16
Je cuejtɨn mɨɨd je hermano ajcxy ycɨxpɨ
Jadu'n nej ymiñ yɨ meeñ huɨdibɨ miich ajcxy myajmujccɨxyp mɨɨd je mɨbɨjcpɨdɨjc ycɨxpɨ huɨdibɨ jɨm Jerusalén. Cuydungɨx je tɨy'ajt huɨdibɨ tɨ nyaj'ané'mgɨxyɨch yɨ mɨbɨjcpɨdɨjc huɨdibɨ canaagpɨcy yajpatp jɨm Galacia. Naag naag domingo, je jayɨjpɨ xɨɨ ma je semana y'ixtɨgɨ̈y nidüg nidüg miich ajcxy mbɨdägɨp abɨcy hueenɨ pi'cmeeñ, jadu'n nej anajty ii tɨ mbaatcɨxy. Je pi'cmeeñ huɨdibɨ anajty tɨ myajmujccɨxy mgüend'ájtcɨxɨpy ooy, jɨgɨx co ɨɨch jɨm njädɨp ma miich ajcxy, ca' ycopɨcyɨty meeñ myajmújcɨxɨpy. E co anajty jɨm nmechɨch ma miich ajcxy, miich ajcxy myajnïbɨgɨpy nijëjɨty mɨgügtɨjc huɨdibɨ nɨcxɨp jɨm Jerusalén. E ɨɨch nguexɨpyɨch jada mɨgügtɨjc jɨm Jerusalén mɨɨd tüg necy etz mɨɨd je meeñ huɨdibɨ anajty miich ajcxy tɨ myajmujccɨxy, jaydëbɨ yajcɨ̈dɨgɨ̈huɨp je mɨbɨjcpɨdɨjc jɨm Jerusalén. E pen ooy ytɨmycopɨcyɨty co ɨɨch nañ jadu'n nnɨ́cxɨbɨch jɨm Jerusalén, jëbɨ ajcxy ñɨcxy mɨɨd ɨɨch.
Pablo huinmay co nɨcxa'ñ Macedonia
Co anajty ndübɨcyɨch nnɨcxaambɨch ma miich ajcxy, jayɨjp naxɨ̈hua'ñɨch Macedonia naaxjot, com copɨcy jɨm Macedonia naxɨ̈hua'ñɨch. Ca' jecyɨty co nɨcxy nhuɨ'myɨch ma miich ajcxy jecy jecy. Ca' yjecyɨty co nyajnaxɨpyɨch tüg'ócɨy je tɨchypoj tiempo mɨɨd miich ajcxy. Co anajty ndzooñɨch jadüg'oc ma miich ajcxy, nnɨ́cxyɨch anajty muumjaty, miich ajcxy xytüjɨjphuohuɨ̈huɨbɨch ma ɨɨch anajty nnɨcxa'ñɨch. Ca' nan tzojccɨ́xy n'ida'ñɨch mɨɨd miich ajcxy, hue' jatytimy huäcxɨbaambɨch ma miich ajcxy jecy jecy, pen ɨɨch ajt nHuindzɨn Jesús jadu'n tzojcp. Per njac-huäcxɨbaambɨch ya Efeso ixtɨ coonɨ Pentecostés xɨɨ anajty tɨ ñajxtäy. Com nmɨɨdɨch it lugar ya ma jëbɨ ngapxhuäcxyɨch Cristo y'ayuc, e mayjäy huɨdibɨ mɨjpɨdacp ɨɨch n'ayuc, nañ jadu'n mayjäy ya ooy mɨdzip'aty Jesucristo y'ayuc ytɨy'ajt.
10 Co Timoteo anajty yjädy ma miich ajcxy, tungɨxy may'ajt mgöbɨ́jccɨxɨpy agujc jotcujc ca' ti mhuinmaaygɨxy, com Timoteo tumb ma ajt nHuindzɨn Jesucristo ytung tɨm jadu'n nej ɨɨch nduñɨch. 11 Paady ycɨxp ca' huaad miich ajcxy Timoteo mga'oy'ixɨpy etz mdüjɨjphuohuɨ̈huɨpy, jaydëbɨ ca' ti jotmay mɨɨd'adɨpy etz yjactüyöyɨp agujc jotcujc, e ymedzɨpy ya Efeso ma nyajpaadyɨch. Com njɨjp'ijxypɨch co Timoteo xyñijädɨbɨch quipxyɨ mɨɨd jacjadyii mɨbɨjcpɨdɨjc.
12 Jadu'n nej yjajtɨ mɨɨd ajt nmɨgüg Apolos. May'ajt nbɨjctzoohuɨch ma Apolos co yɨ' mɨɨdnɨcxɨp nijëjɨty jacjadyii mɨgügtɨjc huɨdibɨ nɨcxamb ma miich ajcxy. Per ca' yɨ' yjotcujcɨty co ñɨcxɨp jadachambɨ tiempo. Hue' janchtɨy jacjiinɨ yñɨcxɨpy, pen yaj'ahuätzcɨɨyb anajty.
Capxpocxɨn huɨdibɨ cɨjxnɨp je necy
13 Ni'ixɨ̈ m'idɨpy ajcxy ma mmɨbɨjcɨn. Naygüend'ájtɨgɨx ma mmɨbɨjcɨn. Tɨydudägy ajcxy mmɨbɨgɨpy, ca' m'ixtɨgɨ̈huäccɨxy ma mmɨbɨjcɨn. Naybɨdáacɨgɨx huinmɨc jotmɨc ma mhuinma'ñ. Mɨc m'idɨpy ajcxy ma mmɨbɨjcɨn. 14 Tüg'ócɨy tijaty ajcxy mdungɨxy, tungɨxp mɨɨd tzojcɨn jɨhuɨɨyɨn etz oyjäy'ajtɨn.
15 Mɨgügtɨjc ajcxy, mnejhuɨɨyb jadu'n nej Estéfanas mɨɨd yjugymɨgüg tɨ mɨbɨjccɨxy Jesucristo y'ayuc. Yɨ' je' jayɨjp ajcxy mɨbɨjcp jɨm Acaya, e tɨ yhuinma'ñypɨdaaccɨxy co ypubedamyb ajcxy yɨ mɨbɨjcpɨdɨjc. 16 May'ajt nbɨjctzooybɨch ma miich ajcxy co myajmij'ájtcɨxɨpy Estéfanas, etz jac pɨnjaty huɨdibɨ pubejtp je mɨbɨjcpɨdɨjc etz huɨdibɨ ajcxy tumb Dios ytung. 17 Ooy njotcújcɨdyɨch co Estéfanas, Fortunato, etz Acaico tɨ ymiñ ma ɨɨch ajcxy ya Efeso. Yɨ' ajcxy xymɨɨd'ijtpɨch, com ca' anajty y'oyɨ̈y nej nmɨɨd'idɨpyɨch miich ajcxy. 18 E yɨ' ajcxy tɨ ooy xyajjotcugɨ̈yɨch, e nañ jadu'n miich ajcxy tɨ mjotcugɨɨygɨxy co yɨ' ajcxy ymiñ ma ɨɨch. Paady ycɨxp copɨcy co miich ajcxy myajmɨj'adɨp yɨ' ajcxy etz jacjadyii tɨm jadu'n nej yɨ' ajcxy.
19 Yɨ mɨbɨjcpɨdɨjc huɨdibɨ canaagpɨcy ya Asia naaxjot yquejxyp ajcxy capxpoocxɨn ma miich ajcxy. Aquila etz Priscila etz yɨ mɨbɨjcpɨdɨjc huɨdibɨ ajcxy yöymujcɨp ma Aquila ytɨjc yquejxp ajcxy capxpoocxɨn ma miich ajcxy ma ajt nHuindzin Jesucristo yxɨɨ. 20 Tüg'ócɨy je mɨbɨjcpɨdɨjc huɨdibɨ ya Efeso yquejxp ajcxy capxpoocxɨn ma miich ajcxy. Naygapxpóocxɨgɨxy miich ajcxy xïc xon.
21 Ɨɨch, Pablo, njaaybɨch mɨɨd ngɨ'mgɨ' ngɨ'mletra jada capxpoocxɨn huɨdibɨ nguejxypɨch ma miich ajcxy. 22 Pen jɨm pɨnjaty ca' mɨjpɨdägy ɨɨch ajt nHuindzɨn Jesucristo, huen Dios yajtɨgooyɨp ajcxy y'alma. ¡Maranata! Huen tzojc yminɨpy ajt nHuindzɨn Jesucristo.
23 Huen ajt nHuindzɨn Jesucristo oy'ajt may'ajt tunɨpy mɨɨd miich ajcxy etz xyconuucxɨp ajcxy. 24 Ndzojcypɨch njɨhuɨɨybɨch miich ajcxy nidüg'ócɨy huɨdibɨ yajpaady ma Jesucristo. Jadu'n jada. Amén.