2
Je y'ayuc ytɨy'ajt, je Cristo huɨdibɨ cruudzpejt
Per co n'oyɨch ma miich ajcxy jayhuin, ngapxhuäcxyɨch anajty Dios y'ayuc ytɨy'ajt, oy'amy nyaj'ixpɨjcyɨch, ca' nyajtuñɨch ixpɨcyjäy ajcxy y'ayuc, etz nañ jadu'n ca' nyajtuñɨch tzipjatypɨ ayuc. Co jɨm n'ijtyɨch ma miich ajcxy jayhuin, chi nhuinma'ñybɨdacyɨch co ca' jac ti ayuc ti huinma'ñ nyajmɨɨdmɨydägaangɨxy, jë'yɨ janchtɨy nyajmɨɨdmɨydägaangɨxy Jesucristo etz jadu'n nej je' yajcruudzpejtɨ mɨɨd jäy ajcxy ypocy ycɨxpɨ. Co jɨm ɨɨch anajty nyajpaadyɨch ma miich ajcxy, chi ooy yung naxy naybɨdaacɨch, ooy ndzɨgɨɨy njɨhuɨɨyɨch. E co nmɨɨdmɨydaacyɨch miich ajcxy, co ngapxhuäcxyɨch Dios ytɨy'ajt ma miich ajcxy, ca'pɨ ɨɨch miich ajcxy nyajmɨbɨcy mɨɨd ixpɨcytɨjc y'ayuc mɨɨd tzipjatypɨ ayuc. Je Espíritu Santo xypubejtpɨch anajty co ajcxy nyaj'ijxy Dios ymɨc'ajt, e paady ycɨxpɨ tɨ ajcxy mmɨbɨjccɨxy Dios y'ayuc. Jadu'n je Espíritu Santo xypubetyɨch anajty, jɨgɨx miich ajcxy mɨjpɨdägɨpy Dios, ca' nmɨnaanɨm mɨɨd co tɨ mmɨdoogɨxy oyjatypɨ ayuc huɨdibɨ jäy ajcxy tɨ cojy tɨ macxy. Tɨ mmɨjpɨdaaccɨxy Dios com tɨ m'ijxcɨxy tɨ mjɨhuɨɨygɨxy Dios ymɨc'ajt.
Dios xyajnejhuɨɨyɨm yɨ' ytɨy'ajt mɨɨd y'Espíritu Santo
Oy co tɨ nyajmɨbɨcyɨch miich ajcxy mɨɨd ayuc huɨdibɨ ca' chipjatyɨty, per nañ jadu'n nyaj'ixpɨcyɨch oyjatypɨ ayuc tzipjatypɨ ayuc yɨ mɨbɨjcpɨdɨjc ajcxy tɨɨbɨ yhuinma'ñ ymiinnɨ ymejchnɨ. Tɨgachjaty ɨɨch n'ayuc ndɨy'ajt e ca' ñaybadyii mɨɨd naaxhuiñyjäy ajcxy y'ayuc ytɨy'ajt huɨdibɨ ca' mɨbɨjccɨxy huɨdibɨ tzɨnaayb jugy'ajtp jadachambɨ xɨɨ jadachambɨ tiempo. Ɨɨch n'ayuc ndɨy'ajt ca' ñaybadyii mɨɨd je jäy ajcxy y'ayuc ytɨy'ajt huɨdibɨ ane'mb ya naaxhuiñ, yɨ jadu'mbɨ jäy yɨ' ajcxy yjugy'ajtɨn cɨxamb tɨgoyamb tüccɨ́'yɨ. Ɨɨch ajcxy nyaj'ixpɨjcpy Dios y'ayuc ytɨy'ajt huɨdibɨ ca' ni pɨn jecy'ajty nejhuɨy huinjɨhuɨy, je ayuc tɨy'ajt huɨdibɨ Dios ymɨɨd coyüch, je ayuc tɨy'ajt huɨdibɨ Dios tɨ cojy tɨ macxy jecy'ajty ca'nɨ anajty naaxhuiñybɨ chondacy. Dios ycoj ymacx jada ayuc, jaydëbɨ ajt n'alma ñïdzoocɨm huinɨxɨɨ huinɨtiempo. Ni tüg mɨj'ane'mbɨ huɨdibɨ tzɨnaayb jadachambɨ xɨɨ jadachambɨ tiempo, ca' huinjɨhuɨ̈y jada ayuc. Co ixyipy ajcxy huinjɨhuɨ̈y, ca' ajcxy cayajcruudzpejty je Huindzɨn Dios y'ung, je huɨdibɨ mɨɨd Dios y'oy'ajtɨn ymɨj'ajtɨn. Com ca' ajcxy huinjɨhuɨ̈y Dios y'ayuc, paady ycɨxpɨ jaybety ymiñ ma Dios ñecy, ma jadu'n ymɨna'ñ:
Ni tüg jäy ca' ixy, ni tüg jäy ca' mɨdoy, ni tüg jäy ca' yhuinma'ñybaady jadu'n nej Dios ni'ixɨ̈y mɨɨdɨty mɨɨd je jäy ajcxy ycɨxpɨ huɨdibɨ yɨ' mɨjpɨdaacɨp yajmɨj'ajtɨp.
10 Mɨɨd co nmɨjpɨdaacɨm Dios, paady ycɨxpɨ Dios yaj'oyɨɨy nej jëbɨ je Espíritu Santo xyajnejhuɨɨyɨm yɨ' ytɨy'ajt. E je Espíritu Santo yhuinjɨhuɨydaayb ñejjɨhuɨydaayb tüg'ócɨy, ixtɨ yhuinjɨhuɨydaayb nej Dios yhuinma'ñ tɨ pɨdägy co tuna'ñ, je huɨdibɨ ca' pɨn nejhuɨ̈y.
11 Ca' pɨnjäy jëbɨ huinjɨhuɨ̈y nej jadügpɨ jäy yjot yhuinma'ñ mɨɨdɨty. Je jäy ycɨ'mhuinma'ñ jëbɨ huinjɨhuɨ̈y nej je' ycɨ'mjot ycɨ'mhuinma'ñ mɨɨdɨty, ca' jac pɨn. Nañ jadu'n ca' jac pɨn jëbɨ huinjɨhuɨ̈y nej Dios yjot yhuinma'ñ mɨɨdɨty. Dios ycɨ'mjɨhuɨ'ñ huinjɨhuɨɨyb nej Dios yjot yhuinma'ñ mɨɨdɨty. 12 Dios ca' xyaj'adɨgɨɨyɨm xyajjottɨgɨɨyɨm huingjäy yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt. Hue' Dios xyaj'adɨgɨɨyɨm xyajjottɨgɨɨyɨm yɨ' ycɨ'mjɨhuɨ'ñ ycɨ'mmɨc'ajt, paady ycɨxp jëbɨ nhuinjɨhuɨɨyɨm tüg'ócɨy huɨdibɨ tɨ xymooyɨm. 13 Ɨɨch ajcxy nyajmɨɨdmɨydacpy miich ajcxy je ayuc tɨy'ajt huɨdibɨ je Espíritu Santo xyaj'ixpɨ́jccɨxyɨch. E ca' nyajmɨɨdmɨydaaccɨxy je tɨy'ajt huɨdibɨ tɨ n'ixpɨcyɨch ya naaxhuiñ huɨdibɨ jäy ajcxy tɨ cojy tɨ macxy. Nyaj'ixpɨjccɨxy Dios y'ayuc ytɨy'ajt huɨdibɨ je Espíritu Santo xyajnejhuɨɨyɨch. Ɨɨch tɨ nyaj'ixpɨcyɨch yɨ' ajcxy huɨdibɨ mɨɨd Dios yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt ma y'aa yjot.
14 Pɨnjaty ca' mɨɨdɨty Dios yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt, ca' yɨ' cöbɨga'ñ je tɨy'ajt huɨdibɨ je Espíritu Santo xyajnejhuɨɨyɨm. Com yɨ' ajcxy ytijp co jada tɨy'ajt tzuu huinma'ñ locɨ huinma'ñ yɨ'. Nañ ni ca' ajcxy Dios ytɨy'ajt huinjɨhuɨɨyɨ, com ca' ajcxy mɨɨdɨty Dios yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt huɨɨdibɨ yajnejhuɨɨyb Dios ytɨy'ajt. 15 Je jäy huɨdibɨ ymɨɨd'ajtɨpy Dios yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt, yɨ' jëbɨ yajcɨ̈yöy yajtecyyöy tüg'ócɨy pɨnjaty yjot yhuinma'ñ. Per ca' yɨ' huaad pɨnjaty yajcɨ̈yöyii yajtecyyöyii yjot yhuinma'ñ. 16 Com jadu'n Dios ymɨna'ñ ma ñecy: “¿Pɨn jäy huinjɨhuɨɨyb nej Dios yhuinma'ñymɨɨdɨty? Ca' ni pɨn. ¿Pɨn jäy huaad Dios yaj'ixpɨcy? Ca' ni pɨn.” Oy ca' pɨn huinjɨhuɨ̈y jecy'ajty nej Dios yhuinma'ñymɨɨdɨty, jadachambɨ ɨɨch ajt nhuinjɨhuɨɨyɨm nej Cristo yhuinma'ñymɨɨdɨty.