨjp'ijxpy anajty ti möhuaanɨp. Chi Pedro je tecyma'tpɨ nɨmay:
―Ca' nmɨ́ɨdɨdyɨch plata, oorɨ, huɨdibɨ janchtɨy nmɨɨdɨch je' nmöhuɨp. Mɨɨd Jesucristo je Nazaretpɨ ymɨc'ajt ɨɨch miich nɨmaayb: Tɨnaayɨ̈g etz yöy.
Huin'it Pedro majch je tecyma'tpɨ ma a'oygɨ', e yajtɨnaygugɨɨy. Huin'ítɨy y'oyɨɨy ymɨcpɨjcy je ytecy etz ytecyyög. Chi je tecyma'tpɨ ytɨnaygugɨɨy etz chi ñajtztɨbɨɨy. Chi jada' yöychoñ e ytɨgɨɨy ma Dios ytɨjc mɨɨd Pedro etz Juan yöyñɨp ñɨdɨjcnɨ yujctɨjcnɨ, yam Dios ooy jäymech. Tüg'ócɨy je mayjäy ijxy co anajty yöyñɨp etz jäymech yɨ Dios. 10 Je jäy ajcxy y'ijxy'ajtpy anajty ajcxy je tecyma'tpɨ e ñejhuɨɨygɨxyp co je' anajty je' huɨdibɨ pɨjtzohuo'cp pi'c meeñ ma Dios ytɨjc'aguu huɨdi anajty yxɨɨ la Hermosa. Paady je jäy ajcxy ooy chɨgɨɨy jɨhuɨɨy, co ajcxy ijxy nej anajty yam tɨ ytunyii tɨ yjadyii.
Pedro nimɨydacy nej anajty je tecyma't tɨ chögy
11 Je tecyma'tpɨ huɨdibɨ anajty tɨ chögy ca' anajty ixmach Pedro etz Juan, e tüg'ócɨy yɨ jäy anajty ooy jɨhuɨɨygɨxy huinmaaygɨxy. Chi mɨc'amy mayjäy nimujcy Pedro etz Juan jɨm ma yɨ Dios ytɨjc huinduu huɨdibɨ jäy ytijpy Salomón. 12 Pedro co jadu'n ijxy je mayjay, chi ymɨnañ:
―Judío yëydɨjctɨjc, ¿nej co mdzachhuinmaaygɨxy mɨjcajee? ¿Nej co ɨɨch miich ajcxy xychachhuindɨɨcxcɨxy jadu'n nej jɨhuɨ̈y ɨɨch ajcxy jada jäy tɨ nyajtzögyɨch tɨ nyajyöychooñɨch mɨɨd ngɨ̈mmɨc'ajtɨch, o mɨɨd co ɨɨch ajcxy ooy nDios'ojadaty? 13 Ɨɨch'ajt nDios, je Dios huɨdi nmɨj'ap nmɨjteedy, je Abraham, je Isaac, etz je Jacob y'ojadajt, yɨ' tɨ yajtzögy jada tecyma'tpɨ, jɨgɨx yajcömayɨpy yɨ' y'ung Jesús huɨdibɨ miich ajcxy mgɨ̈yejc ma je tungmɨɨdpɨ. E co je gobernador Pilato je' najtzmadzɨ̈hua'ñ, miich ajcxy ca' m'aa'axɨɨy. 14 Ma yjapadyii ajcxy mgapɨjctzoy co huen yajnajtzmadzɨ̈y, je huɨdi anajty yajpaatp huädz etz tudägy, chi miich ajcxy mbɨjctzoy co huen yajnajtzmadzɨ̈y tüg jäy huɨdibɨ anajty tɨ yjäyyaj'o'cy. 15 Jadu'n je jäy ajcxy yaj'o'cy je' huɨdibɨ anajty jugy'ajt yejcp. Je huɨdibɨ Dios yajjugypɨjcy ma anajty tɨ y'ögy e jada tɨy'ajt ɨɨch ajcxy nidɨy'ajt'ajtpyɨch. 16 Mɨɨd co tɨ mɨbɨcy Jesús yxɨɨ, je mɨjhuinma'ñ huɨdibɨ Jesús ymɨc'ajt tɨ tuñ mɨɨd jada pa'mjäy huɨdibɨ miich ajcxy m'ijxyp mnejhuɨɨyb. Com tɨ mɨbɨcy Jesús paady tɨ chögy janch yajxondïcnɨ, jadu'n nej miich ajcxy nidüg'ócɨy tɨ m'ijxcɨxy.
17 Chi Pedro yjacmɨnañ:
―Nmɨgügtɨjcɨch, nejhuɨɨybɨch co miich ajcxy etz mhuindzɨndɨjc yaj'o'cy Jesús, mɨɨd co anajty mganejhuɨɨygɨxy ti anajty ajcxy mduungɨxy. 18 Jadu'n cham Dios tɨ cuyduñ jadu'n nej Dios y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ ymɨna'ñ co copɨcy co yɨ Cristo yajnaxɨpy ayo'n. 19 Paady játyɨm jothuimbijtcɨx miich ajcxy ma Dios, jɨgɨx ajcxy mbocy yajjötztähuɨpy. Huin'it je Huindzɨn Dios xyajniguexɨpy ajcxy jotcujc'ájtɨn huinɨxɨɨ, 20 e yɨ' quexamb je Jesús, je Cristo, je huɨdibɨ Dios jayɨjp'aty yhuin'ijx co quexa'ñ ma miich ajcxy. 21 Oy jadachambɨ Jesucristo y'oc-huɨ́'mɨpy jiiby tzajpjoty ixtɨ coonɨ Dios anajty yaj'oyɨydäy tijaty, co jadu'n yjaay yɨ' y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ huɨdibɨ mɨɨd huädz yjot yhuinma'ñ huɨdibɨ ajcxy jecy'ajty tzɨnay. 22 Jadu'n Moisés nɨmay ɨɨch ajt nmɨj'ap nmɨjteedy jecy'ajty: “Je Huindzɨn Dios xyajniguexaan miich ajcxy tüg yɨ' y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ, huɨdibɨ pɨdzɨmamyb ma miich ajcxy mjuugy mmɨgüg jadu'n nej ɨɨch yɨ' xyguejxy. M'amɨdo'idɨpy miich ajcxy yɨ' y'ayuc. 23 Jadu'n yjadɨpy co tüg'ócɨy jäy huɨdibɨ anajty ca' capxymɨdooy je Dios y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ, huädz ajcxy ytɨgoydähuɨpy, e tüg jɨɨbɨcy ajcxy idɨpy ma judíojäy ajcxy yajpaady.”
24 Chi Pedro yjacmɨnañ:
―Jadu'n jada tüg'ócɨy Dios y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ, chondacy ma Samuel ixtɨ ma jacjadyiinɨ ajcxy, ñigapxtay ajcxy jadu'n nej cham ytuñyii yjadyii. 25 Yɨ Dios y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ ajcxy, miich je' anajty ajcxy mmɨj'ap mmɨjteedy. E je ayuc huɨdibɨ Dios yajnɨmay Abraham ycuydunaamyb mɨɨd miich ajcxy co jadu'n ymɨnañ: “Ngonúucxɨbɨch tüg'ócɨy naaxhuiñyjäy mɨɨd tüg miich m'ap m'oc.” 26 Co Dios y'ung y'o'cy, chi Dios yajjugypɨjcy jadüg'oc, e quejxy jayɨjp ma miich ajcxy, jɨgɨx xyconúucxcɨxɨpy, etz jɨgɨx nidüg'ócɨy miich ajcxy m'ixmadzɨpy yɨ mjɨbɨchuinma'ñ.